Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021 - 2024
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2021 - 2024
  2. Blz. 3 Programma's
  3. Blz. 4 Samenvatting
   1. Blz. 5 Samenvatting begroting 2021-2024
    1. Blz. 6 Samenvatting
  4. Blz. 7 Hoofdstuk 1: Algemeen
   1. Blz. 8 1.1 Aanbieding
    1. Blz. 9 Aanbieding
   2. Blz. 10 1.2 Leeswijzer
    1. Blz. 11 Leeswijzer
   3. Blz. 12 1.3 Ontwikkelingen begrotingssaldo
    1. Blz. 13 1.3.1 Meerjarenraming primitieve begroting
    2. Blz. 14 1.3.2 Kaderbrief 2021
    3. Blz. 15 1.3.3 Formeel saldo 2021-2023 in begroting 2020
    4. Blz. 16 1.3.4 Prognose algemene uitkering
    5. Blz. 17 1.3.5. Raming overige autonome ontwikkelingen
    6. Blz. 18 1.3.6 Budgettair effect onderzoek WMO
    7. Blz. 19 1.3.7 Budgettair effect jeugdhulp
    8. Blz. 20 1.3.8 Ruimtevragende investeringen 2021
    9. Blz. 21 1.3.9 Eijkhagencollege
    10. Blz. 22 1.3.10 Verlaging toerekening uren naar projecten
    11. Blz. 23 1.3.11 Diverse overige bijstellingen en concernposten
   4. Blz. 24 1.4 Formeel en structureel meerjarig begrotingsevenwicht
    1. Blz. 25 1.4.1 Formeel begrotingssaldo 2021-2024
    2. Blz. 26 1.4.2 Structureel en reëel begrotingssaldo 2021-2024
   5. Blz. 27 1.5 Weerstandscapaciteit, -behoefte en -ratio's
    1. Blz. 28 Weerstandscapaciteit - behoefte en -ratio's
   6. Blz. 29 1.6 Tarieven
    1. Blz. 30 Tarieven
   7. Blz. 31 1.7 Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid
    1. Blz. 32 Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid
  5. Blz. 33 Hoofdstuk 2.1: Programma's
   1. Blz. 34 2.1.0 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 35 Structuurgegevens
    2. Blz. 36 Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 37 Programma-samenvatting
    4. Blz. 38 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 39 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 40 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 41 Analyse historische ontwikkeling beleidsindicatoren
    8. Blz. 42 Beleidskader programma
    9. Blz. 43 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 44 1. Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte
      1. Blz. 45 1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces
     2. Blz. 46 2. Samenwerken vanuit een zelfstandig Landgraaf
      1. Blz. 47 2.1 Adviseren en ondersteunen op algemeen niveau van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking in de Gemeenschappelijke Regelingen.
      2. Blz. 48 2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om de samenwerking in de regio te intensiveren op basis van zakelijk onderbouwde keuzes die uitgaan van een gelijkwaardigheid tussen gemeenten.
      3. Blz. 49 2.3 Zelfbewust communiceren over de veelzijdigheid en successen van onze gemeente.
     3. Blz. 50 3. Efficiënte dienstverlening binnen de beleidskaders, waarbij de klant centraal staat
      1. Blz. 51 3.1a verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en de klantbejegening;
      2. Blz. 52 3.1b verdergaande invoering van het beleid Agressie en Geweld 2018
      3. Blz. 53 3.1c organiseren workshops ‘Herkennen en Doorverwijzen’ laaggeletterdheid
      4. Blz. 54 3.1d organiseren cursus ‘Communiceren op B1-niveau’
      5. Blz. 55 3.1e doorontwikkeling zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen
      6. Blz. 56 3.1f door ontwikkelen portal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken
      7. Blz. 57 3.1g onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem
      8. Blz. 58 3.1h verbeteren receptie en cateringconcept
      9. Blz. 59 3.2 Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen
     4. Blz. 60 4. Effectief en efficiënt gebruik van onze kanalen
    10. Blz. 61 Score effectindicatoren
    11. Blz. 62 Wat mag het kosten?
    12. Blz. 63 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    13. Blz. 64 Bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 65 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    15. Blz. 66 Wat zijn de risico's?
    16. Blz. 67 Toelichting risico’s
   2. Blz. 68 2.1.1 Programma 1 - Veiligheid
    1. Blz. 69 Structuurgegevens
    2. Blz. 70 Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 71 Programma-samenvatting
    4. Blz. 72 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 73 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 74 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 75 Beleidskader programma
    8. Blz. 76 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 77 1. Een veilig Landgraaf
      1. Blz. 78 1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio
      2. Blz. 79 1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een pro-actieve houding
      3. Blz. 80 1.3 Regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid)
      4. Blz. 81 1.4 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. Coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen).
     2. Blz. 82 2. Betere naleving van wet- en regelgeving en minder overlast, vandalisme en verhuftering
      1. Blz. 83 2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval.
      2. Blz. 84 2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.
      3. Blz. 85 2.3 Handhaving alcoholverbod.
      4. Blz. 86 2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles
      5. Blz. 87 2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen
    9. Blz. 88 Score effectindicatoren
    10. Blz. 89 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 90 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 91 Bijdrage aan verbonden partijen
    13. Blz. 92 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 93 Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    15. Blz. 94 Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    16. Blz. 95 Wat zijn de risico's?
   3. Blz. 96 2.1.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 97 Structuurgegevens
    2. Blz. 98 Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 99 Programma-samenvatting
    4. Blz. 100 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 101 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 102 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 103 Beleidskader programma
    8. Blz. 104 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 105 1. Een goed en veilig functionerend verkeers- en vervoerssysteem
      1. Blz. 106 1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
      2. Blz. 107 1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch.
      3. Blz. 108 1.3 Medewerking verlenen aan de voorbereidende/uitvoerende werkzaamheden voor de verdubbeling van het spoor en het behartigen van de Landgraafse belangen.
