6. Toelichting verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen)

1.  Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht
Besluit tot deelneming Collegebesluit van 3 maart 2009 (toestemming raad 9 april 2009)
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling (2 centrumgemeenten)
Programma 1. Veiligheid
Bestuurlijk belang Provincie breed uitvoeren wettelijke verplichting ADV
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Blezer (Bestuurlijke en Concern Zaken)
J. Dahlmans (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Swelsen (Planning & Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het doel van de Regeling is het aan de inwoners van de deelnemende gemeenten bieden van toegang tot een Antidiscriminatievoorziening en het daardoor (laten) oprichten en het in stand houden van de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg).

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De meest efficiënte gezamenlijke invulling van deze wettelijke verplichting.

Ontwikkelingen
De ADV Limburg ontwikkelt zich mede door de gezamenlijke aanpak verder tot expertisecentrum voor de gehele provincie en creëert draagvlak voor een effectieve en duurzame aanpak van discriminatie.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Geen bijzonderheden. 

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 16
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt betaald aan de centrumgemeente Maastricht, naar rato van het aantal inwoners per 1-1 van het lopende begrotingsjaar (bron: CBS).

(Financiële) Risico’s
Geen Bijzonderheden.

2. Bestuursovereenkomst informele zorg – Gemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Bestuursovereenkomst samenwerking informele zorg
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal domein
Bestuurlijk belang Via stuurgroep WMO: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Zijlstra (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning & Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het gezamenlijk subsidiëren van de instellingen.

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De bestuursovereenkomst is in 2019 aangegaan. Hiermee heeft gemeente Landgraaf de subsidiering van Cizop, Buddyzorg en Levanto vrijwilligers overgedragen aan gemeente Heerlen. Dit met als doel om te besparen op de administratieve lasten van zowel de gemeente als de instellingen. Zij hoeven nog maar op 1 plek hun aanvraag en verantwoording in te dienen. Daarnaast kunnen de deelnemende gemeenten, middels een periodiek overleg, eenduidiger inhoudelijk sturen op de te behalen resultaten en ontwikkelpunten, die enkele lokale verschillen daargelaten, voor alle gemeenten hetzelfde zijn.

Ontwikkelingen
In overleg met de instellingen zijn subsidievoorwaarden opgesteld. Middels regionale voortgangs-overleggen wordt de voortgang op deze voorwaarden gemonitord. Vanwege Covid-19 zijn nog niet alle gestelde doelen behaald.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Geen bijzonderheden. 

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 90
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond
Besluit tot deelneming Opgericht in 2011
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Wethouder C. Wilbach vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf in het Dagelijks en Algemeen Bestuur
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
M. Ubachs (Planning en Control)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van alle lokale belastingen en beheert de basisregistratie WOZ (administratie en waardering). 

Tot het takenpakket horen: 
-    Advisering omtrent conceptverordening(en);
-    De opbouw van benodigde basisregistraties;
-    Het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de
-    Dwanginvordering en oninbaar verklaring;
-    Afhandeling van klantreacties gedurende al deze processtappen.
De BsGW doet dit tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. 

Actieve informatieplicht
BsGW stelt jaarlijks een begroting op waarover de gemeente haar zienswijze mag kenbaar maken. Verder worden 4 bestuursrapportages, het jaarverslag en de jaarrekening opgesteld ter verantwoording. Daarnaast ontvangt elke gemeente per kwartaal een uitvoeringsrapportage waarbij over de te ontvangen belastingen, heffingen en gedane kwijtschelding gemeente specifiek wordt gerapporteerd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
In de gemeentelijke begroting 2022 zijn op basis van de bijdrage aan de BsGW de (concept) tarieven voor belastingen en heffingen vastgesteld. BsGW draagt zorg voor het heffen, opleggen van de aanslagen en innen van de opbrengsten belastingen en heffingen. Van BsGW wordt verwacht dat zij dit tegen een zo laag mogelijke prijs doen in combinatie met de verwachte kwaliteit zoals deze in de dienstverleningsovereenkomst (de specifieke voorwaarden) is vastgelegd.

Ontwikkelingen
BsGW telt inmiddels 29 deelnemende gemeenten en 1 waterschap. Slechts 2 Limburgse gemeenten nemen niet deel in BsGW. BsGW zal deze gemeenten niet meer actief benaderen voor deelname, maar de komende tijd vooral nadruk leggen op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening richting de deelnemende gemeenten en hun klanten. Andere ontwikkelingen zijn de (mogelijke) harmonisatie van uitvoering van belastingen en heffingen, het regieportaal gebruiksoppervlakte (GBO) en de samenhangende objecten registratie (SOR) met als wettelijke ingangsdatum 1-1-2025.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente Landgraaf heeft de uitvoeringstaken belastingen en heffingen in zijn geheel overgedragen aan BsGW. De gemeente Landgraaf blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven via de verordeningen. Het beleid daartoe wordt jaarlijks vastgesteld door de raad.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 568
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.203 € 1.203
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 7.084 € 6.797
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
BsGW voert een eigen risicomanagement uit en op basis daarvan houden zij een weerstandscapaciteit aan waarmee ze de majeure risico’s kunnen opvangen, mochten deze opkomen. Tevens is er in de de begroting 2022 een post onvoorzien opgenomen. Op dit moment speelt bij BsGW een belangrijk risico: de lagere opbrengst vervolgingskosten (Covid-19 gerelateerd) en de proceskosten WOZ-bezwaren. In de begroting is het bedrag voor proceskosten voor 2022 opgehoogd ten opzichte van 2021, hierbij is de laatste jaren echter sprake van een onderschrijding. De Raad heeft bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 een zienswijze ingediend om het weerstandsvermogen niet aan te vullen. 

4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit bestuursovereenkomst in 2003
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk, aan het college van de gemeente Heerlen opgedragen taak.
Programma 4. Onderwijs
Bestuurlijk belang Stuurgroep: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Kettenis (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Stuurgroep VSV

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het uitvoeren van de leerplichtwet, regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Ook met de nieuwe overeenkomst, deze is ingegaan op 1 augustus 2020, heeft de gemeente Landgraaf haar taken op het gebied van het uitvoeren van de leerplichtwet, regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten overgedragen aan het Bureau VSV. Het doel is het realiseren van een sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en regionale samenwerking voor de uitvoering van de leerplicht wet. 

Ontwikkelingen
Gekoppeld aan de nieuwe bestuursovereenkomst is de meerjarenbegroting vanaf 2020 gedeeld. Deze meerjarenbegroting zal de overgedragen taken waarborgen. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
In Parkstad werken we inzake leerplicht vanuit een preventieve aanpak. Bureau VSV benadert de ouders van de vierjarigen die niet op een school staan ingeschreven. In een enkel geval is een kind er om sociaal/medische redenen nog niet aan toe om naar het basisonderwijs te gaan. Om een goede inschatting te maken, wordt binnen Parkstad al in de voorschoolse fase gekeken of een leerling de overstap met vier jaar naar het basisonderwijs kan maken. Hierbij wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van het knooppunt voorschoolse voorziening met primair onderwijs.
In Parkstad werken we vanuit de missie: ‘Vanuit een unieke bevoegdheid bewaakt bureau VSV het leerrecht en ondersteunt jeugdigen waar nodig als verbindende partner in de keten’. De jongere moet klaar zijn om een passende plek in de samenleving te krijgen’. Als het even niet lukt op school, onderzoeken we wat jongeren nodig hebben om hen weer perspectief te bieden, zodat zij een onafhankelijk bestaan kunnen leiden. Met name voor de consulenten kwetsbare jongeren zijn dit intensieve ondersteuningstrajecten. De afspraak is om de projecten ‘Schoolcoach’ en ‘Kwetsbare jongeren’ door te voeren. Deze zijn vanaf 2021 vertaald in de begroting.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 189
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.

(Financiële) Risico’s
Het verlagen van de bijdragen door gemeenten en andere financiers, waardoor de exploitatie van bureau VSV op termijn onder druk komt te staan.

5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 - Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Stuurgroep: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Dautzenberg (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2020 is in het leven geroepen om de taak opvang en beschermd wonen binnen de Wmo binnen Parkstad uit te voeren. De verantwoordelijkheden voor de taak liggen bij de deelnemende gemeenten. Het Rijksbudget wordt verstrekt aan de centrumgemeente Heerlen.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Binnen Parkstad Limburg worden taken in toenemende mate gemeenschappelijk uitgevoerd. Bij deze taak moeten de centrumgemeente en de andere Parkstadgemeenten samenwerken omdat ze samen de verantwoordelijkheid en het budget hebben. Maar ook vanuit de inhoudelijke noodzaak omdat bij opvang en beschermd wonen de individuele gemeenten een belangrijke rol spelen in het voortraject en de nazorg.

Ontwikkelingen
In 2021 is de tweede uitvoeringsagenda opvang en beschermd wonen vastgesteld. Met deze uitvoeringsagenda zijn ook de voorbereidingen voor de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 gestart. In 2022 zal er een nieuwe inkoop plaatsvinden en wordt de samenwerking en verdeelsleutels tussen de Parkstadgemeenten herzien. Dit betekent ook dat de centrumregeling wordt aangepast naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor beschermd wonen. Voor de Maatschappelijke Opvang werken we aan de transformatie van de opvanglocaties. Uitgangspunt is dat regionale voorzieningen ook regionaal bekostigd blijven Het besluit over de decentralisatie van de maatschappelijke opvang is uitgesteld tot 2024.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente bewaakt via de stuurgroep Wmo Parkstad de uitvoering van de centrumregeling via de jaarlijkse rapportages en het voorbereiden van de begroting.

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.
Naast rijksmiddelen die de gemeente Heerlen rechtstreeks ontvangt, geven de deelnemende gemeenten een bijdrage naar rato van het inwonersaantal indien de rijksmiddelen ontoereikend zijn. Voor 2022 wordt verwacht dat de rijksmiddelen toereikend zijn.

(Financiële) Risico’s
N.v.t.

6. GGD Zuid-Limburg - Maastricht
Besluit tot deelneming Besluit Raad 15-12-2005 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur: wethouder A. Schiffelers
Plv. Lid Algemeen Bestuur (Burgemeester)
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Dautzenberg (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De GGD heeft een taak op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Een aantal taken is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De GGD wordt beschouwd als een instituut dat hoogwaardige kwaliteit levert en is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid. De komende jaren is het streven erop gericht om de Trendbreuk te realiseren en wordt gewerkt aan een nieuw basispakket voor de Jeugdgezondheidszorg 

Ontwikkelingen
Het algemeen bestuur van de GGD heeft het Meerjarenperspectief 2020-2023 vastgesteld. Dit betekent dat de inhoudelijke en financiële kaders de komende jaren onderwerp van gesprek zijn met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Daarnaast is het regionale gezondheidsbeleid geactualiseerd en eind 2019 door de gemeenteraden vastgesteld. Daarbij wordt naast de wettelijke taken ingezet op het realiseren van de Trendbreuk in 2030, waarbij de focus wordt gelegd op de jeugd als gezonde generatie. De uitvoering is belegd bij het programmabureau Trendbreuk dat bij de GGD is ondergebracht.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente bewaakt dat de GGD de hoogwaardige kwaliteit blijft leveren en onderneemt activiteiten die er op gericht zijn om meer inzicht in de begroting en exploitatie van de GGD ZL te verkrijgen. Voor wat betreft de ontwikkeling van de GGD, als netwerkpartner binnen het gehele sociaal domein geldt dat de gemeente en de GGD samen zoeken naar antwoorden op de inhoudelijke ambities. Hierbij wordt gezocht naar slimme verbindingen op inhoudelijk, organisatorisch en financieel vlak. In 2022 wordt het gesprek gevoerd over de positionering en (door)ontwikkeling van de GGD Zuid-Limburg als organisatie. Dit ook naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen de afgelopen- en komende jaren.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie * € 1.913
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.548 € 1.548
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 29.222 € 29.222
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* Inclusief bijdrage Veilig Thuis. Per 1 januari 2015 is Veilig Thuis op verzoek van alle gemeenten in Zuid-Limburg ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg en als zodanig ook verwerkt in de b

(Financiële) Risico’s

De financieel kwetsbare positie van de GGD is tweeledig: enerzijds is in de exploitatie onvoldoende ruimte om tegenvallers c.q. risico’s op te vangen en anderzijds is ook de vermogenspositie onvoldoende om financiële risico’s te dekken. Hierdoor is het weerstandsvermogen (de verhouding tussen weerstandscapaciteit en risico’s) te laag.

De algemene reserve (onderdeel GGD) binnen de GGD ZL bedraagt momenteel € 165.941 (stand per 31 dec. 2020). 

Door deelnemende gemeenten is gekozen om geen weerstandsvermogen op te bouwen bij de GGD. Mogelijke verliesbijdragen worden naar rato inwoneraantal door de gemeenten gedragen. Vanaf 2020 gaat de GGD de taken van de Jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18-jarigen uitvoeren. Doordat tot 2020 elke gemeente individueel budgetafspraken en dienstverleningsafspraken hebben gemaakt met de jeugdgezondheidszorg aanbieders 0 tot 4-jarigen, zijn bij harmonisatie van deze afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling GGD  herverdelingseffecten per individuele gemeente ontstaan. Waar in 2021 sprake was van een historisch bepaalde begroting van de vier voormalige JGZ-organisaties samen, betref de programmabegroting JGZ 2022-2025 een geïntegreerde meerjarenbegroting. De uitgangspunten waarop deze begroting is gebaseerd zijn vastgelegd in de bestuurlijke opdracht vanuit de Stuurgroep JGZ (besluit 3 juli 2019) en in het document ‘Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst’ dat op 24 september 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De uitwerking ervan is beschreven in het document: ‘Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag’  

De GGD ZL geeft in de begroting en in de opgenomen consequenties van het meerjarenperspectief 2022-2025 inzicht in de financiële positie. Uit de opgenomen risico-inventarisatie blijkt dat indien deze risico’s maximaal zullen opkomen, gemeenten zullen moeten bijspringen. Zie risicoparagraaf (4e W) voor het risico (Kans*Impact) voor Landgraaf.

7. Het Gegevenshuis - Landgraaf
Besluit tot deelneming Februari 2015, College
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
In beide gevallen wordt Landgraaf vertegenwoordigd door de Burgemeester
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
T. Kohl (Facilitair Bedrijf) & B. Schiffers (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
“Het Gegevenshuis” heeft tot doel het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Kwartaalrapportages.
3. Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De schaalgrootte van de gemeente Landgraaf rechtvaardigt niet altijd een solitaire manier van werken. Bovendien streeft de Rijksoverheid ook naar grotere gemeenten om zo de taken die aan gemeenten worden gedecentraliseerd beter te borgen. Het samenwerken met andere (Parkstad) gemeenten zoals in de GR Gegevenshuis, is een manier om hieraan tegemoet te komen.

Ontwikkelingen
Het Gegevenshuis streeft naar het uitbreiden van dienstverlening naar de huidige deelnemers. Daarnaast zal ook het aantal deelnemers moeten toenemen om zodoende een schaalgrootte te verwerven die kostenbesparingen bij de deelnemende gemeenten mogelijk moet maken. Zo is naast de toetreding van het Waterschap Limburg op 1 januari 2017 ook de gemeente Eijsden-Margraten 1 januari 2018 toegetreden. De gemeente Sittard-Geleen is in juni 2020 toegetreden.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het inwinnen, beheren en leveren van data ontwikkelt zich steeds meer naar een specialisme dat nodig is om de digitale overheid vorm te geven. In 2020 zijn door Het Gegevenshuis (in navolging op de eerdere stappen de al vanaf 2017 vorm krijgen) weer nieuwe stappen gezet om de deelnemers in stelling te brengen om de slag naar datagestuurd werken te maken. Data die betrekking hebben op ruimte, bouwen, bodem, lucht, water, natuur, geluid, cultuurhistorie etc. moeten in onderling verband gebracht worden, waarbij de koppeling via de geometrie voor de hand ligt.
Er loopt in Landgraaf een traject waarbij we het ruimtelijk databeheer binnen Landgraaf synchroniseren en harmoniseren. We werken aan een systeem van eenmalige inwinning, eenmalig registreren en meervoudig gebruik. Dit leidt tot een betere efficiëntie en een verbetering van onze data. Vanuit dit traject zijn we opties aan het bekijken die eventueel mogelijk zijn om databeheer over te brengen naar Het Gegevenshuis.

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie * € 248
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 155 € 115
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 217 € 172
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* Deze structurele bijdrage is voor de basisdeelname aan de GR en de bijdrage t.b.v. databeheer riolen.

(Financiële) Risico’s
Vooralsnog worden geen (financiële) risico’s onderkend.

