1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten

Taak Omschrijving Product Omschrijving
veld Programma / nummer product
nr. taakveld
PROGRAMMA 0 – BESTUUR EN ONDERSTEUNING
001 Bestuur 6.00.001.001 Raad en raadscommissies
6.00.001.002 Griffie
6.00.001.003 Verantwoording t.b.v. Raad
6.00.001.004 Rekenkamer(functie) algemeen
6.25.001.001 B&W (orgaan)
6.25.001.002 Bestuurlijke samenwerkingsverbanden
010 Mutaties reserves 6.27.010.001 Mutaties reserves taakveld 001
6.27.010.011 Mutaties reserves taakveld 011
6.27.010.020 Mutaties reserves taakveld 020
6.27.010.030 Mutaties reserves taakveld 030
6.27.010.040 Mutaties reserves taakveld 040
6.27.010.050 Mutaties reserves taakveld 050
6.27.010.061 Mutaties reserves taakveld 061
6.27.010.062 Mutaties reserves taakveld 062
6.27.010.063 Mutaties reserves taakveld 063
6.27.010.064 Mutaties reserves taakveld 064
6.27.010.070 Mutaties reserves taakveld 070
6.27.010.080 Mutaties reserves taakveld 080
6.27.010.090 Mutaties reserves taakveld 090
6.27.010.110 Mutaties reserves taakveld 110
6.27.010.120 Mutaties reserves taakveld 120
6.27.010.210 Mutaties reserves taakveld 210
6.27.010.220 Mutaties reserves taakveld 220
6.27.010.230 Mutaties reserves taakveld 230
6.27.010.240 Mutaties reserves taakveld 240
6.27.010.250 Mutaties reserves taakveld 250
6.27.010.310 Mutaties reserves taakveld 310
6.27.010.320 Mutaties reserves taakveld 320
6.27.010.330 Mutaties reserves taakveld 330
6.27.010.340 Mutaties reserves taakveld 340
6.27.010.410 Mutaties reserves taakveld 410
6.27.010.420 Mutaties reserves taakveld 420
6.27.010.430 Mutaties reserves taakveld 430
6.27.010.510 Mutaties reserves taakveld 510
6.27.010.520 Mutaties reserves taakveld 520
6.27.010.530 Mutaties reserves taakveld 530
6.27.010.540 Mutaties reserves taakveld 540
6.27.010.550 Mutaties reserves taakveld 550
6.27.010.560 Mutaties reserves taakveld 560
6.27.010.570 Mutaties reserves taakveld 570
6.27.010.610 Mutaties reserves taakveld 610
6.27.010.620 Mutaties reserves taakveld 620
6.27.010.630 Mutaties reserves taakveld 630
6.27.010.640 Mutaties reserves taakveld 640
6.27.010.650 Mutaties reserves taakveld 650
6.27.010.660 Mutaties reserves taakveld 660
6.27.010.671 Mutaties reserves taakveld 671
6.27.010.672 Mutaties reserves taakveld 672
6.27.010.681 Mutaties reserves taakveld 681
6.27.010.682 Mutaties reserves taakveld 682
6.27.010.710 Mutaties reserves taakveld 710
6.27.010.720 Mutaties reserves taakveld 720
6.27.010.730 Mutaties reserves taakveld 730
6.27.010.740 Mutaties reserves taakveld 740
6.27.010.750 Mutaties reserves taakveld 750
6.27.010.810 Mutaties reserves taakveld 810
6.27.010.820 Mutaties reserves taakveld 820
6.27.010.830 Mutaties reserves taakveld 830
011 Resultaat van de rekening van baten en lasten 6.27.011.999 Gerealiseerd resultaat
