Sitemap

Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 1
Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Samenvatting Blz. 4
Samenvatting begroting 2021-2024 Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Hoofdstuk 1: Algemeen Blz. 7
1.1 Aanbieding Blz. 8
Aanbieding Blz. 9
1.2 Leeswijzer Blz. 10
Leeswijzer Blz. 11
1.3 Ontwikkelingen begrotingssaldo Blz. 12
1.3.1 Meerjarenraming primitieve begroting Blz. 13
1.3.2 Kaderbrief 2021 Blz. 14
1.3.3 Formeel saldo 2021-2023 in begroting 2020 Blz. 15
1.3.4 Prognose algemene uitkering Blz. 16
1.3.5. Raming overige autonome ontwikkelingen Blz. 17
1.3.6 Budgettair effect onderzoek WMO Blz. 18
1.3.7 Budgettair effect jeugdhulp Blz. 19
1.3.8 Ruimtevragende investeringen 2021 Blz. 20
1.3.9 Eijkhagencollege Blz. 21
1.3.10 Verlaging toerekening uren naar projecten Blz. 22
1.3.11 Diverse overige bijstellingen en concernposten Blz. 23
1.4 Formeel en structureel meerjarig begrotingsevenwicht Blz. 24
1.4.1 Formeel begrotingssaldo 2021-2024 Blz. 25
1.4.2 Structureel en reëel begrotingssaldo 2021-2024 Blz. 26
1.5 Weerstandscapaciteit, -behoefte en -ratio's Blz. 27
Weerstandscapaciteit - behoefte en -ratio's Blz. 28
1.6 Tarieven Blz. 29
Tarieven Blz. 30
1.7 Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid Blz. 31
Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid Blz. 32
Hoofdstuk 2.1: Programma's Blz. 33
2.1.0 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 34
Structuurgegevens Blz. 35
Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden: Blz. 36
Programma-samenvatting Blz. 37
Omgevingsanalyse Blz. 38
Analyse historische ontwikkeling kengetallen Blz. 39
Beleidsindicatoren (BBV) Blz. 40
Analyse historische ontwikkeling beleidsindicatoren Blz. 41
Beleidskader programma Blz. 42
Wat willen we bereiken? Blz. 43
1. Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte Blz. 44
1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces Blz. 45
2. Samenwerken vanuit een zelfstandig Landgraaf Blz. 46
2.1 Adviseren en ondersteunen op algemeen niveau van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking in de Gemeenschappelijke Regelingen. Blz. 47
2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om de samenwerking in de regio te intensiveren op basis van zakelijk onderbouwde keuzes die uitgaan van een gelijkwaardigheid tussen gemeenten. Blz. 48
2.3 Zelfbewust communiceren over de veelzijdigheid en successen van onze gemeente. Blz. 49
3. Efficiënte dienstverlening binnen de beleidskaders, waarbij de klant centraal staat Blz. 50
3.1a verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en de klantbejegening; Blz. 51
3.1b verdergaande invoering van het beleid Agressie en Geweld 2018 Blz. 52
3.1c organiseren workshops ‘Herkennen en Doorverwijzen’ laaggeletterdheid Blz. 53
3.1d organiseren cursus ‘Communiceren op B1-niveau’ Blz. 54
3.1e doorontwikkeling zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen Blz. 55
3.1f door ontwikkelen portal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken Blz. 56
3.1g onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem Blz. 57
3.1h verbeteren receptie en cateringconcept Blz. 58
3.2 Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen Blz. 59
4. Effectief en efficiënt gebruik van onze kanalen Blz. 60
Score effectindicatoren Blz. 61
Wat mag het kosten? Blz. 62
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 63
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 64
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 65
Wat zijn de risico's? Blz. 66
Toelichting risico’s Blz. 67
2.1.1 Programma 1 - Veiligheid Blz. 68
Structuurgegevens Blz. 69
Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden: Blz. 70
Programma-samenvatting Blz. 71
Omgevingsanalyse Blz. 72
Beleidsindicatoren BBV Blz. 73
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 74
Beleidskader programma Blz. 75
Wat willen we bereiken? Blz. 76
1. Een veilig Landgraaf Blz. 77
1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio Blz. 78
1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een pro-actieve houding Blz. 79
1.3 Regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid) Blz. 80
1.4 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. Coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen). Blz. 81
2. Betere naleving van wet- en regelgeving en minder overlast, vandalisme en verhuftering Blz. 82
2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval. Blz. 83
2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte. Blz. 84
2.3 Handhaving alcoholverbod. Blz. 85
2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles Blz. 86
2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen Blz. 87
Score effectindicatoren Blz. 88
Wat mag het kosten? Blz. 89
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 90
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 91
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 92
Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 93
Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 94
Wat zijn de risico's? Blz. 95
2.1.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 96
Structuurgegevens Blz. 97
Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de volgende taakvelden: Blz. 98
Programma-samenvatting Blz. 99
Omgevingsanalyse Blz. 100
Beleidsindicatoren BBV Blz. 101
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 102
Beleidskader programma Blz. 103
Wat willen we bereiken? Blz. 104
1. Een goed en veilig functionerend verkeers- en vervoerssysteem Blz. 105
1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Blz. 106
1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch. Blz. 107
1.3 Medewerking verlenen aan de voorbereidende/uitvoerende werkzaamheden voor de verdubbeling van het spoor en het behartigen van de Landgraafse belangen. Blz. 108
2. Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving Blz. 109
2.1 Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, -realisatie en –evaluatie. Blz. 110
2.2 Door middel van frequent overleg burgers mede-verantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud. Blz. 111
2.3 Continuering van de ondersteuning/facilitering van maatschappelijke/burger initiatieven. Blz. 112
2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners. Blz. 113
2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties Blz. 114
3. Behoud en versterking van de leefbaarheid (een schone, hele, veilige, prettige en vitale woon- en leefomgeving) in alle buurten Blz. 115
3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte Blz. 116
3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud Blz. 117
3.3 Het verder omvormen van het arsenaal aan armaturen naar duurzame energiezuinige LED-verlichting. Blz. 118
3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes. Blz. 119
Score effectindicatoren Blz. 120
Wat mag het kosten? Blz. 121
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 122
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 123
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 124
Wat zijn de risico’s? Blz. 125
Toelichting risico’s Blz. 126
2.1.3 Programma 3 - Economie Blz. 127
Structuurgegevens Blz. 128
Het programma Economie omvat de volgende taakvelden: Blz. 129
Programma-samenvatting Blz. 130
Omgevingsanalyse Blz. 131
Beleidsindicatoren BBV Blz. 132
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 133
Beleidskader programma Blz. 134
Wat willen we bereiken? Blz. 135
1. Versterking van de lokale economie en arbeidsmarkt, met aanhaking bij het onderwijs Blz. 136
1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag Blz. 137
1.2 Behouden en stimuleren van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement Blz. 138
1.3 Uitvoering geven aan de subsidieregeling ‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’, door samen met de Stichting Streetwise en andere externe partijen ruimte te bieden en andere externe partijen Blz. 139
1.4 Acties ter bevordering van de (eu)regionale samenwerking, op zowel lokale als regionale schaal Blz. 140
2. Versterking van de vrijetijdseconomie, waaronder het creëren van een evenementencyclus Blz. 141
2.1 Het vermarkten en promoten van Landgraaf als aantrekkelijke vestigingsplaats voor het (toeristische) bedrijfsleven. Blz. 142
2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2016-2020 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie Blz. 143
2.3 Organiseren en faciliteren van de kermissen in Schaesberg, Waubach en Nieuwenhagen Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau. Blz. 144
Score effectindicatoren Blz. 145
Wat mag het kosten Blz. 146
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 147
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 148
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 149
Wat zijn de risico’s? Blz. 150
2.1.4 Programma 4 - Onderwijs Blz. 151
Structuurgegevens Blz. 152
Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden: Blz. 153
Programma-samenvatting Blz. 154
Omgevingsanalyse Blz. 155
Beleidsindicatoren BBV Blz. 156
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 157
Beleidskader programma Blz. 158
Wat willen we bereiken? Blz. 159
1. Op de behoefte afgestemd toekomstbestendig accommodatiebeleid Blz. 160
1.1 Implementeren van het meerjarig integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP). Blz. 161
1.2 Voorbereiden nieuwbouw Eijkhagencollege. Blz. 162
2. Met het oog op het verkleinen van een mogelijk risico op een ontwikkelingsachterstand, een goede toeleiding van kinderen met een VVE- indicatie naar de VVE- gespecialiseerde peuteropvang Blz. 163
2.1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten o.a. middels sturing en monitoring van Bureau VSV. Blz. 164
2.2 Implementatie van de LEA. Blz. 165
2.3 Het stimuleren van deelname aan VVE voor kinderen met een VVE-indicatie. Verdere uitwerking en implementatie van de aanpak Talentontwikkeling op regionaal (Parkstad) en lokaal niveau. Blz. 166
