4. Reserves en voorzieningen 2023-2026

Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2023
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo Vermeerdering Vermindering Saldo per Vermeerdering tlv Programma Vermindering tgv Programma
per in 2023 in 2023 31-12-2023 exploitatie in 2023 exploitatie in 2023
1-1-2023 Bedrag Bedrag
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 13.006.339 6.555.286 2.493.424 17.068.201 6.236.681 Bestuur en ondersteuning 175.435 Bestuur en ondersteuning
318.605 Sociaal domein 80.000 Economie
150.000 Onderwijs
518.322 Sport, cultur en recreatie
997.647 Sociaal domein
72.020 Volksgezondheid en milieu
500.000 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 626.291 0 0 626.291
Reserve inkomensdeel WWB 1.800.937 0 0 1.800.937
Reserve comp. wegvallende opbrengsten Essentbelegging 656.566 0 133.461 523.105 133.461 Bestuur en ondersteuning
Reserve egalisatie algemene uitkering 3.873.126 0 3.470.162 402.964 3.470.162 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal egalisatiereserves 6.956.919 0 3.603.623 3.353.296 3.603.623
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 36.283 0 4.301 31.982 4.301 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve pollar Bachlaan 36.000 0 4.593 31.407 4.593 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve verkeersmaatregelen omgeving BS Op gen Hei 72.951 0 8.942 64.009 8.942 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve Hoogstraat 28-32 170.500 0 2.900 167.600 2.900 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Reserve Hoogstraat 157 183.652 0 3.669 179.983 3.669 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve vastgoed Europaweg Noord 1.379.013 0 20.988 1.358.025 20.988 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve Kloosterstraat 1/1A 254.614 0 2.743 251.871 2.743 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve Kloosterstraat 3 301.840 0 6.086 295.754 6.086 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve Streeperstraat 42-46 167.972 0 3.400 164.572 3.400 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve Kerkplein 28-30 575.456 0 11.610 563.846 11.610 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve Ruiterstraat 5 196.196 0 3.919 192.277 3.919 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve Streeperstraat 32 208.500 0 0 208.500
Reserve binnenklimaat gebouwen 70.572 0 70.572 0 70.572 Onderwijs
Reserve kunstgras Strijthagen 106.336 0 26.584 79.752 26.584 Sport, cultuur en recreatie
Reserve sportkooi Brandenberg 70.366 0 13.704 56.662 13.704 Sport, cultuur en recreatie
Reserve kunstgras Heigank 645.900 0 31.281 614.619 31.281 Sport, cultuur en recreatie
Reserve natuurgras Ter Waerden 554.430 0 0 554.430
Reserve accommodatie Sport & Leisure 188.500 0 14.500 174.000 14.500 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.697.706 0 178.816 3.518.890 178.816 Sport, cultuur en recreatie
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 24.271 0 1.478 22.793 1.478 Sport, cultuur en recreatie
Reserve schuifwand An de Koel 37.747 0 2.746 35.001 2.746 Sport, cultuur en recreatie
Reserve drainage sportcomplex Strijthagen 41.382 0 2.299 39.083 2.299 Sport, cultuur en recreatie
Reserve waterleidingen sportcompolex Strijthagen 25.353 0 1.408 23.945 1.408 Sport, cultuur en recreatie
Reserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 56.409 0 1.111 55.298 1.111 Sport, cultuur en recreatie
Reserve drainage veld 4 Strijthagen 47.500 0 2.540 44.960 2.540 Sport, cultuur en recreatie
Reserve veldverlichting Heigank 87.192 0 4.947 82.245 4.947 Sport, cultuur en recreatie
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 20.496 0 1.398 19.098 1.398 Sport, cultuur en recreatie
Reserve kennis, informatie en adviesplein 5.361.773 0 160.875 5.200.898 160.875 Sport, cultuur en recreatie
Reserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 13.468 0 4.262 9.206 4.262 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodatie voor de 21e eeuw 874.105 0 38.397 835.708 38.397 Sociaal domein
Reserve toekomstbestendige accommodaties 137.375 0 9.812 127.563 9.812 Sociaal domein
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.242.314 0 115.250 1.127.064 115.250 Sociaal domein
Reserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 161.979 0 6.808 155.171 6.808 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 225.198 0 75.066 150.132 75.066 Sport, cultuur en recreatie
Reserve LED-informatiewagens 15.002 0 3.000 12.002 3.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve sfeerverlichting 3 centra 70.800 0 9.600 61.200 9.600 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve speelplek Veeweg 3.091 0 1.493 1.598 1.493 Sport, cultuur en recreatie
Reserve politievleugel 361.778 0 73.099 288.679 73.099 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve Burgerhoes 1.650.987 136.887 0 1.787.874 136.887 Bestuur en ondersteuning
Reserve Emile Erensplein 55 242.551 24.102 0 266.653 24.102 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal afschrijvingsreserves 20.292.556 160.989 924.197 19.529.348 160.989 924.197
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud woonwagencentra 248.690 36.808 0 285.498 36.808 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve onderhoud binnenring 194.231 106.554 106.554 194.231 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat
Subtotaal onderhoudssreserves 442.921 143.362 106.554 479.729 143.362 106.554
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 1.381.700 580.000 434.443 1.527.257 580.000 Volkshuisv., RO en stedel. Vern. 80.000 Bestuur en ondersteuning
354.443 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Reserve evenementenfonds 44.811 24.200 24.200 44.811 24.200 Veiligheid 24.200 Veiligheid
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372 6.846 Sport, cultuur en recreatie 6.846 Sport, cultuur en recreatie
Reserve monumentenbeleid 164.056 12.778 0 176.834 12.778 Sport, cultuur en recreatie
Reserve klimaatbeleid 32.426 0 0 32.426
Reserve project 1 zonnepanelen 187.779 19.377 0 207.156 19.377 Volksgezondheid en milieu
Reserve duurzaam klimaatfonds 5.659 253 0 5.912 253 Volksgezondheid en milieu
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 740.000 0 0 740.000
Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen 899.200 0 0 899.200
Reserve af te stoten panden 890.061 42.780 0 932.841 42.780 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 82.064 0 0 82.064
Reserve stimulering verbinden en samenwerken 148.977 0 80.141 68.836 80.141 Sociaal domein
Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve jeugdpreventieplan 374.030 0 316.402 57.628 316.402 Sociaal domein
Reserve inburgering 132.121 0 0 132.121
Reserve gezond in de stad 216.590 0 0 216.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 498.408 0 0 498.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 9.808.440 686.234 862.032 9.632.642 686.234 862.032
TOTAAL RESERVES 50.507.175 7.545.871 7.989.830 50.063.216 7.545.871 7.989.830
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN,
VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening oninbaar Kredietbank 17.522 0 0 17.522
Voorziening assurantie eigen risico 45.718 18.151 18.151 45.718 18.151 Bestuur en ondersteuning 18.151 Bestuur en ondersteuning
Voorziening wethouders pensioenen 4.269.729 0 0 4.269.729
Voorziening wachtgeld wethouders 19.254 0 13.819 5.435 13.819 Bestuur en ondersteuning
Voorziening WAO/WIA/WGA 536.182 0 100.025 436.157 100.025 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's 4.888.406 18.151 131.995 4.774.562 18.151 131.995
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 Verkeer, vervoer en waterstaat 11.300 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderhoudsvoorziening Natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Acc. KDV Eigenwijs 5.048 5.326 1.089 9.285 5.326 Onderwijs 1.089 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Baneberg 54.373 19.838 16.780 57.431 19.838 Sport, cultuur en recreatie 16.780 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Hoefveld 142.598 4.670 26.909 120.359 4.670 Sport, cultuur en recreatie 26.909 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Ter Waerd 35.100 29.063 64.163 0 29.063 Sport, cultuur en recreatie 64.163 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Strijthagen 104.502 2.319 13.364 93.457 2.319 Sport, cultuur en recreatie 13.364 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Nieuwenhagen 72.568 34.738 65.670 41.636 34.738 Sport, cultuur en recreatie 65.670 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Ter Waerden 0 12.393 4.260 8.133 12.393 Sport, cultuur en recreatie 4.260 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.Ter Waerden atletiekbaan 17.184 0 4.296 12.888 4.296 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.Sport & Leisure 54.219 19.370 13.928 59.661 19.370 Sport, cultuur en recreatie 13.928 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening STB Ter Waerden 14.762 0 7.358 7.404 7.358 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 51.080 14.724 9.438 56.366 14.724 Sport, cultuur en recreatie 9.438 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.theater Kerkberg 4 86.105 11.463 21.879 75.689 11.463 Sport, cultuur en recreatie 21.879 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.oefenbunker 113.596 22.124 7.200 128.520 22.124 Sport, cultuur en recreatie 7.200 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.MFC Voegelsjtang 196.334 0 127.395 68.939 127.395 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 15.578 7.901 8.463 15.016 7.901 Sport, cultuur en recreatie 8.463 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 23.266 13.479 23.747 12.998 13.479 Sport, cultuur en recreatie 23.747 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 8.740 5.077 13.817 0 5.077 Sport, cultuur en recreatie 13.817 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.dorpscentrum 180.203 14.014 51.077 143.140 14.014 Sport, cultuur en recreatie 51.077 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.An d'r Put 124.700 31.070 4.828 150.942 31.070 Sport, cultuur en recreatie 4.828 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 50.195 0 8.424 41.771 8.424 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 9.592 8.998 2.118 16.472 8.998 Social domein 2.118 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening Acc.Hereweg-Op de Bies 33.109 14.989 48.098 0 14.989 Social domein 48.098 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 22.600 0 0 22.600
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 4.000 0 1.000 3.000 1.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 825.712 55.692 23.266 858.138 55.692 Bestuur en ondersteuning 23.266 Bestuur en ondersteuning
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 190.341 18.117 3.107 205.351 18.117 Bestuur en ondersteuning 3.107 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.479.806 356.665 582.974 2.253.497 356.665 582.974
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 11.511.209 814.552 11.115 12.314.646 814.552 Volksgezondheid en milieu 11.115 Volksgezondheid en milieu
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 113.059 0 89.000 24.059 89.000 Volksgezondheid en milieu
Voorziening reiniging 141.190 70.000 0 211.190 70.000 Volksgezondheid en milieu
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 11.765.458 884.552 100.115 12.549.895 884.552 100.115
TOTAAL VOORZIENINGEN 19.133.670 1.259.368 815.084 19.577.954 1.259.368 815.084
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 69.640.845 8.805.239 8.804.914 69.641.170 8.805.239 8.804.914
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2024-2026
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering in 2024 Vermindering in 2024 Saldo per
1-1-2024 31-12-2024
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 17.068.201 7.192.079 1.044.372 23.215.908
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 626.291 0 0 626.291
Reserve inkomensdeel WWB 1.800.937 0 0 1.800.937
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 523.105 0 133.461 389.644
Reserve egalisatie algemene uitkering 402.964 221.559 248.870 375.653
Subtotaal egalisatiereserves 3.353.296 221.559 382.331 3.192.524
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 31.982 0 4.301 27.681
Reserve pollar Bachlaan 31.407 0 4.593 26.814
Reserve verkeersmaatregelen omgeving BS Op gen Hei 64.009 0 8.942 55.067
Reserve Hoogstraat 28-32 167.600 0 2.900 164.700
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Reserve Hoogstraat 157 179.983 0 3.669 176.314
Reserve vastgoed Europaweg Noord 1.358.025 0 20.988 1.337.037
Reserve Kloosterstraat 1/1A 251.871 0 2.743 249.128
Reserve Kloosterstraat 3 295.754 0 6.086 289.668
Reserve Streeperstraat 42-46 164.572 0 3.400 161.172
Reserve Kerkplein 28-30 563.846 0 11.610 552.236
Reserve Ruiterstraat 5 192.277 0 3.919 188.358
Reserve Streeperstraat 32 208.500 0 0 208.500
Reserve binnenklimaat gebouwen 0 0 0 0
Reserve kunstgras Strijthagen 79.752 0 26.584 53.168
Reserve sportkooi Brandenberg 56.662 0 13.704 42.958
Reserve kunstgras Heigank 614.619 0 31.281 583.338
Reserve natuurgras Ter Waerden 554.430 0 0 554.430
Reserve accommodatie Sport & Leisure 174.000 0 14.500 159.500
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.518.890 0 178.816 3.340.074
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 22.793 0 1.478 21.315
Reserve schuifwand An de Koel 35.001 0 2.746 32.255
Reserve drainage sportcomplex Strijthagen 39.083 0 2.299 36.784
Reserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen 23.945 0 1.408 22.537
Reserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 55.298 0 1.111 54.187
Reserve drainage veld 4 Strijthagen 44.960 0 2.540 42.420
Reserve veldverlichting Heigank 82.245 0 4.947 77.298
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 19.098 0 1.398 17.700
Reserve kennis, informatie en adviesplein 5.200.898 0 160.875 5.040.023
Reserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 9.206 0 4.262 4.944
Reserve accommodatie voor de 21e eeuw 835.708 0 38.397 797.311
Reserve toekomstbestendige accommodaties 127.563 0 9.812 117.751
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.127.064 0 115.250 1.011.814
Reserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 155.171 0 6.808 148.363
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 150.132 0 75.066 75.066
Reserve LED-informatiewagens 12.002 0 3.000 9.002
Reserve sfeerverlichting 3 centra 61.200 0 9.600 51.600
Reserve speelplek Veeweg 1.598 0 0 1.598
Reserve politievleugel 288.679 0 73.099 215.580
Reserve Burgerhoes 1.787.874 136.887 0 1.924.761
Reserve Emile Erensplein 55 266.653 24.102 0 290.755
Subtotaal afschrijvingsreserves 19.529.348 160.989 852.132 18.838.205
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud woonwagencentra 285.498 36.808 0 322.306
Reserve onderhoud binnenring 194.231 106.554 106.554 194.231
Subtotaal onderhoudsreserves 479.729 143.362 106.554 516.537
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 1.527.257 80.000 0 1.607.257
Reserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Reserve evenementenfonds 44.811 24.200 24.200 44.811
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 176.834 12.778 0 189.612
Reserve klimaatbeleid 32.426 0 0 32.426
Reserve project 1 zonnepanelen 207.156 17.337 0 224.493
Reserve duurzaam klimaatfonds 5.912 20.060 0 25.972
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 740.000 0 0 740.000
Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen 899.200 0 0 899.200
Reserve af te stoten panden 932.841 42.780 0 975.621
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 82.064 0 0 82.064
Reserve stimulering verbinden en samenwerken 68.836 0 68.836 0
Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve jeugdpreventieplan 57.628 0 57.628 0
Reserve inburgering 132.121 0 0 132.121
Reserve gezond in de stad 216.590 0 46.000 170.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 498.408 0 0 498.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 9.632.642 204.001 203.510 9.633.133
TOTAAL RESERVES 50.063.216 7.921.990 2.588.899 55.396.307
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering in 2024 Vermindering in 2024 Saldo per
1-1-2024 31-12-2024
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 17.522 0 0 17.522
Voorziening assurantie eigen risico 45.718 18.151 18.151 45.718
Voorziening wethouders pensioenen 4.269.729 0 0 4.269.729
Voorziening wachtgeld wethouders 5.435 0 5.435 0
Voorziening WAO/WIA/WGA 436.157 0 101.976 334.181
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 4.774.562 18.151 125.562 4.667.151
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300
Onderhoudsvoorziening Natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Acc. KDV Eigenwijs 9.285 5.326 1.473 13.138
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Baneberg 57.431 17.885 5.524 69.792
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Hoefveld 120.359 792 4.565 116.586
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Ter Waerd 0 20.995 17.679 3.316
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Strijthagen 93.457 131 756 92.832