020 Burgerzaken 6.20.020.001 Verkiezingen en referenda
6.20.020.002 Lasten Burgerzaken
6.20.020.003 Lasten huwelijken
6.20.020.004 Lasten naturalisatie
6.20.020.005 Lasten GBA
6.20.020.006 Lasten reisdocumenten
6.20.020.007 Lasten rijbewijzen
6.20.020.010 Lasten verbetering dienstverlening
6.20.020.102 Baten burgerzaken
6.20.020.103 Baten huwelijken
6.20.020.104 Baten naturalisatie
6.20.020.105 Baten GBA
6.20.020.106 Baten reisdocumenten
6.20.020.107 Baten rijbewijzen
6.21.020.001 GEO-informatie
6.21.020.002 Basisregistratie Grootschalige Topografie
6.24.020.001 Huisnummering + straatnaamborden
6.26.020.001 ICT burgerzaken
6.27.020.001 Dienstverlening Gegevenshuis
040 Overhead 6.10.040.102 DIR: personeel (incl. derden)
6.10.040.112 DIR-MOB: personeel (incl. derden
6.20.040.102 KCC: personeel (incl. derden)
6.21.040.102 ROG: personeel (incl. derden)
6.22.040.102 MO: personeel (incl. derden)
6.23.040.102 T&H: personeel (incl. derden)
6.24.040.102 BOR: personeel (incl. derden)
6.24.040.103 BOR-SW: personeel (incl. derden)
6.24.040.201 Pick-ups
6.24.040.202 Overig materiaal
6.24.040.203 Personenauto's
6.24.040.204 Scooters
6.25.040.002 Personeelswerving en selectie
6.25.040.003 Publicaties, gemeentegids en communicatiebeleid
6.25.040.005 Representatie college
6.25.040.010 Bezwaar, beroep, klachten
6.25.040.012 AVG / Privacy
6.25.040.102 BCZ: pers. (incl. derden)
6.25.040.201 Ondernemingsraad
6.25.040.203 Centraal opleidingsbudget
6.25.040.204 Functiewaarderingen
6.25.040.205 Intern mobiliteitsburo
6.25.040.206 Arbodienst en arbovoorzieningen
6.25.040.326 Inkoop
6.26.040.102 FB: pers. (incl. derden)
6.26.040.202 Beheer Burgerhoes
6.26.040.203 Beheer Emile Erensplein 55
6.26.040.204 Beheer Voltastraat 22 en 22B
6.26.040.209 Beheer Marconistraat 13 MensOntwikkelBedrijf
6.26.040.302 Kantoorverbruiksartikelen
6.26.040.303 Inrichting
6.26.040.304 Telecommunicatie
6.26.040.305 ICT Facilitaire dienst
6.26.040.306 ICT Financiële en personeelsadministratie
6.26.040.308 Informatiebeveiliging
6.26.040.309 Informatiemanagement, beheer en kwaliteitszorg
6.26.040.312 ICT concernbeleid
6.26.040.322 Schoonmaak
6.26.040.323 Receptie
6.26.040.324 Catering
6.26.040.325 Reprografie
6.26.040.327 Archief
6.26.040.328 Postverzorging en documentbewerking
6.26.040.331 Bedrijfshulpverlening
6.26.040.401 Gegevenshuis : facilitaire voorzieningen
t/m
6.26.040.428
6.26.040.504 ISDBOL : facilitaire voorzieningen
t/m
6.26.040.505
6.27.040.010 Invorderingen algemeen
6.27.040.102 P&C: personeel (incl. derden)
6.27.040.206 Secundaire arbeidsvoorwaarden
6.27.040.208 Werkkostenregeling
6.27.040.215 Organisatieontwikkeling
6.27.040.217 Financieel en fiscaal advies
6.27.040.220 Geldmiddelenbeheer en financiële administratie
6.27.040.222 Personeels- en salarisadministratie
6.27.040.223 Administratieve organisatie en interne controle