     2. Blz. 109 2. Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving
      1. Blz. 110 2.1 Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, -realisatie en –evaluatie.
      2. Blz. 111 2.2 Door middel van frequent overleg burgers mede-verantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud.
      3. Blz. 112 2.3 Continuering van de ondersteuning/facilitering van maatschappelijke/burger initiatieven.
      4. Blz. 113 2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners.
      5. Blz. 114 2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties
     3. Blz. 115 3. Behoud en versterking van de leefbaarheid (een schone, hele, veilige, prettige en vitale woon- en leefomgeving) in alle buurten
      1. Blz. 116 3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte
      2. Blz. 117 3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud
      3. Blz. 118 3.3 Het verder omvormen van het arsenaal aan armaturen naar duurzame energiezuinige LED-verlichting.
      4. Blz. 119 3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes.
    9. Blz. 120 Score effectindicatoren
    10. Blz. 121 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 122 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 123 Bijdrage aan verbonden partijen
    13. Blz. 124 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 125 Wat zijn de risico’s?
    15. Blz. 126 Toelichting risico’s
   4. Blz. 127 2.1.3 Programma 3 - Economie
    1. Blz. 128 Structuurgegevens
    2. Blz. 129 Het programma Economie omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 130 Programma-samenvatting
    4. Blz. 131 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 132 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 133 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 134 Beleidskader programma
    8. Blz. 135 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 136 1. Versterking van de lokale economie en arbeidsmarkt, met aanhaking bij het onderwijs
      1. Blz. 137 1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag
      2. Blz. 138 1.2 Behouden en stimuleren van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement
      3. Blz. 139 1.3 Uitvoering geven aan de subsidieregeling ‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’, door samen met de Stichting Streetwise en andere externe partijen ruimte te bieden en andere externe partijen
      4. Blz. 140 1.4 Acties ter bevordering van de (eu)regionale samenwerking, op zowel lokale als regionale schaal
     2. Blz. 141 2. Versterking van de vrijetijdseconomie, waaronder het creëren van een evenementencyclus
      1. Blz. 142 2.1 Het vermarkten en promoten van Landgraaf als aantrekkelijke vestigingsplaats voor het (toeristische) bedrijfsleven.
      2. Blz. 143 2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2016-2020 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie
      3. Blz. 144 2.3 Organiseren en faciliteren van de kermissen in Schaesberg, Waubach en Nieuwenhagen Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau.
    9. Blz. 145 Score effectindicatoren
    10. Blz. 146 Wat mag het kosten
    11. Blz. 147 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 148 Bijdrage aan verbonden partijen
    13. Blz. 149 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 150 Wat zijn de risico’s?
   5. Blz. 151 2.1.4 Programma 4 - Onderwijs
    1. Blz. 152 Structuurgegevens
    2. Blz. 153 Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 154 Programma-samenvatting
    4. Blz. 155 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 156 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 157 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 158 Beleidskader programma
    8. Blz. 159 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 160 1. Op de behoefte afgestemd toekomstbestendig accommodatiebeleid
      1. Blz. 161 1.1 Implementeren van het meerjarig integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP).
      2. Blz. 162 1.2 Voorbereiden nieuwbouw Eijkhagencollege.
     2. Blz. 163 2. Met het oog op het verkleinen van een mogelijk risico op een ontwikkelingsachterstand, een goede toeleiding van kinderen met een VVE- indicatie naar de VVE- gespecialiseerde peuteropvang
      1. Blz. 164 2.1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten o.a. middels sturing en monitoring van Bureau VSV.
      2. Blz. 165 2.2 Implementatie van de LEA.
      3. Blz. 166 2.3 Het stimuleren van deelname aan VVE voor kinderen met een VVE-indicatie. Verdere uitwerking en implementatie van de aanpak Talentontwikkeling op regionaal (Parkstad) en lokaal niveau.
      4. Blz. 167 2.4 Aanpassing verordening leerlingenvervoer.
     3. Blz. 168 3. Vergroten van de geletterdheid van onze inwoners
      1. Blz. 169 3.1 Uitvoering geven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid
      2. Blz. 170 3.2 Uitbreiding locaties taalcafé
    9. Blz. 171 Score effectindicatoren
    10. Blz. 172 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 173 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 174 Bijdrage aan verbonden partijen
    13. Blz. 175 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 176 Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    15. Blz. 177 Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    16. Blz. 178 Wat zijn de risico’s?
   6. Blz. 179 2.1.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 180 Structuurgegevens
    2. Blz. 181 Het programma Sport, cultuur en recreatie omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 182 Programma-samenvatting
    4. Blz. 183 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 184 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 185 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 186 Beleidskader programma
    8. Blz. 187 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 188 1. Toename van sport en beweegdeelname door onze inwoners ter bevordering van de gezondheid
      1. Blz. 189 1.1 Opstellen nieuw meerjarig sportbeleid
      2. Blz. 190 1.2 Uitvoering geven aan het lokale sportakkoord.
      3. Blz. 191 1.3 Doorontwikkeling accommodatiebeleid Landgraaf.
      4. Blz. 192 1.4 Ondersteunen van initiatieven (passend binnen het gemeentelijk beleid) uit het verenigingsleven.
      5. Blz. 193 1.5 Realisatie van het nieuwe doelgroepenbad.
      6. Blz. 194 1.6 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur.
     2. Blz. 195 2. Toename van deelname aan het educatieve en culturele aanbod door onze inwoners ter bevordering van de participatie in de maatschappij
      1. Blz. 196 2.1 Faciliteren en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van de pluriformiteit van het culturele aanbod.