2.4 Aanpassing verordening leerlingenvervoer. Blz. 167
3. Vergroten van de geletterdheid van onze inwoners Blz. 168
3.1 Uitvoering geven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid Blz. 169
3.2 Uitbreiding locaties taalcafé Blz. 170
Score effectindicatoren Blz. 171
Wat mag het kosten? Blz. 172
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 173
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 174
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 175
Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 176
Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 177
Wat zijn de risico’s? Blz. 178
2.1.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie Blz. 179
Structuurgegevens Blz. 180
Het programma Sport, cultuur en recreatie omvat de volgende taakvelden: Blz. 181
Programma-samenvatting Blz. 182
Omgevingsanalyse Blz. 183
Beleidsindicatoren BBV Blz. 184
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 185
Beleidskader programma Blz. 186
Wat willen we bereiken? Blz. 187
1. Toename van sport en beweegdeelname door onze inwoners ter bevordering van de gezondheid Blz. 188
1.1 Opstellen nieuw meerjarig sportbeleid Blz. 189
1.2 Uitvoering geven aan het lokale sportakkoord. Blz. 190
1.3 Doorontwikkeling accommodatiebeleid Landgraaf. Blz. 191
1.4 Ondersteunen van initiatieven (passend binnen het gemeentelijk beleid) uit het verenigingsleven. Blz. 192
1.5 Realisatie van het nieuwe doelgroepenbad. Blz. 193
1.6 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur. Blz. 194
2. Toename van deelname aan het educatieve en culturele aanbod door onze inwoners ter bevordering van de participatie in de maatschappij Blz. 195
2.1 Faciliteren en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van de pluriformiteit van het culturele aanbod. Blz. 196
2.2 Zorgdragen voor een op de behoefte afgestemd goed onderhouden toekomstbestendig accommodatieaanbod. Blz. 197
3. Het behouden en beleefbaar maken van het cultuurhistorische erfgoed Blz. 198
3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota. Blz. 199
3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen. Blz. 200
4. Het creëren en behouden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving op het gebied van groen, beeldende kunst en speelgelegenheden Blz. 201
4.1 Uitvoering geven aan onderhoud groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte. Het opheffen van achterstallig onderhoud aan bomen. Blz. 202
4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen Blz. 203
4.3 Door middel van frequent overleg burgers medeverantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud van groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte. Realisatie lichtkunstwerk Oude markt Waubach. Blz. 204
4.4 Eerste aanzet beeldenroute in Strijthagen Blz. 205
Score effectindicatoren Blz. 206
Wat mag het kosten? Blz. 207
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 208
Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 209
Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 210
Wat zijn de risico’s? Blz. 211
Toelichting risico’s Blz. 212
2.1.6 Programma 6 - Sociaal Domein Blz. 213
Structuurgegevens Blz. 214
Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden: Blz. 215
Programma-samenvatting Blz. 216
Omgevingsanalyse Blz. 217
Beleidsindicatoren BBV Blz. 218
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 219
Beleidskader programma Blz. 220
Wat willen we bereiken? Blz. 221
1. Zoveel mogelijk inwoners laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer Blz. 222
1.1 Via ISD BOL, Mensontwikkelbedrijf en WSP-kandidaten ontwikkelen en plaatsen op de voor hun geschikte participatieplaats, met als uitgangspunt het voor die kandidaat maximaal haalbare. Blz. 223
1.2 Uitvoering geven aan werkgeversdienstverlening via het Werkgeversservicepunt Parkstad. Blz. 224
1.3 Onderzoeken of uitbreiding sociale recherche aan de orde is t.b.v. aanpak bijstandsfraudeurs. Blz. 225
1.4 Onderzoek ontwikkelmogelijkheden t.a.v. een deel van de participatiedoelgroep. Blz. 226
1.5 Voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Blz. 227
1.6 Verruiming collectieve ziektekostenverzekering (onder voorbehoud van beschikbaarheid financiële middelen). Blz. 228
2. Samen met de maatschappelijke partners versterken van de preventieve en algemene voorzieningen gericht op de zelfredzaamheid en participatie van inwoners Blz. 229
2.1 Uitvoeren ‘Landgraaf Verbindt’ door het bevorderen van samenwerkingsinitiatieven in buurten en wijken Blz. 230
2.2 Uitvoering geven aan het preventieplan jeugd, waaronder implementatie van schoolmaatschappelijk werk en vergroten van het naschools activiteitenaanbod voor jongeren in de wijk. Blz. 231
2.3 Sturing en monitoring JENS. Blz. 232
3. Door maatwerk een vangnet bieden voor niet-zelfredzame inwoners Blz. 233
3.1 Aanbieden van maatwerkvoorzieningen sociaal domein met als vertrekpunt de zelfredzaamheid en participatie van de burger. Blz. 234
3.2 Uitvoeren bouwstenen voor sluitende aanpak personen met verward gedrag. Blz. 235
3.3 Implementatie uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Blz. 236
3.4 Samen met maatschappelijke partners op basis van de in 2019 uitgevoerde pilots implementeren van werkwijzen gericht op het beschikbaar krijgen en houden van voldoende vrijwilligers. Blz. 237
3.5 Ondersteuning jonge mantelzorgers. Blz. 238
3.6 Doorontwikkeling wijkteams en Jeugdteam. Blz. 239
3.7 Voorbereiden implementatie nieuwe inkoop Wmo per 1-1-2021. Blz. 240
Score effectindicatoren Blz. 241
Wat mag het kosten? Blz. 242
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 243
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 244
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 245
Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 246
Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 247
Wat zijn de risico’s? Blz. 248
Toelichting risico’s Blz. 249
2.1.7 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 250
Structuurgegevens Blz. 251
Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de volgende taakvelden: Blz. 252
Programma-samenvatting Blz. 253
Omgevingsanalyse Blz. 254
Beleidsindicatoren BBV Blz. 255
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 256
Beleidskader programma Blz. 257
Wat willen we bereiken? Blz. 258
1. De levensverwachting in Landgraaf te brengen naar het Nederlands gemiddelde in de periode 2016-2030 door zichtbaar in te lopen op de bestaande achterstanden in de levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid Blz. 259
1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid 2020-2023. Blz. 260
1.2 Uitvoeren JOGG (jongeren op gezond gewicht) en projectplannen Gezond In De Stad (GIDS). Blz. 261
2. Verdere afname van de hoeveelheid fijn en grof huishoudelijk restafval en toename van het afvalscheidingspercentage Blz. 262
2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding. Blz. 263
3. Betere naleving van milieuwet- en regelgeving Blz. 264
3.1 Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving. Blz. 265
3.2 Uitvoeren van integraal toezicht en handhaving bij particulieren, bedrijven en openbare ruimte. Blz. 266
4. Landgraaf is in 2040 een energie neutrale gemeente Blz. 267
4.1 Uitvoeren PALET 3.0. Blz. 268
5. Landgraaf is in 2040 bestand tegen de effecten van klimaatverandering Blz. 269
5.1 Ontwikkelen regionaal en lokaal beleid klimaatadaptatie Blz. 270
5.2 Kennisontwikkeling en zorgen voor bewustwording op het gebied van klimaatadaptatie. Blz. 271
6. Voorkomen van wateroverlast en scheiden van schoon en afvalwater Blz. 272
6.1 Ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid. Blz. 273
6.2 Beheer en onderhoud watersystemen Blz. 274
Score effectindicatoren Blz. 275
Wat mag het kosten? Blz. 276
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 277
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 278
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 279
Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 280
Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties Blz. 281
Wat zijn de risico’s? Blz. 282
Toelichting risico’s Blz. 283
2.1.8 Programma 8 - Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 284
Structuurgegevens Blz. 285
Het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden: Blz. 286
Programma-samenvatting Blz. 287
Omgevingsanalyse Blz. 288
Beleidsindicatoren BBV Blz. 289
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 290
Beleidskader programma Blz. 291
Wat willen we bereiken? Blz. 292
1. Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur Blz. 293
1.1 Bestemmingsplannen actualiseren Blz. 294
1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen Blz. 295
1.3 Voeren van overige planologische procedures Blz. 296
1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen Blz. 297
1.5 IBA Parkstad: ontwikkeling van, uitvoeren geven aan en bijdragen aan IBA-projecten. Blz. 298
1.6 Implementeren Omgevingswet Blz. 299
2. Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving Blz. 300
2.1 Uitvoeren projecten wijkontwikkelingsplannen en Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningmarktprogramma 2020-2025. Blz. 301
2.2 Juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen en uitvoeren nota onrechtmatig grondgebruik. Blz. 302
2.3 Ontwikkeling buitengebied Ubach over Worms. Blz. 303
3. Betere naleving van wet- en regelgeving in het kader van bouwen en wonen en gebruik Blz. 304
3.1 Uitvoeren van integraal toezicht op het gebied van bouwen en wonen en gebruik. Blz. 305
3.2 Het in behandeling nemen van verzoeken en meldingen en het verstrekken van producten en diensten (vergunningen) aan burgers. Blz. 306
Score effectindicatoren Blz. 307
Wat mag het kosten? Blz. 308
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 Blz. 309
Bijdrage aan verbonden partijen Blz. 310
Toelichting bijdrage aan verbonden partijen Blz. 311
Wat zijn de risico’s? Blz. 312
Toelichting risico’s Blz. 313
Hoofdstuk 2.2 Paragrafen Blz. 314
2.2.1 Lokale heffingen Blz. 315
