2. Lasten en baten per taakveld

Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023

Terug naar navigatie - Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023

Hieronder treft u de samenvatting aan van de toelichting die de gemeente heeft ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de wijzigingen van een aantal taakvelden met ingang van het begrotingsjaar 2023.

De taakvelden op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugdzorg worden opgedeeld.
Hieronder is te zien welke taakvelden het betreft.

- Het taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ wordt opgedeeld in vier nieuwe taakvelden:
 6.71a – Hulp bij het huishouden (WMO)
 6.71b – Begeleiding (WMO)
 6.71c – Dagbesteding (WMO)
 6.71d – Overige maatwerkarrangementen (WMO)

- Het taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt opgedeeld in tien nieuwe taakvelden:
 6.72a – Jeugdhulp begeleiding
 6.72b – Jeugdhulp behandeling
 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding
 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig
 6.73a – Pleegzorg
 6.73b – Gezinsgericht
 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig
 6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
 6.74c – Gesloten plaatsing

- Het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden:
 6.81a Beschermd wonen (WMO)
 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

- Het taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden:
 6.82a Jeugdbescherming
 6.82b Jeugdreclassering

Twee bestaande taakvelden hebben een nieuwe naam gekregen om te verduidelijken wat erop moet worden geboekt.
- De naam van het taakveld 6.20 Wijkteams is gewijzigd naar 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- De naam van het taakveld 6.40 Begeleide participatie is gewijzigd naar 6.40 WSW en beschut werk;

Overige wijzigingen:
- Verduidelijkt is dat interne en externe communicatie inclusief vormgeving moet worden geboekt onder 0.4 Overhead;
- Verduidelijkt is dat openbare laadpalen voor elektrische voertuigen moeten worden geboekt onder 2.10 Verkeer en vervoer;
- Verduidelijkt is dat de praktijkondersteuner bij de huisarts voor jeugd (POH) moet worden geboekt onder 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- Aanpak huiselijk geweld, Veilig Thuis toegangstaken en doorverwijzingen en inloopfunctie GGZ zijn verplaatst van het oude taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ naar 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- Centra voor Jeugd en Gezin worden verplaatst van 7.10 Volksgezondheid naar 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- Schuldhulpverlening wordt verplaatst van het oude taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar 6.30 Inkomensregelingen;
- Dagbesteding van niet-arbeidsmatige aard wordt verplaatst van het oude taakveld 6.40 Begeleide participatie naar 6.71c Dagbesteding. Arbeidsmatige dagbesteding blijft op 6.40;
- Vervoersdiensten zijn verplaatst van het oude taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar taakveld 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO).
   Verduidelijkt is ook dat woondiensten moeten worden geboekt op 6.60 Maatwerkdienstverlening 18+;
- Bij taakveld 7.10 Volksgezondheid is verduidelijkt dat het basispakket jeugdgezondheidszorg op dit taakveld moet worden geboekt.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
0.01 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
0.20 Burgerzaken
0.30 Beheer overige gebouwen en gronden
0.40 Overhead
0.50 Treasury
0.61 OZB-woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.80 Overige baten en lasten
0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 100.145 94.297 101.039 101.582 105.059 100.667
- Directe salarislasten 10.378 10.205 10.981 11.130 11.445 11.651
- Overige directe lasten 13.768 12.060 11.128 11.112 11.396 11.654
- Kapitaallasten 738 889 1.231 1.064 998 862
Totaal lasten bestaand beleid: 24.883 23.155 23.340 23.305 23.839 24.167
Saldo bestaand beleid 75.262 71.142 77.699 78.276 81.220 76.500
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 105 110 114 119
- Overige directe lasten 0 0 -40 -70 -81 -86
- Kapitaallasten 0 0 0 124 364 682
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 65 164 398 714
Saldo nieuw beleid 0 0 -65 -164 -398 -714
Saldo vóór bestemming 75.262 71.142 77.634 78.112 80.822 75.785
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 20.337 10.382 5.812 1.564 1.176 2.377
- Stortingen in reserves 19.880 4.643 7.046 7.922 8.934 1.590
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 457 5.739 -1.234 -6.358 -7.759 787
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 2.178 1.025 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 500 0 100 -650
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.678 1.025 -100 650
SALDO mutaties reserves 457 5.739 444 -5.333 -7.859 1.437
SALDO na bestemming 75.719 76.881 78.078 72.779 72.963 77.223
Investeringen 574

Taakveld 0.01 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 0.01 - Bestuur
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.288 1.360 1.479 1.525 1.571 1.613
- Overige directe lasten 870 1.133 962 943 952 962
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.158 2.493 2.440 2.468 2.523 2.574
Saldo bestaand beleid -2.158 -2.493 -2.440 -2.468 -2.523 -2.574
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 45 21 15 15
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 45 21 15 15
Saldo nieuw beleid 0 0 -45 -21 -15 -15
SALDO taakveld -2.158 -2.493 -2.485 -2.489 -2.538 -2.590
Investeringen 0