8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht
Besluit tot deelneming Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling d.d. 23 september 2014.
Besluit Raad Wijziging centrumregeling d.d. 24 september 2015.
Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling 2019-2022 d.d. 27 september 2018.
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
I. de Jel (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De gemeente Maastricht is als centrumgemeente in samenwerking met de regiogemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal voorzieningen voor jeugdhulp en het bevorderen van ketensamenwerking. 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting en uitvoeringsplan.
2.    Kwartaalrapportages.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Binnen Zuid-Limburg wordt samengewerkt op het gebied van jeugdhulp. Het gaat daarbij om afstemming tussen de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. 

Ontwikkelingen
M.i.v. 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de inkoop van deze jeugdhulp hebben de 16 gemeenten in Zuid-Limburg voor de niet landelijk c.q. lokaal ingekochte jeugdhulp gekozen voor gezamenlijke inkoop door middel van een centrumgemeente constructie. Er is sprake van een basispakket en een keuzepakket. Hierbij fungeert Maastricht als centrumgemeente. Deze centrumregeling is in september 2018 door de raad vastgesteld voor de periode 2019-2022. Bij deze centrumregeling hoort een Service Level Agreement. Conform de centrumregeling stelt Maastricht jaarlijks een uitvoeringsplan op, waarin de uit te voeren werkzaamheden door de centrumgemeente nader zijn uitgewerkt. De stuurgroep Jeugd ZL zal het uitvoeringsplan voor 2022 vaststellen. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Ieder kwartaal wordt een actuele voortgangsrapportage verstrekt door de centrumgemeente. Landgraaf heeft besloten alleen het basispakket af te nemen. Dit basispakket behelst de inkoop van crisishulp, verblijf en de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De inkoop basishulp jeugd (ambulante begeleiding en behandeling) is vanaf 2019 vormgegeven op de schaal van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal en aan JENS gegund. Inhoudelijk wordt wel inzake doelgroep arrangementen onderwijs-jeugd op regionale schaal samengewerkt. Per 1 januari 2023 dienen alle onderdelen van het basispakket opnieuw te zijn verworven. 2022 zal in het teken staan van deze verwerving. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Samenwerking continueren en zorgen voor optimale afstemming tussen landelijke, (sub)regionale en lokale activiteiten. 

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 7.052
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij n.v.t. n.v.t.
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar n.v.t.

(Financiële) Risico’s
Zie programma.

9. ISDBOL (Intergemeenschappelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf)
Besluit tot deelneming Raad: 14 december 2006, op voorstel van college d.d. 7 november 2006
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
In beide gevallen wordt Landgraaf vertegenwoordigd door Wethouder C. Wilbach
Vertegenwoordiging Raadsleden in het AB: P. Willemsen-Nadenoen (GBBL) & M. van Caldenberg (SP)
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Zijlstra (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De twee deelnemende gemeenten hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de beleidsvoorbereiding en uitvoering van hun taken met betrekking tot onderdelen van de Participatiewet overgedragen aan de ISD BOL.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    1e en 2e bestuursrapportage
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het primaire doel van de gemeente is het beschikken over een uitvoeringsorganisatie die op betrouwbare, effectieve, efficiënte, professionele en innovatieve wijze uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken. De eigen verantwoordelijkheid van de burger moet hierbij centraal staan. De dienst dient haar taken zo uit te voeren dat steeds zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn of worden van een uitkering en daar waar mensen dit toch worden de tijd dat ze een beroep moeten doen op een uitkering zo kort als mogelijk te houden. Voor wat betreft de mensontwikkeling en de uitstroom naar werk zijn het gemeentelijk Werkbedrijf en het regionale Werkgeversservicepunt belangrijke partners. 
De organisatie heeft ook een rol in het signaleren van mogelijke problemen op andere terreinen en daar waar aan de orde te zorgen voor een adequate doorverwijzing dan wel het zelf organiseren van de noodzakelijke ondersteuning.

Ontwikkelingen
Tot 2019 was er een daling van de cliënt-aantallen te zien. In 2020 hebben de maatregelen rondom Covid-19 ertoe geleid dat dit jaar is afgesloten met een stijging van 5,6%. Ten tijde van het opmaken van de begroting zien wij de cijfers langzaam maar zeker weer dalen, mede door het herstel van de economie. Voor de komende jaren zullen we blijven inzetten op een daling. 

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Op grond van deze wet kregen gemeenten van het ministerie een gebundeld budget voor de uitvoering van meerdere uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken, waaronder ook de bijstandsuitkering. Voor 2014 was nog sprake van een overschot van bijna 500 duizend euro en sinds 2015 kampt Landgraaf jaarlijks met een tekort op de gebundelde uitkering variërend tussen de 500 duizend en 1,1 miljoen. Tegen de hoogte van het bedrag van de gebundelde uitkering hebben wij dan ook consequent bezwaar en beroep aangetekend. Voor 2015 en 2016 heeft de rechter Landgraaf in het gelijk gesteld en is het ministerie met een nieuwe berekening gekomen. 
Vanaf 2020 is dit tekort inmiddels onvoldoende om in aanmerking te komen voor een Vangnetuitkering. Zoals gezegd blijven wij inzetten op een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en daarmee ook op een nivellering van het tekort. 

Per 1 januari 2022 zal voormalig gemeente Onderbanken geen onderdeel meer uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. De uittreding van Beekdaelen zal gevolgen hebben voor de bedrijfsvoeringskosten. Een deel van deze kostenstijging wordt ondervangen door de uittreedsom die Beekdaelen hiervoor betaald. Ten behoeve van de dienstverlening aan cliënten en vanwege de naamsbekendheid zal er geen wijziging van de naam plaatsvinden. Ook in 2022 zal ISD BOL, ISD BOL blijven heten. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het beleidskader voor de uitvoering van de participatiewet ligt in het meerjarenbeleidsplan. Voor 2022 – 2026 wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarin we blijven inzetten op het maximaal participeren met als hoogste doel betaalde arbeid.  

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 20.688
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 5.315 € 5.926
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
Zie programma 6 Sociaal Domein, onder “Wat zijn de risico’s”.

10. Kredietbank Limburg - Geleen
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Lid Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Kredietbank Limburg is een gemeenschappelijke regeling die ten doel heeft:
-    het op sociaal/maatschappelijk verantwoorde wijze verstrekken van krediet;
-    het verrichten van activiteiten in het kader van regelen van schulden;
-    het bieden van hulp aan personen die in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te geraken;     daaronder wordt mede verstaan het geven van voorlichting;
-    het verrichten van financiële diensten evenals verdere handelingen die met het vorenstaande in de     ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan de Kredietbank Limburg bewindvoeringstaken uitvoeren. De Kredietbank Limburg heeft geen winstoogmerk.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    Begrotingswijziging, voor zover noodzakelijk

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Belangrijke doelstelling van de gemeente is het welzijn van haar burgers. Door de inzet van de Kredietbank Limburg wordt, door middel van schuldhulptrajecten, ondersteuning gegeven aan inwoners die in financiële problemen zijn gekomen en die daar zonder hulp van buiten niet meer uit dreigen te komen. De Kredietbank heeft hierbij niet alleen een rol naar de inwoners maar is ook een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente en haar andere partners in het kader van vroegsignalering.

Ontwikkelingen
Door de deelname aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de portefeuillehouder Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, is directe beleidssturing bij de Kredietbank geborgd. In de afgelopen jaren is enerzijds ingezet op beheersing van de kosten, en dan met name de bijdrage in het exploitatietekort, en het optimaliseren van de dienstverlening. Dat heeft zijn beslag gekregen in de visie ‘KBL 2.0 Anders Denken, Anders Doen’ De werkwijze vanuit deze visie is in de afgelopen jaren grotendeels uitgerold, hetgeen bijvoorbeeld geleid heeft tot uniformering van werkprocessen. Achtergrond is het willen realiseren van optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom is inmiddels ook een nieuwe agenda opgesteld met de aandachtspunten voor de komende jaren. De backoffice van de KBL is sinds 2014 in Geleen. De klantcontacten zijn nog steeds dicht bij de klant bij de ketenpartners (in Landgraaf bij Welsun). Hierdoor blijft het mogelijk om aan te sluiten bij lokale ontwikkelingen en steeds te zoeken naar de beste manier om de samenwerking lokaal vorm te geven. 
Om financiële tegenvallers zo veel als mogelijk te voorkomen wordt vanaf 2019 gewerkt met hogere tarieven die ervoor moeten zorgen dat de exploitatie sluitend is. Omdat gemeenten betalen op basis van realisatie kan ook bij deze hogere tariefstelling sprake zijn van een tekort indien gemeenten minder afnemen dan begroot.