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Nieuwenhagen 41.636 29.757 36.968 34.425
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Ter Waerden 8.133 12.352 9.922 10.563
Onderhoudsvoorziening Acc.Ter Waerden atletiekbaan 12.888 0 4.296 8.592
Onderhoudsvoorziening Acc.Sport & Leisure 59.661 20.682 21.484 58.859
Onderhoudsvoorziening STB Ter Waerden 7.404 0 1.458 5.946
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 56.366 14.724 42.705 28.385
Onderhoudsvoorziening Acc.theater Kerkberg 4 75.689 11.463 38.664 48.488
Onderhoudsvoorziening Acc.oefenbunker 128.520 22.124 125.384 25.260
Onderhoudsvoorziening Acc.MFC Voegelsjtang 68.939 0 996 67.943
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 15.016 7.901 424 22.493
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 12.998 13.479 5.925 20.552
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 0 5.077 534 4.543
Onderhoudsvoorziening Acc.dorpscentrum 143.140 14.014 68.050 89.104
Onderhoudsvoorziening Acc.An d'r Put 150.942 31.070 26.084 155.928
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 41.771 0 380 41.391
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 16.472 8.998 6.263 19.207
Onderhoudsvoorziening Acc.Hereweg-Op de Bies 0 14.989 7.820 7.169
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 22.600 0 0 22.600
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 3.000 0 1.000 2.000
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 858.138 55.692 80.726 833.104
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 205.351 18.117 5.740 217.728
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.253.497 336.868 526.120 2.064.245
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 12.314.646 676.092 0 12.990.738
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 24.059 0 0 24.059
Voorz. reiniging 211.190 70.000 0 281.190
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 12.549.895 746.092 0 13.295.987
TOTAAL VOORZIENINGEN 19.577.954 1.101.111 651.682 20.027.383
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 69.641.170 9.023.101 3.240.581 75.423.690
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot Vermeerdering Vermindering Saldo per
saldo per in 2025 in 2025 31-12-2025
1-1-2025
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 23.215.908 7.567.321 20.148 30.763.081
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 626.291 0 0 626.291
Reserve inkomensdeel WWB 1.800.937 0 0 1.800.937
Reserve comp. wegvallende opbrengsten Essentbelegging 389.644 0 133.461 256.183
Reserve egalisatie algemene uitkering 375.653 961.743 0 1.337.396
Subtotaal egalisatiereserves 3.192.524 961.743 133.461 4.020.806
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 27.681 0 4.301 23.380
Reserve pollar Bachlaan 26.814 0 4.593 22.221
Reserve verkeersmaatregelen omgeving BS Op gen Hei 55.067 0 8.942 46.125
Reserve Hoogstraat 28-32 164.700 0 2.900 161.800
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Reserve Hoogstraat 157 176.314 0 3.669 172.645
Reserve vastgoed Europaweg Noord 1.337.037 0 20.988 1.316.049
Reserve Kloosterstraat 1/1A 249.128 0 2.743 246.385
Reserve Kloosterstraat 3 289.668 0 6.086 283.582
Reserve Streeperstraat 42-46 161.172 0 3.400 157.772
Reserve Kerkplein 28-30 552.236 0 11.610 540.626
Reserve Ruiterstraat 5 188.358 0 3.919 184.439
Reserve Streeperstraat 32 208.500 0 0 208.500
Reserve kunstgras Strijthagen 53.168 0 26.584 26.584
Reserve sportkooi Brandenberg 42.958 0 0 42.958
Reserve kunstgras Heigank 583.338 0 31.281 552.057
Reserve natuurgras Ter Waerden 554.430 0 0 554.430
Reserve accommodatie Sport & Leisure 159.500 0 14.500 145.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.340.074 0 178.816 3.161.258
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 21.315 0 1.478 19.837
Reserve schuifwand An de Koel 32.255 0 2.746 29.509
Reserve drainage sportcomplex Strijthagen 36.784 0 2.299 34.485
Reserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen 22.537 0 1.408 21.129
Reserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 54.187 0 1.111 53.076
Reserve drainage veld 4 Strijthagen 42.420 0 2.540 39.880
Reserve veldverlichting Heigank 77.298 0 4.947 72.351
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 17.700 0 1.398 16.302
Reserve kennis, informatie en adviesplein 5.040.023 0 160.875 4.879.148
Reserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 4.944 0 4.262 682
Reserve accommodatie voor de 21e eeuw 797.311 0 38.397 758.914
Reserve toekomstbestendige accommodaties 117.751 0 9.812 107.939
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.011.814 0 115.250 896.564
Reserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 148.363 0 6.808 141.555
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 75.066 0 75.066 0
Reserve LED-informatiewagens 9.002 0 3.000 6.002
Reserve sfeerverlichting 3 centra 51.600 0 9.600 42.000
Reserve speelplek Veeweg 1.598 0 0 1.598
Reserve politievleugel 215.580 0 73.099 142.481
Reserve Burgerhoes 1.924.761 136.887 0 2.061.648
Reserve Emile Erensplein 55 290.755 24.102 0 314.857
Subtotaal afschrijvingsreserves 18.838.205 160.989 838.428 18.160.766
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud woonwagencentra 322.306 36.808 0 359.114
Reserve onderhoud binnenring 194.231 106.554 106.554 194.231
Subtotaal onderhoudsreserves 516.537 143.362 106.554 553.345
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 1.607.257 80.000 0 1.687.257
Reserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Reserve evenementenfonds 44.811 24.200 24.200 44.811
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 189.612 12.778 0 202.390
Reserve klimaatbeleid 32.426 0 0 32.426
Reserve project 1 zonnepanelen 224.493 15.338 0 239.831
Reserve duurzaam klimaatfonds 25.972 19.017 0 44.989
