1.6 Tarieven

Binnen de kaders van de wet heeft de gemeente enige beleidsvrijheid over de hoogte van de heffingen. Het coalitieconvenant vult deze beleidsvrijheid deels in. De opbrengsten gemeentelijke Onroerende Zaak belasting mag met niet meer dan het inflatie% prijs bbp stijgen. We volgen hierbij de prijsindex BBP 2023 van  3%zoals opgenomen in de meicirculaire 2022. De vraag nu in deze tijd is natuurlijk wel hoe hoog de werkelijke inflatie in 2023 zal zijn. 

Met de ondernemers in de recreatieve sector is de afspraak gemaakt de tarieven slechts om de 2 jaar te indexeren. De laatste verhoging dateert uit 2022. Dit betekent dat de tarieven voor 2023 niet worden aangepast en blijven staan op € 1,45 per persoon per overnachting. Ondernemers in de toeristenbranche zijn hierover per brief persoonlijk geïnformeerd. De salarissen zijn voor 2023 met 3,6% geïndexeerd cf. loonvoet sector overheid.

Bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing, waar het uitgangspunt 100% kostendekkendheid is, kan de tariefontwikkeling afwijken van de genoemde indexering. Ook de tarieven OZB zoals opgenomen in de paragraaf lokale lasten en heffingen zijn vooralsnog indicatief omdat de definitieve WOZ-waarden pas in oktober beschikbaar komen. Bij de definitieve vaststelling van de verordeningen in december van dit jaar zijn de tarieven definitief.

Uit het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten (COELO) (8) blijkt dat de gemeentelijke woonlasten in Landgraaf in 2022 voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een eigen woning € 943 zijn.


(8) Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden