1.7 Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid

Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid

Terug naar navigatie - Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid

Gedwongen door de toenemende vraag naar Wmo- en Jeugddienstverlening hebben we de ramingen van de lasten Wmo en Jeugd in deze begroting meerjarig omhoog moeten bijstellen. Dit legt een claim op de ruimte in de meerjarige exploitatie. Ruimte die er dankzij de geraamde groei van het Accres op basis van de meicirculaire 2020 gelukkig ook is. Daar waar we in het verleden de verwachte incidentele tekorten op de Wmo en Jeugd nog deels afdekten uit onze reserves doen we dat nu volledig vanuit onze exploitatie. Enerzijds omdat onze reservepositie de afgelopen jaren in omvang is afgenomen maar vooral ook omdat we zien dat de toenemende vraag naar Wmo-dienstverlening en Jeugdhulp een meer structureel karakter heeft.
Desondanks is het mogelijk gebleken om de volledige lasten van de nieuwbouw Eijkhagencollege af te dekken in deze begroting zonder verlaging van het investeringsbedrag in de transformatie ter hoogte van € 3,5 miljoen en zonder ophoging van de OZB. We moeten echter wel rekening houden met enkele grote risico’s met structurele financiële impact zoals de herverdeling van de algemene uitkering vanaf 2022 en de mogelijke daling van de Rijksuitgaven in de verdere toekomst a.g.v. de opgelopen staatsschuld door de Covid-19 crisis. Op termijn afnemende Rijksuitgaven werken via het ‘’Trap op Trap af systeem’’ door in de omvang van het gemeentefonds en dus in het door ons te ontvangen deel van de algemene uitkering. Onze reservepositie is nog steeds groot genoeg om de onderkende risico’s af te dekken mochten die (deels) opkomen en herstelt zich ook meerjarig dankzij de instandhouding van de structurele storting van € 1,75 miljoen.

Inzet van een deel van die storting voor dekking van overige ruimtevragen voor nieuw beleid zoals opgenomen in de kaderbrief achten wij op dit moment niet verstandig vanwege de grote onzekerheid m.b.t. de geschetste risico’s en de meerjarige ontwikkeling van de algemene reserve. Reden waarom we in deze ontwerpbegroting nog geen enkel ruimtevragend nieuw beleidsalternatief dat volledig drukt op de exploitatie hebben opgenomen.