1.5 Weerstandscapaciteit, -behoefte en -ratio's

Bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente Landgraaf en het structureel en reëel evenwicht in het bijzonder neemt de provinciale toezichthouder naast de verplichte financiële indicatoren vooral ook de weerstandsratio mee. Die indicator geeft immers direct inzicht in de mate waarin de gemeente in staat wordt geacht grote financiële tegenvallers op te vangen met haar reserves en eventuele ruimte in de exploitatie zonder dat dit direct ten koste gaat van het vastgestelde beleid. Voor wat betreft de onderbouwing en berekening van de weerstandsbehoefte, de benodigde weerstandscapaciteit en de ratio’s verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In het programmaplan treft u per programma in de 4e W een nadere onderbouwing aan van de risico’s in meerjarenperspectief met een toelichting op het risico.

We presenteren de kleine weerstandsratio  die inzicht biedt in de mate waarin de omvang van onze algemene reserve in 2023 en in de periode 2024-2026 groot genoeg is om de restimpact van de ge-identificeerde ramingsrisico’s op te vangen. Opvangen zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid. 

(x € 1.000)
Weerstandsratio ( r ) 2023 2024 2025 2026
Ontwikkeling algemene reserve per 31/12 17.068 23.216 30.763 30.534
Weerstandsbehoefte 13.019 12.176 12.247 12.679
Ratio ( r ) 1,3 1,9 2,5 2,4
Tabel 12

Uit de tabel met de weerstandsratio blijkt dat de kleine ratio zich ondanks de grote weerstandsbehoefte zeer positief ontwikkeld en in 2025 zelfs boven de afgesproken signalerings- bandbreedte komt. Dit is een direct gevolg van de grote incidentele stortingen in de algemene reserve in 2023-2025 die het gevolg zijn van het grote accres in de jaren 2023-2025. Hierbij merken we wel op dat we de structurele storting in de algemene reserve m.i.v. 2026 hebben gestopt. Er is vanaf 2026 dus geen structurele voeding meer van onze algemene reserve. Ook hebben we geen rekening gehouden met het gegeven dat ieder jaar een deel van de risico’s daadwerkelijk op komt en dus leidt tot een extra nu nog niet geraamde onttrekking aan de algemene reserve. Ook met eventuele positieve meevallers zoals jaarrekeningresultaten houden we echter geen rekening.


(7) De kleine weerstandsratio is de verhouding tussen de verwachte stand van de algemene reserve per 31 dec in het begrotingsjaar en de som van de financiële restimpact van de geïnventariseerde risico’s.