In 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijks schuldhulpverlening ingegaan. Door deze wetswijziging krijgen we als gemeente meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen om op die manier mensen met financiële problemen eerder te traceren.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente Landgraaf is bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg in 2005 toegetreden. De Kredietbank Limburg levert diensten met betrekking tot: Sociale Kredietverlening, Schuldhulpverlening, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en WSNP. In Landgraaf vormt de KBL de 2e lijn. De poort tot schulddienstverlening wordt gevormd door Welsun, waarbij aan de poort de dienstverlening integraal vorm gegeven wordt. Uitgangspunt is steeds om die ondersteuning in te zetten die voor de persoon nodig is, waarbij geldt zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Door bijvoorbeeld meer in te zetten op saneringskredieten kan voorkomen worden dat bewind voering nodig is. Naast de Kredietbank wordt samengewerkt met andere partners zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst, de woningvereniging en WML. 2021 heeft in het teken gestaan van het uitwerken van de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de overige wetswijzingen op dit gebied.  Ook loopt er in 2021-2022 een pilot in het kader van schuldhulpverlening aan ondernemers. 

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 344
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 11.273 € 11.434
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
Vooralsnog worden geen (financiële) risico’s onderkend.

11. Omnibuzz - Sittard
Besluit tot deelneming 26 mei 2016: GR gepubliceerd en in werking getreden
19-2-2020: Raad akkoord met wijziging GR
21-4-2020: wijziging GR bekrachtigd door college
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
I. de Jel (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
31 Limburgse gemeenten hebben de inkoop, aansturing van en regie over het doelgroepenvervoer ondergebracht bij de GR Omnibuzz.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Centrale opdracht is de aanbesteding en organisatie van het doelgroepenvervoer, waaronder het huidige Regiotaxi Wmo-vervoer, door de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz namens de 31 deelnemende gemeenten. Een efficiënt, integraal en kwalitatief goed doelgroepenvervoer moet vorm krijgen middels het vormgeven aan een regiecentrale. De visie staat beschreven in de twee door de gemeenten vastgestelde regionale visies van Zuid- en Noord- en Midden-Limburg.

Ontwikkelingen
Het contract met Veolia voor de uitvoering van de Regiotaxi is beëindigd op 10 december 2016. De gemeenten hebben meer taken in het vervoer gekregen door de decentralisaties terwijl de budgetten beperkt zijn. Gemeenten hebben de ambitie om het doelgroepenvervoer toekomstbestendig te organiseren met een nadrukkelijke aansluiting op het openbaar vervoer. Daarbij is gekozen voor:
a.    Het regiemodel t.b.v. de uitvoering van vervoer voor doelgroepen;
b.    Een publiekrechtelijke inrichting van het regiemodel op Limburgse schaal;
c.    Een gefaseerde instroom van de vervoerssoorten, te starten per 11-12-2016 met Regiotaxi en later mogelijk met Wmo-begeleid vervoer en nog later met leerlingenvervoer;
d.    Andere vervoersstromen kunnen eveneens worden toegevoegd.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De GR Omnibuzz richt zich op het uitvoering geven aan de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders, het beleid voor het doelgroepenvervoer ligt en blijft bij de gemeenten. De uitvoering van het beleid bestaat uit de rit-aanname, de planning van de rit en de rit-uitvoering. Rit-aanname en planning komen in één hand, het zogenaamde regiemodel. De rit-uitvoering wordt aanbesteed.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 1.240
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 588 € 582
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 3.643 € 3.616
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s
Omnibuzz heeft een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waar de GR mee kan worden geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze maximaal te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn: verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz, plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling, economische kwetsbaarheid vervoersbedrijven, gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten, onvoldoende kennis van systemen waardoor processen stagneren.
Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s al in de begroting zijn doorgerekend wordt de maximale impact geschat op €1.308.000 voor Omnibuzz als geheel. De gemeente Landgraaf participeert voor een percentage van 4,19% in Omnibuzz. Derhalve is een risico opgenomen voor een bedrag van circa € 54.805 zijnde het aandeel van Landgraaf. 

12. Parkstad IT (PIT) – Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Raadsbesluit 2014
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang De Burgemeester vertegenwoordigd de gemeente
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Reijnders (Facilitair Bedrijf)
Financieel:
B. Raven (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
N.v.t.

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Parkstad IT is het initiatief van de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg om een gemeenschappelijke ICT-dienst voor het technisch beheer van ICT-middelen te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2015 is Parkstad IT operationeel als zgn. lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente. De gemeente Heerlen heeft de rol van centrumgemeente en herbergt de uitvoeringsorganisatie. 

Ontwikkelingen
Vanuit de DVO en de beheerorganisatie inzake automatisering wordt gekoerst op een bredere samenwerking op het gebied shared services (SSC ZL). De deelnemersraad heeft de manager van PIT de opdracht gegeven om met een advies te komen op welke wijze PIT toekomstbestendig gemaakt kan worden met het oog op de huidige opgaven en ontwikkelingen. Dit onderzoek is in augustus 2021 van start gegaan. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
N.v.t. 

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 1.579
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 0 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* Deze bijdrage is inclusief het deel voor ISDBOL. Hier staat een even grote baat vanuit ISDBOL tegenover

(Financiële) Risico’s

De financiële verdeelsleutel binnen de GR is gebaseerd op het aantal accounts en type applicaties dat elke deelnemer afneemt. Dit wordt elk jaar opnieuw bepaald (peildatum) en kan in de komende jaren tot een mutatie (plus of min) in de bijdrage aan PIT leiden. 

PIT en de geleverde diensten ontstaat regelmatig een discussie over wat een project is en hoe dit in de bestaande begroting is opgenomen. Op dit moment is daar een werkgroep mee aan de slag. De deelnemers zijn van mening dat de meeste projecten in de huidige dienstverlening vallen en changes zijn. Changes die in het verleden ook plaatsvonden zonder extra kosten. PIT ziet dit anders en ook steeds meer knellen. Vanuit deze discussie zal er een voorstel komen en via het DVO zal dat zeer waarschijnlijk resulteren in een begrotingswijziging/voorstel aan de deelnemersraad. Dat heeft gevolgen voor de begroting van 2022.

ISDBOL neemt via Landgraaf deel aan PIT. De lasten die hierop betrekking hebben worden doorberekend. Indien ISDBOL dit niet binnen haar eigen begroting kan opvangen zal dit gedeeltelijk (circa 52%) een extra last worden voor Landgraaf, via een verhoogde bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling ISDBOL.

13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht
Besluit tot deelneming 20 december 2012 heeft de raad ingestemd met voorstel
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang De Burgemeester vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
W. Jongen (Handhaving en Toezicht)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De RUD zal voor Landgraaf alleen de wettelijke basistaken uitvoeren. 

Ontwikkelingen
De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is op 1 januari 2013 in werking getreden. Voor Landgraaf betekent dit dat de wettelijke basistaken zijn overgegaan naar deze uitvoeringsdienst. Het betreft hoofdzakelijk een aantal milieutaken. Vanaf 1 juli 2013 is de RUD Zuid-Limburg daadwerkelijk operationeel en vanaf januari 2018 zijn alle medewerkers geplaatst in de RUD Zuid-Limburg. De zogenaamde wettelijke basistaken worden dus nu uitgevoerd vanuit de RUD waarbij de bevoegdheden bij het college van burgemeester en wethouders blijven. Voor 2022 staat de nieuwe Omgevingswet en daaraan gelieerd de overgang van het bevoegd gezag (van provincie naar gemeente) van de bodemtaken op de rol.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
N.v.t.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 224
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.153 € 1.499
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 2.856 € 2.332
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 367

Financiële risico's
N.v.t.

