Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit
De raad van de gemeente landgraaf;
Besluit:
1. De programmabegroting 2023 met bijlagen en de meerjarenschijven 2024-2026 vast te stellen;
2. De navolgende investeringskredieten (incl. B.T.W.) vast te stellen:
A. Uitbreidingsinvesteringen 2023
1. Transformatie investeringsbudget € 1.210.000
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat € 605.000
3. Verkeersveiligheidsprojecten € 242.000
4. Aanleg beachvolleybal- en handbalveld park Heigank € 121.000
5. Skatepark Landgraaf € 242.000
B. Vervangingsinvesteringen 2023
1. Goupil electrowagen BOR € 45.369
2. Airco's € 25.205
3. Inventaris sporthal Baneberg € 60.500
4. Heetwaterunit BOR € 25.205
5. Werkplekken € 25.205
6. Digitaal werken en licenties € 186.515
7. Safepay € 30.250
8. Toplaag grasveld UoW € 418.660
9. OV-armaturen € 278.300
10. OV-lichtmasten € 12.100
11. Vervangingsinvesteringen wegen € 713.767
12. Luchtbehandelingsinstallatie Theater € 314.600
13. Verduurzamen wedstrijdverlichting en vervangen lichtmasten VV Schaesberg € 50.941
C. Investeringen riolen 2023
1. Riolen (afschrijving 15 jaar) € 6.000
2. Riolen (afschrijving 35 jaar) € 141.000
3. Riolen (afschrijving 70 jaar) € 5.761.000
D. Gedekte investeringen 2023 (Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma's en
Meerjaren Investerings Programma's)
1. Oefenbunker - warmtepomp aansluiten op CV € 26.354
2. An de Voegelsjtang - warmtepomp aanbrengen € 52.708
3. An de Voegelsjtang - warmteketel vervangen € 25.256
4. An de Voegelsjtang - luchtbehandelingsinstallatie € 27.086
5. An de Voegelsjtang - verlichting vervangen in LED € 53.071
6. Burgerhoes - luchtbehandelingsinstallaties € 180.225
7. Burgerhoes - centrale energievoorziening € 45.950
8. Burgerhoes - toiletgroepen € 100.335
9. Emile Erensplein - gas en verwarmingsinstallaties € 30.200
3. De incidentele en structurele lasten en baten per programma vast te stellen als volgt:
(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024
i s i s i S i s
0. Bestuur en ondersteuning 6.923 24.028 3.646 102.334 6.870 24.522 255 102.722
1. Veiligheid 6 4.471 0 327 0 4.579 0 311
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 4.794 0 629 0 4.949 0 633
3. Economie 80 727 80 132 0 743 0 136
4. Onderwijs 0 3.482 150 476 0 2.984 94 193
5. Sport, cultuur en recreatie 0 7.179 518 364 0 6.821 18 346
6. Sociaal domein 1.131 71.734 1.416 16.716 760 72.248 1.081 21.278
7. Volksgezondheid en milieu 0 10.498 31 10.127 0 10.690 0 10.637
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 304 3.035 854 592 0 3.135 0 597
TOTAAL 8.444 129.948 6.695 131.697 7.630 130.671 1.448 136.853
(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2025 Baten 2025 Lasten 2026 Baten 2026
i s i s i s i s
0. Bestuur en ondersteuning 7.153 26.118 1 106.187 53 25.770 634 101.719
1. Veiligheid 0 4.678 0 294 0 4.765 0 294
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 5.052 0 634 0 5.126 0 634
3. Economie 0 760 0 139 0 771 0 141
4. Onderwijs 0 2.909 0 193 646 4.037 646 193
5. Sport, cultuur en recreatie 0 6.916 0 349 0 6.958 0 349
6. Sociaal domein 0 71.449 46 19.846 0 72.311 46 18.478
7. Volksgezondheid en milieu 0 10.932 0 10.899 0 11.112 0 11.092
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 3.223 0 602 0 3.279 0 602
TOTAAL 7.153 132.037 47 139.143 699 134.129 1.326 133.502
4. Het navolgende nieuwe beleid 2023-2026 (inclusief einddatum) vast te stellen:
(x € 1000)
Lasten NIEUW BELEID in begroting 2023 - 2026 2023 2024 2025 2026 Einddatum
RVC01 Continueren van Landgraaf Verbindt 0 15 83 83 -
RVC02 Nazorg ex-gedetineerden 13 13 13 13 -
RVC03 Verbindingsknooppunt I&A personen met verward gedrag 0 12 12 12 -
RVC05 Aanpak eenzaamheid 8 8 8 8 -
RVC08 / Uitbreiding formatie BOA’s 2fte + 1x lease-voertuig 98 95 98 100
RVR01 -
RVC09 Salariskosten 2e bureauhoofd afdeling KCC + werkplekkosten 115 120 124 129 -
RVC14 Coördinator keten zorg & veiligheid, aandachtsgebied jeugd 100 104 108 112 -
RVC15 Inzet papieren communicatiemedium 50 50 50 50 -
RVC16 Middelen ter voorkoming van personele krapte 134 133 133 132 -
RVC17 Digitalisering t.b.v. raad – structureel 5 5 5 5 -
RVC19 Continuering inzet straatcoaches 116 116 116 116 -
RVC23a/b Bijraming budget openbaar groen 2023 niveau B 450 450 450 450 -
RVC25a Revitaliseren 3 dorpskermissen 'nieuwe stijl' - structureel 15 15 15 15 -
RVC25c Subsidieverordening 'stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen' 80 80 80 80 -
RVC25e Verkeersbeleid 20 20 20 20 -
RVC25f Uitbreiding capaciteit verkeer met 0,33 fte 24 25 26 27 -
RVR10 (CDA) Motie Hermans (2e kamer) handhaving en veiligheid 35 35 35 35 -
Collegebesluit Internationale contacten/stedenband met Andrychow 10 10 10 10 -
RVC04 Transformatieplan Wmo 400 400 2024
RVC06 Overbruggingskrediet centering zwangerschap 32 2023
RVC08 BOA's : aanschaf kleding, steekwerende vesten en bodycams 6 2023
RVC11 Uitbreiding formatie Welsun 2fte buurtopbouwwerk 155 155 2024
RVC12 Uitbreiding formatie Welsun 1fte ouderenwerk 78 78 2024
RVC13 Pilot naschools aanbod/rijke schooldag 150 94 2024
RVC17 Digitalisering tbv raad - incidenteel 30 6 2024
RVC21 Aanpak arbeidsmarkt meer arrangementen met loonkostensubsidie. 275 275 (100) (100) 2024
RVC23 a/b Bijraming budget openbaar groen 2023 niveau B 500 2023
RVC25a Revitaliseren 3 dorpskermissen 'nieuwe stijl' 18 18 2024
RVC25b Voeden reserve transformatie 500 2023
RVR07 Kleinschalige voorziening Nieuwenhagen jeugd 41 2023
Dekking ruimtevragen Inzetten (verlagen gereserveerde lasten) 4 ontvangen decentralisatie-uitkeringen (316) (321) (326) (331) -
Ruimtecreatie Vanaf 2026 jaarlijkse vaste storting ten laste van de exploitatie in de algemene reserve beëindigen (750) 2025
Inzet voordeel RVC 21 Storting in algemene reserve van het budgettaire voordeel van de dalende lasten voor 2025 en 2026 voortvloeiende uit RVC 21 100 100 -
Totaal per saldo 3.142 2.011 1.060 316
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landgraaf d.d. 3 november 2022.
De griffier, De voorzitter,