6.27.040.225 Statistiek en Parkstadmonitor
6.27.040.227 Verzekeringen W.A.
6.27.040.229 Premiestorting WAO/WIA/WGA
6.27.040.252 Regie in eigen hand
050 Treasury 6.27.050.001 Korte termijn financiering
6.27.050.002 Leningen gemeente o/g
6.27.050.011 Geldleningen + uitzettingen <1jr
6.27.050.012 Geldleningen + uitzettingen >=1jr
6.27.050.021 Rentevergoeding invordering
6.27.050.022 Rentevergoeding zonnepanelenproject 1
6.27.050.023 Rentevergoeding ZP-projecten Parkstad
6.27.050.024 Rentevergoeding energiespaargarantie
6.27.050.025 Rentevergoeding Duurzaam Klimaat Fonds
6.27.050.031 BNG
6.27.050.032 Bedrijfsterreinen
6.27.050.033 Nutsbedrijven
6.27.050.034 Reinigingsdienst
6.27.050.999 Doorberekening rente
061 OZB woningen 6.27.061.001 Lasten OZB woningen eigenaren
6.27.061.002 Lasten OZB woningen gebruikers
6.27.061.101 Baten OZB woningen eigenaren
6.27.061.102 Baten OZB woningen gebruikers
062 OZB niet woningen 6.27.062.001 Lasten OZB niet-woningen eigenaren
6.27.062.002 Lasten OZB niet-woningen gebruikers
6.27.062.101 Baten OZB niet-woningen eigenaren
6.27.062.102 Baten OZB niet-woningen gebruikers
063 Parkeerbelasting 6.23.063.001 Baten parkeerboetes
064 Belastingen overig 6.27.064.000 Lasten heffing belastingen - algemeen
6.27.064.001 Lasten hondenbelasting
6.27.064.002 Lasten precariobelasting
6.27.064.003 Lasten vermakelijkheidsbelasting
6.27.064.101 Baten hondenbelasting
6.27.064.102 Baten precariobelasting
070 Algemene Uitkering en 6.27.070.001 Algemene Uitkering
overige uitkeringen 6.27.070.003 Algemene uitkering IU-WMO
Gemeentefonds 6.27.070.004 IU-SD – Wmo deel
6.27.070.005 IU-SD – Jeugd deel
6.27.070.006 IU-SD – Participatie wsw
6.27.070.007 IU-SD – Participatie reïntegratie
080 Overige baten en lasten 6.27.080.001 Onvoorziene uitgaven
6.27.080.002 Structurele ruimte A
6.27.080.003 Structurele ruimte B
6.27.080.004 Kapitaallasten nog niet gevoteerde kredieten
6.27.080.005 Stelpost reservering personele kosten
6.27.080.006 Stelpost overige baten + lasten
6.27.080.007 Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
6.27.080.008 Reservering nieuw beleid
6.27.080.009 Verrekening BTW - Compensatiefonds
6.27.080.010 Lasten algemene Uitkering
6.27.080.011 Stelpost FTE-reductie
6.27.080.020 Voormalige wethouders
6.27.080.021 Voormalig secretariepersoneel
6.27.080.022 TUBM
090 Vennootschapsbelasting 6.27.090.001 Vennootschapsbelasting
PROGRAMMA 1 – VEILIGHEID
110 Crisisbeheersing en 6.20.110.001 Gebruiksvergunningen
brandweer 6.24.110.001 Brandkranen
6.25.110.001 Veiligheidsregio-oranje kolom
6.25.110.002 Veiligheidsregio-GHOR
6.25.110.004 Veiligheidsregio-MCC
6.25.110.005 Veiligheidsregio-veiligheidsburo
120 Openbare orde en 6.20.120.001 Doodschouw
veiligheid 6.20.120.002 APV/bijzondere wetten
6.21.120.008 Pinkpop
6.21.120.010 Reclamevoering