Taakveld 0.10 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 0.10 - Mutaties reserves
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 20.337 10.382 6.312 1.564 1.176 2.377
- Toevoegingen 19.880 4.643 7.546 7.922 8.934 1.590
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 457 5.739 -1.234 -6.358 -7.759 787
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 1.678 1.025 0 0
- Onttrekkingen 0 0 0 0 100 -650
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.678 1.025 -100 650
SALDO na bestemming 457 5.739 444 -5.333 -7.859 1.437
Investeringen 0

Taakveld 0.20 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 0.20 - Burgerzaken
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 422 348 354 360 366 366
- Directe salarislasten 1.129 1.188 1.121 1.163 1.208 1.238
- Overige directe lasten 865 703 677 684 687 692
- Kapitaallasten 5 5 5 1 1 1
Totaal lasten bestaand beleid 2.000 1.897 1.804 1.847 1.896 1.931
Saldo bestaand beleid -1.578 -1.549 -1.449 -1.487 -1.530 -1.565
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 8 8 8
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 8 8 8
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -8 -8 -8
SALDO taakveld -1.578 -1.549 -1.449 -1.495 -1.538 -1.573
Investeringen 25

Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden

Terug naar navigatie - Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.40 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 0.40 - Overhead
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.294 1.077 1.136 1.150 1.162 1.173
- Directe salarislasten 7.938 8.159 8.603 8.750 9.067 9.291
- Overige directe lasten 5.749 6.736 6.717 6.772 6.860 6.929
- Kapitaallasten 481 537 568 444 417 318
Totaal lasten bestaand beleid 14.167 15.432 15.888 15.966 16.343 16.538
Saldo bestaand beleid -12.874 -14.355 -14.751 -14.816 -15.181 -15.365
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 105 110 114 119
- Overige directe lasten 0 0 230 230 230 229
- Kapitaallasten 0 0 0 116 175 312
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 336 456 519 660
Saldo nieuw beleid 0 0 -336 -456 -519 -660
SALDO taakveld -12.874 -14.355 -15.087 -15.272 -15.700 -16.025
Investeringen 574

Taakveld 0.50 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 0.50 - Treasury
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 793 696 758 756 732 707
- Directe salarislasten 0 0 151 157 163 167
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 251 347 642 602 564 527
Totaal lasten bestaand beleid 252 347 793 759 728 695
Saldo bestaand beleid 541 349 -35 -2 5 13
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 541 349 -35 -2 5 13
Investeringen 0

Taakveld 0.61 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.61 - OZB-woningen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.670 5.760 5.932 6.081 6.233 6.370
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 147 127 165 155 158 161
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 147 127 165 155 158 161
Saldo bestaand beleid 5.524 5.632 5.767 5.925 6.075 6.209
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.524 5.632 5.767 5.925 6.075 6.209
Investeringen 0

Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.973 2.009 2.069 2.121 2.174 2.222
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 82 91 109 102 104 106
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 82 91 109 102 104 106
Saldo bestaand beleid 1.891 1.918 1.960 2.019 2.070 2.115
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.891 1.918 1.960 2.019 2.070 2.115
Investeringen 0

Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 0.64 Belastingen overig
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 391 405 448 459 471 481
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 19 7 11 9 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 19 7 11 9 10 10
Saldo bestaand beleid 372 399 437 450 461 471
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 372 399 437 450 461 471
Investeringen 0

Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 82.219 81.982 90.342 90.655 93.922 89.348
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 82.219 81.982 90.342 90.655 93.922 89.348
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 82.219 81.982 90.342 90.655 93.922 89.348
Investeringen 0

Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 7.384 2.020 0 0 0 0
- Directe salarislasten 23 -502 -372 -464 -564 -658
- Overige directe lasten 5.997 3.252 2.476 2.436 2.615 2.784
- Kapitaallasten 0 0 16 16 16 16
Totaal lasten bestaand beleid 6.020 2.751 2.120 1.988 2.068 2.142
Saldo bestaand beleid 1.363 -730 -2.120 -1.988 -2.068 -2.142
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 -316 -321 -326 -331
- Kapitaallasten 0 0 0 0 181 362
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 -316 -321 -145 31
Saldo nieuw beleid 0 0 316 321 145 -31
SALDO taakveld 1.363 -730 -1.804 -1.667 -1.923 -2.173
Investeringen 0

Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 38 10 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 38 10 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -38 -10 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -38 -10 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 131 271 327 311 294 294
- Directe salarislasten 894 1.053 1.218 1.235 1.286 1.318
- Overige directe lasten 2.706 2.973 2.940 3.024 3.066 3.114
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 3.607 4.032 4.165 4.265 4.358 4.439
Saldo bestaand beleid -3.475 -3.761 -3.837 -3.955 -4.064 -4.145
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 190 196 203 209
- Overige directe lasten 0 0 123 118 118 118
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 313 314 320 327
Saldo nieuw beleid 0 0 -313 -314 -320 -327
SALDO taakveld -3.475 -3.761 -4.150 -4.268 -4.384 -4.471
Investeringen 0

Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 28 26 38 40 41 42
- Overige directe lasten 2.418 2.419 2.441 2.524 2.565 2.613
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.446 2.445 2.479 2.564 2.606 2.655
Saldo bestaand beleid -2.446 -2.444 -2.478 -2.562 -2.605 -2.654
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.446 -2.444 -2.478 -2.562 -2.605 -2.654
Investeringen 0

Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 131 270 326 309 293 293
- Directe salarislasten 867 1.026 1.180 1.196 1.245 1.276
- Overige directe lasten 288 554 499 500 501 501
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.161 1.587 1.686 1.702 1.752 1.783
Saldo bestaand beleid -1.030 -1.317 -1.360 -1.393 -1.459 -1.491
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 190 196 203 209
- Overige directe lasten 0 0 123 118 118 118
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 313 314 320 327
Saldo nieuw beleid 0 0 -313 -314 -320 -327
SALDO taakveld -1.030 -1.317 -1.672 -1.706 -1.779 -1.817
Investeringen 0

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.364 2.403 629 633 634 634
- Directe salarislasten 1.142 1.331 1.518 1.582 1.647 1.688
- Overige directe lasten 2.963 4.074 2.261 2.296 2.334 2.365
- Kapitaallasten 675 867 972 906 906 906
Totaal lasten bestaand beleid 4.779 6.273 4.750 4.784 4.887 4.959
Saldo bestaand beleid -3.415 -3.870 -4.122 -4.151 -4.253 -4.326
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 24 25 26 27
- Overige directe lasten 0 0 20 20 20 20
- Kapitaallasten 0 2 0 120 120 120
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 44 165 166 167
Saldo nieuw beleid 0 -2 -44 -165 -166 -167
SALDO taakveld -3.415 -3.872 -4.166 -4.316 -4.419 -4.493
Investeringen 1.530

Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.330 2.364 589 594 594 594
- Directe salarislasten 1.142 1.331 1.469 1.531 1.594 1.634
- Overige directe lasten 2.769 3.885 2.071 2.107 2.144 2.176
- Kapitaallasten 640 828 932 866 867 867
Totaal lasten bestaand beleid 4.550 6.045 4.473 4.505 4.605 4.676
Saldo bestaand beleid -3.220 -3.680 -3.883 -3.911 -4.011 -4.082
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 24 25 26 27
- Overige directe lasten 0 0 20 20 20 20
- Kapitaallasten 0 2 0 120 120 120
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 44 165 166 167
Saldo nieuw beleid 0 -2 -44 -165 -166 -167
SALDO taakveld -3.220 -3.683 -3.927 -4.076 -4.177 -4.249
Investeringen 1.530

Taakveld 2.20 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 2.20 - Parkeren
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 34 39 39 40 40 40
- Directe salarislasten 0 0 49 51 53 54
- Overige directe lasten 195 189 189 189 189 189
- Kapitaallasten 35 39 40 40 40 40
Totaal lasten bestaand beleid 229 228 278 280 282 283
Saldo bestaand beleid -195 -189 -238 -240 -242 -243
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -195 -189 -238 -240 -242 -243
Investeringen 0

Taakveld 2.30 - Recreatieve havens

Terug naar navigatie - Taakveld 2.30 - Recreatieve havens
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen

Terug naar navigatie - Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 213 767 132 136 139 141
- Directe salarislasten 261 256 392 408 425 436
- Overige directe lasten 300 1.172 306 226 226 226
- Kapitaallasten 26 28 29 29 29 29
Totaal lasten bestaand beleid 587 1.456 727 663 680 691
Saldo bestaand beleid -374 -690 -595 -528 -541 -549
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 80 80
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 80 80
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 -80 -80
SALDO taakveld -374 -690 -675 -608 -621 -629
Investeringen 0

Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5 638 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 13 14 14 14
- Overige directe lasten 35 718 0 0 0 0
- Kapitaallasten 17 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 52 733 28 28 29 29
Saldo bestaand beleid -47 -95 -28 -28 -29 -29
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 80 80
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 80 80
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 -80 -80
SALDO taakveld -47 -95 -108 -108 -109 -109
Investeringen 0