4. Reserves en voorzieningen 2021-2024

Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2021

Terug naar navigatie - Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2021
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2021 Vermeerdering in 2021 Vermindering in 2021 Saldo per 31-12-2021 Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag Programma Vermindering tgv exploitatie Bedrag Programma
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 8.206.916 1.751.309 1.349.418 8.608.807 1.751.309 Bestuur en ondersteuning 1.175.000 Bestuur en ondersteuning
174.418 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 737.446 0 0 737.446
Reserve inkomensdeel WWB 1.067.303 0 331.382 735.921 331.382 Sociaal domein
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve compensatie opbr. Essentbeleggingen 1.092.707 0 268.174 824.533 268.174 Bestuur en ondersteuning
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.259.534 150.416 283.275 1.126.675 150.416 Bestuur en ondersteuning 283.275 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal egalisatiereserves 4.700.477 150.416 882.831 3.968.062
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve ondergrondse afvalcontainers 22.502 0 11.700 10.802 11.700 Volksgezondheid en milieu
Reserve Knopen lopen 40.315 0 4.032 36.283 4.032 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
reserve Hoogstraat 28-32 173.400 0 173.400 0 173.400 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Reserve Kloosterstraat 1/1A 260.100 0 0 260.100
Reserve invest. binnenklimaat gebouwen 211.716 0 70.572 141.144 70.572 Onderwijs
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 143.664 0 26.584 117.080 26.584 Sport, cultuur en recreatie
Reserve sportkooi Brandenberg 97.774 0 13.704 84.070 13.704 Sport, cultuur en recreatie
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank 500.000 0 25.000 475.000 25.000 Sport, cultuur en recreatie
Reserve natuurgras Ter Waerden 474.909 0 20.479 454.430 20.479 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodatie Sport & Leisure 217.500 0 14.500 203.000 14.500 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.702.366 0 180.974 3.521.392 180.974 Sport, cultuur en recreatie
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 27.227 0 1.496 25.731 1.496 Sport, cultuur en recreatie
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.668.711 0 160.875 5.507.836 160.875 Sport, cultuur en recreatie
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 21.991 0 4.262 17.729 4.262 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 950.899 0 38.397 912.502 38.397 Sociaal domein
Reserve afschrijving toekomstbest. accom 99.965 0 9.812 90.153 9.812 Sociaal domein
Reserve stimul. verbinden en samenwerken 637.587 0 0 637.587
Reserve onvoorz. kosten Accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 81.238 0 36.489 44.749 36.489 Sociaal domein
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2021 Vermeerdering in 2021 Vermindering in 2021 Saldo per 31-12-2021 Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag Programma Vermindering tgv exploitatie Bedrag Programma
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.472.814 0 115.324 1.357.490 115.324 Sociaal domein
Reserve herinrichting buitengebied An de Koel 162.043 0 6.752 155.291 6.752 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 371.344 0 75.066 296.278 75.066 Sport, cultuur en recreatie
Reserve LED-informatiewagens 21.001 0 3.000 18.001 3.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve speelplek Veeweg 6.077 0 1.493 4.584 1.493 Sport, cultuur en recreatie
Reserve politievleugel 507.976 0 73.099 434.877 73.099 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Subtotaal afschrijvingsreserves 17.644.388 0 1.067.010 16.577.378
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 78.756 42.780 19.000 102.536 42.780 Volkshuisv, RO en stedel. vern. 19.000 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 1 18.149 0 18.150 18.149 Onderwijs
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. 0 91.224 5.200 86.024 91.224 Sociaal domein 5.200 Sport, cultuur en recreatie
Reserve onderhoud woonwagencentra 220.544 36.808 0 257.352 36.808 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Reserve onderhoud binnenring 522.517 106.554 106.554 522.517 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat
Subtotaal onderhoudsreserves 821.818 295.515 130.754 986.579
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578 80.000 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Reserve transformatie 2.550.392 80.000 0 2.630.392 24.200 Veiligheid 24.200 Veiligheid
Reserve evenementenfonds 16.983 24.200 24.200 16.983
Reserve randweg Abdissenbosch 3.356.901 0 0 3.356.901
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 5.090 0 0 5.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372 6.846 Sport, cultuur en recreatie 6.846 Sport, cultuur en recreatie
Reserve monumentenbeleid 138.500 12.778 0 151.278 12.778 Sport, cultuur en recreatie
Reserve klimaatbeleid 164.982 0 0 164.982
Reserve project 1 zonnepanelen 143.249 26.540 0 169.789 26.540 Volksgezondheid en milieu
