Vaststellingsbesluit begroting 2021-2024

Vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente landgraaf;

Besluit:

1. De programmabegroting 2021 met bijlagen en de meerjarenschijven 2022-2024 vast te stellen;

2. De navolgende investeringskredieten vast te stellen:

 

A. Uitbreidingsinvesteringen 2021
1. Transformatie investeringsbudget (RVCinv-10) € 3.500.000
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat (RVCinv-09) € 500.000
3. Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv11) € 150.000
4. Klimaatbestendige bossen (RVCinv-15) € 275.000
5. Herinrichting/upgrading parkeerplaats bij sportpark Strijthagen (RVRinv-01) € 280.000
6. Aanleggen asfaltverhardingen rondom natuurgrasvelden park Strijthagen (RVCinv-02) € 88.167
7. Huisvesting Kakertshöfke (RVCinv-16 € 1.850.000
B. Vervangingsinvesteringen 2021
1. Vastgoedinformatiesysteem € 76.328
2. Airco’s € 25.443
3. Datacommunicatie € 20.354
4. Bouwkundige aanpassingen € 25.443
5. Werkplekken € 45.797
6. Digitaal werken en licenties € 91.593
7. Gedeelte wagenpark BOR € 104.043
8. Rioolspuit € 50.885
9. Vervanging openbare verlichting-armaturen (RVCinv-06) € 230.000
10. Vervanging openbare verlichting-lichtmasten (RVCinv-07) € 10.000
11. Vervangen toplaag kunstgrasveld park Heigank (RVCinv-04) € 250.000
12. Vervangen discuskooi park Ter Waerden (RVCinv-05) € 24.000
13. Vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-11) € 589.877
C. Investeringen riolen en ICT plan 2021
1. Riolen (afschrijving 15 jaar) € 5.520
2. Riolen (afschrijving 50 jaar) € 4.108.101
3. Riolen (afschrijving 70 jaar) € 1.678.907
D. Ruimtevragende beleidsalternatieven
1. Nieuwbouw Eijkhagencollege – bouwkosten (afschrijving 50 jaar) € 26.912.160
2. Nieuwbouw Eijkhagencollege - grond (géén afschrijving 15) € 1.300.000

3. De incidentele en structurele lasten en baten per programma vast te stellen als volgt:

(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2021 Baten 2021 Lasten 2022 Baten 2022
i s i s i s i s
0. Bestuur en ondersteuning 2.031 23.361 1.726 -93.775 2.190 22.044 1.110 -88.782
1. Veiligheid 24 3.608 24 -302 24 3.651 24 -302
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 3.801 0 -269 0 3.793 0 -269
3. Economie 0 608 0 -139 0 614 0 -141
4. Onderwijs 181 2.346 181 -309 1.780 704 1.780 -1.901
5. Sport, cultuur en recreatie 60 5.714 7 -281 60 5.577 7 -271
6. Sociaal domein 20 63.821 332 -14.709 0 61.144 46 -14.413
7. Volksgezondheid en milieu 142 8.604 0 -8.938 24 8.875 0 -9.091
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 311 2.311 231 -722 80 2.133 0 -491
TOTAAL 2.769 114.174 2.501 -119.444 4.158 108.535 2.967 -115.661
(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024
i s i s i s i s
0. Bestuur en ondersteuning 2.088 21.786 565 -88.022 2.253 21.906 133 -86.389
1. Veiligheid 24 3.803 24 -302 24 3.791 24 -302
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 3.840 0 -269 0 3.884 0 -269
3. Economie 0 618 0 -143 0 623 0 -145
4. Onderwijs 283 3.503 283 -404 0 2.989 0 -121
5. Sport, cultuur en recreatie 20 5.668 7 -271 20 5.672 7 -271
6. Sociaal domein 104 59.636 0 -14.372 104 58.922 0 -14.375
7. Volksgezondheid en milieu 22 8.970 0 -9.263 20 9.060 0 -9.404
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 80 2.213 0 -491 80 2.255 0 -491
TOTAAL 2.621 110.037 879 -113.537 2.501 109.102 164 -111.767

4. De begroting 2021 sluitend te maken door een bedrag van € 1.050.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landgraaf d.d. 5 november 2020.

De griffier,                                                                                                                                                                                                      De voorzitter,