      2. Blz. 197 2.2 Zorgdragen voor een op de behoefte afgestemd goed onderhouden toekomstbestendig accommodatieaanbod.
     3. Blz. 198 3. Het behouden en beleefbaar maken van het cultuurhistorische erfgoed
      1. Blz. 199 3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota.
      2. Blz. 200 3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen.
     4. Blz. 201 4. Het creëren en behouden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving op het gebied van groen, beeldende kunst en speelgelegenheden
      1. Blz. 202 4.1 Uitvoering geven aan onderhoud groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte. Het opheffen van achterstallig onderhoud aan bomen.
      2. Blz. 203 4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen
      3. Blz. 204 4.3 Door middel van frequent overleg burgers medeverantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud van groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte. Realisatie lichtkunstwerk Oude markt Waubach.
      4. Blz. 205 4.4 Eerste aanzet beeldenroute in Strijthagen
    9. Blz. 206 Score effectindicatoren
    10. Blz. 207 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 208 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 209 Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    13. Blz. 210 Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    14. Blz. 211 Wat zijn de risico’s?
    15. Blz. 212 Toelichting risico’s
   7. Blz. 213 2.1.6 Programma 6 - Sociaal Domein
    1. Blz. 214 Structuurgegevens
    2. Blz. 215 Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 216 Programma-samenvatting
    4. Blz. 217 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 218 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 219 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 220 Beleidskader programma
    8. Blz. 221 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 222 1. Zoveel mogelijk inwoners laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer
      1. Blz. 223 1.1 Via ISD BOL, Mensontwikkelbedrijf en WSP-kandidaten ontwikkelen en plaatsen op de voor hun geschikte participatieplaats, met als uitgangspunt het voor die kandidaat maximaal haalbare.
      2. Blz. 224 1.2 Uitvoering geven aan werkgeversdienstverlening via het Werkgeversservicepunt Parkstad.
      3. Blz. 225 1.3 Onderzoeken of uitbreiding sociale recherche aan de orde is t.b.v. aanpak bijstandsfraudeurs.
      4. Blz. 226 1.4 Onderzoek ontwikkelmogelijkheden t.a.v. een deel van de participatiedoelgroep.
      5. Blz. 227 1.5 Voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet inburgering.
      6. Blz. 228 1.6 Verruiming collectieve ziektekostenverzekering (onder voorbehoud van beschikbaarheid financiële middelen).
     2. Blz. 229 2. Samen met de maatschappelijke partners versterken van de preventieve en algemene voorzieningen gericht op de zelfredzaamheid en participatie van inwoners
      1. Blz. 230 2.1 Uitvoeren ‘Landgraaf Verbindt’ door het bevorderen van samenwerkingsinitiatieven in buurten en wijken
      2. Blz. 231 2.2 Uitvoering geven aan het preventieplan jeugd, waaronder implementatie van schoolmaatschappelijk werk en vergroten van het naschools activiteitenaanbod voor jongeren in de wijk.
      3. Blz. 232 2.3 Sturing en monitoring JENS.
     3. Blz. 233 3. Door maatwerk een vangnet bieden voor niet-zelfredzame inwoners
      1. Blz. 234 3.1 Aanbieden van maatwerkvoorzieningen sociaal domein met als vertrekpunt de zelfredzaamheid en participatie van de burger.
      2. Blz. 235 3.2 Uitvoeren bouwstenen voor sluitende aanpak personen met verward gedrag.
      3. Blz. 236 3.3 Implementatie uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
      4. Blz. 237 3.4 Samen met maatschappelijke partners op basis van de in 2019 uitgevoerde pilots implementeren van werkwijzen gericht op het beschikbaar krijgen en houden van voldoende vrijwilligers.
      5. Blz. 238 3.5 Ondersteuning jonge mantelzorgers.
      6. Blz. 239 3.6 Doorontwikkeling wijkteams en Jeugdteam.
      7. Blz. 240 3.7 Voorbereiden implementatie nieuwe inkoop Wmo per 1-1-2021.
    9. Blz. 241 Score effectindicatoren
    10. Blz. 242 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 243 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 244 Bijdrage aan verbonden partijen
    13. Blz. 245 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 246 Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    15. Blz. 247 Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    16. Blz. 248 Wat zijn de risico’s?
    17. Blz. 249 Toelichting risico’s
   8. Blz. 250 2.1.7 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 251 Structuurgegevens
    2. Blz. 252 Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 253 Programma-samenvatting
    4. Blz. 254 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 255 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 256 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 257 Beleidskader programma
    8. Blz. 258 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 259 1. De levensverwachting in Landgraaf te brengen naar het Nederlands gemiddelde in de periode 2016-2030 door zichtbaar in te lopen op de bestaande achterstanden in de levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid
      1. Blz. 260 1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid 2020-2023.
      2. Blz. 261 1.2 Uitvoeren JOGG (jongeren op gezond gewicht) en projectplannen Gezond In De Stad (GIDS).
     2. Blz. 262 2. Verdere afname van de hoeveelheid fijn en grof huishoudelijk restafval en toename van het afvalscheidingspercentage
      1. Blz. 263 2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding.
     3. Blz. 264 3. Betere naleving van milieuwet- en regelgeving
      1. Blz. 265 3.1 Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving.
      2. Blz. 266 3.2 Uitvoeren van integraal toezicht en handhaving bij particulieren, bedrijven en openbare ruimte.
     4. Blz. 267 4. Landgraaf is in 2040 een energie neutrale gemeente
      1. Blz. 268 4.1 Uitvoeren PALET 3.0.
     5. Blz. 269 5. Landgraaf is in 2040 bestand tegen de effecten van klimaatverandering
      1. Blz. 270 5.1 Ontwikkelen regionaal en lokaal beleid klimaatadaptatie
      2. Blz. 271 5.2 Kennisontwikkeling en zorgen voor bewustwording op het gebied van klimaatadaptatie.
     6. Blz. 272 6. Voorkomen van wateroverlast en scheiden van schoon en afvalwater
      1. Blz. 273 6.1 Ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid.
      2. Blz. 274 6.2 Beheer en onderhoud watersystemen
    9. Blz. 275 Score effectindicatoren
    10. Blz. 276 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 277 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 278 Bijdrage aan verbonden partijen
    13. Blz. 279 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 280 Bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    15. Blz. 281 Toelichting bijdrage aan professionele gesubsidieerde organisaties
    16. Blz. 282 Wat zijn de risico’s?
    17. Blz. 283 Toelichting risico’s
   9. Blz. 284 2.1.8 Programma 8 - Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 285 Structuurgegevens
    2. Blz. 286 Het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 287 Programma-samenvatting
    4. Blz. 288 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 289 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 290 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 291 Beleidskader programma
    8. Blz. 292 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 293 1. Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur
      1. Blz. 294 1.1 Bestemmingsplannen actualiseren
      2. Blz. 295 1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen
      3. Blz. 296 1.3 Voeren van overige planologische procedures
      4. Blz. 297 1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen
      5. Blz. 298 1.5 IBA Parkstad: ontwikkeling van, uitvoeren geven aan en bijdragen aan IBA-projecten.
      6. Blz. 299 1.6 Implementeren Omgevingswet
     2. Blz. 300 2. Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving
      1. Blz. 301 2.1 Uitvoeren projecten wijkontwikkelingsplannen en Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningmarktprogramma 2020-2025.
      2. Blz. 302 2.2 Juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen en uitvoeren nota onrechtmatig grondgebruik.
      3. Blz. 303 2.3 Ontwikkeling buitengebied Ubach over Worms.
     3. Blz. 304 3. Betere naleving van wet- en regelgeving in het kader van bouwen en wonen en gebruik
      1. Blz. 305 3.1 Uitvoeren van integraal toezicht op het gebied van bouwen en wonen en gebruik.
      2. Blz. 306 3.2 Het in behandeling nemen van verzoeken en meldingen en het verstrekken van producten en diensten (vergunningen) aan burgers.
    9. Blz. 307 Score effectindicatoren
    10. Blz. 308 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 309 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
    12. Blz. 310 Bijdrage aan verbonden partijen
    13. Blz. 311 Toelichting bijdrage aan verbonden partijen
    14. Blz. 312 Wat zijn de risico’s?
    15. Blz. 313 Toelichting risico’s
  6. Blz. 314 Hoofdstuk 2.2 Paragrafen
   1. Blz. 315 2.2.1 Lokale heffingen
    1. Blz. 316 Inleiding
    2. Blz. 317 Beleid
    3. Blz. 318 Heffingen
    4. Blz. 319 Belastingmaatregelen
    5. Blz. 320 Tariefontwikkeling
    6. Blz. 321 Hondenbelasting
    7. Blz. 322 Toelichting hondenbelasting
    8. Blz. 323 Precariobelasting
    9. Blz. 324 Toeristenbelasting
    10. Blz. 325 Afvalstoffenheffing
    11. Blz. 326 Toelichting afvalstoffenheffing
    12. Blz. 327 Tarieven afvalstoffenheffing 2021
    13. Blz. 328 Rioolheffing
    14. Blz. 329 Toelichting rioolheffing
    15. Blz. 330 Tarieven rioolheffing 2021
    16. Blz. 331 Kwijtschelding
    17. Blz. 332 Leges en rechten
    18. Blz. 333 Toelichting leges en rechten
    19. Blz. 334 Ontwikkeling woonlasten
    20. Blz. 335 Toelichting Ontwikkeling woonlasten
   2. Blz. 336 2.2.2 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 337 Organisatie & Personeel
     1. Blz. 338 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 339 Omgevingsanalyse
     3. Blz. 340 Doelen
      1. Blz. 341 1. Een toekomstbestendig personeelsbestand
       1. Blz. 342 1.1 Sturen op goede mix in het personeelsbestand (competenties, leeftijd, etc.)
       2. Blz. 343 1.2 Inzet trainees van Richting Zuid
      2. Blz. 344 2. Een gezonde en vitale organisatie
       1. Blz. 345 2.1 Implementatie voorstellen vanuit de vitaliteitsweken
       2. Blz. 346 2.2 Inzetten op terugdringen ziekteverzuim
      3. Blz. 347 3. Kwalitatieve advisering, ondersteuning en beleidvorming op gebied van P&O
       1. Blz. 348 3.1 Advies en ondersteuning aan de gehele organisatie op vlak van P&O
       2. Blz. 349 3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures
       3. Blz. 350 3.3 Zorg dragen voor actueel, gedegen en proactief P&O-beleid
      4. Blz. 351 4. Competentiegericht sturen
       1. Blz. 352 4.1 Werken met competentiemanagement
     4. Blz. 353 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 354 Toelichting wat mag het kosten
     6. Blz. 355 Wat zijn de risico's
     7. Blz. 356 Toelichting risico's
    2. Blz. 357 Communicatie
     1. Blz. 358 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 359 Doelen
      1. Blz. 360 1. Communicatie verzorgen naar inwoners, media en stakeholders
       1. Blz. 361 1.1 Communicatie verzorgen of ondersteunen met inzet van de best passende media binnen het financiële kader.
       2. Blz. 362 1.2 Contacten onderhouden met pers/media.
      2. Blz. 363 2. Advisering en ondersteuning van bestuur en (beleids)afdelingen
       1. Blz. 364 2.1 Bestuur en afdelingen voorzien van gevraagd en ongevraagd advies.
       2. Blz. 365 2.2 Informatie die opgehaald wordt uit diverse platforms delen met de vakafdelingen ter ondersteuning van beleidsvorming.
       3. Blz. 366 2.3 Vergroten van bewustwording bij collega’s van communicatieve mogelijkheden.
      3. Blz. 367 3. Meer interactie met de inwoners bewerkstelligen via diverse platforms
       1. Blz. 368 3.1 Interactie via gewenste platforms mogelijk maken, beleggen bij de juiste functionarissen en monitoren.
      4. Blz. 369 4. Investeren op profilering, doorvoeren van herkenbaarheid en branding
       1. Blz. 370 4.1 Adviseren en ondersteunen op vlak van profilering en monitoren van herkenbaarheid en branding.
     3. Blz. 371 Wat mag het kosten?
     4. Blz. 372 Wat zijn de risico's
    3. Blz. 373 Juridische zaken (inclusief privacy)
     1. Blz. 374 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 375 Doelen
      1. Blz. 376 1. Er wordt kwalitatief goede juridische ondersteuning geboden op alle gemeentelijke taakgebieden.
       1. Blz. 377 1.1 Kwalitatieve adviezen leveren binnen een redelijke termijn.
      2. Blz. 378 2. De juridische procedures worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
       1. Blz. 379 2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn.
      3. Blz. 380 3. Bewustwording van juridische aspecten binnen de organisatie wordt vergroot.
       1. Blz. 381 3.1 Pro-actief (ongevraagde) adviezen geven.
       2. Blz. 382 3.2 Kennis delen met collega’s over Awb.
      4. Blz. 383 4. De privacy is gewaarborgd (AVG).
       1. Blz. 384 4.1 In de bedrijfsvoeringsrapportage rapporteren over de status van het register van de verwerkingsactiviteiten.
       2. Blz. 385 4.2 In samenspraak met proceseigenaren een prioritering maken voor de maatregelen die op basis van het privacy managementsysteem moeten worden uitgevoerd.
       3. Blz. 386 4.3 De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt steekproefsgewijs toezicht op bepaalde werkprocessen.
     3. Blz. 387 Wat mag het kosten?
     4. Blz. 388 Wat zijn de risico's
     5. Blz. 389 Toelichting risico's
    4. Blz. 390 Ontwikkeling van de informatievoorziening
     1. Blz. 391 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 392 Doelen
      1. Blz. 393 1. De kwaliteit en duurzaamheid van de informatie gegarandeerd wordt (nieuwe Archiefwet)
       1. Blz. 394 1.1 Aansluiten op e-depot.
       2. Blz. 395 1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris.
       3. Blz. 396 1.3 Inregelen consequenties verkorting overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar (activiteiten over periode van 3 jaar).
       4. Blz. 397 1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO.
      2. Blz. 398 2. De informatiebeveiliging op orde is (ENSIA en BIO)
       1. Blz. 399 2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2020-2021.
       2. Blz. 400 2.2 Aansluiten van het normenkader BIO op de planning en control-cyclus.
       3. Blz. 401 2.3 Evalueren en implementeren geconstateerde verbetermaatregelen uit de ENSIA-2020.
       4. Blz. 402 2.4 Uitvoeren van de risico-analyse BIO en maatregelen toepassen van de nog nader te bepalen kritische processen.
      3. Blz. 403 3. De informatievoorziening actief openbaar wordt gemaakt (Woo)
       1. Blz. 404 3.1 Onderzoek naar consequenties Woo en opstellen ‘roadmap’ voor de implementatie.
      4. Blz. 405 4. Ervaring opgedaan wordt met data-gestuurd werken
       1. Blz. 406 4.1 Bepalen van 2 beleidsvragen tbv de pilot van “ruimtelijke kijk in het sociaal domein”.
       2. Blz. 407 4.2 In samenwerking met Het Gegevenshuis vormgeven van de sociale wijkkaart op basis van de beleidsvragen.
      5. Blz. 408 5. Een meerjarig ICT-plan voorhanden is
       1. Blz. 409 5.1 Het ICT-plan uitvoeren en actualiseren conform P&C-cyclus.
     3. Blz. 410 Wat mag het kosten?
     4. Blz. 411 Wat zijn de risico's
     5. Blz. 412 Toelichting risico's
    5. Blz. 413 Planning & Control
     1. Blz. 414 Doelen
      1. Blz. 415 1. Een structureel en reëel meerjarig evenwicht 2021-2024.
       1. Blz. 416 1. Opstellen van de diverse planning en control producten.
      2. Blz. 417 2. Een weerstandsvermogen dat over de gehele periode 2021-2024 groot genoeg is om de risico’s af te kunnen dekken.
       1. Blz. 418 1. Opstellen van de diverse planning en control producten.
      3. Blz. 419 3. Repressief toezicht vanuit de provincie behouden voor de komende jaren.
       1. Blz. 420 3. Implementeren modules rechtmatigheid key2control t.b.v. rechtmatigheidsverklaring.
       2. Blz. 421 7. Uitvoeren onderzoeken 213A
      4. Blz. 422 4. Een planning en control systeem dat in 2022 is gemoderniseerd en afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de hedendaagse tijd.
       1. Blz. 423 2. Invoeren nieuw P&C-systeem gekoppeld aan bestaand financieel systeem.
       2. Blz. 424 4. Optimaliseren bestaand financieel systeem.
       3. Blz. 425 5. Optimaliseren Aan- en Afwezigheidssysteem (onder voorbehoud).
       4. Blz. 426 6. Reguliere werkzaamheden i.h.k.v. salarisadministratie en de financiële administratie.
      5. Blz. 427 5. Kwetsbaarheid financiële functie is in 2022 opgelost.
     2. Blz. 428 Wat willen we bereiken?
     3. Blz. 429 Prestatie indicatoren voor 2021
     4. Blz. 430 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 431 Wat zijn de risico's
     6. Blz. 432 Toelichting risico's
    6. Blz. 433 Huisvesting & services
     1. Blz. 434 Algemeen
     2. Blz. 435 Wat willen we bereiken?
     3. Blz. 436 Doelen
      1. Blz. 437 1. Duurzame huisvesting.
       1. Blz. 438 1.1 Uitvoeren van het geactualiseerde MOP (meerjarenonderhoudsplan).
       2. Blz. 439 1.2 Huisvestingswensen en behoeften bespreken met de afdelingshoofden.
       3. Blz. 440 1.3 Huisvesting waar nodig aanpassen naar Corona-situatie.
      2. Blz. 441 2. Meer aandacht voor vitaliteit en stimuleren van bewegen en aannemen van een goede houding.
       1. Blz. 442 2. Meer gebruik maken van innovatieve werkplekken waaronder zit\sta-bureaus. Dit zal ook worden opgenomen in het arbobeleidsplan vanuit P&O
      3. Blz. 443 3. Arbo-technisch goede werkplekken voor alle medewerkers.
       1. Blz. 444 3. Vanuit de RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) de resterende knelpunten met de risicoklasse matig oppakken.
      4. Blz. 445 4. Inzicht krijgen in het energieverbruik, om op onverwacht energieverbruik te anticiperen.
       1. Blz. 446 4. Energieverbruik monitoren middels het portaal en anticiperen waar nodig.
     4. Blz. 447 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 448 Wat zijn de risico's
     6. Blz. 449 Toelichting risico's
   3. Blz. 450 2.2.3 Financiering
    1. Blz. 451 Algemeen
    2. Blz. 452 Risicobeheer
    3. Blz. 453 Renterisico op vlottende schuld
    4. Blz. 454 Toelichting renterisico op vlottende schuld
    5. Blz. 455 Renterisico op vaste schuld
    6. Blz. 456 Kredietrisico's
    7. Blz. 457 Toelichting op kredietrisico's
    8. Blz. 458 Liquiditeitenrisico's
    9. Blz. 459 Toelichting liquiditeitenrisico's
    10. Blz. 460 Koersrisico's
    11. Blz. 461 Toelichting koersrisico's
    12. Blz. 462 Debiteurenrisico's
    13. Blz. 463 Leningenportefeuille
    14. Blz. 464 Toelichting leningenportefeuille
    15. Blz. 465 Kasbeheer
    16. Blz. 466 Economische verwachtingen
    17. Blz. 467 Rentevisie en 1% Rente-indicator
    18. Blz. 468 EMU-saldo
    19. Blz. 469 Geprognotiseerde balans
   4. Blz. 470 2.2.4 Verbonden partijen
    1. Blz. 471 Algemeen
    2. Blz. 472 Wat zijn verbonden partijen?
    3. Blz. 473 Waarom samenwerkingsverbanden?
    4. Blz. 474 Waarom samenwerkingsverbanden deel 2
    5. Blz. 475 Beleid
    6. Blz. 476 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 477 Overzicht coöperaties en vennootschappen
    8. Blz. 478 Detailinformatie per verbonden partij
   5. Blz. 479 2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 480 Algemeen
    2. Blz. 481 Toelichting algemeen
    3. Blz. 482 Het beleidskader per kapitaalgoed
    4. Blz. 483 Toelichting beleidskader per kapitaalgoed
    5. Blz. 484 Onderhoud wegen
    6. Blz. 485 Onderhoud groen
    7. Blz. 486 Riolering en waterhuishouding
    8. Blz. 487 Onderhoud elementenbeheer
    9. Blz. 488 Reiniging
    10. Blz. 489 Onderhoud gebouwen
   6. Blz. 490 2.2.6 Grondbeleid
    1. Blz. 491 Beleidskader
    2. Blz. 492 Verwerving en beheer
    3. Blz. 493 Planontwikkeling
    4. Blz. 494 Financieel kader
   7. Blz. 495 2.2.7 Weerstandvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 496 Algemeen
    2. Blz. 497 Algemeen deel 2
    3. Blz. 498 Algemeen deel 3
    4. Blz. 499 Berekening weerstandsvermogen 2021-2024
    5. Blz. 500 Weerstandscapaciteit exploitatie
    6. Blz. 501 Weerstandsbehoefte 2021-2024
    7. Blz. 502 Weerstandsratio 2021-2024
    8. Blz. 503 Toelichting weerstandsratio 2021-2024
    9. Blz. 504 Verplichte BBV Kengetallen
    10. Blz. 505 Toelichting verplichte BBV-kengetallen
  7. Blz. 506 Hoofdstuk 3: Financieel
   1. Blz. 507 3.1 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 508 Algemeen
    2. Blz. 509 Tabel meerjarige ramingen van de baten en lasten 2021-2024
   2. Blz. 510 3.2 Uitgangspunten van de ramingen
    1. Blz. 511 Algemeen
    2. Blz. 512 Kerngegevens
    3. Blz. 513 Indexering lasten
    4. Blz. 514 Indexering verbonden partijen
    5. Blz. 515 Indexering salarislasten ambtelijke organisatie
    6. Blz. 516 Toelichting indexering salarislasten ambtelijke organisatie
    7. Blz. 517 Indexering professionele welzijnsinstellingen
    8. Blz. 518 Rente
    9. Blz. 519 Onvoorzien
    10. Blz. 520 Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing
   3. Blz. 521 3.3 Financiële positie
  8. Blz. 522 Vaststellingsbesluit
   1. Blz. 523 Vaststellingsbesluit begroting 2021-2024
    1. Blz. 524 Vaststellingsbesluit
    2. Blz. 525 Tabel incidentele en structurele lasten en baten per programma
    3. Blz. 526 Tabel 2 incidentele en structurele lasten en baten per programma
    4. Blz. 527 Toelichting
  9. Blz. 528 Bijlagen
   1. Blz. 529 1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten
    1. Blz. 530 Algemeen