14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen
Besluit tot deelneming B&W Nota d.d. 26 augustus 1997
Raadsbesluit d.d. 2 oktober 1997
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder F. Janssen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Roos (Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
M. Ubachs (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Reinigingsdiensten Rd4 is de inzameldienst voor huishoudelijke afvalstoffen voor de regio Parkstad Limburg  en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Naast de inzameling van het huishoudelijk afval beheer en exploiteert Rd4 tevens de regionale milieuparken en het Kringloopbedrijf en de bijbehorende –winkels. Deze hoofdactiviteiten vormen het Basispakket van de GR.
Daarnaast verricht Reinigingsdiensten Rd4 via een pluspakket optionele diensten in het kader van het reinigen van de openbare ruimte: straatreiniging, kolkenzuigen, gladheidbestrijding etc. Deze pluspakket diensten worden in de verdere beschouwing van de verbonden partij niet betrokken omdat dit een facultatieve deelname betreft vergelijkbaar met de uitbesteding van werkzaamheden. Hiermee is de GR Reinigingsdiensten Rd4 een belangrijke schakel bij de uitoefening van de publieke taak.
Het eigenaarschap van de gemeenten voorziet in een directe gemeentelijke betrokkenheid op bestuursniveau van de GR Reinigingsdiensten Rd4: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Actieve informatieplicht
De GR Rd4 stelt jaarlijks een begroting op en vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven. Verantwoording gedurende het jaar vindt plaats middels kwartaalrapportages. Eindverantwoording middels jaarrekening en jaarverslag.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimte en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied.
Hiermee wordt voldaan aan de wens om via samenwerking de belangen van het op een milieu-hygiënische verantwoorde wijze inzamelen van grond- en afvalstoffen te behartigen met in acht name van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid én uitgangspunten van de circulaire economie. 
Ontwikkelingen
Binnen de GR Reinigingsdiensten is, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, in 2013 een Afvalbeheersplan vastgesteld. De basis van de inzameling van afval is in de afgelopen jaren gerealiseerd, doch afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen. Vandaar dan ook dat de laatste jaren nader gekeken wordt naar het totale beheer van de afvalketen alsmede het stimuleren en verleiden tot een 'gewenst afvalgedrag'. Op termijn zullen grondstoffen schaarser worden hetgeen betere scheiding van afvalstromen noodzakelijk maakt. Betere afvalscheiding, meer preventie en verdere duurzaamheid van afvalbewerking en verwerking vormen de bouwstenen van het nieuwe Grondstoffenplan 2022-2026. 
Nadruk komt te liggen op het (nog) beter scheiden van restafval en het optimaliseren van hergebruik van afvalstromen als grondstoffen (circulaire economie). Het huidige afvalbeheersplan voorziet in een doelstelling om te komen tot een maximum van 100 kg restafval per inwoner. Landelijk wordt zelf de doelstelling gesteld op 75% bronscheiding. Dit percentage zal in de toekomt nog hoger komen te liggen. Concreet komt dit neer op maximaal 100 kg fijn én grof huishoudelijk restafval per inwoner. In de Landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling wordt voor 2025 gesproken over 30 kg.! In het nieuwe grondstoffenplan zal daar ook gevolg aan gegeven worden. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Rekening houdend met de wijze waarop de GR Reinigingsdiensten Rd4, de gemeente bij wet opgelegde verplichte, inzameltaken voor huishoudelijk afval alsmede de overige haar opgelegde taken behartigt, is het beleid erop gericht om de relatie blijvend te onderhouden waarbij gestreefd zal worden naar een zo’n meest optimaal mogelijk milieu- en kostenresultaat.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 3.696
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 2.817 € 2.960
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 40.711 € 39.761
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

(Financiële) Risico’s

De variabele opbrengsten, van het aanbieden per keer dat een container aan de weg staat of elke keer dat een zak in de container wordt gegooid, wordt deels gebruikt om ook vaste kosten te dekken. Binnen de Rd4 gemeenten is afgesproken om de variabele tarieven (diftar) zo uniform mogelijk te houden. De stijging van de kosten Rd4 wordt daarom verdisconteerd in het tarief van het vastrecht.
Een ander belangrijk financieel risico welk sinds de intreding van de recessie ook daadwerkelijk een financiële impact heeft gekregen betreft de afzetprijs van grondstoffen. De hoogte van de o.a. papier-, hout- en metaalprijs op de wereldgrondstoffenmarkt bepaalt voor een deel het resultaat van de GR. 
De prijzen worden in de begroting zo goed mogelijk ingeschat, doch de markt kan (zelfs gedurende het lopende jaar) sterk fluctueren. Hiermee ontstaat er een bepaald risico binnen de begroting. We schatten echter in dat dit risico veeleer beperkt van omvang is, Tot slot is er het risico rondom PMD, voor deze 3 aspecten samen schatten we het risico in voor een bedrag van ca. € 100 duizend.

1.    Ondanks het uitvoeringsbesluit zien we dat elk jaar achteraf aanpassingen zijn m.b.t. hoeveelheden en vergoedingen (1) met als gevolg terugbetalingen over de jaren 2015 t/m 2018. De verwachting is dat dit ook voor de jaren 2019 t/m 2021 het geval zal zijn. De hoogte van de te verwachte nabetalingen is moeilijk in te schatten. 
2.    Bijkomend nadeel (2) is bovendien het juridisch geschil tussen Veolia (verwerker van PMD) en Afval Samenwerking Limburg over de factuur van Veolia over 2017. 
3.    Tot slot heeft er in 2019 bij Veolia brand gewoed waardoor het PMD-afval pas in 2020 verwerkt is, met een lagere kwaliteit en lagere prijzen als gevolg (3). Het is nog niet duidelijk welke financiële gevolgen dit heeft voor de gemeente. 

15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen
Besluit tot deelneming 18 maart 2014 (B&W en Raad, wijziging GR)
(Laatste wijziging GR per 1 januari 2016)
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang In het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur wordt Landgraaf vertegenwoordigd door de burgemeester
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Swelsen (Planning en Control)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Voor een aantal belangrijke problemen waar alle gemeenten mee worden geconfronteerd,
is samenwerking de manier om de problemen op een efficiënte en doelmatige manier aan te pakken.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De gemeente Landgraaf is van mening dat de samenwerking van groot belang is voor de aanpak van problemen in de regio.

Actieve informatieplicht
Parkstad stelt jaarlijks een begroting op en vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven. Verantwoording gedurende het jaar vindt plaats middels minimaal een bestuursrapportage. Eindverantwoording middels jaarrekening/jaarverslag.

Ontwikkelingen
In 2014 is besloten om de taken van de organisatie Parkstad Limburg voor een groot deel af te bouwen en terug te brengen tot de kernagenda, aangevuld met een flexibele schil. 
Met het wijzigen van de GR Parkstad (23 juni 2014) en de daaraan voorafgaande afsplitsing van de GBRD thans onderdeel van de BsGW (belastingheffing en inning), resteerde als uitvoeringsdeel enkel nog het BAG GEO deel. Per 24 juni 2015 is de Gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ opgericht en per 1 juli 2015 zijn de activiteiten en de medewerkers van BAG GEO overgedragen.
Met de oprichting van Het gegevenshuis en daarmee gepaard gaande overgang van taken, contracten, budgetten en personeel, is het laatste restant van de GBRD als onderdeel van de Stadregio Parkstad Limburg opgeheven. 
De gemeenteraad heeft bij herhaling aangedrongen op het op peil brengen van de organisatie van Parkstad. Dit in het licht van de welbekende brief van minister Ollongren aan de regio alsmede de regierol die het regiobureau vervult bij de uitvoering van de Regiodeal. De takendiscussie is inmiddels afgerond en de organisatie is middels een wijziging van de formatie én de begroting op orde gebracht.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De komende jaren staan in het teken van het goed op poten zetten van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de twee nieuwe bestuurscommissies SES (Sociaal Economische Structuurversterking) en Duurzaamheid.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 858
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 5.899 € 6.264
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 38.223 € 24.481
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 78

(Financiële) Risico’s
N.v.t.

16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 1. Veiligheid
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur wordt Landgraaf vertegenwoordigd door de burgemeester
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Blezer (Bestuurlijke en Concern Zaken)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 18 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Deze is ingesteld per 1 januari 2012 en verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en de rampenbestrijding in de regio (regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, gemeenten en de meldkamer).

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De Veiligheidsregio is een wettelijk verplichte vorm van regionale samenwerking. Daarop gebaseerd participeert de gemeente in de verdere regionalisering en verhoging van de efficiëntie. 

