2.1.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma-samenvatting

Terug naar navigatie - Programma-samenvatting

Binnen dit programma wordt gewerkt aan de kwaliteit van de openbare ruimte en het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Dit doen wij door te zorgen voor een goed en veilig functionerend verkeerssysteem en door adequaat beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij betrekken wij burgers, belangenorganisaties en andere partners zodat de kwaliteit optimaal aansluit op de behoeften en burgers zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het beheer daarvan. Achtereenvolgens lichten we per taakveld de beleidsmatige speerpunten voor het komende begrotingsjaar toe.

Verkeer en vervoer
Verkeers-, vervoers- en parkeerbeleid
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Landgraaf (GVVP, 2017) bevat het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Het GVVP gaat in op vijf thema’s: (Hoofd)wegenstructuur en bereikbaarheid, verkeersveiligheid en weginrichting, fietsverkeer, openbaar vervoer en parkeren. Naast diverse beleidsuitgangspunten bevat het GVVP een uitvoeringsprogramma dat gebaseerd is op een knelpuntenanalyse.

De doelstellingen van het GVVP zijn:
- Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling;
- Het verbeteren van de algehele verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid;
- Het stimuleren van het gebruik van de fiets;
- Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer;
- Het voorkomen van parkeeroverlast.

Vanuit het uitvoeringsprogramma van het GVVP worden reconstructieprojecten, verkeersmaatregelen en gedragsbeïnvloedingprojecten geïnitieerd. De projecten reconstructie Rimburgerweg en reconstructie kruispunt Kleikoeleweg-Brunssummerweg worden in 2021 opgeleverd.

Daarnaast heeft de reconstructie van de Hoogstraat de hoogste prioriteit. De uitvoering hiervan is echter afhankelijk van de snelheid waarmee we incourant vastgoed langs de Hoogstraat kunnen verwerven en deze locaties kunnen herontwikkelen (o.a. ten behoeve van parkeren). We zetten in op het binnenhalen van subsidiegelden voor deze reconstructie, naast de reeds verworven bijdrage uit de Regiodeal Parkstad voor de aankopen. Omdat de reconstructie van de Hoogstraat van onzekere factoren afhangt starten we eveneens met de voorbereiding van de reconstructie van de Hoofdstraat tussen de markt en de Einsteinstraat. Op een later moment bepalen we dan welk project het eerste gereed is om uit te voeren.

Verder liften we mee met diverse projecten die geïnitieerd worden vanuit andere beleidsvelden. Bestaande wegen worden daarbij zodanig aangepast dat ze beter voldoen aan het beleid uit het GVVP. Er kan tegemoet gekomen worden aan de wensen van bewoners en bestaande knelpunten op het gebied van verkeer en parkeren kunnen worden opgelost.

Zo wordt binnen het waterproject Het Eikske de Wendelstraat gereconstrueerd hetgeen onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma van het GVVP. En binnen het waterproject De Dormig wordt Op de Heugden gereconstrueerd ,waardoor we het wegprofiel aan kunnen passen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de fiets. Tevens richten we de Brunssummerweg opnieuw in door mee te liften met het geplande groot onderhoud.

Tot slot verlenen we ook in 2021 weer medewerking aan de uitvoerende c.q. voorbereidende werkzaamheden van de Provincie voor de verdubbeling van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf en werken we met de Provincie Limburg, Stadt Übach Palenberg en Strassen NRW aan de planvoorbereiding voor de aanleg van de Randweg Abdissenbosch/B221n. De belangrijkste uitdaging daarbij is het vinden van een oplossing voor de toename van de stikstofdepositie op de Brunssummerheide door de aanleg en het gebruik van de nieuwe weg.

Dekking van de hierboven genoemde activiteiten vinden voor een belangrijk deel plaats uit een tweetal vaste investeringsbedragen opgenomen in de begroting van € 500 duizend (Reconstructie wegen /ruggengraat) en € 150 duizend (Verkeersveiligheidsprojecten). Voor de aanleg van de Randweg Abdissenbosch is een bestemmingsreserve gecreëerd van € 3.356.901.

