1.1 Aanbieding

Landgraaf, 3 november 2022

Aan de gemeenteraad van Landgraaf

Conform artikel 190 Gemeentewet bieden wij u hierbij de programmabegroting 2023 aan.
De begroting omvat tevens de meerjarenramingen 2024 tot en met 2026.

Wij stellen u voor deze begroting vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,    de burgemeester,