2.1.8 Programma 8 - Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Structuurgegevens

Terug naar navigatie - Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):
B. Smeets, R. Lucassen en F. Janssen

Verantwoordelijke afdelingshoofden:
J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG) en W. Jongen (T&H)

Programma-samenvatting

Terug naar navigatie - Programma-samenvatting

De komende jaren ligt het accent op de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de uitvoering van de gemeentelijke Woonvisie en de Nota samen slim sleutelen aan de stad 2.0, inclusief woningbouwprogramma. Samen vormen deze de basis voor de aanpak van de gevolgen van de demografische ontwikkeling (krimp) van gemeente voor de ruimtelijke structuur en het woningaanbod. De komende jaren richten we ons vooral op het verantwoord toevoegen van nultredenwoningen voor de groeiende groep senioren. Daarbij geldt dat we bij voorkeur bestaand vastgoed transformeren dan wel incourant vastgoed onttrekken en de vrijkomende locaties herontwikkelen voor woningbouw.

De door ons ingediende projecten voor de regiodeal —het “Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en Op de Kamp” en “Lauradorp”— maken eveneens onderdeel uit van ons woningmarktprogramma, waarbij de transformatie in Oud Nieuwenhagen zich vooral richt op sloop en nieuwbouw en in Lauradorp wordt gefocust op het toekomstbestendig maken van bestaande particuliere woningen.

Ruimtelijke ordening

Transformatie
Sinds vele jaren investeren wij in leefbaarheid en anticiperen wij op de demografische veranderingen in onze regio. Om richting te geven aan deze opgave is voor alle drie onze wijken een wijkontwikkelingsplan opgesteld, bestaande uit een analyse, een visie en een uitvoeringsprogramma. De uitvoeringsprogramma’s zijn geactualiseerd via de Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad en de Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningmarktprogramma 2020-2025.

Net als andere jaren zijn er structurele kapitaallasten (incl. BTW) ter grootte van € 100.000 in de begroting opgenomen voor het Transformatie Investeringsbudget. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 35 jaar kan hiermee jaarlijks voor € 3.500.000 aan investeringen worden vlot getrokken.
Deze investeringen zijn bedoeld voor projecten in de openbare ruimte die verband houden met transformaties in de brede zin van het woord en passend binnen de ambities zoals vastgelegd in de bovengenoemde plannen. Daarbij kan primair worden gedacht aan het herinrichten van ruimte die ontstaat bij sloop of herstructurering, maar ook aan investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze accommodaties (m.n. door verbeteren bereikbaarheid, optimaliseren parkeermogelijkheden), het opwaarderen van de verblijfskwaliteit in bijvoorbeeld de centra, het vergroten van de belevingswaarde van onze buitengebieden, het aanpakken van ‘rotte plekken’ et cetera.

Implementatietraject Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet treedt in 2022 in werking en biedt een nieuw stelsel van overzichtelijke, samenhangende en efficiënte regels. Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is om te komen tot een wezenlijk andere manier van werken, waarbij integrale planvorming en uitvoering centraal staan. Het uitgangspunt van de nieuwe wet biedt lokale overheden meer beleidsruimte om via maatwerk de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren in samenspraak met burgers en ondernemers. De wetgever wil met de Omgevingswet nadrukkelijk meer bevoegdheden bij gemeenten leggen. Het is belangrijk om te weten dat de doelstellingen van de Omgevingswet niet alleen bereikt kunnen worden vanuit de inhoud. Een gedragsverandering is nog belangrijker. Uit onderzoek blijkt dat de impact van de Omgevingswet voor gemeenten groot is. De Omgevingswet vergt van gemeenten aandacht voor de ontwikkeling van integrale (bestuurlijke) visies en de werkprocessen veranderen. Van de medewerkers worden andere kwaliteiten gevraagd en er zijn aanpassingen nodig in de informatievoorziening. Op basis van een koersdocument is in 2019 gestart om de organisatie (en de burger) voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Regionale Afstemmingskader Omgevingsvisie
Binnen de regio Parkstad wordt in 2021 verder gewerkt aan de totstandkoming van een Regionaal Afstemmingsdocument Omgevingsvisie (opvolger regionale structuurvisie) die voldoet aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het regionale afstemmingsdocument moet een integrale visie worden en een samenhangende beleidsmatige basis bieden voor de inzet van juridische, financiële of andere instrumenten ter realisering van de in de visie vastgelegde beleidsdoelstellingen. Het afstemmings-document wordt vastgesteld door de afzonderlijke gemeenteraden die ook in het proces van totstandkoming zullen worden betrokken. Het regionale afstemmingsdocument vormt later de basis voor de wettelijk verplichte gemeentelijke omgevingsvisie.