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen 87.856 0 0 87.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 740.000 0 625.000 115.000 625.000 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europaweg Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid 980.953 0 0 980.953
Reserve jeugdpreventieplan 815.647 0 0 815.647
Reserve inburgering 87.566 0 0 87.566
Reserve gezond in de stad 177.590 0 0 177.590
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2021 Vermeerdering in 2021 Vermindering in 2021 Saldo per 31-12-2021 Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag Programma Vermindering tgv exploitatie Bedrag Programma
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 458.080 0 0 458.080
Subtotaal overige bestemmingsreserves 164.982 0 0 164.982
TOTAAL RESERVES 43.262.010 2.347.604 4.086.059 41.523.555
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening frictie professionele Welzijnsorg. 3.206 20.000 21.368 1.838 20.000 Sociaal domein 21.368 Sociaal domein
Voorziening oninbaar Kredietbank 33.315 0 0 33.315
Voorziening assurantie eigen risico 42.008 18.151 18.151 42.008 18.151 Bestuur en ondersteuning 18.151 Bestuur en ondersteuning
Voorziening wethouders pensioenen 4.218.007 0 0 4.218.007
Voorziening wachtgeld wethouders 163.740 0 55.200 108.540 55.200 Bestuur en ondersteuning
Voorziening WAO/WIA/WGA 656.624 0 91.853 564.771 91.853 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 5.116.901 38.151 186.572 4.968.480
verliezen en risico's
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg 62.472 43.581 43.581 62.472 43.581 Sport, cultuur en recreatie 43.581 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld 183.388 53.411 53.411 183.388 53.411 Sport, cultuur en recreatie 53.411 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden 148.114 65.430 65.430 148.114 65.430 Sport, cultuur en recreatie 65.430 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen 138.804 52.822 52.822 138.804 52.822 Sport, cultuur en recreatie 52.822 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen 72.078 24.451 24.451 72.078 24.451 Sport, cultuur en recreatie 24.451 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.compl Ter Waerden 35.827 12.136 12.136 35.827 12.136 Sport, cultuur en recreatie 12.136 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc. compl.Schaesberg 19.952 0 0 19.952
Onderhoudsvoorz. Acc.Ter Waerden atletiekbaan 21.107 2.871 2.871 21.107 2.871 Sport, cultuur en recreatie 2.871 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.Sport & Leisure 0 23.663 23.663 0 23.663 Sport, cultuur en recreatie 23.663 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. beeldende kunst 58.901 14.724 14.724 58.901 14.724 Sport, cultuur en recreatie 14.724 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.theater Kerkberg 4 72.012 22.756 22.756 72.012 22.756 Sport, cultuur en recreatie 22.756 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.oefenbunker 59.103 27.647 27.647 59.103 27.647 Sport, cultuur en recreatie 27.647 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. Acc.MFC Voegelsjtang 261.787 59.031 59.031 261.787 59.031 Sport, cultuur en recreatie 59.031 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand 2.602 2.511 2.511 2.602 2.511 Volkshuisv, RO en stedel. vern. 2.511 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen 3.828 10.354 10.354 3.828 10.354 Volkshuisv, RO en stedel. vern. 10.354 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum 213.854 55.256 55.256 213.854 55.256 Sociaal domein 55.256 Sociaal domein
Onderhoudsvoorz. Acc.An d'r Put 100.593 30.364 30.364 100.593 30.364 Sociaal domein 30.364 Sociaal domein
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Nieuwenhagen 85.939 9.842 9.842 85.939 9.842 Sociaal domein 9.842 Sociaal domein
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2021 Vermeerdering in 2021 Vermindering in 2021 Saldo per 31-12-2021 Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag Programma Vermindering tgv exploitatie Bedrag Programma
Onderhoudsvoorz. Jeugdh. Basement Abdiss. 56.158 8.824 8.824 56.158 8.824 Sociaal domein 8.824 Sociaal domein
Onderhoudsvoorz. Acc.Hereweg-Op de Bies 16.203 5.886 5.886 16.203 5.886 Sociaal domein 5.886 Sociaal domein
Onderhoudsvoorz. verkeersregelinstallaties 22.600 11.300 11.300 22.600 11.300 Volkshuisv, RO en stedel. vern. 11.300 Volkshuisv, RO en stedel. vern.
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 + 2 1.783.236 301.093 382.071 1.702.258 301.093 Bestuur en ondersteuning 382.071 Bestuur en ondersteuning
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 329.337 48.775 15.379 362.733 48.775 Volkshuisv, RO en stedel. vern 15.379 Volkshuisv, RO en stedel. vern
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 3.747.894 886.728 934.310 3.700.312
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 9.323.709 333.037 11.115 9.645.631 333.037 Volksgezondheid en milieu 11.115 Volksgezondheid en milieu
Voorz. stimuleringsreg afkoppelen regenwater 138.564 0 0 138.564
Voorziening reiniging 10.206 0 0 10.206
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN 9.472.479 333.037 11.115 9.794.401
TOTAAL VOORZIENINGEN 18.337.273 1.257.916 1.131.997 18.463.192
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 61.599.283 3.605.520 5.218.056 59.986.747

Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2022-2024

Terug naar navigatie - Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2022-2024
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2022 Vermeerdering in 2022 Vermindering in 2022 Saldo per 31-12-2022
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 8.608.807 1.751.212 1.284.510 9.075.509
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 737.446 0 0 737.446
Reserve inkomensdeel WWB 735.921 0 45.865 690.056
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 824.533 0 167.967 656.566
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.126.675 1.160.079 836.897 1.449.857
Subtotaal egalisatiereserves 3.968.062 1.160.079 1.050.729 4.077.412
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve ondergrondse afvalcontainers 10.802 0 10.801 1
Reserve Knopen lopen 36.283 0 4.032 32.251
Reserve Regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
reserve Hoogstraat 28-32 0 0 0 0
Reserve Kloosterstraat 1/1A 260.100 0 0 260.100
Reserve invest. binnenklimaat gebouwen 141.144 0 70.572 70.572
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 117.080 0 26.584 90.496
Reserve sportkooi Brandenberg 84.070 0 13.704 70.366
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank 475.000 0 25.000 450.000
Reserve natuurgras Ter Waerden 454.430 0 20.479 433.951
Reserve accommodatie Sport & Leisure 203.000 0 14.500 188.500
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.521.392 0 180.974 3.340.418
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 25.731 0 1.496 24.235
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.507.836 0 160.875 5.346.961
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 17.729 0 4.262 13.467
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 912.502 0 38.397 874.105
Reserve afschrijving toekomstbest. accom 90.153 0 9.812 80.341
Reserve stimul. verbinden en samenwerken 637.587 0 0 637.587
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 44.749 0 0 44.749
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.357.490 0 115.324 1.242.166
Reserve herinr. buitengebied An de Koel 155.291 0 6.752 148.539
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 296.278 0 75.066 221.212
Reserve LED-informatiewagens 18.001 0 3.000 15.001
Reserve speelplek Veeweg 4.584 0 1.493 3.091
Reserve politievleugel 434.877 0 73.099 361.778
Subtotaal afschrijvingsreserves 16.577.378 0 856.222 15.721.156
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2022 Vermeerdering in 2022 Vermindering in 2022 Saldo per 31-12-2022
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 145.316 42.780 0 278.811
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 18.150 18.149 0 36.299
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. 86.024 91.224 5.200 172.048
Reserve onderhoud woonwagencentra 257.352 36.808 0 294.160
Reserve onderhoud binnenring 522.517 106.554 106.554 522.517
Subtotaal onderhoudsreserves 986.579 295.515 111.754 1.170.340
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 2.630.392 80.000 0 2.710.391
Reserve evenementenfonds 16.983 24.200 24.200 16.983
Reserve randweg Abdissenbosch 3.356.901 0 0 3.356.901
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 5.090 0 0 5.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 151.278 12.778 0 164.056
Reserve klimaatbeleid 164.982 0 0 164.982
Reserve project 1 zonnepanelen 169.789 24.379 0 194.168
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen 87.856 0 0 87.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 115.000 0 0 115.000
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europaw. Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid 980.953 0 0 980.953
Reserve jeugdpreventieplan 815.647 0 0 815.647
Reserve inburgering 87.566 0 0 87.566
Reserve gezond in de stad 177.590 0 0 177.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 458.080 0 0 458.080
Subtotaal overige bestemmingsreserves 11.382.728 148.203 31.046 11.499.885
TOTAAL RESERVES 41.523.555 3.355.009 3.334.261 41.544.303
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2022 Vermeerdering in 2022 Vermindering in 2022 Saldo per 31-12-2022
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening frictie prof. welzijnsorganisaties 1.838 0 1.467 371
Voorziening oninbaar Kredietbank 33.315 0 0 33.315
Voorziening assurantie eigen risico 42.008 18.151 18.151 42.008
Voorziening wethouders pensioenen 4.218.007 0 0 4.218.007
Voorziening wachtgeld wethouders 108.540 0 42.900 65.640
Voorziening WAO/WIA/WGA 564.771 0 86.242 478.529
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 4.968.480 18.151 148.760 4.837.871
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg 62.472 43.581 43.581 62.472
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld 183.388 53.411 53.411 183.388
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden 148.114 65.430 65.430 148.114
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen 138.804 52.822 52.822 138.804
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen 72.078 24.451 24.451 72.078
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Ter Waerden 35.827 12.136 12.136 35.827
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Schaesberg 19.952 0 0 19.952
