2. Lasten en baten per taakveld

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 90.230 83.332 86.370 87.575 88.160 88.682
- Directe salarislasten 10.284 10.100 9.546 9.661 9.730 9.768
- Overige directe lasten 15.201 9.546 8.746 8.976 8.946 8.941
- Kapitaallasten 717 1.134 1.067 931 1.070 1.156
Totaal lasten bestaand beleid: 26.202 20.780 19.358 19.568 19.746 19.865
Saldo bestaand beleid 64.028 62.553 67.012 68.006 68.414 68.817
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 181 362
- Kapitaallasten 0 0 0 50 112 147
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 0 50 293 509
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -50 -293 -509
Saldo vóór bestemming 64.028 62.553 67.012 67.956 68.120 68.308
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 26.789 17.967 4.086 3.334 1.555 1.050
- Stortingen in reserves 19.843 9.609 2.348 3.355 2.634 2.815
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 6.947 8.358 1.738 -21 -1.079 -1.765
Mutaties reserves nieuw
Beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO mutaties reserves 6.947 8.358 1.738 -21 -1.079 -1.765
SALDO na bestemming 70.974 70.911 68.750 67.935 67.041 66.543
Investeringen 440

Taakveld 001 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 001 - Bestuur
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.164 1.292 1.265 1.296 1.323 1.351
- Overige directe lasten 820 728 798 801 801 803
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.983 2.020 2.063 2.096 2.124 2.154
Saldo bestaand beleid -1.983 -2.020 -2.063 -2.096 -2.124 -2.154
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid
SALDO taakveld -1.983 -2.020 -2.063 -2.096 -2.124 -2.154
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- De toename van de kosten van de raad ad € 26.000 inzake budget raadsleden voorzieningen rechtspositie (AO-31);
- De hogere bijdrage aan de GR Stadsregio Parkstad Limburg ad € 51.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 7.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 010 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 010 - Mutaties reserves
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 26.789 17.967 4.086 3.334 1.555 1.050
- Toevoegingen 19.843 9.609 2.348 3.355 2.634 2.815
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 6.947 8.358 1.738 -21 -1.079 -1.765
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
- Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO na bestemming 6.947 7.527 1.738 -21 -1.079 -1.765
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toevoegingen aan de reserves zijn in 2021 afgerond ruim € 7,2 mln. lager voornamelijk als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote stortingen in reserves welke in de primitieve begroting 2021 vervallen c.q. voor een lager bedrag geraamd worden.
Dit betreft hoofdzakelijk de stortingen in de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van afgerond € 1,7 mln. (batig saldo jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging WSP/WOZL en ruimtecreaties geoormerkt voor nieuwbouw Eijkhagencollege);
2. Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen voor ruim € 1,2 mln.;
3. Reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent belegging € 1,1 mln.);
4. Reserve Transformatie voor € 1 mln. (ambitieboek WOP);
5. Reserve WWB – I deel voor € 0,75 mln.;
6. Reserve preventieplan jeugd voor € 0,6 mln.;
7. Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid voor € 0,5 mln.;
8. Egalisatiereserve algemene uitkering voor € 0,45 mln.

De onttrekkingen aan de reserves zijn in 2021 ruim € 13,8 mln. lager als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote onttrekkingen aan reserves welke in de primitieve begroting 2021 niet begroot zijn dan wel voor een lager bedrag.

Dit betreft hoofdzakelijk de onttrekkingen aan de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van ruim € 9,6 mln. (minder te dekken tekort begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020, te voeden reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent dividend, extra budget steunmaatregelen Covid 19, overheveling naar reserve WWB – I deel, overheveling naar reserve Transformatie voor ambitieboek WOP, dekking amendementen begroting 2020, dekking preventief jeugdbeleid, aanvullende bijdrage aan JeNS etc.);
2. Reserve Transformatie voor een bedrag van € 2,6 mln. (voeden reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen, dekking aankoop panden en projecten, etc.);
3. Diverse onderhoudsreserves;
4. Reserve preventieplan jeugd.