Internationale Bau Ausstellung Parkstad Limburg (IBA)
Medio 2016 is door de Ava het uitvoeringsprogramma van IBA Parkstad vastgesteld. Het programma omvatte 50 IBA-kandidaatprojecten. Vijf van deze projecten zijn ‘Landgraafse’ projecten: Wilhelminaberg, Slot Schaesberg, Surf en Leisurepark, Lauradorp en Kerkenplan Landgraaf.

Bij drie van deze projecten (Wilhelminaberg, Lauradorp en Kerkenplan Landgraaf) is de gemeente Landgraaf aangewezen als projecteigenaar. Dit geldt ook voor het project Ikgroenhet, dat na een succesvolle pilot in Landgraaf een vervolg heeft gekregen in de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Kerkrade. Bij enkele andere projecten is Landgraaf actief betrokken en onderdelen daarvan zullen in Landgraaf worden uitgevoerd (o.a. Leisure Ring & Leisure Lane). De stand van zaken van de genoemde IBA-projecten verschilt.

In verband met de coronacrisis is de start van het IBA-expojaar uitgesteld van medio 2020 tot medio 2021. De kosten van dit uitstel zullen door de partners moeten worden opgebracht. Tijdens dit jaar zullen vele evenementen worden georganiseerd en zullen de verschillende projecten worden uitgelicht. Tot die tijd, en eventueel ook daarna, zal de gemeente Landgraaf zich met de andere betrokkenen inzetten om de IBA-projecten tot een goed einde te brengen.

Grondexploitatie
Er is op dit moment één lopende grondexploitatie (Fresh Valley I); het is niet ondenkbaar dat in het kader van de uitvoering van de nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad en/of de afspraken binnen de Regiodeal we in 2021 één of meerdere grondexploitaties gaan opstarten.

Wonen en bouwen

Wonen/volkshuisvesting
Op basis van de diverse onderzoeken en ons eigen woonbehoefte-onderzoek uit 2019 stellen wij vast dat Landgraaf nog steeds een aantrekkelijke woongemeente is die zich in veel opzichten positief onderscheid ten opzichte van omliggende (stedelijke) gemeenten. Dat resulteert in een relatief laag leegstandspercentage, een hoge waardering voor woning en woonomgeving, een relatief hoge gemiddelde WOZ-waarde per m2 en een relatief hoge ranking voor wat betreft de prestaties op de koopwoningmarkt.

De opgave voor de Landgraafse woningmarkt is vastgelegd in de in juni 2020 door de raad vastgestelde Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningmarktprogramma.

Gelet op de bevolkingsontwikkeling heeft Landgraaf geen kwantitatieve woningbouwopgave. Wel is er sprake van een kwalitatieve opgave, omdat de vraag onvoldoende aansluit op het woningaanbod. De belangrijkste opgave voor de gemeente is om met het toekomstige woningbouwprogramma die woningen toe te voegen waar in de toekomst blijvend behoefte aan is. Zo neemt het aantal huishoudens de komende jaren weliswaar af, maar groeit het aantal 75-plussers. Dit maakt de bouw van levensloopbestendige seniorenwoningen noodzakelijk. Met het toevoegen van dit soort woningen wordt bovendien de doorstroming op gang gebracht, waardoor ook andere doelgroepen meer mogelijkheden krijgen om hun woonwensen te vervullen.