Onderhoudsvoorz. Acc. Ter Waerden Atl.baan 21.107 2.871 2.871 21.107
Onderhoudsvoorz. Acc. Sport & Leisure 0 23.663 23.663 0
Onderhoudsvoorz. Beeldende kunst 58.901 14.724 14.724 58.901
Onderhoudsvoorz. Acc. Theater Kerkberg 4 72.012 22.756 22.756 72.012
Onderhoudsvoorz. Acc. Oefenbunker 59.103 27.647 27.647 59.103
Onderhoudsvoorz. Acc. MFC Voeëgelsjtang 261.787 59.031 59.031 261.787
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand 2.602 2.511 2.511 2.602
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen 3.828 10.354 10.354 3.828
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum 213.854 55.256 55.256 213.854
Onderhoudsvoorz. Acc. An d'r Put 100.593 30.364 30.364 100.593
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Nieuwenhagen 85.939 9.842 9.842 85.939
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Basement Abd. 56.158 8.824 8.824 56.158
Onderhoudsvoorz. Acc. Hereweg-Op de Bies 16.203 5.886 5.886 16.203
Onderhoudsvoorz. Verkeersregelinstallaties 22.600 11.300 11.300 22.600
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 & 2 1.702.258 301.729 118.352 1.885.635
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 362.733 48.775 107.317 304.191
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 3.700.312 887.364 762.529 3.825.147
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 9.645.631 241.357 11.115 9.875.873
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 138.564 0 0 138.564
Voorz. reiniging 10.206 0 0 10.206
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 9.794.401 241.357 11.115 10.024.643
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2022 Vermeerdering in 2022 Vermindering in 2022 Saldo per 31-12-2022
TOTAAL VOORZIENINGEN 18.463.192 1.146.872 922.404 18.687.660
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 59.986.747 4.501.881 4.256.665 61.063.427
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2023 Vermeerdering in 2023 Vermindering in 2023 Saldo per 31-12-2023
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 9.855.978 1.750.000 1.170 11.604.808
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 737.446 0 0 737.446
Reserve inkomensdeel WWB 690.056 104.408 0 794.464
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 656.566 0 133.461 523.105
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.449.857 338.194 431.929 1.356.122
Subtotaal egalisatiereserves 4.077.412 442.602 565.390 3.954.624
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve ondergrondse afvalcontainers 1 0 0 1
Reserve Knopen lopen 32.251 0 4.032 28.219
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
reserve Hoogstraat 28-32 0 0 0 0
Reserve Kloosterstraat 1/1A 260.100 0 0 260.100
Reserve invest. binnenklimaat gebouwen 70.572 0 70.572 0
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 90.496 0 26.584 63.912
Reserve sportkooi Brandenberg 70.366 0 13.704 56.662
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank 450.000 0 25.000 425.000
Reserve natuurgras Ter Waerden 433.951 0 20.479 413.472
Reserve accommodatie Sport & Leisure 188.500 0 14.500 174.000
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.340.418 0 180.974 3.159.444
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 24.235 0 1.496 22.739
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.346.961 0 160.875 5.186.086
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 13.467 0 4.262 9.205
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 874.105 0 38.397 835.708
Reserve afschrijving toekomstbest. accom 80.341 0 9.812 70.529
Reserve stimul. verbinden en samenwerken 637.587 0 0 637.587
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 44.749 0 0 44.749
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.242.166 0 115.324 1.126.842
Reserve herinr. buitengebied An de Koel 148.539 0 6.752 141.787
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 221.212 0 75.066 146.146
Reserve LED-informatiewagens 15.001 0 3.000 12.001
Reserve speelplek Veeweg 3.091 0 1.493 1.598
Reserve politievleugel 361.778 0 73.099 288.679
Subtotaal afschrijvingsreserves 15.721.156 0 845.421 14.875.735
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2023 Vermeerdering in 2023 Vermindering in 2023 Saldo per 31-12-2023
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 278.811 42.780 0 321.591
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 36.299 18.149 0 54.448
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. 172.048 91.224 5.200 258.072
Reserve onderhoud woonwagencentra 294.160 36.808 0 330.968
Reserve onderhoud binnenring 522.517 106.554 106.554 522.517
Subtotaal onderhoudsreserves 1.303.835 295.515 111.754 1.487.596
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 2.772.892 80.000 0 2.852.892
Reserve evenementenfonds 16.983 24.200 24.200 16.983
Reserve randweg Abdissenbosch 3.356.901 0 0 3.356.901
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 5.090 0 0 5.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 164.056 12.778 0 176.834
Reserve klimaatbeleid 19.982 0 0 19.982
Reserve project 1 zonnepanelen 194.168 22.181 0 216.349
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen 87.856 0 0 87.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 115.000 0 0 115.000