Integraal beheer
Het beheer van de openbare ruimte ligt verspreid over de programma’s 2 (wegbeheer), 5 (groenbeheer) en 7 (waterbeheer en ongediertebestrijding). Ook het beheer van de accommodaties is verdeeld over meerdere programma’s. Reden om de wijze waarop wij invulling geven aan het integrale beheer van de openbare ruimte en de accommodaties op te nemen in de paragraaf kapitaalgoederen. In deze paragraaf zijn ook de door uw raad eerder vastgestelde onderhoudsniveaus voor alle kapitaalgoederen opgenomen.

Wegonderhoud
Budgettair hebben we voldoende middelen om al het wegonderhoud uit te voeren met inbegrip van het resterende achterstallig onderhoud. Vanaf 2021 hebben we € 300 duizend minder budget opgenomen omdat we verwachten dat we door beter aan te besteden en slimmer samen te werken dit budgettair voordeel kunnen behalen. Het onderhoud wordt zoveel als mogelijk clustergewijs uitgevoerd. Voor de uitvoering werken we samen met o.a. water, groen, verkeer en stedenbouw. Door een integrale aanpak wordt overlast voor omwonenden zoveel als mogelijk voorkomen. Burgers, belangengroeperingen e.a. binnen een projectgebied worden geïnformeerd over plannen, ontwikkelingen, voortgang en waar mogelijk betrokken bij voorbereiding en onderhoud.

Straatmeubilair
Gezien het beschikbare budget worden inrichtingselementen (straatmeubilair) in de openbare ruimte alleen dan vervangen als het strikt noodzakelijk is. De vervanging betreft voornamelijk verkeersborden en meubilair om de veiligheid voor de weggebruiker te waarborgen.  

Fietspaden
Fietspaden, deels in het buitengebied, zijn in het kader van recreatie, toerisme en het gezonde imago van de gemeente opgenomen in het onderhoud. Bestaande fietspaden worden verbeterd zodat er een aaneengesloten fietsverbinding ontstaat die kan worden opgenomen in het knooppuntennetwerk.

Gladheidsbestrijding
Gladheidbestrijding wordt uitgevoerd op basis van het vastgestelde beleidsplan “Gladheidbestrijding Parkstad Limburg” en het jaarlijks vastgestelde routeplan van de gemeente Landgraaf.

Openbare verlichting
Het beleidsplan openbare verlichting en het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zijn erop gericht om zo efficiënt mogelijk het volledige arsenaal van armaturen om te vormen naar duurzame en energiezuinige LED-verlichting. Masten worden alleen dan vervangen als uit het stabiliteitsonderzoek blijkt dat deze mogelijk gevaar op kunnen leveren. Voor vervanging van onveilige masten is ruim € 8 duizend opgenomen in deze begroting. Het nieuwe beleids- en beheerplan gaan we dit jaar opstellen samen met onze contractpartner.

Reiniging
De gemeentelijke wegen worden in het voorjaar tweemaal en in het najaar driemaal ten tijde van bladval geveegd. Door het verbod op chemische onkruidbestrijding, ontwikkelen kruidachtigen en grassen in de goten zich veel sneller dan voorheen. Op basis van uitgevoerde metingen (momentopname) is geconcludeerd dat een hogere beeldkwaliteit wordt geleverd dan het door de gemeenteraad vastgestelde niveau. Door het verhouten van ondergrondse delen van onkruiden en de toename van klinkerverhardingen zal op termijn de onkruiddruk toenemen. Minder vegen resulteert daarnaast in snellere en grotere vervuiling van kolken en riolen.