Inleiding Blz. 316
Beleid Blz. 317
Heffingen Blz. 318
Belastingmaatregelen Blz. 319
Tariefontwikkeling Blz. 320
Hondenbelasting Blz. 321
Toelichting hondenbelasting Blz. 322
Precariobelasting Blz. 323
Toeristenbelasting Blz. 324
Afvalstoffenheffing Blz. 325
Toelichting afvalstoffenheffing Blz. 326
Tarieven afvalstoffenheffing 2021 Blz. 327
Rioolheffing Blz. 328
Toelichting rioolheffing Blz. 329
Tarieven rioolheffing 2021 Blz. 330
Kwijtschelding Blz. 331
Leges en rechten Blz. 332
Toelichting leges en rechten Blz. 333
Ontwikkeling woonlasten Blz. 334
Toelichting Ontwikkeling woonlasten Blz. 335
2.2.2 Bedrijfsvoering Blz. 336
Organisatie & Personeel Blz. 337
Wat willen we bereiken? Blz. 338
Omgevingsanalyse Blz. 339
Doelen Blz. 340
1. Een toekomstbestendig personeelsbestand Blz. 341
1.1 Sturen op goede mix in het personeelsbestand (competenties, leeftijd, etc.) Blz. 342
1.2 Inzet trainees van Richting Zuid Blz. 343
2. Een gezonde en vitale organisatie Blz. 344
2.1 Implementatie voorstellen vanuit de vitaliteitsweken Blz. 345
2.2 Inzetten op terugdringen ziekteverzuim Blz. 346
3. Kwalitatieve advisering, ondersteuning en beleidvorming op gebied van P&O Blz. 347
3.1 Advies en ondersteuning aan de gehele organisatie op vlak van P&O Blz. 348
3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures Blz. 349
3.3 Zorg dragen voor actueel, gedegen en proactief P&O-beleid Blz. 350
4. Competentiegericht sturen Blz. 351
4.1 Werken met competentiemanagement Blz. 352
Wat mag het kosten? Blz. 353
Toelichting wat mag het kosten Blz. 354
Wat zijn de risico's Blz. 355
Toelichting risico's Blz. 356
Communicatie Blz. 357
Wat willen we bereiken? Blz. 358
Doelen Blz. 359
1. Communicatie verzorgen naar inwoners, media en stakeholders Blz. 360
1.1 Communicatie verzorgen of ondersteunen met inzet van de best passende media binnen het financiële kader. Blz. 361
1.2 Contacten onderhouden met pers/media. Blz. 362
2. Advisering en ondersteuning van bestuur en (beleids)afdelingen Blz. 363
2.1 Bestuur en afdelingen voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. Blz. 364
2.2 Informatie die opgehaald wordt uit diverse platforms delen met de vakafdelingen ter ondersteuning van beleidsvorming. Blz. 365
2.3 Vergroten van bewustwording bij collega’s van communicatieve mogelijkheden. Blz. 366
3. Meer interactie met de inwoners bewerkstelligen via diverse platforms Blz. 367
3.1 Interactie via gewenste platforms mogelijk maken, beleggen bij de juiste functionarissen en monitoren. Blz. 368
4. Investeren op profilering, doorvoeren van herkenbaarheid en branding Blz. 369
4.1 Adviseren en ondersteunen op vlak van profilering en monitoren van herkenbaarheid en branding. Blz. 370
Wat mag het kosten? Blz. 371
Wat zijn de risico's Blz. 372
Juridische zaken (inclusief privacy) Blz. 373
Wat willen we bereiken? Blz. 374
Doelen Blz. 375
1. Er wordt kwalitatief goede juridische ondersteuning geboden op alle gemeentelijke taakgebieden. Blz. 376
1.1 Kwalitatieve adviezen leveren binnen een redelijke termijn. Blz. 377
2. De juridische procedures worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Blz. 378
2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn. Blz. 379
3. Bewustwording van juridische aspecten binnen de organisatie wordt vergroot. Blz. 380
3.1 Pro-actief (ongevraagde) adviezen geven. Blz. 381
3.2 Kennis delen met collega’s over Awb. Blz. 382
4. De privacy is gewaarborgd (AVG). Blz. 383
4.1 In de bedrijfsvoeringsrapportage rapporteren over de status van het register van de verwerkingsactiviteiten. Blz. 384
4.2 In samenspraak met proceseigenaren een prioritering maken voor de maatregelen die op basis van het privacy managementsysteem moeten worden uitgevoerd. Blz. 385
4.3 De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt steekproefsgewijs toezicht op bepaalde werkprocessen. Blz. 386
Wat mag het kosten? Blz. 387
Wat zijn de risico's Blz. 388
Toelichting risico's Blz. 389
Ontwikkeling van de informatievoorziening Blz. 390
Wat willen we bereiken? Blz. 391
Doelen Blz. 392
1. De kwaliteit en duurzaamheid van de informatie gegarandeerd wordt (nieuwe Archiefwet) Blz. 393
1.1 Aansluiten op e-depot. Blz. 394
1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris. Blz. 395
1.3 Inregelen consequenties verkorting overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar (activiteiten over periode van 3 jaar). Blz. 396
1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO. Blz. 397
2. De informatiebeveiliging op orde is (ENSIA en BIO) Blz. 398
2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2020-2021. Blz. 399
2.2 Aansluiten van het normenkader BIO op de planning en control-cyclus. Blz. 400
2.3 Evalueren en implementeren geconstateerde verbetermaatregelen uit de ENSIA-2020. Blz. 401
2.4 Uitvoeren van de risico-analyse BIO en maatregelen toepassen van de nog nader te bepalen kritische processen. Blz. 402
3. De informatievoorziening actief openbaar wordt gemaakt (Woo) Blz. 403