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europaw. Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid 980.953 0 0 980.953
Reserve jeugdpreventieplan 815.647 0 0 815.647
Reserve inburgering 87.566 0 0 87.566
Reserve gezond in de stad 177.590 0 0 177.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 458.080 0 0 458.080
Subtotaal overige bestemmingsreserves 11.417.385 146.005 31.046 11.532.344
TOTAAL RESERVES 42.375.767 2.634.122 1.554.781 43.455.108
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2023 Vermeerdering in 2023 Vermindering in 2023 Saldo per 31-12-2023
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening frictie prof. welzijnsorganisaties 371 0 0 371
Voorziening oninbaar Kredietbank 33.315 0 0 33.315
Voorziening assurantie eigen risico 42.008 18.151 18.151 42.008
Voorziening wethouders pensioenen 4.218.007 0 0 4.218.007
Voorziening wachtgeld wethouders 65.640 0 0 65.640
Voorziening WAO/WIA/WGA 478.529 0 86.423 392.106
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 4.837.871 18.151 104.574 4.751.448
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg 62.472 43.581 43.581 62.472
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld 183.388 53.411 53.411 183.388
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden 148.114 65.430 65.430 148.114
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen 138.804 52.822 52.822 138.804
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen 72.078 24.451 24.451 72.078
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Ter Waerden 35.827 12.136 12.136 35.827
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Schaesberg 19.952 0 0 19.952
Onderhoudsvoorz. Acc. Ter Waerden Atl.baan 21.107 2.871 2.871 21.107
Onderhoudsvoorz. Acc. Sport & Leisure 0 23.663 23.663 0
Onderhoudsvoorz. Beeldende kunst 58.901 14.724 14.724 58.901
Onderhoudsvoorz. Acc. Theater Kerkberg 4 72.012 22.756 22.756 72.012
Onderhoudsvoorz. Acc. Oefenbunker 59.103 27.647 27.647 59.103
Onderhoudsvoorz. Acc. MFC Voeëgelsjtang 261.787 59.031 59.031 261.787
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand 2.602 2.511 2.511 2.602
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen 3.828 10.354 10.354 3.828
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum 213.854 55.256 55.256 213.854
Onderhoudsvoorz. Acc. An d'r Put 100.593 30.364 30.364 100.593
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Nieuwenhagen 85.939 9.842 9.842 85.939
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Basement Abd. 56.158 8.824 8.824 56.158
Onderhoudsvoorz Acc. Hereweg-Op de Bies 16.203 5.886 5.886 16.203
Onderhoudsvoorz. Verkeersregelinstallaties 22.600 11.300 11.300 22.600
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 & 2 1.885.635 301.729 655.590 1.531.774
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 304.191 48.775 14.092 338.874
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 3.825.147 887.364 1.206.542 3.505.969
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 9.875.873 157.265 11.115 10.022.023
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 138.564 0 0 138.564
Voorz. reiniging 10.206 0 0 10.206
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 10.024.643 157.265 11.115 10.170.793
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2023 Vermeerdering in 2023 Vermindering in 2023 Saldo per 31-12-2023
TOTAAL VOORZIENINGEN 18.687.660 1.062.780 1.322.231 18.428.209
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 61.063.427 3.696.902 2.877.012 61.883.317
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2024 Vermeerdering in 2024 Vermindering in 2024 Saldo per 31-12-2024
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 11.604.808 1.767.589 0 13.372.397
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 737.446 0 0 737.446
Reserve inkomensdeel WWB 794.464 104.408 0 898.872
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 523.105 0 133.461 389.644
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.356.122 503.921 0 1.860.043
Subtotaal egalisatiereserves 3.954.624 608.329 133.461 4.429.492
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 28.219 0 4.032 24.187
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
reserve Hoogstraat 28-32 0 0 0 0
Reserve Kloosterstraat 1/1A 260.100 0 0 260.100
Reserve invest. binnenklimaat gebouwen 0 0 0 0
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 63.912 0 26.584 37.328
Reserve sportkooi Brandenberg 56.662 0 13.704 42.958
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank 425.000 0 25.000 400.000
Reserve natuurgras Ter Waerden 413.472 0 20.479 392.993
Reserve accommodatie Sport & Leisure 174.000 0 14.500 159.500
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.159.444 0 180.974 2.978.470
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 22.739 0 1.496 21.243
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.186.086 0 160.875 5.025.211
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 9.205 0 4.262 4.943
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 835.708 0 38.397 797.311
Reserve afschrijving toekomstbest. accom 70.529 0 9.812 60.717