 

Taakveld 020 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 020 - Burgerzaken
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 473 357 435 435 436 496
- Directe salarislasten 1.146 1.187 1.150 1.184 1.214 1.244
- Overige directe lasten 822 519 589 593 596 633
- Kapitaallasten 5 5 10 10 10 10
Totaal lasten bestaand beleid 1.974 1.711 1.749 1.787 1.820 1.887
Saldo bestaand beleid -1.500 -1.355 -1.314 -1.351 -1.384 -1.391
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.500 -1.355 -1.314 -1.351 -1.384 -1.391
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- Kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen ad € 34.000 (waaronder RVC-exp 33 voortzetten centraal tellen verkiezingen) Dit is wettelijk opgedragen;
- Stijging van de afdrachten reisdocumenten aan het Rijk ad € 45.000;
- Een lagere bijdrage aan GR Gegevenshuis ad € 12.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 3.000.

De toename van de baten met € 78.000 is het gevolg van:
De stijging van de leges op de reisdocumenten ad € 78.000.

Taakveld 040 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 040 - Overhead
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 944 953 1.009 1.021 1.033 1.042
- Directe salarislasten 7.934 7.541 7.456 7.673 7.859 8.021
- Overige directe lasten 6.461 6.165 6.524 6.570 6.595 6.640
- Kapitaallasten 453 552 665 486 478 407
Totaal lasten bestaand beleid 14.848 14.258 14.646 14.728 14.933 15.068
Saldo bestaand beleid -13.904 -13.304 -13.637 -13.707 -13.900 -14.026
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 50 112 147
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 50 112 147
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -50 -112 -147
SALDO taakveld -13.904 -13.304 -13.637 -13.757 -14.012 -14.173
Investeringen 440

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 359.000 is het gevolg van:
- Aanvullend budget ophogen capaciteit programmacontroller 3D ad € 82.000 (AO-15);
- Aanvullend budget ICT-plan (archiefwet en Key2Control) ad € 61.000 (AO-21)
- Aanvullend budget Archiefwet Archivaris ad 10.000 (AO-20)
- Een hogere raming budget kleding buitendienst ad € 15.000 (AO-19);
- Stijging van de lasten voor onderhoud ad € 115.000, deze lopen in verband met het jaarlijks karakter van de uitgaven niet langer via de onderhoudsreserve.
- Toename verzekeringen ad € 8.000;
- De hogere bijdrage aan de GR Parkstad IT ad € 113.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.

De toename van de baten in 2021 met € 56.000 is het gevolg van:
- De hogere geraamde bijdrage van de GR ISD BOL ad € 113.000 inzake ICT faciliteiten van GR Parkstad IT;
- Lagere ontvangst subsidie en ontvangsten uitgeleend personeel ad € 54.000;
- Per saldo overige nadelig verschillen ad € 3.000. 

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 439.886 betreft de investeringsbudgetten:
- Vastgoedinformatiesysteem € 76.328
- Airco’s € 25.443
- Datacommunicatie € 20.354
- Bouwkundige aanpassingen € 25.443
- Werkplekken € 45.797
- Digitaal werken en licenties € 91.593
- Gedeelte wagenpark BOR € 104.043
- Rioolspuit € 50.885

Taakveld 050 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 050 - Treasury
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2.564 1.096 720 704 686 667
- Directe salarislasten 0 -4 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 259 476 303 347 312 289
Totaal lasten bestaand beleid 259 472 303 347 313 289
Saldo bestaand beleid 2.304 623 417 357 374 378
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 2.304 623 417 357 374 378
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten in 2021 met € 376.000 is het gevolg van:
- Vervroegde vrijval belegging VEGAL (voormalige Essent-gelden), waardoor de geraamde renteopbrengst lager zal zijn ad € 268.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst BNG ad € 31.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst nutsbedrijven ad € 103.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst van het Duurzaam Klimaatfonds ad € 4.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst WoonWijzerWinkel ad € 4.000;
- Hogere geraamde renteopbrengst project Zonnepanelen Parkstad ad € 24.000;
- Hogere geraamde overige renteopbrengsten ad € 10.000.

