8. Lijst van afkortingen

AFKORTING VERKLARING
ABW Algemene Bijstandswet
Alt MAA Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport
AMHK Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
AmvB Algemene Maatregel van bestuur
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AvA Algemene vergadering van aandeelhouders
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BANS Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BDU Brede doeluitkering
Bibop wet Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BLG Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BLS Besluit Locatiegebonden Subsidies
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BO Basis Onderwijs
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOP Buurtontmoetingsplek
BOS Buurtontwikkeling Onderwijs en Sport
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten
BWS Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CER Compensatieregeling Eigen Risico
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DHW Drank en Horecawet
DigiD Digitale identiteit
Dubo Duurzaam Bouwen
ECB Europese Centrale Bank
EMU Economische en Monetaire Unie
ESF Europees Sociaal Fonds
Fido Financiering decentrale overheden
FTE Fulltime-equivalent
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GBRD Gemeenschappelijke Basis- en Registratiedienst
GDU Gebundelde Doeluitkering
Geo Geografische (ruimtelijke) informatie
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
G!DS Database met informatie over organisaties op het sociale en culturele vlak
GIPS Stichting Gehandicapten Informatie Project
GOA Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GR Gemeenschappelijke Regeling
HALT Het Alternatief
HHT Huishoudelijke Hulp Toelage
HHV Huishoudelijke Verzorging
IBA Internationale Bau Ausstellung
IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte
ID-kaart Identiteitskaart
ID-banen In- en Doorstroombanen
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen
ISD BOL Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum- Onderbanken- Landgraaf
ISP Integrale Schuldhulpverlening Parkstad
ISV Investeringsimpuls Stedelijke Vernieuwing
ISW Integraal Stedelijk Waterplan
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JOP Jeugdontmoetingsplek
KCC Klant Contact Centrum
KIA Kennis-, Informatie- en Adviescentrum
LIEC Landelijk Informatie en Expertise Centrum
LIOF Limburgs Investerings- en OntwikkelingsFonds
MFC Multifunctioneel Centrum
MO Maatschappelijke Ontwikkeling
MOP Meerjarenontwikkelingsprogramma / Meerjarenonderhoudsplan
NASB Nationale Actie Sport en Bewegen
NME Natuur en Milieu Educatie
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NUP Nationaal Uitvoeringsprogramma
OAB Onderwijs Achterstandenbeleid
OALT Onderwijs in Allochtone Levende Talen
OBD Onderwijsbegeleidingsdienst
OBO Openbaar Basis Onderwijs
OOV Openbare Orde en Veiligheid
OZB Onroerende Zaakbelasting
OZL Oostelijk Zuid-Limburg
PALET Parkstad Limburg Energie Transitie
PGB Persoonsgebonden Budget
PLB Productie Leveringsbedrijf
PSL Parkstad Limburg
Rarap Raadsrapportage
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RD4 Reinigingsdienst
RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum
ROA Regeling Opvang Asielzoekers
RSU Regeling Specifieke Uitkering
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
Ruddo Regeling Uitzetting en Derivaten Decentrale Overheden
RVVP Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
SBOZL Stichting Basisonderwijs Zuid-Limburg
SVOPL Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
SMI Sociaal-medische Indicatie
SMK Stichting Muziekschool Kerkrade
SO Speciaal Onderwijs
SPV Special Purpose Vehicles
Stado Stads- en dorpsvernieuwing
SWM Streekgewest Westelijke Mijnstreek
VaVo Voortgezet algemeen Vormend onderwijs
VAZOM Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VRI Verkeersregelinstallatie
VROM Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSV Vroegtijdig Schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVTV Voorlopige Vergunning Tot Verblijf
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WgW Wijkgericht Werken
WIJ Wet Investering in Jongeren
WIN Wet Inburgering Nederland
WIW Wet Inschakeling Werklozen
WKO Wet Kinderopvang
WM Wet Milieu
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOP Wijkontwikkelingsplan
WOZ Wet Onroerende Zaken
WOZL Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW Wet Sociale Werkvoorziening /Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WWB Wet Werk en Bijstand
WWnV Wet Werken naar Vermogen
WWZ Wonen Welzijn en Zorg
Z-L Zuid-Limburg