6.22.120.004 A en B evenementen
6.22.120.008 Dierenopvang
6.23.120.001 Beleid handhaving
6.23.120.002 Uitvoering T&H
6.24.120.001 Leges herstraatwerkzaamheden
6.25.120.001 Veiligheidshuis
6.25.120.003 OOV - organisatie
6.25.120.006 Anti discriminatievoorziening
6.25.120.007 OOV - overige maatregelen
6.25.120.009 Netwerkbudget Pinkpop
PROGRAMMA 2 – VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
210 Verkeer en vervoer 6.21.210.001 Verkeersbeleid
6.21.210.002 Verkeersveiligheidsprojecten
6.24.210.000 Beleid wegenbeheer
6.24.210.001 Wegen – trottoirs - sleuven
6.24.210.002 Fietspaden
6.24.210.003 Wegbermen
6.24.210.004 Inritten
6.24.210.005 Openbare verlichting
6.24.210.006 Straatreiniging + onkruidbestrijding
6.24.210.007 Gladheidsbestrijding
6.24.210.008 Verkeersregelinstallaties
6.24.210.009 Bankjesproject
6.24.210.010 Herstratingswerkzaamheden
6.25.210.002 Wijkparticipatie
220 Parkeren 6.20.220.001 Gehandicaptenparkeerkaarten
6.21.220.001 Exploitatie parkeergarages
6.24.220.001 Parkeerplaatsen
PROGRAMMA 3 – ECONOMIE
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.21.320.010 Subsidies RES winkelconcentratie
6.21.320.101 Grondexploitatie Fresh Valley 1
t/m
6.21.320.130
330 Bedrijvenloket en 6.20.330.001 Baten marktgelden
bedrijfsregelingen 6.21.330.001 Voeren bedrijfsloket
340 Economische promotie 6.21.340.002 Promotie en acquisitie EZB
6.21.340.003 Stadspromotie
6.21.340.004 Markten en standplaatsen
6.21.340.010 Regiobranding en beleid toerisme
6.27.340.001 Baten toeristenbelasting
6.27.340.002 Lasten toeristenbelasting
PROGRAMMA 4 – ONDERWIJS
410 Openbaar 6.22.410.002 OBO - bewegingsonderwijs
basisonderwijs 6.22.420.002 Acc. Harlekijn huisvesting
420 Onderwijshuisvesting 6.22.420.003 Acc. Speurneus huisvesting
6.22.420.004 Acc. Carrousel huisvesting
6.22.420.006 Acc. BO Op gen Hei huisvesting
6.22.420.007 Acc. BO 't Valder huisvesting
6.22.420.009 Acc. BO An d'r Put huisvesting
6.22.420.010 Acc. BO Wegwijzer huisvesting
6.22.420.011 Acc. BO PWA huisvesting
6.22.420.012 Acc. BO Gravenrode huisvesting
6.22.420.014 Acc. BO Schatgraver huisvesting
6.22.420.050 Acc. SO algemeen huisvesting
6.22.420.051 Acc. SO De Wissel huisvesting
6.22.420.060 Acc. VO algemeen huisvesting
6.22.420.061 Acc. VO Eijkhagencollege huisvesting
6.22.420.062 Acc. VO Brandenberg huisvesting
430 Onderwijsbeleid en 6.20.430.001 Leerlingenvervoer
leerlingzaken 6.22.430.001 SO - algemeen
6.22.430.002 SO - bewegingsonderwijs
6.22.430.010 OAB Beleid algemeen
6.22.430.011 Gezonde basisschool toekomst
6.22.430.012 LEA + REA
6.22.430.013 Leerplicht (VSV)
6.22.430.014 Spraakonderwijs
6.22.430.015 VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
6.22.430.016 Taalonderwijs
6.22.430.050 Beheer PSZ Schatgraver
6.22.430.051 Acc. Strijthagerweg 4
6.22.430.053 Acc. Pastoor Scheepersstraat 9