Ontwikkelingen
Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s inwerking getreden. De doelstelling van de Wet is gericht op professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle bij de risicobeheersing betrokken partijen. De Wet noodzaakt om Brandweer, GHOR en meldkamer in één regionaal verband onder te brengen onder één bestuur (GR) en ook de gemeentelijke kolom daar als volwaardige partner bij rampenbestrijding een plaats te geven en een samenwerking te borgen met de politie. Ingaande 1-1-2012 is dat geschied. Ook de wettelijk verplichte plannen (beleidsplan, risicoanalyse en regionaal crisisplan) zijn vastgesteld. De komende jaren zal verder gewerkt worden aan de monodisciplinaire samenwerking (regionalisering en professionalisering van de gemeenten binnen de Oranje Kolom) en de multidisciplinaire samenwerking (samenwerking van de Oranje Kolom met de veiligheidspartners brandweer, GHOR en politie), opleiding en training. In 2017 zijn onverwachte substantiële tekorten ontstaan welke hun doorwerking hebben naar 2018 én de meerjarenbegroting 2019 e.v. Er is een maatregelenpakket in gang gezet welk er, in combinatie met de inzet van de eigen reservepositie van de brandweer, voor moet zorgen dat er zo min mogelijk additionele bijdragen van gemeenten gevraagd worden. Dit verloopt tot op dit moment naar tevredenheid.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De doelstellingen en acties van het meerjarenbeleidsplan ‘Een solide basis voor de toekomst’ worden uitgewerkt. De systematiek van indexering in deze GR waarbij gemeente achteraf worden verrekend voor afwijking tussen begrote en werkelijke kostenstijgingen is tegen het licht gehouden. De ongewenste effecten bij gemeenten zijn door aanpassing in deze systematiek verwijderd: er wordt niet meer met terugwerkende kracht afgerekend met gemeenten maar de hogere werkelijke index wordt wel betrokken bij de nieuwe basis voor de eerstvolgende begroting. Recent is uw raad geïnformeerd over de positieve besluitvorming in het AB van de Veiligheidsregio over de bestuursopdracht ‘Verantwoorde Brandweerzorg 2024-2030’ waarmee de dialoog over de toekomst van de brandweerzorg is gestart.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie* € 2.368
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 9.520 € 8.379
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 34.360 € 32.195
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* De structurele bijdrage aan de GR Veiligheidsregio is met inbegrip van de kosten van FLO die integraal onderdeel uitmaken van de bijdrage in de veiligheidsregio. De structurele bijdrage loopt in de komende jaren terug als gevolg van het ingroeien in de nieuwe kostenverdeelsystematiek waarbij Landgraaf voordeelgemeente is.

(Financiële) Risico's
N.v.t.

17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit bestuursovereenkomst in 2003
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Algemene vergadering Aandeelhouders WOZL 1 B.V.: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Verscherpt

Openbaar belang dat wordt behartigd
De elf deelnemende gemeente hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hun uitvoerende taken voor zover het de uitvoering van beschut werk en de invulling van het formeel werkgeversschap in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) betreft overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    2 begrotingswijzigingen, voor zover noodzakelijk

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De basis voor de ontwikkeling van WOZL vormt het Iroko-rapport ‘Samen verder’. Kern hiervan is dat de van-binnen-naar-buiten-beweging’ onverkort wordt voortgezet door middel van het zoveel als mogelijk organiseren van groepsdetacheringen bij opdrachtgevers. De publieke groenwerkzaamheden worden vanaf 2015 door gemeenten zelf uitgevoerd waarbij de hierbij betrokken Wsw-medewerkers door WOZL bij gemeenten zijn gedetacheerd. Vanaf 2017 is de detacheringstak van Wozl geïntegreerd in het WerkgeversServicePunt Parkstad Limburg (WSP) en concentreert WOZL zich op de uitvoering van Beschut Werk. WOZL is de formele werkgevers van de Sw-ers.

Ontwikkelingen
Door de invoering van de Participatiewet in 2015 is geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw. Voor inwoners met een Wsw-dienstverband blijft de eerdere regelgeving van kracht. Gevolg is dat de omvang van de Wsw-populatie afneemt. Voor Landgraaf hebben we in 2019 een in verhouding hoge uitstroom gezien, die doorwerkt naar de komende jaren.
Het Wsw-budget is vanaf 2015, met de gemeentelijke reïntegratiemiddelen, samengevoegd tot één ongedeeld re-integratiebudget. Alhoewel het marcobudget als gevolg van de verwachte afname van de totale WSw-populatie afneemt hebben we in de afgelopen jaren gezien dat door een landelijke snellere afname van het aantal WSW-er en de toevoeging van een compensatie voor loon- en prijsontwikkeling het budget voor Landgraaf hoger is dan waarmee rekening was gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat de tekortbijdrage in de afgelopen jaren lager is geweest dan waarmee in onze begroting rekening gehouden was. In het ondernemersplan 2022 zal worden bekeken wat de organisatorische en financiële gevolgen zijn van de toekomstige uitstroom van de Sw-medewerkers en op welke manier de organisatie hierop kan anticiperen. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Met de overdracht van detacheringen naar het Werkgeversservicepunt Parkstad zijn de uitvoeringsactiviteiten van WOZL teruggebracht tot Beschut Werken. Deze activiteit zal in de komende jaren een dalend personeelsbestand Sw kennen. Onderzocht zal moeten worden op welke wijze de beschutte werkomgeving in de toekomst voor de medewerkers het meest efficiënt kan worden georganiseerd.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 9.336
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 216 € 1.199
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 12.684 € 9.611
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 1.108

(Financiële) Risico’s

WOZL is verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschut Werk. De rijksbijdrage is ontoereikend, waardoor aanvulling vanuit de gemeentelijke middelen noodzakelijk is. De hoogte hiervan is jaarlijks afhankelijk van een aantal onzekere factoren zoals het bedrag per arbeidsjaar, de loon- en prijsontwikkeling, de gerealiseerde inkomsten vanuit detacheringen en de omvang van het aantal arbeidsjaren. Omdat deze factoren pas lopende het jaar inzichtelijk worden kan vooraf het resultaat maar moeilijk voorspeld worden, zowel in positieve als negatieve zin.

Wat we bij de GR zien is een verbetering van het netto financieel resultaat, veroorzaakt door een beter subsidieresultaat. Waarbij dit betere subsidieresultaat deels tenietgedaan wordt door de huidige subsidiebedragen Cao-lonen is hier sprake van ene financieel risico. Het is immers vooraf niet duidelijk of in de subsidie per arbeidsjaar voldoende rekening gehouden wordt met de Cao-ontwikkelingen. Dit risico hebben beiden GR-en al voldoende in beeld, waarbij opgemerkt moet worden dat dit niet beïnvloedbaar is. Covid-19 heeft een negatief effect op de financiële resultaten van de GR, echter door de compensatie van het Rijk is dit effect ondervangen. Het is nog onzeker of het Rijk deze effecten blijft compenseren indien Covid-19 in 2022 nog zal voortduren.

18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen
Besluit tot deelneming Instemming met deelname door Raad op 30 november 2017.
Besluit tot oprichting door college van B&W op 12 december 2017.
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Dagelijks bestuur: C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Verscherpt

Openbaar belang dat wordt behartigd
WSP Parkstad BV verzorgt voor de 7 aandeelhoudende gemeenten de werkgeversdienstverlening ten behoeve van de doelgroep Wsw en Participatiewet.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    2 begrotingswijzigingen, voor zover nodig

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het WSP is verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening voor de doelgroep Wsw en Participatiewet. Binnen de keten van in- door en uitstroom is het WSP Parkstad de partner die primair verantwoordelijk is voor de uitstroom naar werk van de doelgroep Participatiewet. Hierbij geeft het WSP ook vorm aan samenwerkingsprojecten met werkgevers, in de vorm van arrangementen of leer-werk trajecten. Het WSP werkt hierbij nauw samen met ISD BOL en het Mens Onwikkel Bedrijf. Daarnaast is he WSP verantwoordelijk voor de detachering van de medewerkers in het kader van de Wsw.

