7. Onderzoeken 213A

Op grond van de gemeentewet (art. 213A) is de gemeente verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het College gevoerde bestuur.

Wij stellen voor het volgende onderzoek uit te laten voeren i.h.k.v. 213A onderzoek:
Bomennota 2014 – 2024.

Van het uitgevoerde onderzoek wordt een onderzoeksrapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Deze wordt vastgesteld door het College en wordt vervolgens ter inzage gelegd aan de raad.