1.1 Aanbieding

Landgraaf, 5 oktober 2021

Aan de gemeenteraad van Landgraaf

Conform artikel 190 Gemeentewet bieden wij u hierbij de programmabegroting 2022 aan.
De begroting omvat tevens de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025

Wij stellen u voor deze begroting vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,    de burgemeester,