6.22.430.054 Acc. An de Voegelsjtang 12
PROGRAMMA 5 –SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
510 Sportbeleid en activering 6.22.510.008 Zwem- en duiksport
6.22.510.051 Sportbeleid algemeen
6.22.510.052 MBVO
6.22.510.056 Gym- en turnsport
6.22.510.057 Bal- en racketsport
6.22.510.059 Budo- en krachtsport
6.22.510.060 Veldvoetbal
6.22.510.062 Dans- en wandelsport
6.22.510.063 Wielersport
6.22.510.064 Denk- en behendigheidssport
6.22.510.065 Dierensport
6.22.510.098 Overige binnensport
6.22.510.099 Overige buitensport
520 Sportaccommodaties 6.22.520.001 Acc. sporthal Baneberg
6.22.520.003 Acc. sportzaal Hoefveld
6.22.520.004 Acc. sporthal In de Bende
6.22.520.005 Acc. sporthal Ter Waerden
6.22.520.006 Acc. zwembad In de Bende
6.22.520.007 Acc. binnensport divers
6.22.520.009 Acc. tenniscomplexen
6.22.520.011 Acc. gymzaal Heigank 1
6.22.520.013 Acc. Park Strijthagen
6.22.520.014 Acc. Ter Waerden - atletiekbaan
6.22.520.015 Acc. Nieuw zwembad
6.22.520.051 Acc. groene sportveld algemeen
6.22.520.052 Acc. complex Strijthagen
6.22.520.053 Acc. complex Nieuwenhagen
6.22.520.054 Acc. complex De Streep
6.22.520.055 Acc. complex Ter Waerden
6.22.520.056 Acc. complex De Voort
6.22.520.057 Acc. complex Rimburg
6.22.520.058 Acc. complex Abdissenbosch
6.22.520.059 Acc. complex De Kakert
6.22.520.060 Acc. fusiecomplex Schaesberg
6.22.520.061 BMX-baan Strijthagen ca.
530 Cultuurpresentatie, 6.22.530.001 Acc. muziekschool
cultuurproductie en 6.22.530.002 Acc. oefenbunker
cultuurparticipatie 6.22.530.021 Muzikale vorming
6.22.530.022 Creatieve vorming Vazom
6.22.530.031 Acc. Theater kerkberg 4
6.22.530.032 Kunstzinnige activiteiten
6.22.530.033 Instrumentale muziek
6.22.530.035 Vocale muziek & podiumkunst
6.22.530.036 Beeldende kunst
6.22.530.037 Cultuurstimulering
6.22.530.038 Cultuur
6.22.530.051 Theater
6.22.530.052 Toneel
6.22.530.053 Volksfeesten
6.24.530.001 Volksfeesten
540 Musea 6.22.540.001 Acc. Cultuur + oudheidkunde
6.22.540.002 Acc. Jan de Witplein 10
6.22.540.053 Heemkunde
550 Cultureel erfgoed 6.21.550.011 Monumenten
6.21.550.012 Eerherstel slot Schaesberg
6.22.550.001 Carnaval
6.22.550.002 Schutterijen
6.22.550.003 Kerkgenootschappen
560 Media 6.22.560.001 Acc. Bibliotheek
6.22.560.002 Acc. KIA
6.22.560.051 Bibliotheek
570 Openbaar groen en 6.21.570.001 Levensbomenbos
(openlucht) recreatie 6.22.570.001 Natuur + milieu educatie
6.22.570.002 IVN De Bosrand
6.22.570.003 HSV Strijthagen
6.22.570.004 Volkstuinen
6.22.570.011 Gebouwen speeltuinen
6.24.570.000 Beleid groenbeheer
6.24.570.001 Groen in het buitengebied
6.24.570.003 Openbaar groen
6.24.570.012 Kermissen
6.24.570.031 Speeltuinen
6.24.570.032 Speelvelden en JOP's
PROGRAMMA 6 – SOCIAAL DOMEIN
610 Samenkracht en 6.20.610.001 Wmo-algemeen
burgerparticipatie 6.20.610.016 CVV (met beschikking)