Zie verder de paragraaf Financiering.

Taakveld 061 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 061 - OZB-woningen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.489 5.395 5.492 5.586 5.675 5.760
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 158 162 111 113 116 118
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 158 162 111 113 116 118
Saldo bestaand beleid 5.331 5.233 5.381 5.472 5.559 5.642
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.331 5.233 5.381 5.472 5.559 5.642
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 51.000 is het gevolg van:
De lagere geraamde bijdrage aan GR BsGW ad € 51.000.

De toename van de baten in 2021 met € 97.000 is het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB ad € 97.000 (eigenaren woningen).

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 062 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 062 - OZB niet-woningen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.882 2.116 2.154 2.191 2.226 2.259
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 85 74 79 80 82 84
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 85 74 79 80 82 84
Saldo bestaand beleid 1.797 2.042 2.075 2.110 2.143 2.175
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.797 2.042 2.075 2.110 2.143 2.175
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.

De toename van de baten in 2021 met € 38.000 zijn het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB € 38.000 (eigenaren/gebruikers niet-woningen).

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 064 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 064 Belastingen overig
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 407 420 428 435 442 449
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten -21 18 34 34 35 35
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid -21 18 34 34 35 35
Saldo bestaand beleid 428 403 394 401 408 414
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 428 403 394 401 408 414
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld met € 16.000 is het gevolg van:
- Hogere lasten doordat de BTW van de GR BsGW niet geheel kan worden doorberekend aan het BTW Compensatiefonds ad € 15.000. Dit heeft een hogere bijdrage aan de GR BsGW tot gevolg.
- Hogere bijdrage aan de GR BsGW ad € 1.000 betreffende de kosten voor de heffing hondenbelasting;

De toename van de baten in 2021 op dit taakveld met € 8.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van de hondenbelasting ad € 7.000;
- Een hogere raming van de precariobelasting ad € 1.000.

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 72.280 72.507 76.131 77.203 77.662 78.009
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 72.280 72.507 76.131 77.203 77.662 78.009
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 72.280 72.507 76.131 77.203 77.662 78.009
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de baten in 2021 met € 3.624.000 betreft de hoger geraamde algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2021.

Taakveld 080 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 080 - Overige baten en lasten
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 6.189 488 0 0 0 0
- Directe salarislasten 39 84 -325 -492 -666 -848
- Overige directe lasten 6.865 1.880 601 776 711 617
- Kapitaallasten 0 100 89 89 270 451
Totaal lasten bestaand beleid 6.905 2.065 365 373 315 219
Saldo bestaand beleid -715 -1.577 -365 -373 -315 -219
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 181 362
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 181 362
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -181 -362
SALDO taakveld -715 -1.577 -365 -373 -496 -581
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De per saldo afname van de overige directe lasten in 2021 met € 1.279.000 is het gevolg van:
- De daling van de stelpost Wmo/groen met € 104.000,
Van de structurele stelpost WMO/Groen voor 2020 (primitief geraamd € 900.000) resteert per medio 2020 nog € 104.000. In de begroting 2021 is deze stelpost op het onderhavige taakveld geheel afgeraamd en op de taakvelden Wmo en Groen zijn voor in totaal € 900.000 lasten bijgeraamd;
- Een lagere stelpost in verband met het incidentele krediet voor maatregelen Covid-19 ad € 1.000.000;
- De lagere verrekening van de BTW op de investeringen en diensten (lasten BTW Compensatiefonds) ad € 422.000;
- Per saldo daling van de overige producten binnen dit taakveld met € 25.000.
- De toename van het personele knelpuntenbudget met € 136.000, dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van de raming voor het opvangen van personele knelpunten, naar het peil op basis van voorgaande jaren zijnde € 182.000;
- De toename van de ten laste van de algemene uitkering geraamde lastenstelposten met € 136.000. Door nieuwe reserveringen ten laste van de algemene uitkering betreft met name de Integratie-uitkering inburgering, Donorwet en Ambulantisering GGZ. 