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 740.000 0 0 740.000
Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen 899.200 0 0 899.200
Reserve af te stoten panden 975.621 42.780 0 1.018.401
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 82.064 0 0 82.064
Reserve stimulering verbinden en samenwerken 0 0 0 0
Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve jeugdpreventieplan 0 0 0 0
Reserve inburgering 132.121 0 0 132.121
Reserve gezond in de stad 170.590 0 46.000 124.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 498.408 0 0 498.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 9.633.133 200.959 77.046 9.757.046
TOTAAL RESERVES 55.396.307 9.034.374 1.175.637 63.255.044
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 17.522 0 0 17.522
Voorziening assurantie eigen risico 45.718 18.151 18.151 45.718
Voorziening wethouders pensioenen 4.269.729 0 0 4.269.729
Voorziening wachtgeld wethouders 0 0 0 0
Voorziening WAO/WIA/WGA 334.181 0 103.076 231.105
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico’s 4.667.151 18.151 121.227 4.564.075
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300
Onderhoudsvoorziening Natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Acc. KDV Eigenwijs 13.138 5.326 3.388 15.076
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Baneberg 69.792 17.885 33.098 54.579
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Hoefveld 116.586 792 43.921 73.457
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Ter Waerd 3.316 20.995 1.777 22.534
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Strijthagen 92.832 131 1.498 91.465
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Nieuwenhagen 34.425 29.757 64.182 0
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Ter Waerden 10.563 12.352 6.920 15.995
Onderhoudsvoorziening Acc.Ter Waerden atletiekbaan 8.592 0 4.296 4.296
Onderhoudsvoorziening Acc.Sport & Leisure 58.859 20.682 4.114 75.427
Onderhoudsvoorziening STB Ter Waerden 5.946 0 5.579 367
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 28.385 14.724 10.430 32.679
Onderhoudsvoorziening Acc.theater Kerkberg 4 48.488 11.463 19.229 40.722
Onderhoudsvoorziening Acc.oefenbunker 25.260 22.124 37.309 10.075
Onderhoudsvoorziening Acc.MFC Voegelsjtang 67.943 0 8.924 59.019
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 22.493 7.901 17.356 13.038
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 20.552 13.479 19.747 14.284
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 4.543 5.077 6.556 3.064
Onderhoudsvoorziening Acc.dorpscentrum 89.104 14.014 6.074 97.044
Onderhoudsvoorziening Acc.An d'r Put 155.928 31.070 85.201 101.797
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 41.391 0 5.122 36.269
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 19.207 8.998 5.215 22.990
Onderhoudsvoorziening Acc.Hereweg-Op de Bies 7.169 14.989 18.449 3.709
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 22.600 0 0 22.600
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 2.000 0 1.000 1.000
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 833.104 55.692 9.833 878.963
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 217.728 18.117 32.300 203.545
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.064.245 336.868 462.818 1.938.295
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 12.990.738 621.434 0 13.612.172
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 24.059 0 0 24.059
Voorz. reiniging 281.190 70.000 0 351.190
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 13.295.987 691.434 0 13.987.421
TOTAAL VOORZIENINGEN 20.027.383 1.046.453 584.045 20.489.791
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 75.423.690 10.080.827 1.759.682 83.744.835
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot Vermeerdering Vermindering Saldo per
saldo per in 2026 in 2026 31-12-2026
1-1-2026
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 30.763.081 437.608 666.661 30.534.028
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 626.291 0 0 626.291
Reserve inkomensdeel WWB 1.800.937 0 0 1.800.937
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 256.183 0 133.461 122.722
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.337.396 0 634.257 703.139
Subtotaal egalisatiereserves 4.020.806 0 767.718 3.253.088
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 23.380 0 4.301 19.079
Reserve pollar Bachlaan 22.221 0 4.593 17.628
Reserve verkeersmaatregelen omgeving BS Op gen Hei 46.125 0 8.942 37.183
Reserve Hoogstraat 28-32 161.800 0 2.900 158.900
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Reserve Hoogstraat 157 172.645 0 3.669 168.976
Reserve vastgoed Europaweg Noord 1.316.049 0 20.988 1.295.061
Reserve Kloosterstraat 1/1A 246.385 0 2.743 243.642
Reserve Kloosterstraat 3 283.582 0 6.086 277.496
Reserve Streeperstraat 42-46 157.772 0 3.400 154.372
Reserve Kerkplein 28-30 540.626 0 11.610 529.016
Reserve Ruiterstraat 5 184.439 0 3.919 180.520
Reserve Streeperstraat 32 208.500 0 0 208.500
Reserve binnenklimaat gebouwen 0 0 0 0
Reserve kunstgras Strijthagen 26.584 0 26.584 0
Reserve sportkooi Brandenberg 42.958 0 0 42.958
Reserve kunstgras Heigank 552.057 0 31.281 520.776
Reserve natuurgras Ter Waerden 554.430 0 0 554.430
Reserve accommodatie Sport & Leisure 145.000 0 14.500 130.500
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.161.258 0 178.816 2.982.442
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 19.837 0 1.478 18.359
Reserve schuifwand An de Koel 29.509 0 2.746 26.763
Reserve drainage sportcomplex Strijthagen 34.485 0 2.299 32.186
Reserve waterleidingen sportcompolex Strijthagen 21.129 0 1.408 19.721
Reserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 53.076 0 1.111 51.965