Ontwikkelingen
In de loop der jaren is de organisatiestructuur van de (GR) WSP vereenvoudigd, een proces dat in 2019 is afgerond. Daarnaast is gekeken naar mogelijke optimalisatie van de ketensamenwerking. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor 2020. Regionaal is het WSP-partner in de uitvoering van het plan “perspectief op werk”, waarbij op Zuid-Limburgse schaal ingezet wordt op beter in beeld krijgen van de arbeidsfitte kandidaten en het plaatsen op banen. Zowel op Parkstadniveau als op het niveau van Zuid-Limburg wordt gekeken naar aanpassingen die in deze aanpak nodig zijn in relatie tot de crisis. Kijken naar kansrijke sectoren, arbeidsfit houden van mensen die nu nog niet geplaatst kunnen worden en scholing zijn hierbij drie aandachtspunten. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De opgave van het WSP zal nog meer dan in het verleden vorm moeten krijgen door samenwerking met de andere ketenpartners in de keten van in- door- en uitstroom. Belangrijk is dat het volledige bestand aan mensen die kunnen werken ontsloten wordt via een systeem waarin ook de match met vacatures gemaakt kan worden. Naast het plaatsten van kandidaten op vacatures zal de rol van het WSP ook steeds meer moeten liggen in het geschikt maken van vacatures voor de kandidaten die een baan zoeken. Ook voor 2022 zet het WSP in op maximale door- en uitstroom van Sw-medewerkers en het maximaliseren van uitstroomwinst door duurzame plaatsingen binnen de Participatiewet. 

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij n.v.t. n.v.t
- aandelenkapitaal n.v.t. n.v.t.
- structureel dividend n.v.t.
- structurele bijdrage in exploitatie € 1.096
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 1.508 € 2.777
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 3.731 € 1.748
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 2.777

(Financiële) Risico’s

Het WSP ontvangt alle bijdragen voor de mensen die in het kader van de Wsw werkzaam zijn en daarnaast ook de middelen voor de invulling van de werkgeversdienstverlening in het kader van de Wsw en de Participatiewet. Met name in de uitvoering van de Wsw is sprake van een financieel risico omdat de rijksbijdrage ontoereikend is, waardoor aanvulling vanuit de gemeentelijke middelen noodzakelijk is. De hoogte hiervan is jaarlijks afhankelijk van een aantal onzekere factoren zoals het bedrag per arbeidsjaar, de loon- en prijsontwikkeling, de gerealiseerde inkomsten vanuit detacheringen en de omvang van het aantal arbeidsjaren. Omdat deze factoren pas lopende het jaar inzichtelijk worden kan vooraf het resultaat maar moeilijk voorspeld worden, zowel in positieve als negatieve zin.

Wat we bij de GR zien is een verbetering van het netto financieel resultaat, veroorzaakt door een beter subsidieresultaat. Waarbij dit betere subsidieresultaat deels tenietgedaan wordt door de huidige subsidiebedragen Cao-lonen is hier sprake van ene financieel risico. Het is immers vooraf niet duidelijk of in de subsidie per arbeidsjaar voldoende rekening gehouden wordt met de Cao-ontwikkelingen. Dit risico hebben beiden GR-en al voldoende in beeld, waarbij opgemerkt moet worden dat dit niet beïnvloedbaar is. Covid-19 heeft een negatief effect op de financiële resultaten van de GR, echter door de compensatie van het Rijk is dit effect ondervangen. Het is nog onzeker of het Rijk deze effecten blijft compenseren indien Covid-19 in 2022 nog zal voortduren.

1. Bank Nederlandse Gemeenten NV - Den Haag
Besluit tot deelneming Betreft besluiten voormalige gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms en Nieuwenhagen tot deelname en aankoop aandelen.
Juridische rechtsvorm Privaatrechtelijk, Naamloze Vennootschap (N.V.)
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van deze elementen heeft de BNG een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Kwartaalrapportages.
3. Jaarrekening en jaarverslag.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is.
Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt en de visie die de gemeente op de BNG heeft, is het beleid erop gericht om het aandelenbezit duurzaam in stand te houden en het hiermee te behalen resultaat in de vorm van dividend ten gunste te laten komen van de exploitatie van de gemeente.

Ontwikkelingen
Het resultaat wordt nog steeds jaarlijks nadelig beïnvloed door maatregelen van de ECB. Maatregelen die weliswaar de risico’s in het bankwezen moeten beperken maar die handen vol geld kosten op het niveau van de individuele banken. Ondanks deze ontwikkeling is de BNG onzeker over de toekomstige ontwikkelingen. Het coronavirus zal verregaande gevolgen hebben voor iedereen in de samenleving en dus ook voor de BNG en haar klanten.

Naar aanleiding van de jaarstukken 2019 is in de AVA van 2020 aan de aandeelhouders voorgesteld, conform het kapitalisatie- en dividendbeleid, om 50% van de nettowinst uit te keren als dividend aan de aandeelhouders. Op aanbeveling van de ECB is tevens besloten om uitbetaling van het dividend over 2019 voorlopig uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020.

Beleidsvoornemens
Het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders is het beleidsvoornemen van de VNG.
Voorwaarden hiervoor zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief mogelijke bedrijfsvoering.
De continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt om handhaving van deze situatie en dus om het behoud van de aan de BNG toegekende AAA-rating.

Deelnemende partijen
Aandeelhouders in de vorm van gemeenten, provincies en de staat.

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 103 € 103
- structureel dividend * € 74
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij** € 4.887 € 5.097
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij** € 144.802 € 152.262
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 221
* Het te ontvangen dividend is gebaseerd op de brief aandachtspunten begroting 2022 van de Provincie Limburg
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2020. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2020

(Financiële) Risico’s
Risicovrije kredietverlening is en blijft de kernactiviteit van de BNG. Decentrale overheden, woningcorporaties en instellingen in de zorg zijn daarbij de belangrijkste kerngroepen. In de meeste klantengroepen van de BNG vindt ook kredietverlening plaats die niet geheel risicovrij is. Voorbeelden zijn publiek private samenwerking in bijna alle sectoren en de eigen verantwoordelijkheid voor huisvesting bij instellingen in de zorg en het onderwijs. Voorts wordt ook als gevolg van wijzigingen in de regelgeving ook een hoger kredietrisico aanwezig geacht bij klantengroepen die voorheen als risicovrij golden zoals bijvoorbeeld de universiteiten.

2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht
Besluit tot deelneming Opgericht in 1998
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouders zijn Limburgse Gemeenten en de Provincie Limburg (50/50)
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
M. Theunissen (Planning & Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Bodemzorg Limburg helpt gemeenten met het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Hun dienstverlening bestaat onder meer uit:
-    Ondersteuning bij opdrachten naar externe onderzoeksbureaus, het opstellen van een programma van eisen, selectiecriteria en meer;
-    Risicoberekeningen, monitoring en management risicobeheersing van verontreinigde locaties, zodat deze veilig voor andere toepassingen geschikt kunnen worden gemaakt;
-    Controle op verwijdering en verwerking van verontreinigde grondstromen;
-    Inrichting en beheer van verontreinigde locaties,
-    Inclusief het beheer van databestanden.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Bodemzorg Limburg B.V. verzorgt de nazorg van 10 voormalige stortlocaties in de provincie Limburg, waaronder het voormalige stort Ubach over Worms.

Actieve informatieplicht
Bodemzorg Limburg stelt jaarlijks een jaarrekening/jaarverslag op en legt dit in de algemene aandeelhoudersvergadering voor aan de aandeelhouders ter vaststelling. 

Ontwikkelingen
Nazorg Limburg treft voorbereidingen voor het aanleggen van zonneparken op enkele voormalige stortplaatsen

Het batig resultaat van Bodemzorg Limburg BV over 2020 bedroeg 148 duizend euro batig. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.  

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Ten aanzien van Bodemzorg Limburg BV zijn geen wijzigingen in het huidige beleid voorzien.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0,50 € 0,50
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 5.600 € 6.000
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 32.300 € 32.000
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 500

(Financiële) Risico’s
De middelen nodig voor de nazorg van diverse oude stortplaatsen zijn op de balans terug te vinden onder de voorziening nazorgverplichting. Deze bedraagt per eind 2021 € 26,3 miljoen.
Deze middelen zijn enkele jaren geleden voor 70% belegd in vastrentende en 30% in aandelen. De rente op vastrentende waarde is bijzonder laag.

De nazorgvoorziening dient voldoende groot te zijn om de toekomstige verplichtingen af te kunnen dekken Er blijft een risico bestaan dat de nazorgvoorziening onvoldoende groot is. Een minimaal rendement is vereist van 4,5%. Met de gewijzigde beleggingsstrategie wordt getracht meer rendement te halen. Dat kan ondanks een goede spreiding een risico zijn. 