De gemeentelijke veegwagen wordt ingezet voor de drie centra en op accentpunten in de gemeente. De eigen dienst reinigt de HUP’s en zwerfafval wordt dagelijks geprikt, waarbij de kernen de prioriteit hebben. Vanaf begin 2019 ruimt RD4 dumpingen in de Parkstadgemeenten op en registreert gedetailleerd zodat inzicht wordt verkregen in het ontwijkgedrag per gemeente. Daarnaast wordt gemonitord welk effect beleidskeuzes t.a.v. afval van de verschillende gemeentes hebben op illegaal dumpen. Voor het opruimen van illegale stortingen van asbest en chemisch drugsafval worden gespecialiseerde bedrijven ingezet, evenals voor het bestrijden van ongedierte. Om op jonge leeftijd al bewust te worden om zwerfvuil te voorkomen wordt op scholen voorlichting gegeven en worden burgers die op eigen initiatief zwerfvuil ruimen beloond.

Voor riool en water als onderdeel van het integraal beheer van de openbare ruimte verwijzen wij naar programma 7 (volksgezondheid en milieu).

Parkeren
Als algemene doelstelling geldt dat parkeeroverlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Nieuwe ontwikkelingen die een toename veroorzaken in de parkeerbehoefte moeten deze toename op eigen terrein opvangen. Bij het nieuwe zwembad In de Bende gaan we in 2021 een parkeerterrein aanleggen dat ook gebruikt gaat worden voor het naastgelegen Park Heigank. Op het gebied van duurzame mobiliteit verlenen we medewerking aan het plaatsen van voldoende laadpalen in de openbare ruimte voor het opladen van elektrische auto’s. 

Parkeren in centra
In de winkelcentra accepteren we een maximale bezettingsgraad van 90%. Voor winkelcentrum Op de Kamp zetten wij in op het verlagen van de parkeerdruk. Enerzijds door het aanleggen van extra parkeerplaatsen, anderzijds door werknemers van onze gemeente te stimuleren minder met de auto naar het werk te komen. De in 2020 aangegane samenwerking met het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar, welke ons hierin ondersteund, wordt in 2021 voortgezet. In de beide andere centra is vooralsnog geen sprake van een te hoge parkeerdruk en zijn verdere regulerende maatregelen niet nodig. De parkeerdruk in het centrum van Waubach wordt wel gemonitord nu de reconstructiewerkzaamheden aan de Oude Markt e.o. zijn afgerond.

Parkeren in woonbuurten
Een bezettingsgraad tot 100% is toegestaan in woonbuurten mits hierdoor geen problemen ontstaan op het gebied van bereikbaarheid, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Parkeerproblemen worden bij voorkeur opgelost met de traditionele maatregelen zoals parkeerverboden, stilstaan verboden, uitbreiden parkeercapaciteit en fysieke maatregelen. Betaald parkeren en parkeervergunningen passen we niet toe. Bij ongewenste menging van lang- en kortparkeerders kiezen wij voor een parkeerschijfzone. Door toepassing van wijkacupunctuur en door slim aan te haken op ‘groot onderhoudsprojecten’ proberen wij op efficiënte wijze de parkeercapaciteit te vergroten.

Voortuin- en trottoir-parkeren zijn in beginsel niet toegestaan. Het komt echter veelvuldig voor en een strikte naleving van dit beginsel is niet altijd realistisch/wenselijk. Via herstructurering, wijkacupunctuur en wegreconstructies werken wij aan het toevoegen van meer openbare parkeerplaatsen. Tot die tijd staan we deze vormen van parkeren in woonbuurten met een hoge parkeerdruk oogluikend toe, uiteraard voor zover dat niet leidt tot negatieve gevolgen voor bereikbaarheid, afwikkeling en veiligheid voor andere weggebruikers.