De afname van de baten in 2021 met € 488.000 is het gevolg van het niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW Compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzigingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2020 is een totaalbedrag van € 488.000 aan baten BCF geraamd.

Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 10 0 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 10 0 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -10 0 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -10 0 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld ad € 10.000 is het gevolg van:
Het opnemen van een stelpost voor de aangifte Vennootschapsbelasting.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 386 278 286 269 252 252
- Directe salarislasten 777 865 901 928 951 975
- Overige directe lasten 2.876 2.895 2.870 2.834 2.799 2.799
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 3.658 3.766 3.777 3.768 3.756 3.780
Saldo bestaand beleid -3.272 -3.489 -3.491 -3.499 -3.504 -3.528
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -3.272 -3.489 -3.491 -3.499 -3.504 -3.528
Investeringen 0

Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 26 25 26 26 27 28
- Overige directe lasten 2.260 2.428 2.422 2.386 2.351 2.351
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.285 2.453 2.447 2.412 2.378 2.378
Saldo bestaand beleid -2.285 -2.452 -2.446 -2.411 -2.377 -2.377
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.285 -2.452 -2.446 -2.411 -2.377 -2.377
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 is het gevolg van:
Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio ad € 6.000.

De toename van de baten in 2021 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten voor de leges ad € 1.000.

Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 386 277 285 268 251 251
- Directe salarislasten 751 839 875 902 924 947
- Overige directe lasten 616 468 448 448 448 448
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.373 1.313 1.330 1.356 1.378 1.402
Saldo bestaand beleid -987 -1.037 -1.045 -1.088 -1.128 -1.151
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -987 -1.037 -1.045 -1.088 -1.128 -1.151
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan het Veiligheidshuis ad € 16.000.
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 4.000

De toename van de baten in 2021 met € 8.000 is het gevolg van:
Een eenmalige hogere bijdrage van Pinkpop (AO-25) ad € 8.000.

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 550 357 272 272 272 272
- Directe salarislasten 1.252 1.016 1.257 1.295 1.329 1.362
- Overige directe lasten 3.235 2.440 2.048 2.048 2.048 2.048
- Kapitaallasten 547 681 699 699 699 699
Totaal lasten bestaand beleid 5.034 4.137 4.005 4.042 4.077 4.110
Saldo bestaand beleid -4.484 -3.780 -3.733 -3.770 -3.805 -3.838
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 19 0 48 48 48
Totaal lasten nieuw beleid 0 19 0 48 48 48
Saldo nieuw beleid 0 -19 0 -48 -48 -48
SALDO taakveld -4.484 -3.798 -3.733 -3.819 -3.853 -3.886
Investeringen 1.760

Taakveld 210 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 210 - Verkeer en vervoer
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 513 324 236 236 236 236
- Directe salarislasten 1.252 1.016 1.257 1.295 1.329 1.362
- Overige directe lasten 3.032 2.272 1.859 1.859 1.859 1.859
- Kapitaallasten 513 645 663 663 663 663
Totaal lasten bestaand beleid 4.797 3.932 3.779 3.817 3.851 3.885
Saldo bestaand beleid -4.283 -3.609 -3.543 -3.581 -3.615 -3.648
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 19 0 48 48 48
Totaal lasten nieuw beleid 0 19 0 48 48 48
Saldo nieuw beleid 0 -19 0 -48 -48 -48
SALDO taakveld -4.283 -3.628 -3.543 -3.629 -3.663 -3.697
Investeringen 1.760

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 413.000 is het gevolg van:
Per saldo nadelig door:
- Hogere stortkosten asfalt en grond ad € 22.000 (AO-16 + AO-17);
- Overige nadelige verschillen ad € 26.000;
- en hogere bijdrage aan de GR Rd4 ad € 19.000 ter voorkoming van illegale dumpingen.
Per saldo voordeling door:
- Lagere raming budget onderhoud op wegen en trottoirs ad € 116.000;
- Lagere raming budget onderhoud op fietspaden ad € 116.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 sfeerverlichting 3 winkelcentra ad € 90.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake actieplan zwerfaval in 2020 ad € 88.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake aanleg glasvezelkabel VRI Streeperkruis in 2020 ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake bankjesproject ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake verplaatsen KPN-kast Moltweg ad € 15.000.