3.1 Onderzoek naar consequenties Woo en opstellen ‘roadmap’ voor de implementatie. Blz. 404
4. Ervaring opgedaan wordt met data-gestuurd werken Blz. 405
4.1 Bepalen van 2 beleidsvragen tbv de pilot van “ruimtelijke kijk in het sociaal domein”. Blz. 406
4.2 In samenwerking met Het Gegevenshuis vormgeven van de sociale wijkkaart op basis van de beleidsvragen. Blz. 407
5. Een meerjarig ICT-plan voorhanden is Blz. 408
5.1 Het ICT-plan uitvoeren en actualiseren conform P&C-cyclus. Blz. 409
Wat mag het kosten? Blz. 410
Wat zijn de risico's Blz. 411
Toelichting risico's Blz. 412
Planning & Control Blz. 413
Doelen Blz. 414
1. Een structureel en reëel meerjarig evenwicht 2021-2024. Blz. 415
1. Opstellen van de diverse planning en control producten. Blz. 416
2. Een weerstandsvermogen dat over de gehele periode 2021-2024 groot genoeg is om de risico’s af te kunnen dekken. Blz. 417
1. Opstellen van de diverse planning en control producten. Blz. 418
3. Repressief toezicht vanuit de provincie behouden voor de komende jaren. Blz. 419
3. Implementeren modules rechtmatigheid key2control t.b.v. rechtmatigheidsverklaring. Blz. 420
7. Uitvoeren onderzoeken 213A Blz. 421
4. Een planning en control systeem dat in 2022 is gemoderniseerd en afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de hedendaagse tijd. Blz. 422
2. Invoeren nieuw P&C-systeem gekoppeld aan bestaand financieel systeem. Blz. 423
4. Optimaliseren bestaand financieel systeem. Blz. 424
5. Optimaliseren Aan- en Afwezigheidssysteem (onder voorbehoud). Blz. 425
6. Reguliere werkzaamheden i.h.k.v. salarisadministratie en de financiële administratie. Blz. 426
5. Kwetsbaarheid financiële functie is in 2022 opgelost. Blz. 427
Wat willen we bereiken? Blz. 428
Prestatie indicatoren voor 2021 Blz. 429
Wat mag het kosten? Blz. 430
Wat zijn de risico's Blz. 431
Toelichting risico's Blz. 432
Huisvesting & services Blz. 433
Algemeen Blz. 434
Wat willen we bereiken? Blz. 435
Doelen Blz. 436
1. Duurzame huisvesting. Blz. 437
1.1 Uitvoeren van het geactualiseerde MOP (meerjarenonderhoudsplan). Blz. 438
1.2 Huisvestingswensen en behoeften bespreken met de afdelingshoofden. Blz. 439
1.3 Huisvesting waar nodig aanpassen naar Corona-situatie. Blz. 440
2. Meer aandacht voor vitaliteit en stimuleren van bewegen en aannemen van een goede houding. Blz. 441
2. Meer gebruik maken van innovatieve werkplekken waaronder zit\sta-bureaus. Dit zal ook worden opgenomen in het arbobeleidsplan vanuit P&O Blz. 442
3. Arbo-technisch goede werkplekken voor alle medewerkers. Blz. 443
3. Vanuit de RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) de resterende knelpunten met de risicoklasse matig oppakken. Blz. 444
4. Inzicht krijgen in het energieverbruik, om op onverwacht energieverbruik te anticiperen. Blz. 445
4. Energieverbruik monitoren middels het portaal en anticiperen waar nodig. Blz. 446
Wat mag het kosten? Blz. 447
Wat zijn de risico's Blz. 448
Toelichting risico's Blz. 449
2.2.3 Financiering Blz. 450
Algemeen Blz. 451
Risicobeheer Blz. 452
Renterisico op vlottende schuld Blz. 453
Toelichting renterisico op vlottende schuld Blz. 454
Renterisico op vaste schuld Blz. 455
Kredietrisico's Blz. 456
Toelichting op kredietrisico's Blz. 457
Liquiditeitenrisico's Blz. 458
Toelichting liquiditeitenrisico's Blz. 459
Koersrisico's Blz. 460
Toelichting koersrisico's Blz. 461
Debiteurenrisico's Blz. 462
Leningenportefeuille Blz. 463
Toelichting leningenportefeuille Blz. 464
Kasbeheer Blz. 465
Economische verwachtingen Blz. 466
Rentevisie en 1% Rente-indicator Blz. 467
EMU-saldo Blz. 468
Geprognotiseerde balans Blz. 469
2.2.4 Verbonden partijen Blz. 470
Algemeen Blz. 471
Wat zijn verbonden partijen? Blz. 472
Waarom samenwerkingsverbanden? Blz. 473
Waarom samenwerkingsverbanden deel 2 Blz. 474
Beleid Blz. 475
Overzicht verbonden partijen Blz. 476
Overzicht coöperaties en vennootschappen Blz. 477
Detailinformatie per verbonden partij Blz. 478
2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 479
Algemeen Blz. 480
Toelichting algemeen Blz. 481
Het beleidskader per kapitaalgoed Blz. 482
Toelichting beleidskader per kapitaalgoed Blz. 483
Onderhoud wegen Blz. 484
Onderhoud groen Blz. 485
Riolering en waterhuishouding Blz. 486
Onderhoud elementenbeheer Blz. 487
Reiniging Blz. 488
Onderhoud gebouwen Blz. 489
2.2.6 Grondbeleid Blz. 490
Beleidskader Blz. 491
Verwerving en beheer Blz. 492
Planontwikkeling Blz. 493
Financieel kader Blz. 494
2.2.7 Weerstandvermogen en risicobeheersing Blz. 495
Algemeen Blz. 496
Algemeen deel 2 Blz. 497
Algemeen deel 3 Blz. 498
Berekening weerstandsvermogen 2021-2024 Blz. 499
Weerstandscapaciteit exploitatie Blz. 500
Weerstandsbehoefte 2021-2024 Blz. 501
Weerstandsratio 2021-2024 Blz. 502
Toelichting weerstandsratio 2021-2024 Blz. 503
Verplichte BBV Kengetallen Blz. 504
Toelichting verplichte BBV-kengetallen Blz. 505
Hoofdstuk 3: Financieel Blz. 506
3.1 Overzicht van baten en lasten Blz. 507
Algemeen Blz. 508
Tabel meerjarige ramingen van de baten en lasten 2021-2024 Blz. 509