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse

  

Kengetal historische ontwikkeling Bron 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal verkeersongevallen. Webapplic. statistiek ongevallen # 155 197 163 144 142
Aantal slachtoffers. Webapplic. statistiek ongevallen # 17 18 22 28 16
Gemiddelde etmaalintensiteit van 10 geselecteerde wegen in de bebouwde kom. verkeerstellingen 10.823 --- --- --- 10.296
Aantal burgers in buurtoverleggen. overlegverslagen 70 70 75 113 90
Asfaltverhardingen in m2. Beheersysteem Kikker 969.460 969.780 1.051.490 1.029.629 1.024.126
Elementverharding in m2. Beheersysteem Kikker 985.123 985.701 1.048.965 1.097.596 1.103.069
Aantal meldingen met de top 5 uit de melddesk van BOR, waarvan: 3.261 4.483 5.115 6.029 5.832
-      groen BOR 685 1.416 1.324 1.571 1.760
-      wegen en trottoirs BOR 712 1.024 886 892 883
-      reiniging en hondenpoep BOR 689 913 1.232 1.605 1.275
-      straatmeubilair en borden BOR 426 566 658 642 672
-      riolering en water BOR 226 564 468 477 387
-      dieren en ongedierte BOR --- --- --- --- 400

Beleidsindicatoren BBV

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren BBV

     

Beleidsindicatoren (BBV)-info: waarstaatjegemeente.nl Bron 2015 2016 2017 2018 2019
Voor het programma 2 zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen in de vigerende regeling beleidsindicatoren gemeenten

Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

Verkeersongevallen
Omdat in het verleden de belangrijkste black-spots (plaatsen waar veel verkeersongevallen plaatsvinden) in Landgraaf zijn opgelost vinden ongevallen heel verspreid over Landgraaf plaats. Dat maakt het lastig om verkeersveiligheidsmaatregelen goed te prioriteren.

Ondanks al onze inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren (door maatregelen te treffen en door verkeerseducatie: Vebo, Vevo, Senioren), vallen er jaarlijks toch nog altijd een aantal slachtoffers te betreuren. Het verbeteren van de veiligheid blijft daarom een prioriteit. Het streven blijft nul dodelijke verkeersslachtoffers.

Gemiddelde etmaalintensiteit
In 2016, 2017 en 2018 hebben er geen tellingen plaatsgevonden vanwege de aanleg van de Buitenring (en daarmee gepaard gaande wegafsluitingen en –omleidingen) omdat de verkeersintensiteiten niet representatief waren. In 2019 is er wel weer geteld en is een lichte daling merkbaar. Hierbij zij opgemerkt dat enkele wegen nog beïnvloed zijn geweest door het wel/niet in gebruik zijn van de volledige aansluiting bij de Hoogstraat en door de langdurige afsluiting van de Heerlenerstrasse in Scherpenseel.

Asfalt en elementverhardingen
Het nieuwe beheersysteem levert nauwkeurige cijfers over oppervlaktes aan asfalt en elementverhardingen. De verandering van het aantal m2 is het resultaat van omvorming van asfalt- naar klinkerverharding.

Melddesk BOR
Er is een stabilisatie opgetreden in het aantal meldingen. Er is echter een verschuiving waar te nemen in de hoeveelheid meldingen per categorie. Met name bij groen en ongedierte. Om deze reden wordt ongedierte ook opgenomen als kengetal in de tabel omgevingsanalyse. Het totaalverbod op chemische bestrijdingsmiddelen en de langdurige droogte zijn de oorzaak voor de toename van het aantal meldingen op groen. Het verbod op biociden en de klimaateffecten worden ook zichtbaar in de toename van meldingen over ongedierte. Het aantal meldingen m.b.t. reiniging is enigszins afgenomen. De verklaring hiervoor is dat er een extra eenheid is ingezet voor reiniging van de openbare ruimte. De activiteiten m.b.t. openbaar groen en bomen worden verantwoord bij programma 5 en ongedierte en riool en water bij programma 7.

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma

  

Omschrijving Kader Actualiteit
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2011-2020 (RVVP) 2011
Kwaliteitsgids BOR* 2012
Integraal beheerplan openbare ruimte* 2012
Gladheidbestrijdingsplan 2012
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 2014
Beheerplan openbare verlichting 2016-2020 2015
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Landgraaf 2017
*Beiden worden in 2021 geactualiseerd rekening houdend met uitkomst bestuursopdracht onderzoek groenbeheer.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Een goed en veilig functionerend verkeers- en vervoerssysteem

Terug naar navigatie - 1. Een goed en veilig functionerend verkeers- en vervoerssysteem
1.1.1 Reconstructie Rimburgerweg

   Norm: Afgehandeld in 2021


1.1.2 Reconstructie Kleikoeleweg-Brunssummerweg

   Norm: Afgehandeld in 2021


1.1.3 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP door mee te liften met projecten / werkzaamheden die geïnitieerd worden vanuit andere beleidsterreinen

   Norm: Afgehandeld in 2021


1.1.4 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen

   Norm: Afgehandeld in 2021


1.1.5 Uitvoeren gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen

   Norm: Afgehandeld in 2021


1.2.1 Planvoorbereiding realisatie Randweg Abdissenbosch en afstemming realisatie B221

   Norm: Afgehandeld in 2021


Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

2. Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving

Terug naar navigatie - 2. Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

3. Behoud en versterking van de leefbaarheid (een schone, hele, veilige, prettige en vitale woon- en leefomgeving) in alle buurten

Terug naar navigatie - 3. Behoud en versterking van de leefbaarheid (een schone, hele, veilige, prettige en vitale woon- en leefomgeving) in alle buurten
3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt

Norm: 10% of minder achterstallig onderhoud 

Prestatie-indicator in % Norm
3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt 10 %

3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verharding

Norm: 10% of minder achterstallig onderhoud

Prestatie-indicator in % Norm
3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verharding 10 %

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Score effectindicatoren

Terug naar navigatie - Score effectindicatoren
Score effectindicatoren 2015 2017 2019 Ambitie Termijn
(bron: Parkstadmonitor) L L L L L
1.1 Waardering verkeersvoorzieningen 6,5 7,2 7,1 7,5 2022
in de Buurt (schaalscore).
2.1 Mate van tevredenheid van de burger over het 6,2 6,8 6,7 6,8 2022
beheer en onderhoud in de buurt (schaalscore)
2.2 Percentage inwoners dat tevreden is 64% 68% 67% 70% 2022
met buurtvoorzieningen
3.1 Percentage inwoners dat zich voor de 87% 81% 78% 85% 2022
medeverantwoordelijk voelt leefbaarheid
in de buurt

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begrotingswijzigingen 2020 Bijgestelde begroting 2020 Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 Meerjarenbegroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024
Lasten
210 Verkeer en vervoer 3.596.854 2.487.340 6.084.194 6.138.503 3.779.457 4.187.477 4.225.047 4.261.907
220 Parkeren 204.129 0 204.129 230.766 225.205 225.205 225.205 225.205
Totaal Lasten 3.800.983 2.487.340 6.288.323 6.369.270 4.004.662 4.412.682 4.450.252 4.487.112
Baten
210 Verkeer en vervoer -235.565 -149.000 -384.565 -745.589 -236.465 -595.551 -599.741 -604.036
220 Parkeren -33.532 0 -33.532 -40.194 -35.532 -35.532 -35.532 -35.532
Totaal Baten -269.097 -149.000 -418.097 -785.784 -271.997 -631.083 -635.273 -639.568
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.531.886 -2.338.340 -5.870.226 -5.583.486 -3.732.665 -3.781.599 -3.814.979 -3.847.544

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Terug naar navigatie - Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Toelichting saldo 2021 versus 2020

Het resultaat op dit programma is in 2021 € 47.000 gunstiger dan de bijgestelde begroting 2020.
Dit is mede het gevolg van:

Een afname van de overige directe lasten door:
- Lagere raming budget onderhoudsreserve op wegen en trottoirs ad € 116.000;
- Lagere raming budget onderhoudsreserve op fietspaden ad € 116.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 sfeerverlichting 3 winkelcentra ad € 90.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake actieplan zwerfaval in 2020 ad € 88.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake aanleg glasvezelkabel VRI Streeperkruis in 2020 ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake bankjesproject ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake verplaatsen KPN-kast Moltweg ad € 15.000.