6.20.610.039 WMO-algemeen collectieve voorz.
6.20.610.040 HHT huishoudelijke hulp toelage
6.20.610.041 Pilot AV HbH
6.22.610.000 Toekomstbestendige accommodatiebeleid
6.22.610.001 Accommodatiebeleid
6.22.610.004 Acc. Dorpscentrum
6.22.610.005 Acc. An d'r Put
6.22.610.006 Acc. wijkcentrum Aan de Koel, Strijthagerweg 2
6.22.610.007 Acc. Overige gemeenschapshuizen
6.22.610.008 Acc. An de Voegelsjtang
6.22.610.009 Acc. De Wendelstraat 55
6.22.610.010 Jeugdaccommodaties
6.22.610.011 Acc. Lindestraat 10
6.22.610.012 Multifunctionele zaal park Heigank
6.22.610.013 Jeugdhome Nieuwenhagen
6.22.610.014 Jeugdhome basement Abdissenbosch
6.22.610.021 Wmo vernieuwing + innovatie + slimme arrangementen
6.22.610.022 Burgerinitiatieven
6.22.610.023 Verbinding en samenwerking 3D
6.22.610.024 Vrijwilligerswerk
6.22.610.025 WijkLeerBedrijf Landgraaf
6.22.610.030 Gehandicaptenbeleid
6.22.610.032 Prof. maatschappelijk werk
6.22.610.033 Prof. ouderenwerk
6.22.610.035 Flankerend ouderenbeleid
6.22.610.036 Informele zorg
6.22.610.037 Vrijwillige mantelzorg
6.22.610.038 Pakketmaatregelen immaterieel
6.22.610.039 Vrouwenbelangenvereniging
6.22.610.051 Integraal jeugdbeleid
6.22.610.052 Methodisch jeugd-& jongerenwerk
6.22.610.053 Vrijwillig jeugd-& jongerenwerk
6.22.610.054 Preventie Jeugdhulp
6.22.610.060 Professioneel sociaal cultureel werk
6.22.610.070 Jeugd GGZ maatwerk
6.22.610.071 Digitaal jeugddossier
6.22.610.081 Kinderopvang uitvoering ISDBOL
6.22.610.082 Kinderopvang SMI (ISDBOL)
6.22.610.083 Kinderopvang + peuterwerk<>accommodaties
6.22.610.091 Minderhedenwerk
6.22.610.101 Doorstroomlocatie Gravenrode
6.22.610.102 Doorstroom vergunninghouders
6.22.610.103 Begeleiding vergunninghouders
6.22.610.110 AV consultatieteam algemene voorzieningen
6.22.610.111 AV dorpsinloopunt Rimburg
6.22.610.112 AV dagbesteding
6.22.610.113 AV Slot Schaesberg
6.22.610.120 AV wijkpunt Heereveld
6.22.610.121 AV wijkpunt Calshof
6.22.610.122 AV wijkpunt Harmoniezaal
6.22.610.123 AV wijkpunt De nieuwe Dormig
6.22.610.124 Wijkbelbus
6.23.610.001 Keuring kinderopvanglocaties
6.26.610.001 ICT Sociaal Domein
630 Inkomensregelingen 6.22.630.001 Uitvoeringskosten WWB ISDBOL
6.22.630.002 WWB-I Inkomensvoorziening
6.22.630.003 BBZ
6.22.630.004 TOZO
6.22.630.011 Bijzondere bijstand
6.22.630.012 Armoedebeleid
6.22.630.013 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
6.22.630.014 Langdurigheidstoeslag
6.22.630.015 Individuele inkomenstoeslag
6.22.630.016 Individuele studietoeslag
6.27.630.001 Dienstverlening aan ISDBOL
640 Begeleide participatie 6.22.640.001 Sociale werkvoorziening
6.22.640.002 Arbeidsmarkt en projecten
650 Arbeidsparticipatie 6.10.650.001 Exploitatie MOB - intake + plaatsing
6.10.650.002 Exploitatie MOB - begeleiding
