1.5 Weerstandscapaciteit, -behoefte en -ratio's

Weerstandscapaciteit - behoefte en -ratio's

Terug naar navigatie - Weerstandscapaciteit - behoefte en -ratio's

Bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente Landgraaf en het structureel en reëel evenwicht in het bijzonder neemt de provinciale toezichthouder naast de verplichte financiële indicatoren vooral ook de weerstandsratio mee. Die indicator geeft immers direct inzicht in de mate waarin de gemeente in staat wordt geacht grote financiële tegenvallers op te vangen met haar reserves en eventuele ruimte in de exploitatie zonder dat dit direct ten koste gaat van het vastgestelde beleid.
Voor wat betreft de onderbouwing en berekening van de weerstandsbehoefte, de benodigde weerstandscapaciteit en de ratio’s verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In het programmaplan treft u per programma in de 4e W een nadere onderbouwing aan van de risico’s per programma in meerjarenperspectief met een toelichting op het risico.

We presenteren de kleine weerstandsratio die inzicht biedt in de mate waarin de omvang van onze algemene reserve in 2021 en de periode 2021-2023 groot genoeg is om de ge-identificeerde risico’s op te vangen. Opvangen zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid. We gebruiken hiervoor de kleine ratio (r) omdat we bij die ratio alleen de algemene reserve gebruiken als basis voor de weerstandscapaciteit. Noodgedwongen inzet van die capaciteit gaat niet ten koste van staand beleid.

Tabel 15 - Hoofdstuk 1

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kleine ratio zich alle jaren bevindt binnen de bandbreedte maar meerjarig wel daalt. Die daling is ondanks de langzaam meerjarig stijgende algemene reserve het gevolg van de eveneens sterk oplopende weerstandsbehoefte. De stijging van de weerstandscapaciteit is het gevolg van de structurele storting van € 1,75 miljoen. De toename van de risico’s meerjarig is met name toe te rekenen aan de toenemende onzekerheden over de nu geraamde baten van de algemene uitkering en de herverdeling van die middelen aan de hand van een nieuw verdeelmodel.