Een toename van de overige directe lasten door:
- Een hogere bijdrage aan de GR Rd4 ad € 19.000 ter voorkoming van illegale dumpingen.
- Overige nadelige verschillen op taakveld 210 ad € 26.000;

Een toename van de baten o.a. door:
- Een hogere raming van de huren exploitatie parkeergarages ad € 2.000.

Een afname van de baten o.a. door:
- In 2020 heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden inzake uitvoer actieplan zwerfafval ad € 88.000. Dit waren incidenteel geraamde baten uit het afvalfonds, deze incidentele baten zijn in 2021 niet meer van toepassing.

Een toename van de overige directe lasten als gevolg van de in de kadernota benoemde (autonome) ontwikkelingen:
- Hogere stortkosten asfalt en grond ad € 22.000 (AO-16 + AO-17);
- Hogere lasten parkeergarage door stijging bijdrage aan vereniging van eigenaren parkeergarages ad € 21.000 (AO-24).

De volgende nieuwe investeringen maken deel uit van dit programma:
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.759.877 betreft de investeringsbudgetten:
- Reconstructie wegen/ruggengraat (RVCinv-09) € 500.000
- Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv-11) € 150.000
- Herinrichting/upgrading parkeerplaats bij sportpark Strijthagen (RVRinv-01) € 280.000
- Openbare verlichting – vervanging armaturen (RVCinv-07) € 230.000
- Openbare verlichting – vervanging lichtmasten (RVCinv-06) € 10.000
- Activeren vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-08) € 589.877

Voor een gedetailleerdere toelichting van alle mutaties in baten en lasten per taakveld verwijzen wij naar bijlage 2 (lasten en baten per taakveld).

Dit betreft bijdrage aan de GR RD4 in 2021 geraamd op € 19.000 aan beleid om illegale dumpingen te voorkomen.

Wat zijn de risico’s?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico’s?

  

(x € 1000)
Risico Majeure risico’s Beheersmaatregel Risicobedrag (kans * impact)
2021 2022 2023 2024
R21 invullen van de inspanningsverplichting BPL - 2.079
Totaal risicobedrag 2.079 0 0 0

Toelichting risico’s

Terug naar navigatie - Toelichting risico’s

R21
De financiering van de Buitenring Parkstad Limburg is samengesteld uit verschillende soorten van bijdragen. De bijdragen annex resultaatverplichtingen zijn door de regio en de regiogemeenten afgerekend met de Provincie Limburg. Er is echter nog een component waarover nog finaal dient te worden afgerekend, en dat is de inspanningsverplichting van in totaliteit 22,7 miljoen euro. Met betrekking tot deze inspanningsverplichting is door de provincie aangegeven dat de regio nu snel 'over de brug moet komen'. Mede omdat deze inspanningsverplichting moeilijk invulbaar blijkt te zijn en de provincie graag wil afrekenen, wil zij de inspanningsverplichting van 22,7 miljoen omzetten in een resultaatsverplichting van 12,7 miljoen euro. Dit zou gegeven de verdeling van de kosten in het verleden op een bedrag van ca. 2,1 miljoen voor Landgraaf uitkomen. Er zijn vergevorderde afspraken dat de regio en regiogemeenten hiermee instemmen. De verwachting is dan ook dat bij de behandeling van de Begroting 21 deze bijdrage definitief is. Het risico verdwijnt dan echter de positie van de algemene reserve is in dat geval ook lager dan nu opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.