6.22.650.002 Participatiebudget reïntegratie
6.22.650.003 Werkgevers Service Punt
660 Maatwerkvoorzieningen 6.20.660.003 Tegemoetkoming taxi
(WMO) 6.20.660.004 Roerende voorzieningen
6.20.660.005 Rolstoelen
6.20.660.006 Woonvoorzieningen
6.20.660.010 Vervoersvoorzieningen
6.20.660.012 Aanpassing eigen auto
6.22.660.001 Chronisch zieken en gehandicapten
671 Maatwerkdienstverlening 6.20.671.001 Hulp bij huishouden (mix)
18+ 6.20.671.002 Begeleiding individueel
6.20.671.003 Begeleiding groep
6.20.671.004 Vervoer begeleiding
6.20.671.006 Dagbesteding
6.20.671.007 Kortdurend verblijf
6.20.671.008 Begeleiding individueel gedrag
6.20.671.009 Dagbesteding gedrag
6.20.671.010 Wmo begeleiding lumpsum
6.20.671.020 Eigen bijdrage Wmo
6.20.671.030 PGB HH (SVB)
6.20.671.031 PGB BG (SVB)
6.20.671.032 PGB materieel
6.20.671.033 PGB immaterieel
6.22.671.005 Overige cliëntondersteuning
6.22.671.006 Schuldhulpverlening
6.22.671.009 Meerkosten beperking/chronisch zieken
672 Maatwerkdienstverlening 6.20.672.001 Jeugdhulp basis
18- 6.20.672.002 Uitvoering jeugdzorg
6.20.672.003 Jeugd- en opvoedhulp
6.20.672.004 Geestelijke gezondheidszorg
6.20.672.007 Jeugdzorg plus
6.20.672.010 Kortdurend verblijf
6.20.672.020 PGB Jeugd (SVB)
6.22.672.007 Zorginnovatie
681 Geëscaleerde zorg 18+ 6.22.681.001 Acc. Hereweg - Op de Bies
6.22.681.008 Opvang + beschermd wonen Wmo
6.22.681.012 Inloopfunctie GGZ Wmo
6.22.681.020 Wet verplichte GGZ (Wvggz)
682 Geëscaleerde zorg 18- 6.20.682.002 Jeugdbescherming / reclassering
6.22.682.004 AMHK (Veilig thuis)
PROGRAMMA 7 – VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
710 Volksgezondheid 6.22.710.001 Gezondheidszorg algemeen
6.22.710.002 GGD basispakket
6.22.710.003 Collectieve preventieve GGZ
6.22.710.004 Gezond in de stad
6.22.710.005 Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen
6.22.710.006 Vergunninghouders GGD-ZL
6.26.710.001 ICT centrum Jeugd en Gezin
720 Riolering 6.21.720.001 Beleid waterhuishouding
6.24.720.002 Lasten riolering
6.27.720.001 Baten rioolheffing
730 Afval 6.21.730.001 Lasten afvalstoffeninzameling
6.24.730.001 Afvalbakken
6.24.730.002 Hondenpoep
6.27.730.001 Baten afvalstoffenheffing
740 Milieubeheer 6.20.740.001 Vergunningverlening milieu
6.21.740.001 Sanering milieuhinder
6.21.740.002 Duurzaamheidsbeleid
6.21.740.003 Projectkosten zonnepanelen
6.21.740.004 PV-project 1
6.21.740.005 ZP-project Parkstad 1
6.21.740.006 Energie spaargarantieproject
6.21.740.007 Duurzaam Klimaat Fonds
6.23.740.001 Handhaven milieu
6.23.740.002 Voorbereiding geluidsanering Hoogstraat
6.23.740.003 Voorbereiding geluidsanering Hoogstraat / Kampstraat
6.23.740.004 Voorbereiding geluidsanering Grensstraat / Kantstraat