3.2 Uitgangspunten van de ramingen Blz. 510
Algemeen Blz. 511
Kerngegevens Blz. 512
Indexering lasten Blz. 513
Indexering verbonden partijen Blz. 514
Indexering salarislasten ambtelijke organisatie Blz. 515
Toelichting indexering salarislasten ambtelijke organisatie Blz. 516
Indexering professionele welzijnsinstellingen Blz. 517
Rente Blz. 518
Onvoorzien Blz. 519
Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing Blz. 520
3.3 Financiële positie Blz. 521
Vaststellingsbesluit Blz. 522
Vaststellingsbesluit begroting 2021-2024 Blz. 523
Vaststellingsbesluit Blz. 524
Tabel incidentele en structurele lasten en baten per programma Blz. 525
Tabel 2 incidentele en structurele lasten en baten per programma Blz. 526
Toelichting Blz. 527
Bijlagen Blz. 528
1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten Blz. 529
Algemeen Blz. 530
2. Lasten en baten per taakveld Blz. 531
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 532
Taakveld 001 - Bestuur Blz. 533
Toelichting TV 001 Blz. 534
Taakveld 010 - Mutaties reserves Blz. 535
Toelichting TV 010 Blz. 536
Taakveld 020 - Burgerzaken Blz. 537
Toelichting TV 020 Blz. 538
Taakveld 040 - Overhead Blz. 539
Toelichting Taakveld 040 Blz. 540
Taakveld 050 - Treasury Blz. 541
Toelichting TV 050 Blz. 542
Taakveld 061 - OZB-woningen Blz. 543
Toelichting TV 061 Blz. 544
Taakveld 062 - OZB niet-woningen Blz. 545
Toelichting TV 062 Blz. 546
Taakveld 064 Belastingen overig Blz. 547
Toelichting TV 064 Blz. 548
Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 549
Toelichting TV 070 Blz. 550
Taakveld 080 - Overige baten en lasten Blz. 551
Toelichting TV 080 Blz. 552
Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 553
Toelichting TV 090 Blz. 554
Programma 1 - Veiligheid Blz. 555
Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer Blz. 556
Toelichting TV 110 Blz. 557
Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid Blz. 558
Toelichting TV 120 Blz. 559
Programma 2 - Verkeer en Vervoer Blz. 560
Taakveld 210 - Verkeer en vervoer Blz. 561
Toelichting TV 210 Blz. 562
Taakveld 220 - Parkeren Blz. 563
Toelichting TV 220 Blz. 564
Programma 3 - Economie Blz. 565
Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 566
Toelichting TV 320 Blz. 567
Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 568
Toelichting TV 330 Blz. 569
Taakveld 340 - Economische promotie Blz. 570
Toelichting TV 340 Blz. 571
Programma 4 - Onderwijs Blz. 572
Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs Blz. 573
Toelichting TV 410 Blz. 574
Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting Blz. 575
Toelichting TV 420 Blz. 576
Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 577
Toelichting TV 430 Blz. 578
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 579
Taakveld 510 - Sportbeleid en activering Blz. 580
Toelichting TV 510 Blz. 581
Taakveld 520 - Sportaccommodaties Blz. 582
Toelichting TV 520 Blz. 583
Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 584
Toelichting TV 530 Blz. 585
Taakveld 540 - Musea Blz. 586
Toelichting TV 540 Blz. 587
Taakveld 550 - Cultureel erfgoed Blz. 588
Toelichting TV 550 Blz. 589
Taakveld 560 - Media Blz. 590
Toelichting TV 560 Blz. 591
Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 592
Toelichting TV 570 Blz. 593
Programma 6 - Sociaal Domein Blz. 594
Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 595
Toelichting TV 610 Blz. 596
Taakveld 630 - Inkomensregelingen Blz. 597
Toelichting TV 630 Blz. 598
Taakveld 640 - Begeleide participatie Blz. 599
Toelichting TV 640 Blz. 600
Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie Blz. 601
Toelichting TV 650 Blz. 602
Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 603
Toelichting TV 660 Blz. 604
Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 605
Toelichting TV 671 Blz. 606
Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 607
Toelichting TV 672 Blz. 608
Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 609
Toelichting TV 681 Blz. 610
Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18- Blz. 611
Toelichting TV 682 Blz. 612
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 613
Taakveld 710 - Volksgezondheid Blz. 614
Toelichting TV 710 Blz. 615
Taakveld 720 - Riolering Blz. 616
Toelichting TV 720 Blz. 617
Taakveld 730 - Afval Blz. 618
Toelichting TV 730 Blz. 619
Taakveld 740 - Milieubeheer Blz. 620
Toelichting TV 740 Blz. 621
Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria Blz. 622
Toelichting TV 750 Blz. 623
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 624
Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening Blz. 625
Toelichting TV 810 Blz. 626
Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen) Blz. 627
Toelichting TV 820 Blz. 628
Taakveld 830 - Wonen en bouwen Blz. 629
Toelichting TV 830 Blz. 630
3. Investeringsplannen 2021 Blz. 631
I. Uitbreidingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan) Blz. 632
II. Vervangingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan) Blz. 633
