9. Lijst van afkortingen

AFKORTING VERKLARING
Ab Algemeen Bestuur
ABW Algemene Bijstandswet
ADV Anti-Disciminatievoorziening
AFBK Algemene en financiële beleidskaders
AHC Aandeelhouderscommissie
APV Algemene Plaatselijke Verordening
ARU Accres Relevante Rijksuitgaven
AvA Algemene vergadering van aandeelhouders
AVG Algemen verordening gegevensbescherming
B1 Project Burgers op 1
BADO Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheid
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BAP Beleidsalternatievenplan
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BCZ Afdeling Bestuurlijke en Concern Zaken
Bibob Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIO Baseline informatiebeveiliging overheid
BGE Basiskaart Geluid Emissie
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOP Buurtontmoetingsplek
BOR Afdeling Beheer Openbare Ruimte
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten
BV Besloten vennootschap
BW Burgerlijk Wetboek
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CE Conventionele explosieven
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSV Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV
DB Dagelijks Bestuur
DHZ Deltaplan Hoge Zandgronden
DIFTAR Gedifferentieerde tarieven
DMOP Duurzaam meerjaren onderhoudsplannen
DMS Documentmanagementsysteem
DPIA Data Protection Impact Assessment
DPMS Data Protection Management Systeem
DPRA Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie
DSO Digitaal Stelsel Omgevings Wet
DU Decentrale Uitkeringen
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO Diensverleningsovereenkomst
ECB Europese Centrale Bank
EMU Economische en Monetaire Unie
AFKORTING VERKLARING
ENSIA Eenduidig Normatiek Single Information Audit
ESZL Economische Samenwerking Zuid-Limburg
Etil Eigennaam van onderzoeksbureau
FB Afdeling Facilitair Bedrijf
FG Functionaris voor Gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO Functioneel Leeftijdsontslag
FTE Fulltime-equivalent
GBRD Gemeenschappelijke Basis- en Registratiedienst
GBO Gebruiksoppervlakte
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGU Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIDS Gezond In De Stad
GIPS Stichting Gehandicapten Informatie Project
GPK Gehandicapten parkeerkaart
GR Gemeenschappelijke Regeling
GREX Grondexploitatie
GRP Gemeenschappelijk riolerings plan
GTK Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
HALT Het Alternatief
HCL Historisch Centrum Limburg
HR21 Functiewaarderingssysteem voor gemeenten
HUP Hondenuitlaatplaats
GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan
IBA Internationale Bau Ausstellung
IDO Informatiepunt Digitale Overheid
IHP Integraal Huisvesting Plan
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
Iroko Eigennaam organisatie
ISD BOL Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum-Landgraaf
ISW Integraal Stedelijk Waterprogramma
IVN Instituut Voor Natuureducatie
IWP Integraal Water Plan
JENS Jong En Sterk
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht
JOP Jeugdontmoetingsplek
KBL Krediet Bank Limburg
KCC Afdeling Klant Contact Centrum
KIDO Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
KIR Kinderrechter
KDP Kostendekkingsplan
KOTA KinderOpvang Toeslag Affaire
Kpi Kritieke prestatie-indicator
LEA Lokale Educatieve Agenda
AFKORTING VERKLARING
LED Light Emitting Diode (Moderne Energiezuinige Verlichting)
LHB Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen
LIA Lokale Inclusie Agenda
LIAS Eigennaam voor producten van de firma Inergy
LIOF Limburgs Investerings- en OntwikkelingsFonds
LISA Eigennaam onderzoeksbureau
LLTB Limburgse Land-en Tuinbouwbond
LTA Landelijk Transitiearrangement
Lumpsum Lumpsum financiering (zak met geld te besteden aan geoormerkt doel)
MCS Management Control System
MIP Meerjarig Investeringsplan
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MKB Midden- en kleinbedrijf
MMR Samenwerking Meten, monitoren en rekenen
MO Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
MOB Mens Ontwikkel Bedrijf
MOP Meerjarenonderhoudsplan
NAL Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NEIMED Nederlands Expertise en Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp
NPRES Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
NIBM Niet in betekenende mate
NIPIA Eigennaam onderzoeksbureau
NRW Nordrhein-Westfalen
NT1 Niveau laaggeletterdheid
NvO Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht
NV Naamloze vennootschap
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid
OO Ontplofbare Oorlogsresten
OOV Openbare Orde en Veiligheid
OTS Ondertoezichtstelling
OV Openbaar vervoer
Ow Omgevingswet
OZB Onroerende Zaakbelasting
OZL Oostelijk Zuid-Limburg
PALET Parkstad Limburg Energie Transitie
PAUW Product Algemene Uitkering voor het Web
P/I per inwoner
PenC Afdeling Planning & Control
PBE Publiek Belang Electriciteitsproductie
PGB Persoonsgebonden budget
PIT Parkstad IT
PIJCOFAH Personeel, informatie, juridisch, communicatie, organisatie, financiën, automatisering, huisvesting
PLB Productie leveringsbedrijf
PLOOI Platform Open Overheidsinformatie
PMD Plastic Metaal Drankenkartons
PSA Personeel- en salarisadministratie
PSL Parkstad Limburg
RvdK Raad voor de Kinderbescherming
AFKORTING VERKLARING
RD4 Reinigingsdienst
RES ZL Regionale Energie Strategie Zuid Limburg
REV Regionale Externe Veiligheisrisico's
RIA Raadsinformatieavond
RIEC Regionale Informatie- en Expertise Centrum
RI&E Risico-inventarisatie en Evaluatie
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RKPL Regionale Klimaatadaptiestrategie Parkstad Limburg
ROG Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken
RVE Register Externe Veiligheidsrisico’s
RVC(i) Ruimtevraag College (investering)
RVR Ruimtevraag raad
RWE Rheinisch-Westfälisches Elektricitätswerk
RRGS Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
SES Sociaal Economische Structuurversterking
SSC Shared Service Center
SBL Stichting Bosbeheer Landgraaf
SMK Stichting Muziekschool Kerkrade
S&P Standard & Poor's
SOR Samenhangende objecten registratie
SPV Special Purpose Vehicle
Stg Stichting
SUMP Sustainable Urban Mobility Plan
SVBBL Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf
SVREZL Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
Sw Sociale werkvoorziening
TCG Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
TenH Afdeling Toezicht & Handhaving
TMF The Movefactory
TVW Transitievisie en Warmte
UDC Urban Data Center
VANG Van Afval naar Grondstof
VAZOM Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek
VIA Verbindingsknooppunt Informatie en Advies
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
Vpb Vennootschapsbelasting
VRI Verkeersregelinstallatie
VSV Vroegtijdig Schoolverlaten
VTH Vergunningen en Toezicht- en handhaving
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAMS Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein
WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBL Waterschapsbedrijf Limburg
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Wgs Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
AFKORTING VERKLARING
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wkb Wet Kwaliteitsborging
WML Waterleidings Maatschappij Limburg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOP Wijkontwikkelingsplan
WOO Wet Open Overheid
WOZ Wet Onroerende Zaken
WOZL Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
Wpg Wet Politiegegevens
Wro Wet ruimtelijke ordening
WSP Werkgever Service Punt
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW Wet Sociale Werkvoorziening /Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WTP Water Taken Plan
WWB Wet Werk en Bijstand
VIC Verbijzonderde Interne Controle
ZBB Zero Based Budgeting
Z-L Zuid-Limburg
ZMP Zeer Moeilijk Plaatsbaren