Reserve drainage veld 4 Strijthagen 39.880 0 2.540 37.340
Reserve veldverlichting Heigank 72.351 0 4.947 67.404
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 16.302 0 1.398 14.904
Reserve kennis, informatie en adviesplein 4.879.148 0 160.875 4.718.273
Reserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 682 0 0 682
Reserve accommodatie voor de 21e eeuw 758.914 0 38.397 720.517
Reserve toekomstbestendige accommodaties 107.939 0 9.812 98.127
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 896.564 0 115.250 781.314
Reserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 141.555 0 6.808 134.747
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 0 0 0 0
Reserve LED-informatiewagens 6.002 0 3.000 3.002
Reserve sfeerverlichting 3 centra 42.000 0 9.600 32.400
Reserve speelplek Veeweg 1.598 0 0 1.598
Reserve politievleugel 142.481 0 73.099 69.382
Reserve Burgerhoes 2.061.648 136.887 0 2.198.535
Reserve Emile Erensplein 55 314.857 24.102 0 338.959
Subtotaal afschrijvingsreserves 18.160.766 160.989 759.100 17.562.655
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud woonwagencentra 359.114 36.808 0 395.922
Reserve onderhoud binnenring 194.231 106.554 106.554 194.231
Subtotaal onderhoudsreserves 553.345 143.362 106.554 590.153
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 1.687.257 80.000 0 1.767.257
Reserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Reserve evenementenfonds 44.811 24.200 24.200 44.811
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 202.390 12.778 0 215.168
Reserve klimaatbeleid 32.426 0 0 32.426
Reserve project 1 zonnepanelen 239.831 13.241 0 253.072
Reserve duurzaam klimaatfonds 44.989 17.888 0 62.877
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 740.000 0 0 740.000
Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen 899.200 0 0 899.200
Reserve af te stoten panden 1.018.401 42.780 0 1.061.181
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 82.064 0 0 82.064
Reserve stimulering verbinden en samenwerken 0 0 0 0
Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve jeugdpreventieplan 0 0 0 0
Reserve inburgering 132.121 0 0 132.121
Reserve gezond in de stad 124.590 0 46.000 78.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 498.408 0 0 498.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 9.757.046 197.733 77.046 9.877.733
TOTAAL RESERVES 63.255.044 939.692 2.377.079 61.817.657
Omschrijving Begroot Vermeerdering Vermindering Saldo per
saldo per in 2026 in 2026 31-12-2026
1-1-2026
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 17.522 0 0 17.522
Voorziening assurantie eigen risico 45.718 18.151 18.151 45.718
Voorziening wethouders pensioenen 4.269.729 0 0 4.269.729
Voorziening wachtgeld wethouders 0 0 0 0
Voorziening WAO/WIA/WGA 231.105 0 73.376 157.729
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico’s 4.564.075 18.151 91.527 4.490.699
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300
Onderhoudsvoorziening Natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Acc. KDV Eigenwijs 15.076 5.326 20.402 0
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Baneberg 54.579 17.885 14.702 57.762
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Hoefveld 73.457 792 11.249 63.000
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Ter Waerd 22.534 20.995 20.167 23.362
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Strijthagen 91.465 131 66.707 24.889
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Nieuwenhagen 0 29.757 19.717 10.040
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Ter Waerden 15.995 12.352 12.982 15.365
Onderhoudsvoorziening Acc.Ter Waerden atletiekbaan 4.296 0 4.296 0
Onderhoudsvoorziening Acc.Sport & Leisure 75.427 20.682 60.507 35.602
Onderhoudsvoorziening STB Ter Waerden 367 0 367 0
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 32.679 14.724 14.520 32.883
Onderhoudsvoorziening Acc.theater Kerkberg 4 40.722 11.463 26.977 25.208
Onderhoudsvoorziening Acc.oefenbunker 10.075 22.124 23.256 8.943
Onderhoudsvoorziening Acc.MFC Voegelsjtang 59.019 0 16.317 42.702
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 13.038 7.901 1.118 19.821
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 14.284 13.479 10.350 17.413
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 3.064 5.077 353 7.788
Onderhoudsvoorziening Acc.dorpscentrum 97.044 14.014 10.533 100.525
Onderhoudsvoorziening Acc.An d'r Put 101.797 31.070 31.202 101.665
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 36.269 0 3.475 32.794
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 22.990 8.998 28.126 3.862
Onderhoudsvoorziening Acc.Hereweg-Op de Bies 3.709 14.989 6.640 12.058
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 22.600 0 0 22.600
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 1.000 0 1.000 0
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 878.963 55.692 58.029 876.626
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 203.545 18.117 650 221.012
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 1.938.295 336.868 474.942 1.800.221
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 13.612.172 585.411 0 14.197.583
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 24.059 0 0 24.059
Voorz. reiniging 351.190 70.000 0 421.190
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 13.987.421 655.411 0 14.642.832
TOTAAL VOORZIENINGEN 20.489.791 1.010.430 566.469 20.933.752
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 83.744.835 1.950.122 2.943.548 82.751.409
Bijlage 4C – Omschrijving reserves en voorzieningen
RESERVES
ALGEMENE RESERVE
Concernbuffer voor onverwachte tegenvallers, mede gebaseerd op de kans dat geschatte risico's zich daadwerkelijk voordoen.
