6. Toelichting verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen)

1.  Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht
Besluit tot deelneming Collegebesluit van 3 maart 2009 (toestemming raad 9 april 2009)
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling (2 centrumgemeenten)
Programma 1. Veiligheid
Bestuurlijk belang Provincie breed uitvoeren wettelijke verplichting ADV
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Y. Ottenbros (Bestuurlijke en Concern Zaken)
Y. Bruinsma (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Swelsen (Planning & Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het doel van de Regeling is het aan de inwoners van de deelnemende gemeenten bieden van toegang tot een Antidiscriminatievoorziening en het daardoor (laten) oprichten en het in stand houden van de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg).

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De meest efficiënte gezamenlijke invulling van deze wettelijke verplichting.

Ontwikkelingen
De ADV Limburg ontwikkelt zich mede door de gezamenlijke aanpak verder tot expertisecentrum voor de gehele provincie en creëert draagvlak voor een effectieve en duurzame aanpak van discriminatie.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Geen bijzonderheden. 

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 31
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt betaald aan de centrumgemeente Maastricht, naar rato van het aantal inwoners per 1-1 van het lopende begrotingsjaar (bron: CBS).

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

2. Bestuursovereenkomst informele zorg – Gemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Bestuursovereenkomst samenwerking informele zorg
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal domein
Bestuurlijk belang Via stuurgroep WMO: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
N. Erens (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning & Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het gezamenlijk subsidiëren van de instellingen.

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De bestuursovereenkomst is in 2019 aangegaan. Hiermee heeft gemeente Landgraaf de subsidiering van Cizop, Buddyzorg en Levanto vrijwilligers overgedragen aan gemeente Heerlen. Dit met als doel om te besparen op de administratieve lasten van zowel de gemeente als de instellingen. Zij hoeven nog maar op 1 plek hun aanvraag en verantwoording in te dienen. Daarnaast kunnen de deelnemende gemeenten, middels een periodiek overleg, eenduidiger inhoudelijk sturen op de te behalen resultaten en ontwikkelpunten, die enkele lokale verschillen daargelaten, voor alle gemeenten hetzelfde zijn.

Ontwikkelingen
In overleg met de instellingen zijn subsidievoorwaarden opgesteld. Middels regionale voortgangs-overleggen wordt de voortgang op deze voorwaarden gemonitord. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Geen bijzonderheden. 

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 94
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond
Besluit tot deelneming Opgericht in 2011
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Wethouder C. Wilbach vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf in het Dagelijks en Algemeen Bestuur
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
M. Ubachs (Planning en Control)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van alle lokale belastingen en beheert de basisregistratie WOZ (administratie en waardering). 

Tot het takenpakket horen: 
-    Advisering omtrent conceptverordening(en);
-    De opbouw van benodigde basisregistraties;
-    Het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de
-    Dwanginvordering en oninbaar verklaring;
-    Afhandeling van klantreacties gedurende al deze processtappen.

De BsGW doet dit tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. 

Actieve informatieplicht
BsGW stelt jaarlijks een begroting op waarover de gemeente haar zienswijze mag kenbaar maken. Verder worden 4 bestuursrapportages, het jaarverslag en de jaarrekening opgesteld ter verantwoording. Daarnaast ontvangt elke gemeente per kwartaal een uitvoeringsrapportage waarbij over de te ontvangen belastingen, heffingen en gedane kwijtschelding gemeente specifiek wordt gerapporteerd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
BsGW draagt zorg voor het heffen, opleggen van de aanslagen en innen van de opbrengsten belastingen en heffingen. Van BsGW wordt verwacht dat zij dit tegen een zo laag mogelijke prijs doet in combinatie met de verwachte kwaliteit zoals deze in de dienstverleningsovereenkomst (de specifieke voorwaarden) is vastgelegd.

Ontwikkelingen
BsGW telt inmiddels 29 deelnemende gemeenten en 1 waterschap. Slechts 2 Limburgse gemeenten nemen niet deel in BsGW. BsGW zal deze gemeenten niet meer actief benaderen voor deelname, maar de komende tijd vooral nadruk leggen op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening richting de deelnemende gemeenten en hun klanten. Andere ontwikkelingen zijn de (mogelijke) harmonisatie van uitvoering van belastingen en heffingen, het regieportaal gebruiksoppervlakte (GBO) en de samenhangende objecten registratie (SOR) met als wettelijke ingangsdatum 1-1-2025.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente Landgraaf heeft de uitvoeringstaken belastingen en heffingen in zijn geheel overgedragen aan BsGW. De gemeente Landgraaf blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven via de verordeningen. Het beleid daartoe wordt jaarlijks vastgesteld door de raad.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 682
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.203 € 1.203
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 7.084 € 6.797
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit bestuursovereenkomst in 2003
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk, aan het college van de gemeente Heerlen opgedragen taak.
Programma 4. Onderwijs
Bestuurlijk belang Stuurgroep: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Kettenis (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Stuurgroep VSV

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het uitvoeren van de leerplichtwet, regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Ook met de nieuwe overeenkomst, deze is ingegaan op 1 augustus 2020, heeft de gemeente Landgraaf haar taken op het gebied van het uitvoeren van de leerplichtwet, regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten overgedragen aan het Bureau VSV. Het doel is het realiseren van een sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en regionale samenwerking voor de uitvoering van de leerplicht wet. 

Ontwikkelingen
Gekoppeld aan de nieuwe bestuursovereenkomst is de meerjarenbegroting vanaf 2020 gedeeld. Deze meerjarenbegroting zal de overgedragen taken waarborgen. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
In Parkstad werken we inzake leerplicht vanuit een preventieve aanpak. Bureau VSV benadert de ouders van de vierjarigen die niet op een school staan ingeschreven. In een enkel geval is een kind er om sociaal/medische redenen nog niet aan toe om naar het basisonderwijs te gaan. Om een goede inschatting te maken, wordt binnen Parkstad al in de voorschoolse fase gekeken of een leerling de overstap met vier jaar naar het basisonderwijs kan maken. Hierbij wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van het knooppunt voorschoolse voorziening met primair onderwijs.
In Parkstad werken we vanuit de missie: ‘Vanuit een unieke bevoegdheid bewaakt bureau VSV het leerrecht en ondersteunt jeugdigen waar nodig als verbindende partner in de keten’. De jongere moet klaar zijn om een passende plek in de samenleving te krijgen’. Als het even niet lukt op school, onderzoeken we wat jongeren nodig hebben om hen weer perspectief te bieden, zodat zij een onafhankelijk bestaan kunnen leiden. Met name voor de consulenten kwetsbare jongeren zijn dit intensieve ondersteuningstrajecten. De afspraak is om de projecten ‘Schoolcoach’ en ‘Kwetsbare jongeren’ door te voeren. Deze zijn vanaf 2021 vertaald in de begroting.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 196
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 - Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Stuurgroep: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Afdeling (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2020 is in het leven geroepen om de taak opvang en beschermd wonen binnen de Wmo binnen Parkstad uit te voeren. De verantwoordelijkheden voor de taak liggen bij de deelnemende gemeenten. Het Rijksbudget wordt verstrekt aan de centrumgemeente Heerlen.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Binnen Parkstad Limburg worden taken in toenemende mate gemeenschappelijk uitgevoerd. Bij deze taak moeten de centrumgemeente en de andere Parkstadgemeenten samenwerken omdat ze samen de verantwoordelijkheid en het budget hebben. Maar ook vanuit de inhoudelijke noodzaak omdat bij opvang en beschermd wonen de individuele gemeenten een belangrijke rol spelen in het voortraject en de nazorg.

Ontwikkelingen
Over de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg, en Vrouwenopvang neemt het Rijk in 2024 een besluit. We zetten in de tussentijd wel in op de transformatie van deze opvang. Dit betekent inzetten op het voorkomen van dakloosheid, indien iemand dakloos wordt dat deze op een kleinschalige locatie (liefst gewoon in een huis) wordt opgevangen en dat de duur van opvang zo kort mogelijk is. Daarnaast werken we aan een duurzame uitstroom uit de opvang. Concreet voor Landgraaf betekent dit ook dat we samen met de gemeente Heerlen en LevantoGroep werken aan de toekomst van de crisisopvang Heugderlicht. We continueren de spreiding door middel van een kleinschalige opvanglocatie en meer opvangplekken gespreid over Parkstad. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente bewaakt via de stuurgroep Wmo Parkstad de uitvoering van de centrumregeling via de jaarlijkse rapportages en het voorbereiden van de begroting.

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.
Naast rijksmiddelen die de gemeente Heerlen rechtstreeks ontvangt, geven de deelnemende gemeenten een bijdrage naar rato van het inwonersaantal indien de rijksmiddelen ontoereikend zijn. Voor 2023 wordt verwacht dat de rijksmiddelen toereikend zijn.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

6. GGD Zuid-Limburg - Maastricht
Besluit tot deelneming Besluit Raad 15-12-2005 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur: wethouder A. Schiffelers
Plv. Lid Algemeen Bestuur: Burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Afdeling (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De GGD heeft een taak op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Een aantal taken is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De GGD wordt beschouwd als een instituut dat hoogwaardige kwaliteit levert en is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid. De komende jaren is het streven erop gericht om de Trendbreuk te realiseren en wordt gewerkt aan een nieuw basispakket voor de Jeugdgezondheidszorg 

Ontwikkelingen
Het algemeen bestuur van de GGD heeft het Meerjarenperspectief 2020-2023 vastgesteld. Dit betekent dat de inhoudelijke en financiële kaders de komende jaren onderwerp van gesprek zijn met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Daarnaast is het regionale gezondheidsbeleid geactualiseerd en eind 2019 door de gemeenteraden vastgesteld. Daarbij wordt naast de wettelijke taken ingezet op het realiseren van de Trendbreuk in 2030, waarbij de focus wordt gelegd op de jeugd als gezonde generatie. De uitvoering is belegd bij het programmabureau Trendbreuk dat bij de GGD is ondergebracht.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat Het onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kinderwens en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jongvolwassen zijn (van kinderwens tot kinderwens). De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie * € 2.129
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.548 € 1.548
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 29.222 € 29.222
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s

Geen bijzonderheden.

7. Het Gegevenshuis - Landgraaf
Besluit tot deelneming Februari 2015, College
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
In beide gevallen wordt Landgraaf vertegenwoordigd door Burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
T. Kohl (Facilitair Bedrijf) & B. Schiffers (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
“Het Gegevenshuis” heeft tot doel het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Kwartaalrapportages.
3. Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De schaalgrootte van de gemeente Landgraaf rechtvaardigt niet altijd een solitaire manier van werken. Bovendien streeft de Rijksoverheid ook naar grotere gemeenten om zo de taken die aan gemeenten worden gedecentraliseerd beter te borgen. Het samenwerken met andere (Parkstad) gemeenten zoals in de GR Het Gegevenshuis, is een manier om hieraan tegemoet te komen.

Ontwikkelingen
Het Gegevenshuis werkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende productbladen (bijv. Kadaster en thematische kaarten) die per gemeente worden vastgesteld. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening worden onderstreept door het feit dat Het Gegevenshuis sinds augustus 2021 zowel ISO 9001 (norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) als ISO 27.001 (norm op het gebied van informatiebeveiliging) gecertificeerd is. Het inwinnen, beheren en leveren van data ontwikkelt zich steeds meer naar een specialisme dat nodig is om de digitale overheid vorm te geven. Bij de oprichting van de GR Het Gegevenshuis zijn de volgende pijlers benoemd: data integraal beheren, professionalisering, innovatie en groei.

De strategische pijlers van het Gegevenshuis bestaan uit groei en innovatie. Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van deelnemers of afnemers, uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van huidige deelnemers en nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. 

Begin 2022 is gestart met het project “Mutatiedetectie”. Gedurende dit project is onderzocht in hoeverre Het Gegevenshuis een WOZ-mutatiedetectie in eigen beheer kan uitvoeren. Hiervoor heeft Het Gegevenshuis in 2022 de ruimte gekregen om dit als productblad aan te gaan bieden. Er is vooral veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren van de software voor het uitvoeren van de signalering. Daarnaast is intensief overleg geweest met Cadac om een WOZ-laag in de BGT aan te maken en zijn verschillende scripts ontwikkeld om bepaalde onderdelen van het proces te automatiseren. In het derde kwartaal van 2022 worden de resultaten van het project opgeleverd en wordt bekeken hoe wij als gemeente ontzorgd kunnen worden op het gebied van WOZ-mutatiedetectie. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Een in 2021 opgerichte projectgroep is aan de slag gegaan met driedimensionale gegevens die in een digital twin (een digitale tweeling van de werkelijkheid) moeten landen. In het project wordt niet uitsluitend gekeken hoe een digital twin kan worden gebouwd, maar wordt vooral bekeken hoe de processen van inwinnen, beheren en levering van data moeten worden ingericht op een zodanige wijze dat een digital twin steeds dezelfde actualiteit heeft als thans de basisregistraties. De projectafsluiting van digital twin zal plaatsvinden in het derde kwartaal 2022. 
Na de corona beperkende maatregelen zijn de banden met de Smart services campus weer aangehaald, hebben presentaties plaatsgevonden waarbij Het Gegevenshuis zich heeft gepresenteerd en hebben medewerkers van Het Gegevenshuis ook ter plekke gewerkt samen met medewerkers van de gemeente Heerlen. De conferentie Slim lokaal bestuur/ digital twin Limburg werd op de campus gehouden en onderzocht wordt in hoeverre Het Gegevenshuis kan participeren in het public service lab met als doel kennis te delen en eventuele slimme oplossingen in hun producten verwerken. 

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie * € 252
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 155 € 115
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 217 € 172
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* Deze structurele bijdrage is voor de basisdeelname aan de GR en de bijdrage t.b.v. databeheer riolen.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht
Besluit tot deelneming Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling d.d. 23 september 2014.
Besluit Raad Wijziging centrumregeling d.d. 24 september 2015.
Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling 2019-2022 d.d. 27 september 2018.
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
I. de Jel (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De gemeente Maastricht is als centrumgemeente in samenwerking met de regiogemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal voorzieningen voor jeugdhulp en het bevorderen van ketensamenwerking. 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting en uitvoeringsplan.
2.    Kwartaalrapportages.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Binnen Zuid-Limburg wordt samengewerkt op het gebied van jeugdhulp. Het gaat daarbij om afstemming tussen de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. 

Ontwikkelingen
M.i.v. 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de inkoop van deze jeugdhulp hebben de 16 gemeenten in Zuid-Limburg voor de niet landelijk c.q. lokaal ingekochte jeugdhulp gekozen voor gezamenlijke inkoop door middel van een centrumgemeente constructie. Er is sprake van een basispakket en een keuzepakket. Hierbij fungeert Maastricht als centrumgemeente. Deze centrumregeling is in september 2018 door de raad vastgesteld voor de periode 2019-2022. Bij deze centrumregeling hoort een Service Level Agreement. Conform de centrumregeling stelt Maastricht jaarlijks een uitvoeringsplan op, waarin de uit te voeren werkzaamheden door de centrumgemeente nader zijn uitgewerkt.  Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en door de stuurgroep Jeugd ZL vastgesteld. Ieder kwartaal wordt een actuele voortgangsrapportage verstrekt door de centrumgemeente. Landgraaf heeft besloten alleen het basispakket af te nemen. Dit basispakket behelst de inkoop van crisishulp, verblijf en de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De inkoop basishulp jeugd (ambulante begeleiding en behandeling) is vanaf 2019 vormgegeven op de schaal van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal en aan JENS gegund. Inhoudelijk wordt wel inzake doelgroep arrangementen onderwijs-jeugd op regionale schaal samengewerkt. 

Vanaf 1 januari 2023 zal een nieuwe SLA in werking treden en wordt gestart met nieuwe inkoopopdrachten op gebied van o.a. ambulante jeugdhulp, zowel op Zuid-Limburgse schaal als op de schaal van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Samenwerking continueren en zorgen voor optimale afstemming tussen landelijke, (sub)regionale en lokale activiteiten. 

