5. Algemene uitkering 2023-2026

Bijlage 5 - Algemene uitkering 2023-2026
In €
Nr. Maatstaven 2023 2024 2025 2026
A. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP
UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS)
2 Inwoners 13.803.629 13.735.011 13.667.021 13.602.488
3 c Eenpersoonshuishoudens 1.056.649 1.065.619 1.054.842 1.064.313
4 a Inwoners : jongeren jonger dan 18 jaar 3.231.381 2.831.575 2.807.507 2.785.945
5 d Inwoners 75 + met drempel 2.960.582 3.208.529 3.415.556 3.645.358
7 c - 3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 16.632.992 14.331.022 14.401.472 14.511.424
7 m Laag opleidingsniveau met drempel 1.762.784 1.734.622 1.675.628 1.650.007
8 a - 2 Bijstandsontvangers 5.198.606 5.196.091 5.186.326 5.251.535
8 b Loonkostensubsidie 232.659 268.584 304.708 324.386
8 f Doelroepenregister gemeentelijke doelgroep 301.334 325.053 348.976 372.962
12 b Personen met migratieachtergrond 713.172 733.818 753.344 772.903
14 a Lokale centrumfunctie (max 20 km) 407.845 410.375 412.834 415.236
14 b Regionale centrumfunctie (max 60 km) 5.603.892 5.279.271 5.271.905 5.300.012
14 c Landelijke centrumfunctie 1.541.815 1.551.381 1.560.676 1.569.756
15 d Leerlingen (V) SO 100.608 101.636 102.781 103.920
15 e Leerlingen VO 576.982 564.637 552.920 541.281
15 h - 2 Onderwijsachterstand 274.451 273.882 273.314 272.746
16 Oppervlakte land 95.940 95.940 95.940 95.940
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 63.271 63.271 63.271 63.271
19 Oppervlakte binnenwater 757 757 757 757
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor 2.256.359 2.279.286 2.302.366 2.327.800
22 a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.417.208 1.429.689 1.442.598 1.453.547
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. 35.448 35.675 35.907 36.161
23 a Oppervlakte bebouwing buitengebied 95.313 95.924 96.548 96.964
24 b - 2 Woonruimten 218.910 218.910 218.910 218.910
25 b - 2 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 982.223 982.223 982.223 982.223
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 108.845 108.845 108.845 108.845
32 b - 2 Omgevingsadressendichtheid (OAD) 2.345.418 2.519.179 2.538.994 2.561.513
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 5.872 5.872 5.872 5.872
35 a Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor 37.920 37.920 37.920 37.920
36 Meerkernigheid 344.065 343.835 342.329 342.208
36 a Kernen met 500 of meer adressen 75.166 75.166 75.166 75.166
38 Bedrijfsvestigingen 365.553 381.770 397.997 415.661
39 Vast bedrag per gemeente 977.597 971.913 977.597 977.597
Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van
toepassing is – uitkeringsbasis (A) 63.825.246 61.257.281 61.513.050 61.984.625
Nr. Maatstaven 2023 2024 2025 2026
B. UITKERINGSFACTOR 1,285 1,356 1,419 1,345
C. UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) 82.015.441 83.064.873 87.287.018 83.369.321
D. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS –
FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
56 g Suppletie uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 2.236.776 1.957.311 1.584.691 1.584.691
E. INTEGRATIE- EN DECENTRAL.UITKERINGEN
WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 121.239 121.239 121.239 121.239
170 Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening,
toezicht en handhving 75.396 75.396 75.396 75.396
205 Voorschoolse voorziening peuters 56.066 56.066 56.066 56.066
223 Armoedebestrijding kinderen 228.325 228.325 228.325 228.325
260 Integratie-uitkering Participatie 9.524.003 9.124.260 8.600.765 8.003.594
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 6.000 6.000
406 Extra capaciteit BOA's 35.273 35.273 35.273 35.273
Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen 10.046.302 9.646.559 9.117.064 8.519.893
F. INKOMENSMAATSTAVEN
1 a WOZ - woningen eigenaar -2.844.131 -2.881.011 -2.915.004 -2.952.823
1 g WOZ - niet woningen eigenaar -761.062 -772.904 -783.848 -796.051
1 h WOZ - niet woningen gebruiker -551.645 -560.229 -568.162 -577.007
Totaal inkomensmaatstaven (F) -4.156.838 -4.214.144 -4.267.014 -4.325.881
G. Onderuitputting BCF 200.000 200.000 200.000 200.000
H. TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) 90.341.681 90.654.598 93.921.758 89.348.023
Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (incl. onderuitp. BCF) 81.155.184 78.747.230 79.765.906 79.765.906
Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting 9.186.497 11.907.368 14.155.852 9.582.117
In €
Reserveringen in de meerjarenramingen 2023 2024 2025 2026
I. Stelposten lasten begroting 2023
Loon-en prijscompensatie 2022 1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Loon-en prijscompensatie 2023 100.000 100.000 100.000
Loon-en prijscompensatie 2024 100.000 100.000
Loon-en prijscompensatie 2025 100.000
Salarislasten zorgdomein (wmo) 131.000 134.000 138.000 142.000
Salarislasten zorgdomein (jeugd) 111.000 113.000 114.000 115.000
Wet Open Overheid – incidenteel 29.728 45.048 53.000 53.000
Wet Open Overheid – structureel 67.000 82.000 97.000 112.000
Toezicht en handhaving gastouderschap 39.000 39.000 39.000 39.000
Robuust rechtsbeschermingssysteem 52.000 52.000 53.000 53.000
Extra capaciteit BOA’s 35.000 35.000 35.000 35.000
Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren 14.000 14.000 14.000 14.000
Inburgering: leerbaarheidstoets 12.000 12.000 13.000 13.000
Versterken wijkteams 90.000 91.000 94.000 94.000
Impuls integraal werken 7.000
Reserveren hogere rijksvergoeding Participatie 200.000 200.000 200.000 200.000
Saldo reserveringen 2.037.728 1.917.048 2.050.000 2.170.000
Af Reserveringen vorige meerjarenbegroting 132.516 318.017 354.093 354.093
Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting -1.905.212 -1.599.031 -1.695.907 -1.815.907
J. Terugdraaien van de doorwerking van in vorige begrotingen
verwerkte meerjarige stortingen in de egalisatiereserve 338.194 503.921 1.250.594 1.250.594
K. Storting in algemene reserve 0 -2.500.000 -4.500.000 0
L. BUDGETTAIR EFFECT voor inzet egalisatiereserve
(H+I+J+K) 7.619.479 8.312.258 9.210.539 9.016.804
M. Inzet egalisatiereserve algemene uitkering
Storting algemeen -221.559 -961.743
Onttrekking algemeen 2.480.521 634.257
N. BUDGETTAIR EFFECT na inzet egalisatiereserve
(L+M) 10.100.000 8.090.699 8.248.796 9.651.061
O. Functionele vertaling in begroting 2023-2026
Aframen meerjarig in de begroting 2022 verwerkte
stelpost Jeugd (75 % van de incidentele compensatie 2022) -2.885.438 -2.659.253 -2.659.253
Batenstelpost 100 % coalitieakkoord Jeugdzorg verminderd
met de voor het rijk komende bezuiniging - taakveld 673 C 4.536.739 2.718.457 1.316.192
Stelpost lagere lasten Jeugdzorg als gevolg van de
door het rijk door te voeren maatregelen (budgettair effect)
- taakveld 673 C 358.000 1.792.000 1.792.000
Totaal functionele vertaling in begroting 2023-2026 2.009.301 1.851.204 448.939
P. Resterend budgettair effect op begroting (N+O) 10.100.000 10.100.000 10.100.000 10.100.000
In €
Verloop egalisatiereserve algemene uitkering 2023 2024 2025 2026
Stand per 01-01 3.873.126 402.964 375.653 1.337.396
Stortingen eerdere meerjarenbegroting 0 0 0 0
Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 0 221.559 961.743 0
Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting -989.641 -248.870 0 0
Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 -2.480.521 0 0 -634.257
Begroot ultimo 402.964 375.653 1.337.396 703.139