In de geactualiseerde Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0 wordt meer aandacht geschonken aan enkele bijzondere woonvormen, zoals ‘tiny houses’, tijdelijke woonconcepten, mantelzorgwoningen en woonwagenstandplaatsen. Voor de huisvesting van woonwagenbewoners dient de gemeente – conform het rijksbeleidskader - beleid op te nemen in de gemeentelijke woonvisie. Bij de opstelling van de nieuwe Woonvisie, waar de voorbereidingen in 2021 voor starten, wordt deze doelgroep meegenomen. Ook gaat de gemeente met de corporaties in gesprek om de woonwagenstandplaatsen over te dragen aan de corporaties. Dit vanuit het besef dat de corporaties moeten voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners die tot de doelgroep behoren.

In 2021 werken wij samen met corporaties en ontwikkelaars aan de volgende projecten:
1. De bouw van 12 huurwoningen aan de Caeciliahof, alsmede 5 grondgebonden huurwoningen en één koopwoning aan de Gatestraat.
2. De uitgifte van 2 / 3 bouwkavels aan de Hompertsweg waar eerder 11 woningen zijn onttrokken.
3. De sloop van 24 verouderde en verspreid liggende duplexwoningen en de herontwikkeling van deze locaties met levensloopbestendige woningen.
4. De realisering van fasen 3 en 4 van het project de Bousberg.
5. De realisering van woon-/werkeenheden in het voormalige basisschoolgebouw en de naastgelegen apotheek op de hoek van de Stationsstraat/Hoofdstraat.
6. De realisering van appartementen voor ouderen met een zorgvraag In de voormalige basisschool Bei de Ling.
7. De sloop van leegstaand vastgoed aan de Emmastraat en de herontwikkeling van deze locatie met een zorgcomplex.
8. Aankoop en sloop van incourant vastgoed langs de Hoogstraat met als doel de Hoogstraat te transformeren van winkelstraat naar woonstraat en waarbij tevens de mogelijkheid wordt gecreëerd om de Hoogstraat vanuit verkeersveiligheid anders in te richten.
9. De realisering van 3 woningen op de voormalige parkeerplaats tegenover het voormalige Mosmuller pand.
10. Planvorming voor de locatie Kloosterstraat 1.
11. Planvorming en voorbereiding van overige plannen die zijn opgenomen in ons woningmarktprogramma, waarbij het tempo mede zal worden bepaald door o.a.
a. De snelheid waarmee locaties beschikbaar komen (aankoop en evt. sloop)
b. De ontwikkeling van de bouwkosten
c. Conjuncturele ontwikkelingen
d. Stikstof en PFAS-problematiek

Lauradorp
In het woningbouwprogramma besteden wij ook aandacht aan de belangrijkste categorie, namelijk de bestaande woningvoorraad. Het ‘belangrijkst’ omdat dit een gegeven is en vernieuwing van de voorraad nooit gelijke tred kan houden met de demografische ontwikkeling van de regio.
Circa 65% van de Landgraafse woningvoorraad is particulier bezit. Op het onderhoud, renovatie dan wel transformatie van deze woningen hebben wij maar heel beperkte invloed. Toch zijn we voor het behalen van resultaten op diverse maatschappelijk opgaven vaak mede afhankelijk van de particuliere woningeigenaar. Daarbij denken wij aan energietransitie, klimaatadaptatie, het levensloopbestendig maken van de eigen woning zodat langer thuis wonen mogelijk wordt. Daarnaast worden woningeigenaren nog geconfronteerd met het reguliere onderhoud van de woning. Feitelijk gaat het om de transformatie van de particuliere woningvoorraad naar een duurzame en toekomst- en levensloopbestendige woningvoorraad.

Om woningeigenaren te helpen of te stimuleren om maatregelen te treffen aan de eigen woning hebben we al diverse regelingen in het leven geroepen: de afkoppelsubsidie, het klimaat- en duurzaamheidsfonds, het zonnepanelenproject, de pilot woningisolatie en de campagne langer thuis wonen. Ons zonnepanelenproject heeft laten zien dat ondersteuning en ontzorging door de overheid ertoe leidt dat er een enorme versnelling ontstaat. Minder duidelijk, maar toch vergelijkbaar zien wij bij het ‘Ikgroenhet!-project’ dat bewoners hun tuinen best willen vergroenen maar dat een stuk ontzorging van de kant van de overheid helpt om die stap te zetten.

In het IBA en Regiodeal project Lauradorp willen wij ervaring opdoen die gebruikt kan worden bij de verdere doorontwikkeling van deze ambitie. Daarnaast voorziet ook de Woonwijzerwinkel in een extra mogelijkheid om onze inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van de eigen woning.

Vergunningverlening
De uitvoering van vergunningverlening geschiedt voor meer dan 95% op afspraak en nagenoeg volledig binnen de wettelijk gestelde afdoeningstermijnen.

Handhaving
Bouw- en woningtoezicht vindt plaats op basis van het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma en de uitgangspunten uit het Handhavingsbeleidsplan 2020-2024.
Naast de reguliere controles op verleende omgevingsvergunningen bouwen vinden er ook specifieke controles plaats onder andere naar aanleiding van meldingen en klachten waarbij de prioritering ligt op brandveiligheid, constructieve veiligheid en gezondheid en daarnaast ook steeds meer op basis van het bestemmingsplan.

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse
Kengetal historische ontwikkeling Bron 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal woningen – eigendom. Woonmonitor Etil 11.101 11.034 11.040 11.043 11.087
Aantal woningen – huur. Woonmonitor Etil 6.804 6.763 6.766 6.808 6.796
Leegstandspercentage. Woonmonitor Etil 2,8 3 3 2,6 2,3

Beleidsindicatoren BBV

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren BBV

  

Beleidsindicatoren (BBV) Bron 2015 2016 2017 2018 2019
Gemiddelde WOZ-waarde in € 1.000. CBS 147 149 154 161 169
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen. BAG 2,9 5,4 1,8 1,1 1,1
% Demografische druk. CBS 67,60% 69,30% 70,90% 73% 74%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens (in euro). Coelo 658 671 677 693 718
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro). Coelo 743 751 756 752 774

Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

De gemiddelde WOZ-waarde is gedurende de laatste vijf jaren gestaag gestegen, door de krapte op de huizenmarkt. Naar verwachting zal deze stijging ook verder doorzetten in 2020 en 2021.

% demografische druk betreft de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. We zien de % demografische druk trendmatig toenemen.
Die toename komt in Landgraaf voort uit de vergijzing van de bevolking. Die ontwikkeling heeft vanzelfsprekend impact op het te voeren beleid.

Wonen
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal woningen in de gemeente de laatste jaren is toegenomen. De leegstand daarentegen is in diezelfde periode gedaald van 3,0% naar 2,3% (een leegstandspercentage van rond de 2% geldt als een gezonde leegstand). Dit betekent dat - ondanks de toevoeging van deze woningen - het leegstandspercentage binnen de gemeente is gedaald.

In deze begroting wordt verder melding gemaakt van het feit dat wij ook de komende jaren de ambitie hebben om nog extra woningen toe te voegen. Deze woningtoevoegingen zijn enerzijds nodig op grond van de kwalitatieve opgave die de gemeente heeft. Met name omdat het aandeel ouderen als ook het aandeel 1 en 2 persoonshuishoudens de komende jaren toeneemt. Dit vraagt om meer levensloopbestendige woningen. Anderzijds blijkt ook dat er knelpunten zijn in de doorstroming op de woningmarkt. De bouw van levensloopbestendige nultredenwoningen is ook nodig om deze doorstroming weer op gang te brengen. Ons woningbouwprogramma voorziet hierin. De bouw van dit soort woningen heeft tot gevolg dat senioren hun (vaak te grote) eengezinswoning kunnen ruilen voor een beter passende woning en dat de vrijgekomen woningen beschikbaar komen voor starters en gezinnen. Bovendien sluit de bouw van dit soort woningen goed aan bij de uitkomsten van het vorig jaar gehouden woonbehoefteonderzoek.