De afname van de baten in 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
In 2020 heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden inzake uitvoer actieplan zwerfafval ad € 88.000.
Dit waren incidenteel geraamde baten uit het afvalfonds, deze incidentele baten zijn in 2021 niet meer van toepassing.

Zie ook de paragraaf verbonden partijen.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.759.877 betreft de investeringsbudgetten:
- Reconstructie wegen/ruggengraat (RVCinv-09) € 500.000
- Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv-11) € 150.000
- Herinrichting/upgrading parkeerplaats bij sportpark Strijthagen (RVRinv-01) € 280.000
- Openbare verlichting – vervanging armaturen (RVCinv-07) € 230.000
- Openbare verlichting – vervanging lichtmasten (RVCinv-06) € 10.000
- Activeren vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-08) € 589.877

Taakveld 220 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 220 - Parkeren
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 37 34 36 36 36 36
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 203 168 189 189 189 189
- Kapitaallasten 34 36 36 36 36 36
Totaal lasten bestaand beleid 237 204 225 225 225 225
Saldo bestaand beleid -200 -171 -190 -190 -190 -190
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -200 -171 -190 -190 -190 -190
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 21.000 is het gevolg van:
Hogere lasten parkeergarage door stijging bijdrage aan vereniging van eigenaren parkeergarages
ad € 21.000 (AO-24).

De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de huren exploitatie parkeergarages ad € 2.000.

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 182 233 127 129 131 132
- Directe salarislasten 165 201 248 256 262 268
- Overige directe lasten 308 652 374 374 374 374
- Kapitaallasten 25 33 31 28 28 28
Totaal lasten bestaand beleid 498 886 653 658 664 671
Saldo bestaand beleid -316 -652 -526 -529 -534 -539
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -316 -652 -526 -529 -534 -539
Investeringen 0
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 10 94 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 6 174 0 0 0 0
- Kapitaallasten 19 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 24 189 15 15 15 15
Saldo bestaand beleid -15 -95 -15 -15 -15 -15
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -15 -95 -15 -15 -15 -15
Investeringen 0

Toelichting TV 320

Terug naar navigatie - Toelichting TV 320

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021met € 174.000 is het gevolg van:
- In 2020 was voor het project Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen ad € 80.000 geraamd. In 2021 is deze raming nihil;
- In 2020 was voor Fresh Valley 1 een onvoorziene post geraamd ad € 94.000. In 2021 is geen post onvoorzien geraamd. Het project is inmiddels afgerond.

De afname van de baten in 2021met € 94.000 is het gevolg van:
Baten voor het project Fresh Valley 1 ad € 94.000. Dit project is inmiddels afgerond.

Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 35 21 21 21 21
- Directe salarislasten 21 21 21 22 23 23
- Overige directe lasten 45 42 42 42 42 42
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 66 63 63 64 64 65
Saldo bestaand beleid -44 -28 -42 -43 -43 -44
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -44 -28 -42 -43 -43 -44
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten in 2021met € 14.000 is het gevolg van:
Een lagere raming voor de leges marktgelden ad € 14.000. Deze zijn in overeenstemming gebracht met de realisatie boekjaar 2019.

Taakveld 340 - Economische promotie

Terug naar navigatie - Taakveld 340 - Economische promotie
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 151 104 106 108 110 111
- Directe salarislasten 144 179 227 233 239 245
- Overige directe lasten 257 436 333 333 333 333
- Kapitaallasten 7 19 16 14 14 14
Totaal lasten bestaand beleid 407 634 575 580 586 592
Saldo bestaand beleid -257 -530 -469 -472 -476 -480
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -257 -530 -469 -472 -476 -480
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 103.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming aan subsidie voor promotie ad € 28.000;
- Een lagere raming voor advies en ondersteuning ad € 75.000.