Reserve stimul. verbinden en samenwerken 637.587 0 0 637.587
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 44.749 0 0 44.749
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.126.842 0 115.324 1.011.518
Reserve herinr. buitengebied An de Koel 141.787 0 6.752 135.035
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 146.146 0 75.066 71.080
Reserve LED-informatiewagens 12.001 0 3.000 9.001
Reserve speelplek Veeweg 1.598 0 0 1.598
Reserve politievleugel 288.679 0 73.099 215.580
Subtotaal afschrijvingsreserves 14.875.735 0 773.356 14.102.379
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2024 Vermeerdering in 2024 Vermindering in 2024 Saldo per 31-12-2024
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 321.591 42.780 0 364.371
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 54.448 18.149 0 72.597
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. 258.072 91.224 5.200 344.096
Reserve onderhoud woonwagencentra 330.968 36.808 0 367.776
Reserve onderhoud binnenring 522.517 106.554 106.554 522.517
Subtotaal onderhoudsreserves 1.487.596 295.515 111.754 1.671.357
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 2.852.892 80.000 0 2.932.892
Reserve evenementenfonds 16.983 24.200 24.200 16.983
Reserve randweg Abdissenbosch 3.356.901 0 0 3.356.901
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 5.090 0 0 5.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 176.834 12.778 0 189.612
Reserve klimaatbeleid 19.982 0 0 19.982
Reserve project 1 zonnepanelen 216.349 19.817 0 236.166
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen 87.856 0 0 87.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 115.000 0 0 115.000
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europaw. Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid 980.953 0 0 980.953
Reserve jeugdpreventieplan 815.647 0 0 815.647
Reserve inburgering 87.566 0 0 87.566
Reserve gezond in de stad 177.590 0 0 177.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 458.080 0 0 458.080
Subtotaal overige bestemmingsreserves 11.532.344 143.641 31.046 11.644.939
TOTAAL RESERVES 43.455.108 2.815.074 1.049.617 45.220.565
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2024 Vermeerdering in 2024 Vermindering in 2024 Saldo per 31-12-2024
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening frictie prof. welzijnsorganisaties 371 0 0 371
Voorziening oninbaar Kredietbank 33.315 0 0 33.315
Voorziening assurantie eigen risico 42.008 18.151 18.151 42.008
Voorziening wethouders pensioenen 4.218.007 0 0 4.218.007
Voorziening wachtgeld wethouders 65.640 0 0 65.640
Voorziening WAO/WIA/WGA 392.106 0 88.122 303.984
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico’s 4.751.448 18.151 106.273 4.663.326
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg 62.472 43.581 43.581 62.472
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld 183.388 53.411 53.411 183.388
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden 148.114 65.430 65.430 148.114
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen 138.804 52.822 52.822 138.804
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen 72.078 24.451 24.451 72.078
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Ter Waerden 35.827 12.136 12.136 35.827
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Schaesberg 19.952 0 0 19.952
Onderhoudsvoorz. Acc. Ter Waerden Atl.baan 21.107 2.871 2.871 21.107
Onderhoudsvoorz. Acc. Sport & Leisure 0 23.663 23.663 0
Onderhoudsvoorz. Beeldende kunst 58.901 14.724 14.724 58.901
Onderhoudsvoorz. Acc. Theater Kerkberg 4 72.012 22.756 22.756 72.012
Onderhoudsvoorz. Acc. Oefenbunker 59.103 27.647 27.647 59.103
Onderhoudsvoorz. Acc. MFC Voeëgelsjtang 261.787 59.031 59.031 261.787
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand 2.602 2.511 2.511 2.602
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen 3.828 10.354 10.354 3.828
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum 213.854 55.256 55.256 213.854
Onderhoudsvoorz. Acc. An d'r Put 100.593 30.364 30.364 100.593
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Nieuwenhagen 85.939 9.842 9.842 85.939
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Basement Abd. 56.158 8.824 8.824 56.158
Onderhoudsvoorz Acc. Hereweg-Op de Bies 16.203 5.886 5.886 16.203
Onderhoudsvoorz. Verkeersregelinstallaties 22.600 11.300 11.300 22.600
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 & 2 1.531.774 301.729 484.598 1.348.905
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 338.874 48.775 20.138 367.511
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 3.505.969 887.364 1.041.596 3.351.737
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 10.022.023 0 142.696 9.879.327
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 138.564 0 0 138.564
Voorz. reiniging 10.206 0 0 10.206
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 10.170.793 0 142.696 10.028.097
Alle bedragen in €
Omschrijving Begroot saldo per 01-01-2024 Vermeerdering in 2024 Vermindering in 2024 Saldo per 31-12-2024
TOTAAL VOORZIENINGEN 18.428.209 905.515 1.290.565 18.043.159
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 61.883.317 3.720.589 2.340.182 63.263.724

Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen

Bijlage 4C – Omschrijving reserves en voorzieningen

RESERVES

ALGEMENE RESERVE
Concernbuffer voor onverwachte tegenvallers, mede gebaseerd op de kans dat geschatte risico's zich daadwerkelijk voordoen.

EGALISATIERESERVES

Reserve egalisatie bouwleges
Egaliseren van opbrengsten in de tijd en het matchen van opbrengsten en uitgaven.

Reserve omgevingswet
Dekking van de opkomende kosten verband houdend met de implementatie van de Omgevingswet in de komende jaren.

Reserve inkomensdeel WWB
Buffer voor tekorten op het inkomensdeel WWB als gevolg van schommelingen in het toegekend budget.

Reserve wegenonderhoud
Het inlopen van achterstallig onderhoud wegen.

Reserve compensatie wegvallende opbrengsten Essentbelegging
Egalisatiebuffer met als doel de wegvallende rentebaten wegens versnelde aflossing van de beleggingen van de Essentgelden

Reserve egalisatie algemene uitkering
Egalisatiebuffer met als doel de schommelingen in de algemene uitkering op te vangen.

AFSCHRIJVINGSRESERVES

Reserve ondergrondse afvalcontainers
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering in ondergrondse afvalcontainers gedurende de jaren 2013 tot en met 2022.

Reserve Knopen lopen
Dekking van de afschrijvingslasten van het wandelknooppuntensysteem.

Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen
Dekking van de kosten van het Buurtontwikkelplan Oud-Nieuwenhagen en Winkelcentrum op de Kamp.

Reserve Hoogstraat 28-32
Deze reserve, die is gevormd uit de reserve Transformatie, is ingesteld om de afschrijvingslasten te dekken zolang de objecten in eigendom zijn en nog niet zijn gesloopt. Zodra de sloop aan de orde is dient deze reserve om het waarschijnlijke tekort op de binnenstedelijke herstructurering op te vangen.

Reserve Kloosterstraat 1/1A
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 1/1A.

Reserve investeringen binnenklimaat gebouwen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investeringen: binnenklimaat Harlekijn, binnenklimaat Speurneus, renovatie De Wissel 2011, luchtbeh. zwembad In de Bende 2011

Reserve toplaag kunstgras Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering toplaag kunstgras Strijthagen.

Reserve sportkooi Brandenberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg.

Reserve renovatie kantine Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kantine Heigank.

Reserve kunstgras Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kunstgras Heigank.

Reserve kunstgras Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kunstgras Ter Waerden.

Reserve accommodatie Sport & Leisure
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering accommodatie Sport & Leisure.

Reserve accommodatie Sport & Leisure – dak
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering dak Sport & Leisure.

Reserve accommodatie nieuw zwembad Landgraaf
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuw zwembad Landgraaf.

Reserve vervanging hekwerk Strijthagen
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering vervanging hekwerk Strijthagen.

Reserve Kennis-, Informatie- en Adviesplein
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering KIA.

Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering buurtontmoetingsplek Ter Waerden.

Reserve accommodaties voor de 21e eeuw
Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van het MFC An de Voeëgelsjtang en basisschool 't Valder.

Reserve afschrijving toekomstbestendige accommodaties
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Reserve stimulering verbinden en samenwerken
Dekking van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein.

Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan
Dekking onvoorziene uitgaven ter uitvoering van toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Reserve doorstroomlocatie Gravenrode
Dekking van afschrijvingslasten van de doorstroomlocatie Gravenrode.

Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering wijkcentrum Eikske.

Reserve herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel.

Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit aanpassing van complex VV Schaesberg.

Reserve LED-informatiewagens
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering 2 LED informatiewagens.

Reserve speelplek Veeweg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering speelvoorziening aan de Veeweg.

Reserve politievleugel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van de politievleugel.

ONDERHOUDSRESERVES

Reserve onderhoud af te stoten panden
Dekking van onderhoud aan af te stoten panden.

Reserve onderhoud peuterspeelzalen
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan peuterspeelzalen.

Reserve onderhoud sociaal-culturele accommodaties
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan sociaal culturele accommodaties.

Reserve onderhoud woonwagencentra
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan woonwagencentra.

Reserve onderhoud binnenring
Financiële afdekking van de onderhoudskosten van de Euregioweg (binnenring).

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf
Dekking voor het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering doorstroming naar de arbeidsmarkt van kandidaten van het Mens-Ontwikkelbedrijf.

Reserve project verbetering dienstverlening
Als gevolg van vertraagde start project lopen kosten over de jaargrens heen, waardoor budgetoverschotten naar volgende boekjaren moeten worden overgeheveld.

Reserve transformatie
Reserve ter mede bekostiging van de herstructureringsopgave en de daaraan gerelateerde vraagstukken.

Reserve evenementenfonds
Dekking van kosten ten behoeve van subsidieaanvragen voor A- en B-evenementen.

Reserve randweg Abdissenbosch
Reserve ten behoeve van de aanleg van de randweg Abdissenbosch.

Reserve eerherstel kasteel Schaesberg
Het dekken van de projectkosten "Eerherstel Slot Schaesberg", bestaande uit onderzoek en communicatie.

Reserve instandhouding religieus erfgoed
Instandhouding van wegkruisen, kappelletjes en ander religieus erfgoed.

Reserve monumentenbeleid
Het nastreven van het behoud van monumenten in goede kwaliteit middels subsidiëring en informatievoorziening.

Reserve klimaatbeleid
Reserve ten behoeve van de uitvoering van projecten in het kader van het klimaatuitvoeringsprogramma Landgraaf 2009-2012.

Reserve project 1 zonnepanelen
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project zonnepanelen.

Reserve leader projecten
Reserve ter dekking van kosten voortvloeiend uit de actieve ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland, die tevens bijdragen aan de kwaliteit van het unieke landschap.

Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen
Dekking van een bestaande (oude) taakstelling op de personele lasten van de afdeling ROG, jaarlijks ingevuld door het afwikkelen van bestemmingsplannen in opdracht van derden.

Reserve project Hoogstraat – Emmastraat
Deze reserve, die is gevormd uit de reserve Transformatie, is ingesteld om de afschrijvingslasten te dekken zolang de objecten in eigendom zijn en nog niet zijn gesloopt. Zodra de sloop aan de orde is dient deze reserve om het waarschijnlijke tekort op de binnenstedelijke herstructurering op te vangen.

Reserve rood voor groen
Het stimuleren van groen- en natuurontwikkeling ter compensatie van toegenomen bebouwingsdichtheid.

Reserve afboeking vastgoed Europaweg Noord
Het stimuleren van groen- en natuurontwikkeling ter compensatie van toegenomen bebouwingsdichtheid.

Reserve taalonderwijs
De reserve wordt ingezet ter bestrijding van laaggeletterdheid.

Reserve combinatiefuncties
Reserve ter financiering van activiteiten in het kader van de implementatie van combinatiefuncties.

Reserve NASB
Reserve ten behoeve van activiteiten in het kader van het uitvoeringsprogramma sport 2011-2014.

Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid
Dekking van incidentele kosten c.q. afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Reserve jeugdpreventieplan
Ter voorkoming van verhoogd gebruik van zwaardere vormen van jeugdhulp.

Reserve inburgering
Dekking van toekomstige kosten re-integratie en participatie in verband met dalende rijksbijdragen.

Reserve gezond in de stad
Financiering van de vier programmaonderdelen (JOGG, Gezond in Nieuwenhagen, Informele zorg en continueren van sport- en beweeginitiatieven in het voorliggend veld) die bijdragen aan het verminderen van gezondheidsachterstanden door een brede benadering en integrale aanpak.

Reserve woonwagens
Reserve gecreëerd naar aanleiding van door de gemeenteraad vastgestelde nota "woonwagenbeleid". De reserve wordt aangewend om invulling te geven aan de doelstellingen die in dit beleidskader zijn gesteld.

Reserve IZA
Veiligstellen van terugontvangen vermogen IZA Nederland i.v.m. liquidatie.

Reserve ICT-plan
Dekking van kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het gemeentelijk ICT-plan.

VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

Voorziening frictie professionele welzijnsorganisaties
Financiering van frictiekosten voortvloeiend uit de professionalisering van welzijnsorganisaties.

Voorziening oninbaar Kredietbank
Dekking van de oninbaarheid van verleende kredieten.

Voorziening assurantie eigen risico
Dekking van WA-claims beneden het eigen risico van € 2.269 die niet door de verzekeraar gedekt worden.

Voorziening wethouders pensioenen
Dekking waardeoverdrachten van pensioenen van wethouders en nabestaanden in voorkomende gevallen.

Voorziening wachtgeld wethouders
Dekking van wachtgeld t.b.v. voormalige wethouders.

Voorziening WAO/WIA/WGA
Dekking van kosten in verband met eigen risico WAO, WIA en WGA.

ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Voor diverse accommodaties en gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen gemaakt.
De onderhoudskosten komen ten laste van vooraf gevormde onderhoudsvoorzieningen.
De onderhoudslasten worden hiermee gelijkmatig verdeeld over de verschillende begrotingsjaren.

VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN

Voorziening riolen
In 2014 gevormde voorziening ter voorkoming van te grote schommelingen in de rioolbelastingtarieven. Op basis van oude BBV-richtlijnen werd tot en met 2013 gewerkt met een egalisatiereserve riolen.

Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater
Gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling "afkoppelen regenwater van private verharding" de opkomende kosten hier uit te dekken.

Voorziening reiniging
In 2014 nieuw gevormde voorziening met als doel verwachte kostenstijgingen geleidelijk naar de burgers door te voeren via tarifering. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt via deze voorziening gedekt. Op basis van de oude BBV-richtlijnen werd hiervoor een reserve reini