1.1 Aanbieding

Landgraaf, 23 september 2020

Aan de gemeenteraad van Landgraaf

Conform artikel 190 Gemeentewet bieden wij u hierbij de programmabegroting 2021 aan.
De begroting omvat tevens de meerjarenramingen 2022 tot en met 2024.

Wij stellen u voor deze begroting vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,                                   de burgemeester,