6.23.740.005 Voorbereiding geluidsanering Streeperstraat
6.23.740.012 Uitvoering geluidsanering Hoogstraat
6.23.740.013 Uitvoering geluidsanering Hoogstraat / Kampstraat
6.23.740.014 Uitvoering geluidsanering Grensstraat / Kantstraat
6.23.740.015 Uitvoering geluidsanering Streeperstraat
6.24.740.001 Ongedierte en kadavers
750 Begraafplaatsen en 6.20.750.001 Uitvaart van gemeentewege
crematoria 6.20.750.002 Baten begraafplaatsen
6.24.750.001 Lasten begraafplaatsen
6.26.750.001 ICT begraafplaatsen
PROGRAMMA 8 – VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
810 Ruimtelijke ordening 6.21.810.001 Ruimtelijk beleid
6.21.810.002 Bestemmingsplannen
6.21.810.003 Planschades
6.21.810.004 Versterken centra
6.21.810.005 IBA
6.21.810.006 Gebiedsontwikkeling Abdissenbosch
6.21.810.007 Implementatie omgevingswet
6.21.810.009 WOP NL algemeen
6.21.810.010 WOP NL Surinameplein
6.21.810.011 WOP NL Heiveld
6.21.810.012 WOP NL Lichtenberg
6.21.810.013 WOP NL Bartokring
6.21.810.014 WOP NL Gulpers
6.21.810.015 WOP NL Mgr. Paredisstraat
6.21.810.016 WOP NL De Voort
6.21.810.017 WOP NL Hoogstraat
6.21.810.018 WOP NL communicatie
6.21.810.019 WOP NL sociale agenda
6.21.810.030 WOP UoW - algemeen
6.21.810.051 WOP S - vergroen.mijnb.Eikske
6.21.810.101 IBA – project Endless Summer
6.21.810.102 IBA – project Wilhelminaberg
6.21.810.104 IBA - project Lauradorp
6.21.810.105 IBA – project Leisure Lane
6.26.810.001 ICT vastgoedadministraties
820 Grondexploitatie (niet- 6.21.820.001 Verwerving + beheer gronden
bedrijventerreinen) 6.21.820.951 Openbaar groen
t/m
6.21.820.980
830 Wonen en bouwen 6.20.830.001 Uitvoeringsbeleid vergunning
6.20.830.002 Vergunningverlening bouwen
6.20.830.003 Beleid en regelgeving bouwen
6.20.830.004 Leges welstand
6.20.830.005 Leges omgevingsvergunning
6.20.830.006 Leges vrijstellingsprocedure
6.21.830.001 Verwerving + beheer panden
6.21.830.003 Beheer af te stoten panden
6.21.830.030 Welstand
6.21.830.031 BAG
6.22.830.001 Beheer woonwagens + standplaatsen
6.22.830.010 WWC Vogelzankweg
6.22.830.011 WWC Europaweg Noord
6.22.830.012 WWC Kleikoelebergweg
6.22.830.013 WWC Melchersstraat
6.22.830.014 WWC Hoofdstraat
6.22.830.015 WW Vogelzankweg
6.22.830.016 WW Europaweg Noord
6.22.830.017 WW Melchersstraat
6.23.830.001 Handhaven bouwen
6.26.830.001 ICT omgevingsvergunningen
6.26.830.101 Verhuurd deel Emile Erensplein 55
6.26.830.102 Verhuurd deel Voltastr.11
6.26.830.103 Verhuurd deel Marc.Buss.post
6.26.830.104 Verhuurd deel Marc.Radar
6.26.830.111 Verhuurd deel KIA-politie
6.26.830.112 Verhuurd deel KIA-bibliotheek
6.26.830.113 Verhuurd deel KIA-Servicegilde
6.26.830.114 Verhuurd deel KIA-Seniorweb
6.26.830.115 Verhuurd deel KIA-omroep
6.26.830.116 Verhuurd deel KIA-ISDBOL
6.27.830.001 BLG