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges
Egaliseren van opbrengsten in de tijd en het matchen van opbrengsten en uitgaven.
Reserve inkomensdeel WWB
Buffer voor tekorten op het inkomensdeel WWB als gevolg van schommelingen in het toegekend budget.
Reserve compensatie wegvallende opbrengsten Essentbelegging
Egalisatiebuffer met als doel de wegvallende rentebaten wegens versnelde aflossing van de beleggingen van de Essentgelden
Reserve egalisatie algemene uitkering
Egalisatiebuffer met als doel de schommelingen in de algemene uitkering op te vangen.
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen
Dekking van de afschrijvingslasten van het wandelknooppuntensysteem.
Reserve pollar Bachlaan
Dekking van de afschrijvingslasten van de pollar (verkeer beperkende maatregel) in de Bachlaan.
Reserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei
Dekking van de afschrijvingslasten van verkeersmaatregelen in de omgeving van BS Op gen Hei.
Reserve Hoogstraat 28-32
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 28-32.
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen
Deze reserve is gevormd om in aanvulling op de gelden die zijn voortgekomen uit de Regiodeal in te zetten voor transformatie van de wijk Oud Nieuwenhagen.
Reserve Hoogstraat 157
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 157.
Reserve vastgoed Europaweg-Noord
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden gelegen aan de Europaweg-Noord.
Reserve Kloosterstraat 1/1A
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 1/1A.
Reserve Kloosterstraat 3
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 3.
Reserve Streeperstraat 42-46
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Streeperstraat 42-46.
Reserve Kerkplein 28-30
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden Kerkplein 28-30.
Reserve Ruiterstraat 5
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Ruiterstraat 5.
Reserve Streeperstraat 32
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Streeperstraat 32.
Reserve investeringen binnenklimaat gebouwen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investeringen: binnenklimaat Harlekijn, binnenklimaat Speurneus, renovatie De Wissel 2011 en luchtbehandeling zwembad.
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering toplaag kunstgras Strijthagen.
Reserve sportkooi Brandenberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg.
Reserve renovatie kantine Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kantine Heigank.
Reserve kunstgras Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kunstgras Heigank.
Reserve natuurgras Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering natuurgras Ter Waerden.
Reserve accommodatie Sport & Leisure
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering accommodatie Sport & Leisure.
Reserve accommodatie Sport & Leisure – dak
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering dak Sport & Leisure.
Reserve accommodatie nieuw zwembad Landgraaf
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuw zwembad Landgraaf.
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering vervanging hekwerk Strijthagen.
Reserve schuifwand An de Koel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering schuifwand locatie An de Koel.
Reserve drainage Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainage Sportcomplex Strijthagen.
Reserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering waterleiding Sportcomplex Strijthagen.
Reserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering verlichting Sportcomplex Strijthagen.
Reserve drainageveld 4 Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainageveld 4 Sportcomplex Strijthagen.
Reserve veldverlichting Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering veldverlichting Sportcomplex Heigank.
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering hekwerken Sportcomplex Heigank.
Reserve Kennis-, Informatie- en Adviesplein
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering KIA.
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering buurtontmoetingsplek Ter Waerden.
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw
Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van het MFC An de Voeëgelsjtang en basisschool 't Valder.
Reserve afschrijving toekomstbestendige accommodaties
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode
Dekking van afschrijvingslasten van de doorstroomlocatie Gravenrode.
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering wijkcentrum Eikske.
Reserve herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel.
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit aanpassing van complex VV Schaesberg.
Reserve LED-informatiewagens
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering 2 LED-informatiewagens.
Reserve sfeerverlichting 3 centra
Dekking van de afschrijvingslasten van de sfeerverlichting in de drie centra.
Reserve speelplek Veeweg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering speelvoorziening aan de Veeweg.
Reserve politievleugel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van de politievleugel.
Reserve Burgerhoes
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Burgerhoes.
Reserve Emile Erensplein
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Emile Erensplein.
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud woonwagencentra
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan woonwagencentra.
Reserve onderhoud binnenring
Financiële afdekking van de onderhoudskosten van de Euregioweg (binnenring).
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf
Dekking voor het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering doorstroming naar de arbeidsmarkt van kandidaten van het Mens-Ontwikkelbedrijf.
Reserve project verbetering dienstverlening
Als gevolg van vertraagde start project lopen kosten over de jaargrens heen, waardoor budgetoverschotten naar volgende boekjaren moeten worden overgeheveld.
Reserve transformatie
Reserve ter mede bekostiging van de herstructureringsopgave en de daaraan gerelateerde vraagstukken.
Reserve volkshuisvestingsfonds
Reserve voor de herstructurering van (een deel van) de woningvoorraad.
Reserve evenementenfonds
Dekking van kosten ten behoeve van subsidieaanvragen voor A- en B-evenementen.
Reserve instandhouding religieus erfgoed
Instandhouding van wegkruisen, kappelletjes en ander religieus erfgoed.
Reserve monumentenbeleid
Het nastreven van het behoud van monumenten in goede kwaliteit middels subsidiëring en informatievoorziening.
Reserve klimaatbeleid
Reserve ten behoeve van de uitvoering van projecten in het kader van het klimaatuitvoeringsprogramma Landgraaf 2009-2012.
Reserve project 1 zonnepanelen
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project zonnepanelen.
Reserve duurzaam klimaatfonds
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project Duurzaam Energie- en Klimaatfonds.
Reserve leader projecten
Reserve ter dekking van kosten voortvloeiend uit de actieve ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland, die tevens bijdragen aan de kwaliteit van het unieke landschap.
Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen
Dekking van een bestaande (oude) taakstelling op de personele lasten van de afdeling ROG, jaarlijks ingevuld door het afwikkelen van bestemmingsplannen in opdracht van derden.
Reserve project Hoogstraat – Emmastraat
Deze reserve, die is gevormd uit de reserve Transformatie, is ingesteld om de afschrijvingslasten te dekken zolang de objecten in eigendom zijn en nog niet zijn gesloopt. Zodra de sloop aan de orde is dient deze reserve om het waarschijnlijke tekort op de binnenstedelijke herstructurering op te vangen.
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen
Dekking van de kosten van het Buurtontwikkelplan Oud-Nieuwenhagen en Winkelcentrum op de Kamp.
Reserve onderhoud af te stoten panden
Dekking van de kosten van af te stoten panden.
Reserve omgevingswet
Dekking van de opkomende kosten verband houdend met de implementatie van de Omgevingswet in de komende jaren.
Reserve afboeking vastgoed Europaweg Noord
Het stimuleren van groen- en natuurontwikkeling ter compensatie van toegenomen bebouwingsdichtheid.
Reserve taalonderwijs
De reserve wordt ingezet ter bestrijding van laaggeletterdheid.
Reserve combinatiefuncties
Reserve ter financiering van activiteiten in het kader van de implementatie van combinatiefuncties.
Reserve sport en bewegen
Reserve ter dekking van kosten van activiteiten die gericht zijn op het blijvend meer aan het bewegen krijgen van (niet-actieve) inwoners en
om nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te kunnen faciliteren.
Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid
Dekking van incidentele kosten c.q. afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Reserve stimulering verbinden en samenwerken
Dekking van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein.
Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan
Dekking van onvoorziene lasten ter uitvoering van toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Reserve jeugdpreventieplan
Ter voorkoming van verhoogd gebruik van zwaardere vormen van jeugdhulp.
Reserve inburgering
Dekking van toekomstige kosten re-integratie en participatie in verband met dalende rijksbijdragen.
Reserve gezond in de stad
Financiering van de vier programmaonderdelen (JOGG, Gezond in Nieuwenhagen, Informele zorg en continueren van sport- en beweeginitiatieven in het voorliggend veld) die bijdragen aan het verminderen van gezondheidsachterstanden door een brede benadering en integrale aanpak.
Reserve woonwagens
Reserve gecreëerd naar aanleiding van door de gemeenteraad vastgestelde nota "woonwagenbeleid". De reserve wordt aangewend om invulling te geven aan de doelstellingen die in dit beleidskader zijn gesteld.
Reserve degeneratie wegen
Het dekken van de kosten van herbestrating- en asfaltwerkzaamheden - die een jaaroverstijgend karakter hebben - als gevolg van de door de nutsbedrijven
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reconstructies aan de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur. Deze werkzamheden worden op basis van
een contractuele overeenkomst vergoed door de nutsbedrijven, zgn. beheer- en degeneratieopbrengsten.
Reserve IZA
Veiligstellen van terugontvangen vermogen IZA Nederland i.v.m. liquidatie.
Reserve ICT-plan
Dekking van kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het gemeentelijk ICT-plan.
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening oninbaar Kredietbank
Dekking van de oninbaarheid van verleende kredieten.
Voorziening assurantie eigen risico
Dekking van WA-claims beneden het eigen risico die niet door de verzekeraar gedekt worden.
Voorziening wethouders pensioenen
Dekking waardeoverdrachten van pensioenen van wethouders en nabestaanden in voorkomende gevallen.
Voorziening wachtgeld wethouders
Dekking van wachtgeld t.b.v. voormalige wethouders.
Voorziening WAO/WIA/WGA
Dekking van kosten in verband met eigen risico WAO, WIA en WGA.
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Voor diverse accommodaties en gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen gemaakt.
De onderhoudskosten komen ten laste van vooraf gevormde onderhoudsvoorzieningen.
De onderhoudslasten worden hiermee gelijkmatig verdeeld over de verschillende begrotingsjaren.
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen
In 2014 gevormde voorziening ter voorkoming van te grote schommelingen in de rioolbelastingtarieven. Op basis van oude BBV-richtlijnen werd tot en met 2013 gewerkt met een egalisatiereserve riolen.
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater
Gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling "afkoppelen regenwater van private verharding" de opkomende kosten hieruit te dekken.
Voorziening reiniging
In 2014 gevormde voorziening met als doel verwachte kostenstijgingen geleidelijk naar de burgers door te voeren via tarifering. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt via deze voorziening gedekt.