III. Investeringen riolen en ICT plan 2021 Blz. 634
IV. Ruimtevragende beleidsalternatieven 2021 Blz. 635
4. Reserves en voorzieningen 2021-2024 Blz. 636
Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2021 Blz. 637
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2022-2024 Blz. 638
Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen Blz. 639
5. Algemene uitkering 2021-2024 Blz. 640
Bijlage 5 - Algemene uitkering Blz. 641
6. Toelichting verbonden partijen Blz. 642
Onderdeel I. Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 643
1. Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht Blz. 644
1. Toelichting Anti-disciminatievoorziening Blz. 645
1. Toelichting financieel Blz. 646
2. Bestuursovereenkomst informele zorg - Gemeente Heerlen Blz. 647
2. Toelichting Bestuursovereenkomst informele zorg Blz. 648
2. Toelichting financieel Blz. 649
3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond Blz. 650
3. Toelichting BsGW Blz. 651
3. Toelichting financieel Blz. 652
4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen Blz. 653
4. Toelichting Bureau VSV Blz. 654
4. Toelichting financieel Blz. 655
5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 - Centrumgemeente Heerlen Blz. 656
5. Toelichting centrumregeling regionale samenwerking Blz. 657
5. Toelichting financieel Blz. 658
6. GGD Zuid-Limburg - Geleen Blz. 659
6. Toelichting GGD Zuid-Limburg Blz. 660
6. Toelichting financieel Blz. 661
7. Het Gegevenshuis - Landgraaf Blz. 662
7. Toelichting Het Gegevenshuis Blz. 663
7. Toelichting financieel Blz. 664
8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht Blz. 665
8. Toelichting Inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg Blz. 666
8. Toelichting financieel Blz. 667
9. ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf) - Brunssum Blz. 668
9. Toelichting ISD BOL Blz. 669
9. Toelichting financieel Blz. 670
10. Kredietbank Limburg - Geleen Blz. 671
10. Toelichting Kredietbank Limburg Blz. 672
10. Toelichting financieel Blz. 673
11. Omnibuzz - Sittard Blz. 674
11. Toelichting Omnibuzz Blz. 675
11. Toelichting financieel Blz. 676
12. Parkstad IT (PIT) - Centrumgemeente Heerlen Blz. 677
12. Toelichting Parkstad IT Blz. 678
12. Toelichting financieel Blz. 679
13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht Blz. 680
13. Toelichting RUD Blz. 681
13. Toelichting Financieel Blz. 682
14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen Blz. 683
14. Toelichting Reinigingsdiensten Rd4 Blz. 684
14. Toelichting financieel Blz. 685
15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen Blz. 686
15. Toelichting Stadsregio Parkstad Limburg Blz. 687
15. Toelichting financieel Blz. 688
16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 689
16. Toelichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 690
16. Toelichting financieel Blz. 691
17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen Blz. 692
17. Toelichting WOZL Blz. 693
17. Toelichting financieel Blz. 694
18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen Blz. 695
18. Toelichting WSP Blz. 696
18. Toelichting financieel Blz. 697
Onderdeel II. Coöperaties/Vennootschappen Blz. 698
1. Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag Blz. 699
1. Toelichting BNG Blz. 700
1. Toelichting financieel Blz. 701
2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht Blz. 702
2. Toelichting Bodemzorg Limburg BV Blz. 703
2. Toelichting financieel Blz. 704
3. Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch Blz. 705
3. Toelichting Enexis Holding NV Blz. 706
3. Toelichting financieel Blz. 707
4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen Blz. 708
4. Toelichting IBA Parkstad BV Blz. 709
4. Toelichting financieel Blz. 710
5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen Blz. 711
5. Toelichting Reinigingsdienst Rd4 N.V. Blz. 712
5. Toelichting financieel Blz. 713
6. Special Purpose Vehicles - 's Hertogenbosch Blz. 714
6. Toelichting Special Purpose Vehicles Blz. 715
6. Toelichting financieel Blz. 716
6. Toelichting financieel 2 Blz. 717
6. Toelichting financieel 3 Blz. 718
7. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf Blz. 719
7. Toelichting Sportbedrijf Landgraaf BV Blz. 720
7. Toelichting financieel Blz. 721
8. Verkoop Vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch Blz. 722
8. Toelichting Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 723
8. Toelichting financieel Blz. 724
9. Vordering Enexis B.V. - 's Hertogenbosch Blz. 725
9. Toelichting Enexis BV Blz. 726
9. Toelichting financieel Blz. 727
10. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht Blz. 728
10. Toelichting WML Blz. 729
10. Toelichting financieel Blz. 730
11. Woonwijzerwinkel B.V. - Kerkrade Blz. 731
11. Toelichting Woonwijzerwinkel BV Blz. 732
11. Toelichting financieel Blz. 733
7. Onderzoeken 213A Blz. 734
Algemeen Blz. 735
8. Lijst van afkortingen Blz. 736
Algemeen Blz. 737
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap