3.1 Overzicht van baten en lasten

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2023. Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2021 en de bijgestelde ramingen 2022 toegevoegd.

 

(x € 1.000)
Programma 2021 2022 2023
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 100.145 24.883 75.262 94.297 23.155 71.142 101.039 23.405 77.634
1. Veiligheid 131 3.607 -3.476 271 4.032 -3.761 327 4.477 -4.150
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 1.364 4.779 -3.415 2.403 6.275 -3.872 629 4.794 -4.165
3. Economie 213 587 -374 767 1.456 -689 132 807 -675
4. Onderwijs 813 3.143 -2.330 1.003 4.663 -3.660 476 3.482 -3.006
5. Sport, cultuur en recreatie 640 6.113 -5.473 744 8.035 -7.291 364 7.179 -6.815
6. Sociaal domein 18.321 72.006 -53.685 16.876 71.170 -54.294 16.716 72.865 -56.149
7. Volksgezondheid en milieu 10.065 10.224 -159 9.737 9.879 -142 10.127 10.498 -371
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 1.576 3.998 -2.422 1.493 4.665 -3.172 592 3.339 -2.747
Resultaat vóór bestemming 133.268 129.340 3.928 127.591 133.330 -5.739 130.402 130.846 -444
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2022 2022 2023
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 20.337 19.880 457 10.382 4.643 5.739 7.990 7.546 444
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 20.337 19.880 457 10.382 4.643 5.739 7.990 7.546 444
Resultaat na bestemming 153.605 149.220 4.385 137.973 137.973 0 138.392 138.392 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2021 t/m 2023 per programma

De meerjarige ramingen van de baten en lasten voor 2024 tot en met 2026 zijn als volgt:

(x € 1.000)
Programma 2024 2025 2026
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 101.581 23.470 78.111 105.058 24.237 80.821 100.668 24.882 75.786
1. Veiligheid 311 4.579 -4.268 294 4.678 -4.384 294 4.765 -4.471
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 633 4.949 -4.316 634 5.052 -4.418 634 5.126 -4.492
3. Economie 136 743 -607 139 760 -621 141 771 -630
4. Onderwijs 193 2.984 -2.791 193 2.909 -2.716 193 4.683 -4.490
5. Sport, cultuur en recreatie 346 6.821 -6.475 349 6.916 -6.567 349 6.958 -6.609
6. Sociaal domein 21.278 73.008 -51.730 19.846 71.449 -51.603 18.478 72.311 -53.833
7. Volksgezondheid en milieu 10.637 10.690 -53 10.899 10.932 -33 11.092 11.112 -20
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 597 3.135 -2.538 602 3.223 -2.621 602 3.279 -2.677
Resultaat vóór bestemming 135.712 130.379 5.333 138.014 130.156 7.858 132.451 133.887 -1.436
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2024 2025 2026
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 2.589 7.922 -5.333 1.176 9.034 -7.858 2.377 941 1.436
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 2.589 7.922 -5.333 1.176 9.034 -7.858 2.377 941 1.436
Resultaat na bestemming 138.301 138.301 0 139.190 139.190 0 134.828 134.828 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2024 t/m 2026 per programma