   2. Blz. 531 2. Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 532 Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
    2. Blz. 533 Taakveld 001 - Bestuur
    3. Blz. 534 Toelichting TV 001
    4. Blz. 535 Taakveld 010 - Mutaties reserves
    5. Blz. 536 Toelichting TV 010
    6. Blz. 537 Taakveld 020 - Burgerzaken
    7. Blz. 538 Toelichting TV 020
    8. Blz. 539 Taakveld 040 - Overhead
    9. Blz. 540 Toelichting Taakveld 040
    10. Blz. 541 Taakveld 050 - Treasury
    11. Blz. 542 Toelichting TV 050
    12. Blz. 543 Taakveld 061 - OZB-woningen
    13. Blz. 544 Toelichting TV 061
    14. Blz. 545 Taakveld 062 - OZB niet-woningen
    15. Blz. 546 Toelichting TV 062
    16. Blz. 547 Taakveld 064 Belastingen overig
    17. Blz. 548 Toelichting TV 064
    18. Blz. 549 Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
    19. Blz. 550 Toelichting TV 070
    20. Blz. 551 Taakveld 080 - Overige baten en lasten
    21. Blz. 552 Toelichting TV 080
    22. Blz. 553 Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)
    23. Blz. 554 Toelichting TV 090
    24. Blz. 555 Programma 1 - Veiligheid
    25. Blz. 556 Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
    26. Blz. 557 Toelichting TV 110
    27. Blz. 558 Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid
    28. Blz. 559 Toelichting TV 120
    29. Blz. 560 Programma 2 - Verkeer en Vervoer
    30. Blz. 561 Taakveld 210 - Verkeer en vervoer
    31. Blz. 562 Toelichting TV 210
    32. Blz. 563 Taakveld 220 - Parkeren
    33. Blz. 564 Toelichting TV 220
    34. Blz. 565 Programma 3 - Economie
    35. Blz. 566 Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
    36. Blz. 567 Toelichting TV 320
    37. Blz. 568 Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
    38. Blz. 569 Toelichting TV 330
    39. Blz. 570 Taakveld 340 - Economische promotie
    40. Blz. 571 Toelichting TV 340
    41. Blz. 572 Programma 4 - Onderwijs
    42. Blz. 573 Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs
    43. Blz. 574 Toelichting TV 410
    44. Blz. 575 Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
    45. Blz. 576 Toelichting TV 420
    46. Blz. 577 Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
    47. Blz. 578 Toelichting TV 430
    48. Blz. 579 Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
    49. Blz. 580 Taakveld 510 - Sportbeleid en activering
    50. Blz. 581 Toelichting TV 510
    51. Blz. 582 Taakveld 520 - Sportaccommodaties
    52. Blz. 583 Toelichting TV 520
    53. Blz. 584 Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
    54. Blz. 585 Toelichting TV 530
    55. Blz. 586 Taakveld 540 - Musea
    56. Blz. 587 Toelichting TV 540
    57. Blz. 588 Taakveld 550 - Cultureel erfgoed
    58. Blz. 589 Toelichting TV 550
    59. Blz. 590 Taakveld 560 - Media
    60. Blz. 591 Toelichting TV 560
    61. Blz. 592 Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    62. Blz. 593 Toelichting TV 570
    63. Blz. 594 Programma 6 - Sociaal Domein
    64. Blz. 595 Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie
    65. Blz. 596 Toelichting TV 610
    66. Blz. 597 Taakveld 630 - Inkomensregelingen
    67. Blz. 598 Toelichting TV 630
    68. Blz. 599 Taakveld 640 - Begeleide participatie
    69. Blz. 600 Toelichting TV 640
    70. Blz. 601 Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie
    71. Blz. 602 Toelichting TV 650
    72. Blz. 603 Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
    73. Blz. 604 Toelichting TV 660
    74. Blz. 605 Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+
    75. Blz. 606 Toelichting TV 671
    76. Blz. 607 Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-
    77. Blz. 608 Toelichting TV 672
    78. Blz. 609 Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+
    79. Blz. 610 Toelichting TV 681
    80. Blz. 611 Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-
    81. Blz. 612 Toelichting TV 682
    82. Blz. 613 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
    83. Blz. 614 Taakveld 710 - Volksgezondheid
    84. Blz. 615 Toelichting TV 710
    85. Blz. 616 Taakveld 720 - Riolering
    86. Blz. 617 Toelichting TV 720
    87. Blz. 618 Taakveld 730 - Afval
    88. Blz. 619 Toelichting TV 730
    89. Blz. 620 Taakveld 740 - Milieubeheer
    90. Blz. 621 Toelichting TV 740
    91. Blz. 622 Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria
    92. Blz. 623 Toelichting TV 750
    93. Blz. 624 Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
    94. Blz. 625 Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening
    95. Blz. 626 Toelichting TV 810
    96. Blz. 627 Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)
    97. Blz. 628 Toelichting TV 820
    98. Blz. 629 Taakveld 830 - Wonen en bouwen
    99. Blz. 630 Toelichting TV 830
   3. Blz. 631 3. Investeringsplannen 2021
    1. Blz. 632 I. Uitbreidingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan)
    2. Blz. 633 II. Vervangingsinvesteringen 2021 (excl. riolen en ICT plan)
    3. Blz. 634 III. Investeringen riolen en ICT plan 2021
    4. Blz. 635 IV. Ruimtevragende beleidsalternatieven 2021
   4. Blz. 636 4. Reserves en voorzieningen 2021-2024
    1. Blz. 637 Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2021
    2. Blz. 638 Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2022-2024
    3. Blz. 639 Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen
   5. Blz. 640 5. Algemene uitkering 2021-2024
    1. Blz. 641 Bijlage 5 - Algemene uitkering
   6. Blz. 642 6. Toelichting verbonden partijen
    1. Blz. 643 Onderdeel I. Gemeenschappelijke Regelingen
    2. Blz. 644 1. Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht
    3. Blz. 645 1. Toelichting Anti-disciminatievoorziening
    4. Blz. 646 1. Toelichting financieel
    5. Blz. 647 2. Bestuursovereenkomst informele zorg - Gemeente Heerlen
    6. Blz. 648 2. Toelichting Bestuursovereenkomst informele zorg
    7. Blz. 649 2. Toelichting financieel
    8. Blz. 650 3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond
    9. Blz. 651 3. Toelichting BsGW
    10. Blz. 652 3. Toelichting financieel
    11. Blz. 653 4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen
    12. Blz. 654 4. Toelichting Bureau VSV
    13. Blz. 655 4. Toelichting financieel
    14. Blz. 656 5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 - Centrumgemeente Heerlen
    15. Blz. 657 5. Toelichting centrumregeling regionale samenwerking
    16. Blz. 658 5. Toelichting financieel
    17. Blz. 659 6. GGD Zuid-Limburg - Geleen
    18. Blz. 660 6. Toelichting GGD Zuid-Limburg
    19. Blz. 661 6. Toelichting financieel
    20. Blz. 662 7. Het Gegevenshuis - Landgraaf
    21. Blz. 663 7. Toelichting Het Gegevenshuis
    22. Blz. 664 7. Toelichting financieel
    23. Blz. 665 8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht
    24. Blz. 666 8. Toelichting Inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg
    25. Blz. 667 8. Toelichting financieel
    26. Blz. 668 9. ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf) - Brunssum
    27. Blz. 669 9. Toelichting ISD BOL
    28. Blz. 670 9. Toelichting financieel
    29. Blz. 671 10. Kredietbank Limburg - Geleen
    30. Blz. 672 10. Toelichting Kredietbank Limburg
    31. Blz. 673 10. Toelichting financieel
    32. Blz. 674 11. Omnibuzz - Sittard
    33. Blz. 675 11. Toelichting Omnibuzz
    34. Blz. 676 11. Toelichting financieel
    35. Blz. 677 12. Parkstad IT (PIT) - Centrumgemeente Heerlen
    36. Blz. 678 12. Toelichting Parkstad IT
    37. Blz. 679 12. Toelichting financieel
    38. Blz. 680 13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht
    39. Blz. 681 13. Toelichting RUD
    40. Blz. 682 13. Toelichting Financieel
    41. Blz. 683 14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen
    42. Blz. 684 14. Toelichting Reinigingsdiensten Rd4
    43. Blz. 685 14. Toelichting financieel
    44. Blz. 686 15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen
    45. Blz. 687 15. Toelichting Stadsregio Parkstad Limburg
    46. Blz. 688 15. Toelichting financieel
    47. Blz. 689 16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    48. Blz. 690 16. Toelichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    49. Blz. 691 16. Toelichting financieel
    50. Blz. 692 17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen
    51. Blz. 693 17. Toelichting WOZL
    52. Blz. 694 17. Toelichting financieel
    53. Blz. 695 18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen
    54. Blz. 696 18. Toelichting WSP
    55. Blz. 697 18. Toelichting financieel
    56. Blz. 698 Onderdeel II. Coöperaties/Vennootschappen
    57. Blz. 699 1. Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag
    58. Blz. 700 1. Toelichting BNG
    59. Blz. 701 1. Toelichting financieel
    60. Blz. 702 2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht
    61. Blz. 703 2. Toelichting Bodemzorg Limburg BV
    62. Blz. 704 2. Toelichting financieel
    63. Blz. 705 3. Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch
    64. Blz. 706 3. Toelichting Enexis Holding NV
    65. Blz. 707 3. Toelichting financieel
    66. Blz. 708 4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen
    67. Blz. 709 4. Toelichting IBA Parkstad BV
    68. Blz. 710 4. Toelichting financieel
    69. Blz. 711 5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen
    70. Blz. 712 5. Toelichting Reinigingsdienst Rd4 N.V.
    71. Blz. 713 5. Toelichting financieel
    72. Blz. 714 6. Special Purpose Vehicles - 's Hertogenbosch
    73. Blz. 715 6. Toelichting Special Purpose Vehicles
    74. Blz. 716 6. Toelichting financieel
    75. Blz. 717 6. Toelichting financieel 2
    76. Blz. 718 6. Toelichting financieel 3
    77. Blz. 719 7. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf
    78. Blz. 720 7. Toelichting Sportbedrijf Landgraaf BV
    79. Blz. 721 7. Toelichting financieel
    80. Blz. 722 8. Verkoop Vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch
    81. Blz. 723 8. Toelichting Verkoop Vennootschap B.V.
    82. Blz. 724 8. Toelichting financieel
    83. Blz. 725 9. Vordering Enexis B.V. - 's Hertogenbosch
    84. Blz. 726 9. Toelichting Enexis BV
    85. Blz. 727 9. Toelichting financieel
    86. Blz. 728 10. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht
    87. Blz. 729 10. Toelichting WML
    88. Blz. 730 10. Toelichting financieel
    89. Blz. 731 11. Woonwijzerwinkel B.V. - Kerkrade
    90. Blz. 732 11. Toelichting Woonwijzerwinkel BV
    91. Blz. 733 11. Toelichting financieel
   7. Blz. 734 7. Onderzoeken 213A
    1. Blz. 735 Algemeen
   8. Blz. 736 8. Lijst van afkortingen
    1. Blz. 737 Algemeen
  10. Activiteiten
  11. Zoeken
  12. Publicatie bijlagen
  13. Contact
  14. PrivacyStatement
  15. Sitemap