Daarnaast is er wel sprake van een negatieve kwantitatieve opgave. Op basis van prognoses moeten er in de gemeente in de periode tot 2030 circa 450 woningen aan de voorraad worden onttrokken.
Het toevoegen van nieuwe woningen heeft dan ook tot gevolg dat de onttrekkingsopgave op termijn mogelijk verder wordt vergroot.
Toch is de sloop van woningen - gelet op het lage leegstandspercentage – op dit moment niet aan de orde. De laatste jaren hebben we geconstateerd dat de prognoses ten aanzien van de daling van het aantal inwoners en huishoudens een gunstiger verloop hebben gehad dan 10 jaar geleden nog werd gedacht. Ook het feit dat ons leegstandspercentage een gunstiger verloop kent ten opzichte van de omliggende gemeenten geeft ons de overtuiging dat ons woningbouwprogramma in balans is met de opgave en de behoeften op de woningmarkt. Wel zullen wij de ontwikkelingen op de woningmarkt jaarlijks monitoren en daar waar nodig ons programma bijstellen of temporiseren.
Met de bouw van kwalitatief goede woningen voor de juiste doelgroepen en met het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt, is het verantwoord om de komende jaren extra woningen toe te voegen. Op deze manier kunnen wij onze positie als aantrekkelijke woongemeente behouden en verder versterken.

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma
Omschrijving Kader Actualiteit
Afvalbeheerplan 2021-2025. 2020
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET 1.0 en 2.0). 2015
Integraal Stedelijk Waterplan. 2016
Nota Gezondheidsbeleid 2020-2023 2020
Actieplan geluid 2018
Integraal Handhavingsbeleidsplan 2020-2024. 2020
Bodembeheersnota 2020

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur

Terug naar navigatie - 1. Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur
1.1.1 Regionale afstemmingskader omgevingsvisie

Norm: Afgehandeld in 2021


1.3.1 Vastgestelde en in voorbereiding zijnde postzegelbestemmingsplannen/ projectafwijkingsprocedures voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden verantwoord via rapportages

Norm: Afgehandeld in 2021


1.4.1 Uitvoering starterslening ‘wonen’: wordt verantwoord via rapportages

Norm: Afgehandeld in 2021


1.5.1 IBA Parkstad: doorontwikkeling Wilhelminaberg: herinrichting top (inclusief lichtkunstwerk) en opwaardering trap: oplevering

Norm: Afgehandeld Q1 2021


1.5.2 IBA Parkstad: Verduurzaming Lauradorp: realisatie twee demonstratiewoningen Heemwonen i.s.m. gemeente

Norm: Afgehandeld in 2021


1.5.3 IBA Parkstad: Ikgroenhet!: organisatie slotmanifestatie

Norm: Afgehandeld in 2021


1.5.4 IBA Parkstad: Leasure Lane / ParQ26: in uitvoering

Norm: Afgehandeld in 2021


1.5.5 IBA Parkstad: Endless Summer (voortgang afhankelijk van initiatiefnemer)

Norm: Afgehandeld in 2021


1.6.1 Implementatietraject Omgevingswet: uitvoering koersdocument, wordt verantwoord via rapportages

Norm: Afgehandeld in 2021


Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

2. Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving

Terug naar navigatie - 2. Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving
2.1.2 Aantal gerealiseerde woningen: wordt verantwoord via rapportages

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.4 Aantal aan de woningvoorraad onttrokken woningen: wordt verantwoord via rapportages

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.5 WOP-NL: Heiveld fase 2 – bouw en oplevering woningen

Norm: Afgehandeld Q1 2021


2.1.7 Project Bei de Ling: start bouw

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.8 Duplexwoningen Oud Nieuwenhagen: sloop 24 woningen en start bouw

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.9 Bousberg fase 3 en 4: mede ontwikkelen van bouwfasen 3 en 4; uitgifte bouwkavels en bouwstart mogelijk maken

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.10 Vml Basisschool Schaesberg: realisering woon- werkkavels

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.11 Nobamacare: ontwikkeling hoek Prins Bernardstraat – Emmastraat; start bouw

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.12 Transformatie Hoogstraat: aankopen van m.n. incourant commercieel vastgoed en herontwikkelen vrijkomende locaties voor bouw seniorenwoningen; voortgang wordt verantwoord via de rapportages

Norm: Afgehandeld in 2021


2.1.13 Kloosterstraat: planvorming

Norm: Afgehandeld in 2021


2.2.1 Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik

Norm: Aantal 1

Prestatie-indicator in aantallen Norm
2.2.1 Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik 1

2.2.2 Aantal verkooprondes openbaar groen

Norm: 2

Prestatie-indicator Norm
2.2.2 Aantal verkooprondes openbaar groen 2

2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk)

Norm: Aantal 475

Prestatie-indicator in aantallen Norm
2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk) 475

2.4.1 Vaststelling gebiedsvisie Abdissenbosch

Norm: Afgehandeld in 2021


Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

3. Betere naleving van wet- en regelgeving in het kader van bouwen en wonen en gebruik

Terug naar navigatie - 3. Betere naleving van wet- en regelgeving in het kader van bouwen en wonen en gebruik
3.1.1 Jaarlijkse afname asbesthoudende dakoppervlakte

Norm: 20%

Prestatie-indicator in % Norm
3.1.1 Jaarlijkse afname asbesthoudende dakoppervlakte 20 %

3.2.1 % afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijn

Norm: >95%

Prestatie-indicator in % Norm
3.2.1 % afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijn 95 %

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Score effectindicatoren

Terug naar navigatie - Score effectindicatoren
Score effectindicatoren 2015 2017 2019 Ambitie Termijn
(bron: Parkstadmonitor) L L L L L
2.1 Waardering algemene kwaliteit 7,7 7,6 7,6 8 2022
Woonomgeving (schaalscore).
2.2 Woningwaardering (rapportcijfer). 8,1 --- --* 8,5 2022
* laatste gepubliceerde cijfer betreft 2015

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begrotingswijzigingen 2020 Bijgestelde begroting 2020 Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 Meerjarenbegroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024
Lasten
810 Ruimtelijke ordening 1.438.433 1.197.626 2.636.059 2.043.829 2.276.533 1.423.560 1.444.361 1.464.266
820 Grondexpl. bedrijventerr. 282.943 83.497 366.440 380.101 314.573 322.655 329.616 336.749
830 Wonen en bouwen 901.004 803.870 1.704.874 1.172.536 863.020 984.746 997.668 1.015.368
Totaal Lasten 2.622.380 2.084.993 4.707.373 3.596.465 3.454.126 2.730.961 2.771.645 2.816.383
Baten
810 Ruimtelijke ordening 0 -527.180 -527.180 -1.434.944 0 0 0 0
820 Grondexpl. bedrijventerr. -145.275 -59.928 -205.203 -175.560 -145.275 -145.275 -145.275 -145.275
830 Wonen en bouwen -346.210 -47.860 -394.070 -382.004 -384.210 -577.475 -446.975 -446.975
Totaal Baten -491.485 -634.968 -1.126.453 -1.992.507 -529.485 -722.750 -592.250 -592.250
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.130.895 -1.450.025 -3.580.920 -1.603.958 -2.924.641 -2.008.211 -2.179.395 -2.224.133

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Terug naar navigatie - Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Toelichting saldo 2021 versus 2020

Het resultaat op dit programma is in 2021 € 249.000 gunstiger dan de bijgestelde begroting 2020.
Dit is mede het gevolg van:

Een afname van de overige directe lasten door:
- Een lagere raming van het budget ruimtelijk beleid inzake advies en ondersteuning ad € 135.000;
- Een lagere raming van het budget IBA ad € 445.000, Dit project wordt medio 2021 beëindigd;
- Een lagere raming van subsidie aan Heemwonen in het kader van IBA-Project Lauradorp ad € 263.000, deze subsidie is niet van meer toepassing in 2021;
- Een lagere raming budget IBA-Project Wilhelminaberg voor advies en ondersteuning ad € 200.000, dit project is niet langer van toepassing in 2021;
- Een lagere bijdrage op het budget ruimtelijk beleid ad € 63.000 in het kader van het voortzetten van de starterslening en verdere deelname aan het Impulsplan starters: eigen huis;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Melchiorstraat € 24.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Europaweg Noord ad € 5.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Kleikoeleweg ad € 3.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Hoofdstraat ad € 2.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Vogelzankweg ad € 9.000;
- Een lagere raming op het budget beheer af te stoten panden ad € 144.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen op taakveld 830 ad € 5.000;

Een toename van de overige directe lasten door:
- Per saldo overige nadelige verschillen op taakveld 810 ad € 5.000.

Een toename van de overige directe lasten als gevolg van de in de kadernota benoemde (autonome) ontwikkelingen:
- Een hogere raming van het budget bestemmingsplannen inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet ad € 59.000 (AO-22).

De volgende nieuwe investeringen maken deel uit van dit programma:
Het investeringsbedrag in 2021 van € 3.500.000 betreft het Transformatie investeringsbudget (RVCinv-10).

Voor een gedetailleerdere toelichting verwijzen wij naar bijlage 2 (lasten en baten per taakveld).

Toelichting bijdrage aan verbonden partijen

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan verbonden partijen

In 2020 loopt het project IBA Parkstad af. Door Covid-19 heeft het opleveren van het project vertraging opgelopen. Naar verwachting zal IBA Parkstad in 2021 worden afgerond. De aanvullende kosten van de verschuiving naar 2021 bedragen naar verwachting voor Landgraaf circa € 40.000. Deze kosten worden opgevangen binnen het reguliere budget van het programma.

Wat zijn de risico’s?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico’s?
(x € 1000)
Risico Majeure risico’s Beheersmaatregel Risicobedrag (kans * impact)
2021 2022 2023 2024
R18 Kortingen op subsidies herstructureringsplannen bij afrekeningen Tussencalculaties blijven opstellen 65 65 65 65
R19 Claims agv stopzetten bouwplannen Impact meewegen bij afweging schrappen plancapaciteit en inzetten Juridische Expert Pool van het Rijk 40 40 40 40
Totaal risicobedrag 105 105 105 105

Toelichting risico’s

Terug naar navigatie - Toelichting risico’s

Toelichting risico’s

R18
Elk project kent procesverantwoordelijken die de voortgang in de projecten bewaken, zorgen voor afstemming tussen de projecten onderling met partners en zorgen dat de dossiers op orde zijn. Na afloop van een project dienen de definitieve subsidieafrekeningen en declaraties te geschieden. De impact van het risico dat een subsidiebedrag moet worden terugbetaald is fors, maar in de praktijk schatten wij de kans dat het risico zich verwezenlijkt zeer laag in omdat met de uitvoering van alle projecten uit het WOP N-L in 2015 is gestart; dit was een belangrijke subsidievoorwaarde. In 2019 is een tussencalculatie op hoofdlijnen voor Parkstad gemaakt, hieruit blijkt niet dat er een terugbetalingsverplichting te verwachten is. Vandaar de kans zeer laag (=10%). Uitgaande van een totaal subsidiebedrag van € 650 duizend en een inschatting van zeer laag (10%) tellen we € 65 duizend op bij onze weerstandsbehoefte.

R19
Door aanvulling op de regionale structuurvisie is “voorzienbaarheid” gecreëerd waardoor het risico op planschade bij schrappen van bouwtitels wordt verminderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Juridische Expert Pool van het Rijk die ons adviseert omtrent het intrekken van bouwtitels. Door impact en kans op verwezenlijking van het risico mee te wegen bij besluitvorming omtrent het schrappen van plancapaciteit, wordt het risico beperkt c.q. is er altijd sprake van een ingecalculeerd risico. De kans dat het risico dus op komt in de volle omvang is zeer laag (10%). Voor wat betreft maximale impact continueren we het impactbedrag zoals we dat ook in de begroting 2019 en 2020 hebben opgenomen ter hoogte van € 400 duizend.