De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten toeristenbelasting ad € 2.000.

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 234 754 121 121 161 161
- Directe salarislasten 41 43 86 89 91 93
- Overige directe lasten 1.529 2.127 1.559 1.564 1.520 1.526
- Kapitaallasten 933 932 889 2.061 737 567
Totaal lasten bestaand beleid 2.502 3.102 2.534 3.714 2.349 2.186
Saldo bestaand beleid -2.269 -2.348 -2.414 -3.594 -2.188 -2.025
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 181 600 283 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 181 600 283 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 805 801
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 181 600 1.088 801
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -805 -801
SALDO taakveld -2.269 -2.348 -2.414 -3.594 -2.993 -2.826
Investeringen 1.850

Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 5 5 11 11 11 12
- Overige directe lasten 88 94 94 94 94 94
- Kapitaallasten 2 2 2 2 2 2
Totaal lasten bestaand beleid 96 102 107 108 108 108
Saldo bestaand beleid -96 -102 -107 -108 -108 -108
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -96 -102 -107 -108 -108 -108
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 19 18 11 11 51 51
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 386 313 309 310 311 312
- Kapitaallasten 925 925 882 2.054 730 559
Totaal lasten bestaand beleid 1.312 1.238 1.191 2.364 1.040 871
Saldo bestaand beleid -1.292 -1.220 -1.180 -2.353 -990 -820
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 805 801
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 805 801
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -805 -801
SALDO taakveld -1.292 -1.220 -1.180 -2.353 -1.795 -1.621
Investeringen 1.850

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
Lager geraamde kosten onderhoud van onderwijshuisvesting ad € 4.000.

De afname van de baten in 2021 met € 7.000 is het gevolg van:
Lager geraamde opbrengsten derden voor de huisvesting ad € 7.000 van de voormalige basisschool PWA.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.850.000 betreft de investeringsbudgetten:
Huisvesting Kakertshöfke (RVCinv-16) € 1.850.000

Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 214 736 110 110 110 110
- Directe salarislasten 36 38 76 78 80 82
- Overige directe lasten 1.054 1.719 1.156 1.160 1.115 1.120
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.095 1.762 1.236 1.243 1.200 1.207
Saldo bestaand beleid -881 -1.026 -1.126 -1.133 -1.090 -1.097
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 181 600 283 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 181 600 283 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 181 600 283 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -881 -1.026 -1.126 -1.133 -1.090 -1.097
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 563.000 is het gevolg van:
- In 2020 was sprake van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 523.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.
- Een hogere raming op het budget leerlingenvervoer ad € 70.000;
- Een hogere raming voor de GR Vroegtijdig schoolverlaten (Vsv) ad € 5.000;
- Een hogere raming voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ad € 5.000;
- Een lagere raming voor het budget VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare ad € 120.000.

De afname van de baten in 2021 met € 626.000 is het gevolg van:
- Een lagere onttrekking ten laste van Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) ten opzichte van 2020 (zie ook lagere raming VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare) ad 120.000;
- Het afsluiten van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 506.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.  

Nieuw beleid
In 2021 zal het project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ een vervolg krijgen.
Hiervoor wordt middels het budget van het Onderwijs Achterstanden Beleid een bedrag van € 181.000 beschikbaar gesteld (Kaderbrief Tabel 2.1).

Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 401 274 253 235 235 235
- Directe salarislasten 524 600 625 644 661 677
- Overige directe lasten 5.271 4.437 4.285 4.327 4.326 4.359
- Kapitaallasten 649 824 889 886 875 871
Totaal lasten bestaand beleid 6.444 5.861 5.799 5.856 5.862 5.908
Saldo bestaand beleid -6.043 -5.587 -5.546 -5.621 -5.627 -5.673
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0