3. Investeringsplannen 2021

I. Uitbreidingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan)

Terug naar navigatie - I. Uitbreidingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld nummer Investerings-bedrag incl. B.T.W. Afschrijvings-termijn Structurele jaarlasten incl. B.T.W. EN/MN *
1. Transformatie investeringsbudget (RVCinv-10) Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 830 3.500.000 35 jr. 100.000 MN
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat (RVCinv-09) Verkeer, vervoer en waterstaat 210 500.000 35 jr. 14.286 MN
3. Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv-11) Verkeer, vervoer en waterstaat 210 150.000 25 jr. 6.000 MN
4. Klimaatbestendige bossen (RVCinv-15) Sport, cultuur en recreatie 570 275.000 50 jr. 5.500 MN
5. Herinrichting / upgrading parkeerplaats bij sportpark Strijthagen (RVRinv-01) Verkeer, vervoer en waterstaat 210 280.000 20 jr. 8.000 MN
6. Aanleggen asfaltverhardingen rondom natuurgrasvelden park Strijthagen (RVCinv-02) Sport, cultuur en recreatie 520 88.167 20 jr. 4.408 MN
7. Huisvesting Kakertshöfke (RVCinv-16) Onderwijs 420 1.850.000 20 jr. 11.000 # EN
Totaal uitbreidingsinvesteringen 2021 6.643.167 149.194
# De per saldo structurele lasten bestaan uit lasten wegens: kapitaallasten (€ 92.500), huurderving inkomsten slot Schaesberg (€ 18.000), meerjarig onderhoud (€ 10.000) en belastingen en verzekeringen
(€ 4.500) en baten wegens: huurpenningen (€ 95.000) en overige baten (€ 19.000)
* EN = economisch nut
MN = maatschappelijk nut

II. Vervangingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan)

Terug naar navigatie - II. Vervangingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld nummer Investerings-bedrag incl. B.T.W. Afschrijvings-termijn Structurele jaarlasten incl. B.T.W. EN/MN *
1. Vastgoedinformatiesysteem Bedrijfsvoering 40 76.328 5 jr 15.266 EN
2. Airco’s Bedrijfsvoering 40 25.443 10 jr 2.544 EN
3. Datacommunicatie Bedrijfsvoering 40 20.354 5 jr. 4.071 EN
4. Bouwkundige aanpassingen Bedrijfsvoering 40 25.443 6 jr. 4.240 EN
5. Werkplekken Bedrijfsvoering 40 45.797 15 jr. 3.053 EN
6 Digitaal werken en licenties Bedrijfsvoering 40 91.593 5 jr. 18.319 EN
7. Gedeelte wagenpark BOR Bedrijfsvoering 40 104.043 7jr. 12.720 EN
8. Rioolspuit Bedrijsvoering 40 50.885 10 jr. 5.089 EN
9. Vervanging OV-armaturen (RVCinv-07 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 230.000 20 jr. 11.500 MN
10. Vervanging OV-lichtmasten (RVCinv-06) Verkeer, vervoer en waterstaat 210 10.000 40 jr. 250 MN
11. Vervangen toplaag kunstgrasveld park Heigank (RVCinv-04) Sport, cultuur en recreatie 520 250.000 10 jr. 25.000 EN
12. Vervangen discuskooi park Ter Waerden (RVCinv-05) Sport, cultuur en recreatie 520 24.000 10 jr. 2.400 EN
13. Vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-08) Verkeer, vervoer en waterstaat 210 589.877 35 jr. 16.854 MN
Totaal vervangingsinvesteringen 2021 1.543.763 121.306
# Deze activering is in de Kadernota 2020 gepresenteerd als een ruimtecreërend beleidsalternatief.
De kapitaallasten van deze investering worden daarom niet gedekt uit de “geoormerkte” vaste kaptaallastruimte voor investeringen, maar uit de wegvallende exploitatiekosten voor wegonderhoud.
* EN = economisch nut
MN = maatschappelijk nut

III. Investeringen riolen en ICT plan 2021

Terug naar navigatie - III. Investeringen riolen en ICT plan 2021
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld nummer Investerings-bedrag incl. B.T.W. Afschrijvings-termijn Structurele jaarlasten incl. B.T.W. EN/MN *
1. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 5.520 15 jr. 368 EN
2. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 4.108.101 50 jr. 82.161 EN
3. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 1.678.907 70 jr. 23.984 EN
Totaal riolen en ICT plan investeringen 2021 5.792.528 106.513
* EN = economisch nut
MN = maatschappelijk nut

IV. Ruimtevragende beleidsalternatieven 2021

Terug naar navigatie - IV. Ruimtevragende beleidsalternatieven 2021
Rente 0,85 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld nummer Investerings-bedrag incl. B.T.W. Afschrijvings-termijn Structurele jaarlasten incl. B.T.W. EN/MN *
1. Nieuwbouw Eijkhagencollege - bouwkosten Onderwijs 420 26.912.160 50 jr. 766.997 EN
2. Nieuwbouw Eijkhagencollege - grond Onderwijs 420 1.350.000 n.v.t. 11.475 EN
Totaal ruimtevragende beleidsalternatieven 2021 28.262.160 778.472
* EN = economisch nut
MN = maatschappelijk nut