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 7.052
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

9. ISDBOL (Intergemeenschappelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf)
Besluit tot deelneming Raad: 14 december 2006, op voorstel van college d.d. 7 november 2006
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
In beide gevallen wordt Landgraaf vertegenwoordigd door Wethouder C. Wilbach
Vertegenwoordiging Raadsleden in het AB: Mevr. P. Willemsen-Nadenoen (GBBL) & Mevr. M. Haex (GL)
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Zijlstra (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De twee deelnemende gemeenten hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de beleidsvoorbereiding en uitvoering van hun taken met betrekking tot onderdelen van de Participatiewet overgedragen aan de ISD BOL.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    1e en 2e bestuursrapportage
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het primaire doel van de gemeente is het beschikken over een uitvoeringsorganisatie die op betrouwbare, effectieve, efficiënte, professionele en innovatieve wijze uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken. De eigen verantwoordelijkheid van de burger moet hierbij centraal staan. De dienst dient haar taken zo uit te voeren dat steeds zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn of worden van een uitkering en daar waar mensen dit toch worden de tijd dat ze een beroep moeten doen op een uitkering zo kort als mogelijk te houden. Voor wat betreft de mensontwikkeling en de uitstroom naar werk zijn het gemeentelijk Werkbedrijf en het regionale Werkgeversservicepunt belangrijke partners. 
De organisatie heeft ook een rol in het signaleren van mogelijke problemen op andere terreinen en daar waar aan de orde te zorgen voor een adequate doorverwijzing dan wel het zelf organiseren van de noodzakelijke ondersteuning.

Ontwikkelingen

Tot 2019 was er een daling van de cliënt-aantallen te zien. In 2020 hebben de maatregelen rondom Covid-19 ertoe geleid dat dit jaar is afgesloten met een stijging van 5,6%. In de loop van 2021 hebben we deze stijging van cliëntaantallen weten om te buigen, waardoor 2021 werd afgesloten met een daling van 5,4%. Tezamen met Brunssum hebben we hiermee de grootste daling in Zuid-Limburg weten te realiseren. In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Op grond van deze wet kregen gemeenten van het ministerie een gebundeld budget voor de uitvoering van meerdere uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken, waaronder ook de bijstandsuitkering. Voor 2014 was nog sprake van een overschot van bijna € 500 duizend euro en sinds 2015 kampt Landgraaf jaarlijks met een tekort op de gebundelde uitkering variërend tussen de € 500 duizend en € 1,1 miljoen. Tegen de hoogte van het bedrag van de gebundelde uitkering hebben wij dan ook consequent bezwaar en beroep aangetekend. Voor 2015 en 2016 heeft de rechter Landgraaf in het gelijk gesteld en is het ministerie met een nieuwe berekening gekomen.  In 2020 is dit tekort inmiddels onvoldoende om in aanmerking te komen voor een Vangnetuitkering. En over 2021 houden we zelfs over op de gebundelde uitkering. Voor 2022 wordt weer een groot tekort verwacht. Wij blijven dan ook inzetten op een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en daarmee ook op een nivellering van het tekort. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het beleidskader voor de uitvoering van de participatiewet ligt in het meerjarenbeleidsplan. Voor 2022 – 2026 is een nieuw beleidsplan gemaakt, waarin we blijven inzetten op het maximaal participeren met als hoogste doel betaalde arbeid.  

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 21.304
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 5.315 € 5.926
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
Het risico op een mindere dan nu geraamde Rijksbijdrage BUIG is ook meerjarig aanwezig zolang als het aantal uitkeringsgerechtigden blijft dalen. Onder de berekende maximale impact ligt een wat complexere technische berekening gebaseerd op de B2023 van de ISD BOL die tevens rekening houdt met de werking van de vangnetregeling. Omdat het een gegeven is dat bij een dalend aantal werklozen het macrobudget BUIG daalt schatten we de kans dat dit risico op komt in als zeer hoog (100%). Het opgenomen risicobedrag wijkt niet af van de kadernota 2023.

10. Kredietbank Limburg - Geleen
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Lid Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Kredietbank Limburg is een gemeenschappelijke regeling die ten doel heeft:
-    het op sociaal/maatschappelijk verantwoorde wijze verstrekken van krediet;
-    het verrichten van activiteiten in het kader van regelen van schulden;
-    het bieden van hulp aan personen die in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te geraken;     daaronder wordt mede verstaan het geven van voorlichting;
-    het verrichten van financiële diensten evenals verdere handelingen die met het vorenstaande in de     ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan de Kredietbank Limburg bewindvoeringstaken uitvoeren. De Kredietbank Limburg heeft geen winstoogmerk.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    Begrotingswijziging, voor zover noodzakelijk

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Belangrijke doelstelling van de gemeente is het welzijn van haar burgers. Door de inzet van de Kredietbank Limburg wordt, door middel van schuldhulptrajecten, ondersteuning gegeven aan inwoners die in financiële problemen zijn gekomen en die daar zonder hulp van buiten niet meer uit dreigen te komen. De Kredietbank heeft hierbij niet alleen een rol naar de inwoners maar is ook een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente en haar andere partners in het kader van vroegsignalering.

Ontwikkelingen

Door de deelname aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de portefeuillehouder Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, is directe beleidssturing bij de Kredietbank geborgd. In de afgelopen jaren is enerzijds ingezet op beheersing van de kosten, en dan met name de bijdrage in het exploitatietekort, en het optimaliseren van de dienstverlening. Dat heeft zijn beslag gekregen in de visie ‘KBL 2.0 Anders Denken, Anders Doen’ De werkwijze vanuit deze visie is in de afgelopen jaren grotendeels uitgerold, hetgeen bijvoorbeeld geleid heeft tot uniformering van werkprocessen. Achtergrond is het willen realiseren van optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom is inmiddels ook een nieuwe agenda opgesteld met de aandachtspunten voor de komende jaren. De backoffice van de KBL is sinds 2014 in Geleen. De klantcontacten zijn nog steeds dicht bij de klant bij de ketenpartners (in Landgraaf bij Welsun). Hierdoor blijft het mogelijk om aan te sluiten bij lokale ontwikkelingen en steeds te zoeken naar de beste manier om de samenwerking lokaal vorm te geven. 

Om financiële tegenvallers zo veel als mogelijk te voorkomen wordt vanaf 2019 gewerkt met hogere tarieven die ervoor moeten zorgen dat de exploitatie sluitend is. Omdat gemeenten betalen op basis van realisatie kan ook bij deze hogere tariefstelling sprake zijn van een tekort indien gemeenten minder afnemen dan begroot. In 2021 is sprake geweest van minder afname. Om tekorten zoveel als mogelijk te voorkomen is afgerekend op basis van de geplande afname.

In 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijks schuldhulpverlening ingegaan. Door deze wetswijziging krijgen we als gemeente meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen om op die manier mensen met financiële problemen eerder te traceren.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente Landgraaf is bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg in 2005 toegetreden. De Kredietbank Limburg levert diensten met betrekking tot: Sociale Kredietverlening, Schuldhulpverlening, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en WSNP. In Landgraaf vormt de KBL de 2e lijn. De poort tot schulddienstverlening wordt gevormd door Welsun, waarbij aan de poort de dienstverlening integraal vorm gegeven wordt. Uitgangspunt is steeds om die ondersteuning in te zetten die voor de persoon nodig is, waarbij geldt zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Door bijvoorbeeld meer in te zetten op saneringskredieten kan voorkomen worden dat bewind voering nodig is. Naast de Kredietbank wordt samengewerkt met andere partners zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst, de woningvereniging en WML. 2021 heeft in het teken gestaan van het uitwerken van de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de overige wetswijzingen op dit gebied.  Ook loopt er in 2021-2022 een pilot in het kader van schuldhulpverlening aan ondernemers. Daarnaast is in 2022 gestart met de voorbereiding van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Enerzijds vanwege de gewijzigde Wgr, anderzijds om de regeling ook inhoudelijk te actualiseren. Ook wordt onder begeleiding van een extern bureau de financieringsstructuur opnieuw vormgegeven. Beide trajecten moeten in 2023 hun beslag krijgen.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 459
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 11.273 € 11.434
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

11. Omnibuzz - Sittard
Besluit tot deelneming 26 mei 2016: GR gepubliceerd en in werking getreden
19-2-2020: Raad akkoord met wijziging GR
21-4-2020: wijziging GR bekrachtigd door college
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
I. de Jel (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
31 Limburgse gemeenten hebben de inkoop, aansturing van en regie over het doelgroepenvervoer ondergebracht bij de GR Omnibuzz.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Centrale opdracht is de aanbesteding en organisatie van het doelgroepenvervoer, waaronder het huidige Regiotaxi Wmo-vervoer, door de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz namens de 31 deelnemende gemeenten. Een efficiënt, integraal en kwalitatief goed doelgroepenvervoer heeft vorm gekregen middels het vormgeven van een regiecentrale. De visie staat beschreven in de twee door de gemeenten vastgestelde regionale visies van Zuid- en Noord- en Midden-Limburg.

Ontwikkelingen
Het contract met Veolia voor de uitvoering van de Regiotaxi is beëindigd op 10 december 2016. De gemeenten hebben meer taken in het vervoer gekregen door de decentralisaties terwijl de budgetten beperkt zijn. Gemeenten hebben de ambitie om het doelgroepenvervoer toekomstbestendig te organiseren met een nadrukkelijke aansluiting op het openbaar vervoer. Daarbij is gekozen voor:
a.    Het regiemodel t.b.v. de uitvoering van vervoer voor doelgroepen;
b.    Een publiekrechtelijke inrichting van het regiemodel op Limburgse schaal;
c.    Een gefaseerde instroom van de vervoerssoorten, te starten per 11-12-2016 met Regiotaxi en later mogelijk met Wmo-begeleid vervoer en nog later met leerlingenvervoer;
d.    Andere vervoersstromen kunnen eveneens worden toegevoegd.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De GR Omnibuzz richt zich op het uitvoering geven aan de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders, het beleid voor het doelgroepenvervoer ligt en blijft bij de gemeenten. De uitvoering van het beleid bestaat uit de rit-aanname, de planning van de rit en de rit-uitvoering. Rit-aanname en planning komen in één hand, het zogenaamde regiemodel. De rit-uitvoering wordt aanbesteed.

Er wordt gekoerst op een wijziging van de GR per 2023 met betrekking tot een overgang van zones naar kilometers en een andere verdeelsleutel. De Raadsleden hebben inzake dit voornemen in september 2022 besloten geen zienswijze in te dienen.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 1.318
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 588 € 582
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 3.643 € 3.616
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden. 

12. Parkstad IT (PIT) – Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Raadsbesluit 2014
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigd de gemeente
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Reijnders (Facilitair Bedrijf)
Financieel:
B. Raven (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
N.v.t.

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Parkstad IT is het initiatief van de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg om een gemeenschappelijke ICT-dienst voor het technisch beheer van ICT-middelen te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2015 is Parkstad IT operationeel als zgn. lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente. De gemeente Heerlen heeft de rol van centrumgemeente en herbergt de uitvoeringsorganisatie. 

Ontwikkelingen
Het samenwerkingsverband SSC-ZL is beëindigd. Als gevolg daarvan is de vraag ontstaan wat het toekomstperspectief is voor Parkstad-IT. Door de gemeente Heerlen is aangegeven dat er een einde moet komen aan de huidige centrumregeling. Vanuit de deelnemersraad en overleg met het RMT is er een voorstel uitgewerkt om een extern bureau de mogelijke toekomstscenario’s te laten uitwerken.
Deze uitwerking resulteerde in een advies dat dit jaar verder zal worden uitgewerkt ter voorbereiding van de definitieve besluitvorming. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
N.v.t. 

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 1.622
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* Deze bijdrage is inclusief het deel voor ISDBOL. Hier staat een even grote baat vanuit ISDBOL tegenover.

(Financiële) Risico’s

Geen bijzonderheden.

13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht
Besluit tot deelneming 20 december 2012 heeft de raad ingestemd met voorstel
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Blezer (Handhaving en Toezicht)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De RUD zal voor Landgraaf alleen de wettelijke basistaken uitvoeren. 

Ontwikkelingen
De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is op 1 januari 2013 in werking getreden. Voor Landgraaf betekent dit dat de wettelijke basistaken zijn overgegaan naar deze uitvoeringsdienst. Het betreft hoofdzakelijk een aantal milieutaken. Vanaf 1 juli 2013 is de RUD Zuid-Limburg daadwerkelijk operationeel en vanaf januari 2018 zijn alle medewerkers geplaatst in de RUD Zuid-Limburg. De zogenaamde wettelijke basistaken worden dus nu uitgevoerd vanuit de RUD waarbij de bevoegdheden bij het college van burgemeester en wethouders blijven. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
N.v.t.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 262
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.153 € 1.499
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 2.856 € 2.332
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 367

Financiële risico's
Geen bijzonderheden.

14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen
Besluit tot deelneming B&W Nota d.d. 26 augustus 1997
Raadsbesluit d.d. 2 oktober 1997
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder F. Janssen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Roos (Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Reinigingsdiensten Rd4 is de inzameldienst voor huishoudelijke afvalstoffen voor de regio Parkstad Limburg  en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Naast de inzameling van het huishoudelijk afval beheer en exploiteert Rd4 tevens de regionale milieuparken en het Kringloopbedrijf en de bijbehorende –winkels. Deze hoofdactiviteiten vormen het Basispakket van de GR. Daarnaast verricht Reinigingsdiensten Rd4 via een pluspakket optionele diensten in het kader van het reinigen van de openbare ruimte: straatreiniging, kolkenzuigen, gladheidbestrijding etc. Deze pluspakket diensten worden in de verdere beschouwing van de verbonden partij niet betrokken omdat dit een facultatieve deelname betreft vergelijkbaar met de uitbesteding van werkzaamheden. Hiermee is de GR Reinigingsdiensten Rd4 een belangrijke schakel bij de uitoefening van de publieke taak. Het eigenaarschap van de gemeenten voorziet in een directe gemeentelijke betrokkenheid op bestuursniveau van de GR Reinigingsdiensten Rd4: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Actieve informatieplicht
De GR Rd4 stelt jaarlijks een begroting op en vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven. Verantwoording gedurende het jaar vindt plaats middels kwartaalrapportages. Eindverantwoording middels jaarrekening en jaarverslag.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimte en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied.
Hiermee wordt voldaan aan de wens om via samenwerking de belangen van het op een milieu-hygiënische verantwoorde wijze inzamelen van grond- en afvalstoffen te behartigen met in acht name van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid én uitgangspunten van de circulaire economie. 

Ontwikkelingen
Binnen de GR Reinigingsdiensten is, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, in 2021 een Grondstoffenplan vastgesteld. De basis van de inzameling van afval is in de afgelopen jaren gerealiseerd, doch afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen. Vandaar dan ook dat de laatste jaren nader gekeken wordt naar het totale beheer van de afvalketen alsmede het stimuleren en verleiden tot een 'gewenst afvalgedrag'. Op termijn zullen grondstoffen schaarser worden hetgeen betere scheiding van afvalstromen noodzakelijk maakt. Betere afvalscheiding, meer preventie en verdere duurzaamheid van afvalbewerking en verwerking vormen de bouwstenen van het nieuwe Grondstoffenplan 2022-2026. 
Nadruk komt te liggen op het (nog) beter scheiden van restafval en het optimaliseren van hergebruik van afvalstromen als grondstoffen (circulaire economie). Concreet komt dit neer op maximaal 100 kg fijn én grof huishoudelijk restafval per inwoner en 80% bronscheiding in 2026. In de Landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling wordt voor 2025 gesproken over 30 kg! 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Rekening houdend met de wijze waarop de GR Reinigingsdiensten Rd4, de gemeente bij wet opgelegde verplichte, inzameltaken voor huishoudelijk afval alsmede de overige haar opgelegde taken behartigt, is het beleid erop gericht om de relatie blijvend te onderhouden waarbij gestreefd zal worden naar een zo’n meest optimaal mogelijk milieu- en kostenresultaat.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 3.810
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 2.817 € 2.960
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 40.711 € 39.761
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s

Geen bijzonderheden.

15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen
Besluit tot deelneming 18 maart 2014 (B&W en Raad, wijziging GR)
(Laatste wijziging GR per 1 januari 2016)
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
3. Economie
Bestuurlijk belang In het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur wordt Landgraaf vertegenwoordigd door burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Swelsen (Planning en Control)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Voor een aantal belangrijke problemen waar alle gemeenten mee worden geconfronteerd, is samenwerking de manier om de problemen op een efficiënte en doelmatige manier aan te pakken.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De gemeente Landgraaf is van mening dat de samenwerking van groot belang is voor de aanpak van problemen in de regio.

Actieve informatieplicht
Parkstad stelt jaarlijks een begroting op en vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven. Verantwoording gedurende het jaar vindt plaats middels minimaal een bestuursrapportage. Eindverantwoording middels jaarrekening/jaarverslag.

Ontwikkelingen
In 2014 is besloten om de taken van de organisatie Parkstad Limburg voor een groot deel af te bouwen en terug te brengen tot de kernagenda, aangevuld met een flexibele schil. 
Met het wijzigen van de GR Parkstad (23 juni 2014) en de daaraan voorafgaande afsplitsing van de GBRD thans onderdeel van de BsGW (belastingheffing en inning), resteerde als uitvoeringsdeel enkel nog het BAG GEO deel. Per 24 juni 2015 is de Gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ opgericht en per 1 juli 2015 zijn de activiteiten en de medewerkers van BAG GEO overgedragen.
Met de oprichting van Het gegevenshuis en daarmee gepaard gaande overgang van taken, contracten, budgetten en personeel, is het laatste restant van de GBRD als onderdeel van de Stadregio Parkstad Limburg opgeheven. De gemeenteraad heeft bij herhaling aangedrongen op het op peil brengen van de organisatie van Parkstad. Dit in het licht van de welbekende brief van minister Ollongren aan de regio alsmede de regierol die het regiobureau vervult bij de uitvoering van de Regiodeal. De takendiscussie is inmiddels afgerond en de organisatie is middels een wijziging van de formatie én de begroting op orde gebracht.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De komende jaren staan in het teken van het verder ontwikkelen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de twee nieuwe bestuurscommissies SES (Sociaal Economische Structuurversterking) en Duurzaamheid.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 864
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 5.899 € 6.264
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 38.223 € 24.481
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 78

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 1. Veiligheid
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur wordt Landgraaf vertegenwoordigd door burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Y. Ottenbros (Bestuurlijke en Concern Zaken)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 18 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Deze is ingesteld per 1 januari 2012 en verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en de rampenbestrijding in de regio (regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, gemeenten en de meldkamer).

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De Veiligheidsregio is een wettelijk verplichte vorm van regionale samenwerking. Daarop gebaseerd participeert de gemeente in de verdere regionalisering en verhoging van de efficiëntie. 

Ontwikkelingen
Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s inwerking getreden. De doelstelling van de Wet is gericht op professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle bij de risicobeheersing betrokken partijen. De Wet noodzaakt om Brandweer, GHOR en meldkamer in één regionaal verband onder te brengen onder één bestuur (GR) en ook de gemeentelijke kolom daar als volwaardige partner bij rampenbestrijding een plaats te geven en een samenwerking te borgen met de politie. Ingaande 1-1-2012 is dat geschied. Ook de wettelijk verplichte plannen (beleidsplan, risicoanalyse en regionaal crisisplan) zijn vastgesteld. De komende jaren zal verder gewerkt worden aan de monodisciplinaire samenwerking (regionalisering en professionalisering van de gemeenten binnen de Oranje Kolom) en de multidisciplinaire samenwerking (samenwerking van de Oranje Kolom met de veiligheidspartners brandweer, GHOR en politie), opleiding en training. In 2017 zijn onverwachte substantiële tekorten ontstaan welke hun doorwerking hebben naar 2018 én de meerjarenbegroting 2019 e.v. Er is een maatregelenpakket in gang gezet welk er, in combinatie met de inzet van de eigen reservepositie van de brandweer, voor moet zorgen dat er zo min mogelijk additionele bijdragen van gemeenten gevraagd worden. Dit verloopt tot op dit moment naar tevredenheid. Medio 2023 vindt besluitvorming plaats over het MJB brandweerzorg 2024-2027. De gemeenteraad zal hieraan voorafgaand in de gelegenheid worden gesteld haar wensen en bedenkingen t.a.v. het beleid kenbaar te maken.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De doelstellingen en acties van het meerjarenbeleidsplan ‘Een solide basis voor de toekomst’ worden uitgewerkt. De systematiek van indexering in deze GR waarbij gemeente achteraf worden verrekend voor afwijking tussen begrote en werkelijke kostenstijgingen is tegen het licht gehouden. De ongewenste effecten bij gemeenten zijn door aanpassing in deze systematiek verwijderd: er wordt niet meer met terugwerkende kracht afgerekend met gemeenten maar de hogere werkelijke index wordt wel betrokken bij de nieuwe basis voor de eerstvolgende begroting. 

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 2.405
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 9.520 € 8.379
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 34.360 € 32.195
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico's
N.v.t.

17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit bestuursovereenkomst in 2003
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Algemene vergadering Aandeelhouders WOZL 1 B.V.: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Verscherpt

Openbaar belang dat wordt behartigd
De elf deelnemende gemeente hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hun uitvoerende taken voor zover het de uitvoering van beschut werk en de invulling van het formeel werkgeversschap in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) betreft overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    2 begrotingswijzigingen, voor zover noodzakelijk

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De basis voor de ontwikkeling van WOZL vormt het Iroko-rapport ‘Samen verder’. Kern hiervan is dat de van-binnen-naar-buiten-beweging’ onverkort wordt voortgezet door middel van het zoveel als mogelijk organiseren van groepsdetacheringen bij opdrachtgevers. De publieke groenwerkzaamheden worden vanaf 2015 door gemeenten zelf uitgevoerd waarbij de hierbij betrokken Wsw-medewerkers door WOZL bij gemeenten zijn gedetacheerd. Vanaf 2017 is de detacheringstak van Wozl geïntegreerd in het WerkgeversServicePunt Parkstad Limburg (WSP) en concentreert WOZL zich op de uitvoering van Beschut Werk. WOZL is de formele werkgevers van de Sw-ers.

Ontwikkelingen

Door de invoering van de Participatiewet in 2015 is geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw. Voor inwoners met een Wsw-dienstverband blijft de eerdere regelgeving van kracht. Gevolg is dat de omvang van de Wsw-populatie afneemt. Voor Landgraaf hebben we in 2019 een in verhouding hoge uitstroom gezien, die doorwerkt naar de komende jaren. In 2021 is een doorrekening gemaakt wat de afnemende populatie gaat betekenen, waarbij dit ook is doorvertaald naar een afname van ondersteunende diensten. In 2022 is de private partij, die de productie van kabelbomen had overgenomen, ermee gestopt. Als gevolg hiervan was het nodig om voor de werknemers nieuwe detacheringsplekken te zoeken. Dat was bij aanvang van het 4e kwartaal 2022 nog niet voor alle mensen gelukt. 

Het Wsw-budget is vanaf 2015, met de gemeentelijke reïntegratiemiddelen, samengevoegd tot één ongedeeld budget. Alhoewel het macrobudget als gevolg van de verwachte afname van de totale WSw-populatie afneemt hebben we in de afgelopen jaren gezien dat door een landelijke snellere afname van het aantal WSW-er en de toevoeging van een compensatie voor loon- en prijsontwikkeling het budget voor Landgraaf hoger is dan waarmee rekening was gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat de tekortbijdrage in de afgelopen jaren lager is geweest dan waarmee in onze begroting rekening gehouden was. Dit is versterkt door de rijksbijdragen in het kader van corona.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Met de overdracht van detacheringen naar het Werkgeversservicepunt Parkstad zijn de uitvoeringsactiviteiten van WOZL teruggebracht tot Beschut Werken. Deze activiteit zal in de komende jaren een dalend personeelsbestand Sw kennen. Onderzocht is op welke wijze de beschutte werkomgeving in de toekomst voor de medewerkers het meest efficiënt kan worden georganiseerd. Dit heeft geleid tot de invulling van de zogenaamde kanslocatie, waarin werknemers die tijdelijk geen detacheringsplek hebben (tijdelijk) aan de slag kunnen..

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 8.724
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 216 € 1.199
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 12.684 € 9.611
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 1.108

(Financiële) Risico’s

Geen bijzonderheden.

18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen
Besluit tot deelneming Instemming met deelname door Raad op 30 november 2017.
Besluit tot oprichting door college van B&W op 12 december 2017.
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Dagelijks bestuur: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Verscherpt

Openbaar belang dat wordt behartigd
WSP Parkstad BV verzorgt voor de 7 aandeelhoudende gemeenten de werkgeversdienstverlening ten behoeve van de doelgroep Wsw en Participatiewet.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    2 begrotingswijzigingen, voor zover nodig

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het WSP is verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening voor de doelgroep Wsw en Participatiewet. Binnen de keten van in- door en uitstroom is het WSP Parkstad de partner die primair verantwoordelijk is voor de uitstroom naar werk van de doelgroep Participatiewet. Hierbij geeft het WSP ook vorm aan samenwerkingsprojecten met werkgevers, in de vorm van arrangementen of leer-werk trajecten. Het WSP werkt hierbij nauw samen met ISD BOL en het Mens Onwikkel Bedrijf. Daarnaast is he WSP verantwoordelijk voor de detachering van de medewerkers in het kader van de Wsw.

Ontwikkelingen
In de loop der jaren is de organisatiestructuur van de (GR) WSP vereenvoudigd, een proces dat in 2019 is afgerond. Daarnaast is gekeken naar mogelijke optimalisatie van de ketensamenwerking. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor 2020. Regionaal is het WSP-partner in de uitvoering van het plan “perspectief op werk”, waarbij op Zuid-Limburgse schaal ingezet wordt op beter in beeld krijgen van de arbeidsfitte kandidaten en het plaatsen op banen. Ten tijde van de coronacrisis is zowel op Parkstadniveau als op het niveau van Zuid-Limburg gekeken naar aanpassingen die in deze aanpak nodig zijn in relatie tot deze crisis. Hierbij is gekeken naar kansrijke sectoren, het arbeidsfit houden van mensen die nog niet geplaatst konden worden en scholing. Deze dienstverlening heeft vorm gekregen binnen het regionaal mobiliteitsteam.  In de loop van 2022 is een nieuwe realiteit ontstaan waarbij in de overspannen arbeidsmarkt de arbeidsfitte kandidaten snel geplaatst kunnen worden, voor zover die nog een beroep doen op onze dienstverlening. Dat maakt dat meer dan in het verleden nog gekeken wordt naar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is in 2022 opgepakt via de tasfkorce onbenut arbeidspotentieel. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De opgave van het WSP zal nog meer dan in het verleden vorm moeten krijgen door samenwerking met de andere ketenpartners in de keten van in- door- en uitstroom. Belangrijk is dat het volledige bestand aan mensen die kunnen werken ontsloten wordt via een systeem waarin ook de match met vacatures gemaakt kan worden. Naast het plaatsten van kandidaten op vacatures zal de rol van het WSP ook steeds meer moeten liggen in het geschikt maken van vacatures voor de kandidaten die een baan zoeken. Uitgangspunt is de beste kandidaat op de beste plaats, waarbij in de keten wordt samengewerkt om dit te realiseren.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 847
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.508 € 2.777
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 3.731 € 1.748
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 2.777

(Financiële) Risico’s

Geen bijzonderheden.

1. Bank Nederlandse Gemeenten NV - Den Haag
Besluit tot deelneming Betreft besluiten voormalige gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms en Nieuwenhagen tot deelname en aankoop aandelen.
Juridische rechtsvorm Privaatrechtelijk, Naamloze Vennootschap (N.V.)
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van deze elementen heeft de BNG een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Kwartaalrapportages.
3. Jaarrekening en jaarverslag.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is.
Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt en de visie die de gemeente op de BNG heeft, is het beleid erop gericht om het aandelenbezit duurzaam in stand te houden en het hiermee te behalen resultaat in de vorm van dividend ten gunste te laten komen van de exploitatie van de gemeente.

Ontwikkelingen
Het resultaat wordt nog steeds jaarlijks nadelig beïnvloed door maatregelen van de ECB. Maatregelen die weliswaar de risico’s in het bankwezen moeten beperken maar die handen vol geld kosten op het niveau van de individuele banken. Ondanks deze ontwikkeling is de BNG onzeker over de toekomstige ontwikkelingen. Het coronavirus zal verregaande gevolgen hebben voor iedereen in de samenleving en dus ook voor de BNG en haar klanten.

Naar aanleiding van de jaarstukken 2019 is in de AVA van 2020 aan de aandeelhouders voorgesteld, conform het kapitalisatie- en dividendbeleid, om 50% van de nettowinst uit te keren als dividend aan de aandeelhouders. Op aanbeveling van de ECB is tevens besloten om uitbetaling van het dividend over 2019 voorlopig uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020.

Beleidsvoornemens
Het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders is het beleidsvoornemen van de VNG.
Voorwaarden hiervoor zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief mogelijke bedrijfsvoering.
De continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt om handhaving van deze situatie en dus om het behoud van de aan de BNG toegekende AAA-rating.

Deelnemende partijen
Aandeelhouders in de vorm van gemeenten, provincies en de staat.

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 103 € 103
- structureel dividend * € 94
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij** € 5.062 € 5.062
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij** € 143.995 € 143.995
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 236
* Het te ontvangen dividend is gebaseerd op de brief aandachtspunten begroting 2023 van de Provincie Limburg .
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2021. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2021.

(Financiële) Risico’s
Risicovrije kredietverlening is en blijft de kernactiviteit van de BNG. Decentrale overheden, woningcorporaties en instellingen in de zorg zijn daarbij de belangrijkste kerngroepen. In de meeste klantengroepen van de BNG vindt ook kredietverlening plaats die niet geheel risicovrij is. Voorbeelden zijn publiek private samenwerking in bijna alle sectoren en de eigen verantwoordelijkheid voor huisvesting bij instellingen in de zorg en het onderwijs. Voorts wordt ook als gevolg van wijzigingen in de regelgeving ook een hoger kredietrisico aanwezig geacht bij klantengroepen die voorheen als risicovrij golden zoals bijvoorbeeld de universiteiten.

2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht
Besluit tot deelneming Opgericht in 1998
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouders zijn Limburgse Gemeenten en de Provincie Limburg (50/50)
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Bodemzorg Limburg helpt gemeenten met het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Hun dienstverlening bestaat onder meer uit:
-    Ondersteuning bij opdrachten naar externe onderzoeksbureaus, het opstellen van een programma van eisen, selectiecriteria en meer;
-    Risicoberekeningen, monitoring en management risicobeheersing van verontreinigde locaties, zodat deze veilig voor andere toepassingen geschikt kunnen worden gemaakt;
-    Controle op verwijdering en verwerking van verontreinigde grondstromen;
-    Inrichting en beheer van verontreinigde locaties,
-    Inclusief het beheer van databestanden.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Bodemzorg Limburg B.V. verzorgt de nazorg van 10 voormalige stortlocaties in de provincie Limburg, waaronder het voormalige stort in Ubach over Worms.

Actieve informatieplicht
Bodemzorg Limburg stelt jaarlijks een jaarrekening/jaarverslag op en legt dit in de algemene aandeelhoudersvergadering voor aan de aandeelhouders ter vaststelling. 

Ontwikkelingen
Nazorg Limburg treft voorbereidingen voor het aanleggen van zonneparken op enkele voormalige stortplaatsen

Het batig resultaat van Bodemzorg Limburg BV over 2021 bedroeg € 415 duizend euro batig. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. De verwachting is dat deze resultaten het komende jaar gelijk blijven.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Ten aanzien van Bodemzorg Limburg BV zijn geen wijzigingen in het huidige beleid voorzien.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0,50 € 0,50
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 5.616 € 5.616
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 27.523 € 27.523
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 415
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2021. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2021.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

3. Enexis Holding NV - ‘s-Hertogenbosch
Besluit tot deelneming Als gevolg van de uitvoering van de Splitsingswet is het netwerkbedrijf van Essent N.V. afgesplitst. Per raadsbesluit van april 2009 heeft de raad ingestemd deel te nemen in deze N.V.
Juridische rechtsvorm Enexis Holding is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in het bezit is van overheden (gemeenten en provincies). Onder deze holding hangen nog enkele BV's specifiek naar werkgebied.
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. 

Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën:
-    Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld;
-    Betrouwbare energievoorziening;
-    Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten;
-    Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren;
-    Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. 

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de onderneming een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
In de commerciële markt waarin de energiebedrijven tegenwoordig opereren bestaat het risico dat de winst het belangrijkste is. Dit kan ten laste gaan van het beheer van de infrastructuur waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid achteruitgaan. Gevolg: uitval van elektriciteit of gasvoorziening. Met de overdracht van het netwerkbedrijf naar de overheid kan de kwaliteit beter gewaarborgd worden. 

Ontwikkelingen

Energievoorziening is een basisbehoefte. Dit is een van de belangrijkste redenen van het Rijk om netwerken en productie van energie van elkaar te scheiden. Het maatschappelijk belang van een goed netwerk is groot. Voor Enexis is dat de basis van haar activiteiten en het vertrekpunt voor haar strategische doelstellingen. Enexis identificeert vier speerpunten, die de kwaliteit van het functioneren van de onderneming bepalen, uitgedrukt in de woorden betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht. Het totaal van de activiteiten en producten moet op die vier punten hoog scoren. Dan maakt Enexis haar ambitie waar om zich te ontwikkelen tot de leidende netbeheerder in Nederland en zal het bedrijf ook door anderen als zodanig erkend worden.

In landelijk, Europees en mondiaal verband zijn afspraken gemaakt om onder andere de energievoorziening te verduurzamen. Voor de plannen en projecten tot 2030 is daarvoor in Nederland het Klimaatakkoord opgesteld. Het energienetwerk behoort tot de vitale infrastructuur. In Nederland heeft Enexis   samen met de andere regionale netwerkbeheerder de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk.
Enexis staat daarmee aan de vooravond van een periode van forse groei. Op steeds meer plaatsen moet het elektriciteitsnetwerk worden verzwaard of uitgebreid. Op sommige plaatsen wordt in de komende twee jaar net zoveel geïnvesteerd in het netwerk als in de afgelopen 30 jaren. Als de werkzaamheden geleidelijk verdeeld kunnen worden over de komende 10 jaren dan is de uitvoering van het Klimaatakkoord voor Enexis haalbaar. Enexis verwacht dat de eigen investeringen tot 2030 jaarlijks met € 170 miljoen zullen toenemen, tot een totaal van € 1,9 miljard. Enexis heeft een beroep gedaan op haar aandeelhouders om kapitaal ter beschikking te stellen om zo gezamenlijk, in het belang van de samenleving, de noodzakelijke verduurzaming mogelijk te kunnen maken. Aan deze oproep is gehoor gegeven. In de zomer van 2022 is bekend gemaakt, dat het stroomnetwerk verzadigd was en nieuwe aansluitingen momenteel niet mogelijk zijn. Inmiddels is dit aangepast en zijn nieuwe initiatieven toch mogelijk. 

Deelnemende partijen
Landgraaf is samen met 87 andere gemeenten en 4 provincies aandeelhouder van Enexis.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 610 € 610
- structureel dividend € 305
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij** € 4.241 € 4.241
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij** € 5.154 € 5.154
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 199
* Het te ontvangen dividend is gebaseerd op de brief aandachtspunten begroting 2023 van de Provincie Limburg.
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2021. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2021.

(Financiële) Risico’s

Geen bijzonderheden.

4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen
Besluit tot deelneming Instemming met deelname door Raad op 28 oktober 2013
Besluit tot oprichting door college van B&W op 18 februari 2014.
Juridische rechtsvorm Privaatrechtelijk, besloten vennootschap
Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger in AVA: wethouder B. Smeets
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Geurts (Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Internationale Bau Ausstellung (IBA), 100 jaar geleden begonnen als een bouwtentoonstelling is inmiddels uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische, sociale en culturele impuls voor het gebied waarin deze plaatsvindt. Met de IBA willen de Parkstadgemeenten de transformatiekracht van de regio inzetten om de economische structuur van de regio te versterken. Belangrijk is dat Parkstad een attractieve regio blijft, dynamisch en met veel veerkracht.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
IBA Parkstad richt zich primair op twee gebiedseigen opdrachten uit het Regioprogramma:
Herstructurering en economische structuurversterking. Hieraan wordt invulling gegeven door fysiek-ruimtelijke projecten sterker te maken en de uitvoering van nieuwe projecten te stimuleren, die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Kenmerkend voor IBA Parkstad is de open innovatie-gedachte. Ondernemers, overheden, maatschappelijke instellingen én (wijk)bewoners: ze worden zonder uitzondering uitgenodigd om kleine of grote IBA-projecten voor te stellen die de verbouwing van Parkstad slimmer, sneller en zichtbaarder maken. IBA Parkstad staat voor de transformatie van Parkstad en leidt tot een structureel beter woon-, werk- en leefklimaat. Een IBA is een grote ingreep die past bij een omvangrijke uitdaging.
IBA Parkstad bestaat uit een reeks spraakmakende, vernieuwende projecten die bijdragen aan de transformatie van Parkstad. De projecten komen tot stand doordat IBA:
- Een platform creëert voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio;
- ‘Open innovatie’ centraal stelt: gebiedspartners bundelen gezamenlijk hun kennis en kunde en binnen het platform is ruimte om te experimenteren;
- Mensen en middelen bij elkaar brengt om projecten uit te voeren en mogelijk financieel te ondersteunen.

De resultaten van de IBA Parkstad liggen in de realisatie van IBA-projecten zoals deze worden ingediend met een uiteindelijk totaalvolume van minimaal drie keer de inleg van publiek en private aandeelhouders. De projecten dragen bij aan het realiseren van de Regionale Transformatieopgave. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
In verband met de coronacrisis is het IBA-expojaar uitgesteld tot medio 2021 en is in 2022 geëindigd. In 2023 resteert er nog een beperkte organisatie die zich met name bezig zal houden met het bewaken van de voortgang van de nog lopende IBA-projecten en de financiële afwikkeling van door IBA verstrekte subsidie.

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 693 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 15.165 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* Naar verwachting zal het IBA in 2023 worden afgesloten en het aandeel vande gemeente hierin opgeheven worden.

(Financiële) Risico’s
N.v.t.

5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft oktober 1997 besloten om deel te nemen in de zowel de gemeenschappelijke regeling Rd4 alsook de N.V. Reinigingsdiensten Rd4.
Juridische rechtsvorm De N.V. Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4 die de verantwoordelijkheid van een aantal gemeenten uitvoert voor het huishoudelijk afval. De activiteiten voor het bedrijfsafval zijn geen overheidstaak, vandaar dat deze in de N.V. zijn ondergebracht.
Programma De doelstellingen van N.V. Rd4 hebben geen directe relatie met een programma. Wel indirect in relatie tot programma 7 Volksgezondheid en milieu waaronder het afvalbeleid ressorteert. De baten uit het dividend worden onder de algemene baten en lasten van programma 0 Bestuur en ondersteuning verantwoord.
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De NV Reinigingsdiensten Rd4 heeft tot doel het tot stand brengen van een doelmatige inzameling en vooral verwerking van bedrijfsafvalstoffen en het adviseren op het gebied van milieubeleid. Een en ander gebeurt met inachtneming van het provinciale milieubeleidsplan en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Actieve informatieplicht
NV Reinigingsdienst Rd4 stelt jaarlijks een jaarrekening/jaarverslag op en legt dit in de algemene aandeelhoudersvergadering voor aan de aandeelhouders ter vaststelling. 

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De NV Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4. De middelen die nodig zijn om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken kunnen eveneens worden ingezet in het kader van bedrijfsafval. Die activiteiten dienen echter wel fiscaal gescheiden te worden uitgevoerd. Het bedrijf is grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen op de afvalmarkt en de economie.

Ontwikkelingen
De markt waarin NV Rd4 opereert blijft onzeker. De overcapaciteit bij verbrandingsovens is opgevuld met het verbranden van buitenlands afval. Als nadeel heeft dit hogere verbrandingstarieven op de spotmarkt. Over 2021 heeft de NV Rd4 een positief resultaat gerealiseerd van € 519 duizend.  Er wordt rekening gehouden met omzetdaling en de hierbij te verwachten kostenontwikkeling. De inzameling van PMD-afval is de afgelopen jaren voortvarend verlopen. Elk jaar nam de hoeveelheid toe. Deze vormde de basis voor de uitbetalingen aan de gemeente. In 2018 is een nieuw uitvoeringsbesluit tot stand gekomen tussen de producenten (Afvalfonds) en de VNG. Hierin zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de hoogte van de vermarkingsvergoeding, de verrekening van niet verpakkingen en PET-tray's en de afrekening op basis van verkochte en niet meer gesorteerde hoeveelheden. In het kader van de circulaire economie verwacht NV Rd4 in de toekomst meer opbrengsten te gaan genereren, omdat het afval dan schaars kan worden.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Ten aanzien van NV Rd4 zijn er op dit moment geen beleidsvoornemens bekend.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 17 € 17
- structureel dividend € 46
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 1.212 € 1.212
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 10.213 € 10.213
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 519
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2021. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2021.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

6. Special Purpose Vehicles - ‘s-Hertogenbosch
Besluit tot deelneming In mei 2009 heeft het college als voortvloeisel van de verkoop van Essent PLB (productie leveringsbedrijf) besloten tot deelname in deze tijdelijke constructies. Het betreft diverse SPV's (Special Purpose Vehicles) die in 2009 zijn opgericht i.r.t. de verkoop van Essent PLB en met name juridisch van aard zijn. Vestigingsplaats is niet relevant.
Juridische rechtsvorm Het betreffen twee afzonderlijke BV's - CSV Amsterdam B.V., - Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Via een gecombineerde aandeelhoudersvergadering zal algemeen toezicht worden uitgeoefend.

Openbaar belang dat wordt behartigd
De onder deze SPV’s vallende BV’s hebben een tijdelijk karakter en diverse doelstellingen. Indirect behartigen deze doelstellingen het openbaar belang. Het verschilt echter per B.V. als volgt:

CSV Amsterdam BV
In 2014 is de naam Claim Staat Vennootschap BV gewijzigd in CSV Amsterdam BV met de volgende doelstellingen:
-    namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat;
-    namens de verkopende aandeelhouders van Essent eventuele schadeclaimprocedures voeren tegen Waterland Equity inzake de verkoop van Attero;
-    geven van instructies aan de escrow-agent m.b.t. het beheer van het bedrag dat op de escrowrekening is gestort n.a.v. de verkoop van Attero.

Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) B.V.
De doorlevering van PBE aan RWE als onderdeel van de verkoop Essent heeft pas in 2011 plaatsgevonden. PBE heeft nog tot doel om de verkoop af te wikkelen (escrow beheer) en de verplichtingen i.h.k.v. het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele.

Actieve informatieplicht
De belangen van de aandeelhouders worden behartigd door de aandeelhouderscommissie (AHC). De raad van bestuur zal desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Jaarlijks wordt een jaarrekening/jaarverslag opgesteld en voorgelegd aan de aandeelhouders(commissie).

Gemeentelijke visie op verbonden partij
De betreffende B.V.’s hebben tot doel het afhandelen van een specifiek onderdeel van het verkoopproces Essent. Een gemeentelijke visie is hierop niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Begin maart 2021 werd via de media bekend dat er misbruik had plaatsgevonden van de Escrowrekening die onder beheer werd gehouden door advocatenkantoor Pels Rijcken, en met name Mr. F.J. Oranje als de Escrow Agent. Op dinsdag 9 maart heeft Pels Rijcken, CSV formeel schriftelijk op de hoogte gebracht van voornoemd misbruik en dat verschuivingen van gelden van de Escrow Account naar een externe rekening in het verleden hadden plaatsgevonden door Mr. Oranje. Inmiddels hebben Pels Rijcken en CSV overeenstemming bereikt over de vergoeding van de financiële schade die CSV hierdoor heeft geleden. Pels Rijcken heeft op 13 juli jl. de totale financiële vergoeding van € 75.122,71 aan CSV betaald. Daarmee is de zaak verder afgesloten.

Deelnemende partijen
40 (Limburgse) gemeenten en provincies, waaronder de provincie Limburg.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Naar verwachting zullen met betrekking tot de SPV's gecombineerde aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden, waarin over voortgang van het proces zal worden gerapporteerd.
Zodra de verplichtingen zijn afgehandeld volgt direct liquidatie van de SPV’s.

CSV Amsterdam BV
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Naar verwachting zal de vennootschap in 2022 nog worden geliquideerd. Bij het opmaken van de begroting was dit nog niet geëffectueerd, derhalve is dit nog opgenomen in het overzicht.  

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens worden geliquideerd. Naar verwachting zal de vennootschap in 2022 nog worden geliquideerd. Bij het opmaken van de begroting was dit nog niet geëffectueerd, derhalve is dit nog opgenomen in het overzicht.  

Financieel
Onder de SPV's zijn o.a. garantiefondsen waarin geld van de aandeelhouders is gestort i.r.t. de afhandeling van het verkoopproces Essent PLB. Eventuele opbrengsten/resultaten zullen worden ingezet ter dekking van advieskosten.

CSV Amsterdam BV
De verwachting is dat eind 2022 de vennootschap zal zijn geliquideerd. Het eigen vermogen is daarom nagenoeg nihil.

CSV Amsterdam BV (x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
De verwachting is dat eind 2022 de vennootschap zal zijn geliquideerd. Het eigen vermogen is daarom nagenoeg nihil.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 0 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 0

(Financiële) Risico's

CSV Amsterdam BV
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

7. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm WML is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in het bezit is van de provincie Limburg en Limburgse gemeenten.
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
WML N.V. is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg. Een verantwoordelijkheid die zij hebben overgenomen van diverse gemeentelijke waterleidingbedrijven. 

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de onderneming een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Indirect blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Vanuit de doelstelling van het bedrijf wordt gestreefd naar een optimale drinkwaterkwaliteit tegen een betaalbare prijs. Om die reden wordt geen dividend uitgekeerd.

Ontwikkelingen
Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft WML de afgelopen jaren naast de reguliere inflatiecorrectie een aantal tariefwijzigingen doorgevoerd om te anticiperen op de verwachte demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg. Het laatste deel van deze tariefwijzigingen betrof de verhoging van het particuliere vastrecht in 2012 naar een kostendekkend niveau en het evenredig verlagen van het variabele drinkwatertarief. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Als deelnemende gemeente zal Landgraaf erop toezien dat tariefsverhogingen voor de burgers beperkt blijven.

Deelnemende partijen
Andere deelnemende partijen zijn de provincie Limburg en 33 Limburgse gemeenten.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 59 € 59
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 194.003 € 194.003
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 387.395 € 387.395
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 6.063
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2021. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2021.

Financiële Risico’s

Geen bijzonderheden.

8. Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg B.V. - Kerkrade
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft op 19 februari 2020 besloten tot deelname in de Woonwijzerwinkel BV
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouders zijn de Parkstad Gemeenten
Programma 7. Volksgezondheid en Milieu
Bestuurlijk belang Wethouder F. Janssen vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Bouwers (Ruimtelijk Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Woonwijzerwinkel BV heeft als doel om zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren in Parkstad te helpen hun woning te verduurzamen door het aanbieden van adviezen, ontzorging zoals het aanvragen van offertes en het opstellen van energieprestatierapporten.

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de BV een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders ter vaststelling wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Uitgaande van een gemiddelde investering gericht op isolatie van de woning en een conversie bij 15.000 woningen, draagt Woonwijzerwinkel substantieel bij aan de PALET-doelstellingen: energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Een actieve rol van de gemeente ten aanzien van communicatie is cruciaal om de beoogde conversie te bewerkstellingen.

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen zijn de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 3 € 3
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 20 € 20
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 864 € 864
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 0
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens verstrekt bij de oprichting van de B.V.

Financiële Risico’s
Geen bijzonderheden.

9. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft op 7 mei 2020 besloten tot oprichting van een BV Sportbedrijf Landgraaf
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouder is de Gemeente Landgraaf
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuurlijk belang Wethouder C. Wilbach vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Goffin (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het Sportbedrijf Landgraaf BV is opgericht ten behoeve van in eerste aanleg de exploitatie, het beheer en het onderhoud van doelgroepenbad In de Bende.

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de B.V. een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders ter vaststelling wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De gemeente treedt richting de B.V. op als aandeelhouder en opdrachtgever. Als aandeelhouder oefent de gemeente blijvend invloed uit op de wijze waarop de B.V. haar taak vervult met het oog op het maatschappelijk belang van deze voorzieningen voor de inwoners van de gemeente. Als opdrachtgever sluit de gemeenteovereenkomsten met de BV voor de uitvoering van de taken voor onderhoud, beheer, verhuur en exploitatie van het zwembad.

Ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente is beleidsbepaler en bepaalt daarmee het beleid op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud.

Deelnemende partijen
De gemeente Landgraaf is enig aandeelhouder

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2023 2023
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 10 € 10
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € nnb
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 12 € 12
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 2 € 2
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 0
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens die wij hebben ontvangen.

Financiële Risico’s
Geen bijzonderheden.