Royal Haskoning DHV heeft een rekenmodel ontwikkeld waarin alle te maken kosten en risico’s van de nazorg zijn vertaald naar de opbouw van een doelvermogen. Dit rekenmodel wordt landelijk gehanteerd en is als rekenmodel ook geaccepteerd door de Algemene Vergadering van Bodemzorg Limburg. In 2009 is besloten om in het rekenmodel een inflatiepercentage van 2% en een disconteringsvoet van 2,5% te hanteren. Dit resulteert in een rekenrente van 4,5%. Ook voor de jaarrekening van 2020 is deze rekenrente gehanteerd. Indien de komende jaren de beurswaarde van de aandelen niet stijgt bestaat er een risico dat het beoogde rendement van 4,5% niet wordt gehaald. Indien dit een structureel karakter krijgt zou de rekenrente moeten worden verlaagd en het doelvermogen van de voorziening moeten worden verhoogd. Een verlaging van de rekenrente van 4,5% naar 4% zou een verhoging betekenen van het doelvermogen met € 5,5 mln. Volgens dit model dient voor de 15 gesloten stortplaatsen per ultimo 2020 de voorziening € 26,3 mln. te bedragen. De nazorgvoorziening is voor een groot deel gerelateerd aan kosten voor het dagelijkse beheer en voor een klein deel aan incidentele kosten, zoals een niet voorziene sanering van verontreinigd grondwater of het herstel van niet goed functionerende voorzieningen. In de nazorgvoorziening is ervan uitgegaan dat een integrale vervanging van de bovenafdichting niet nodig is, maar volstaan kan worden met een partiële vervanging. In 2019 is door Arcadis een evaluatie uitgevoerd van de hoogte van deze incidentele kosten. Geconcludeerd is dat die kosten, in 2019 nog geraamd op € 8,2 mln., kunnen worden bijgesteld naar € 6,8 mln. De Algemene vergadering is in 2020 hiermee akkoord gegaan.
Op basis van de huidige informatie is de Nazorgvoorziening voldoende groot voor de toekomstige verplichtingen.   

3. Enexis Holding NV - ‘s-Hertogenbosch
Besluit tot deelneming Als gevolg van de uitvoering van de Splitsingswet is het netwerkbedrijf van Essent N.V. afgesplitst. Per raadsbesluit van april 2009 heeft de raad ingestemd deel te nemen in deze N.V.
Juridische rechtsvorm Enexis Holding is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in het bezit is van overheden (gemeenten en provincies). Onder deze holding hangen nog enkele BV's specifiek naar werkgebied.
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. 

Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën:
-    Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld;
-    Betrouwbare energievoorziening;
-    Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten;
-    Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren;
-    Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. 

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de onderneming een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
In de commerciële markt waarin de energiebedrijven tegenwoordig opereren bestaat het risico dat de winst het belangrijkste is. Dit kan ten laste gaan van het beheer van de infrastructuur waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid achteruitgaan. Gevolg: uitval van elektriciteit of gasvoorziening. Met de overdracht van het netwerkbedrijf naar de overheid kan de kwaliteit beter gewaarborgd worden. 

Ontwikkelingen
Energievoorziening is een basisbehoefte. Dit is een van de belangrijkste redenen van het Rijk om netwerken en productie van energie van elkaar te scheiden. Het maatschappelijk belang van een goed netwerk is groot. Voor Enexis is dat de basis van haar activiteiten en het vertrekpunt voor haar strategische doelstellingen. Enexis identificeert vier speerpunten, die de kwaliteit van het functioneren van de onderneming bepalen, uitgedrukt in de woorden betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht. Het totaal van de activiteiten en producten moet op die vier punten hoog scoren. Dan maakt Enexis haar ambitie waar om zich te ontwikkelen tot de leidende netbeheerder in Nederland en zal het bedrijf ook door anderen als zodanig erkend worden.

In landelijk, Europees en mondiaal verband zijn afspraken gemaakt om onder andere de energievoorziening te verduurzamen. Voor de plannen en projecten tot 2030 is daarvoor in Nederland het Klimaatakkoord opgesteld. Het energienetwerk behoort tot de vitale infrastructuur. In Nederland heeft Enexis   samen met de andere regionale netwerkbeheerder de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk.
Enexis staat daarmee aan de vooravond van een periode van forse groei. Op steeds meer plaatsen moet het elektriciteitsnetwerk worden verzwaard of uitgebreid. Op sommige plaatsen wordt in de komende twee jaar net zoveel geïnvesteerd in het netwerk als in de afgelopen 30 jaren.
Als de werkzaamheden geleidelijk verdeeld kunnen worden over de komende 10 jaren dan is de uitvoering van het Klimaatakkoord voor Enexis haalbaar. Enexis verwacht dat de eigen investeringen tot 2030 jaarlijks met € 170 miljoen zullen toenemen, tot een totaal van € 1,9 miljard.
Enexis heeft een beroep gedaan op haar aandeelhouders om kapitaal ter beschikking te stellen om zo gezamenlijk, in het belang van de samenleving, de noodzakelijke verduurzaming mogelijk te kunnen maken. Landgraaf heeft in 2020 besloten tot de gevraagde deelname ad € 2 miljoen in een aandeelhouderslening van totaal € 500 miljoen van alle aandeelhouders.

Deelnemende partijen
Landgraaf is samen met 87 andere gemeenten en 4 provincies aandeelhouder van Enexis.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 610 € 610
- structureel dividend € 305
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij** € 4.112 € 4.116
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij** € 2.893 € 3.223
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 108
* Het te ontvangen dividend is gebaseerd op de brief aandachtspunten begroting 2022 van de Provincie Limburg
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2020. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2020.

(Financiële) Risico’s

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook). De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. 
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot ultimo 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen
Besluit tot deelneming Instemming met deelname door Raad op 28 oktober 2013
Besluit tot oprichting door college van B&W op 18 februari 2014.
Juridische rechtsvorm Privaatrechtelijk, besloten vennootschap
Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger in AVA: wethouder B. Smeets
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Geurts (Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Internationale Bau Ausstellung (IBA), 100 jaar geleden begonnen als een bouwtentoonstelling is inmiddels uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische, sociale en culturele impuls voor het gebied waarin deze plaatsvindt. Met de IBA willen de Parkstadgemeenten de transformatiekracht van de regio inzetten om de economische structuur van de regio te versterken. Belangrijk is dat Parkstad een attractieve regio blijft, dynamisch en met veel veerkracht.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
IBA Parkstad richt zich primair op twee gebiedseigen opdrachten uit het Regioprogramma:
Herstructurering en economische structuurversterking. Hieraan wordt invulling gegeven door fysiek-ruimtelijke projecten sterker te maken en de uitvoering van nieuwe projecten te stimuleren, die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Kenmerkend voor IBA Parkstad is de open innovatie-gedachte. Ondernemers, overheden, maatschappelijke instellingen én (wijk)bewoners: ze worden zonder uitzondering uitgenodigd om kleine of grote IBA-projecten voor te stellen die de verbouwing van Parkstad slimmer, sneller en zichtbaarder maken. IBA Parkstad staat voor de transformatie van Parkstad en leidt tot een structureel beter woon-, werk- en leefklimaat. Een IBA is een grote ingreep die past bij een omvangrijke uitdaging.
IBA Parkstad bestaat uit een reeks spraakmakende, vernieuwende projecten die bijdragen aan de transformatie van Parkstad. De projecten komen tot stand doordat IBA:
- Een platform creëert voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio;
- ‘Open innovatie’ centraal stelt: gebiedspartners bundelen gezamenlijk hun kennis en kunde en binnen het platform is ruimte om te experimenteren;
- Mensen en middelen bij elkaar brengt om projecten uit te voeren en mogelijk financieel te ondersteunen.

De resultaten van de IBA Parkstad liggen in de realisatie van IBA-projecten zoals deze worden ingediend met een uiteindelijk totaalvolume van minimaal drie keer de inleg van publiek en private aandeelhouders. De projecten dragen bij aan het realiseren van de Regionale Transformatieopgave. 

Ontwikkelingen
Medio 2016 is door de AvA het uitvoeringsprogramma van IBA Parkstad vastgesteld. Het programma omvat 50 IBA-kandidaatprojecten. Zes van deze projecten zijn "Landgraafse" projecten: Wilhelminaberg, Ikgroenhet, Slot Schaesberg/Slotlab, Endless Summer, Lauradorp, kerkenplan. Bij enkele andere projecten is Landgraaf actief betrokken en onderdelen daarvan zullen in Landgraaf worden uitgevoerd (IBA-routes en Leisurering).

Bij vier van deze projecten (Wilhelminaberg, Ikgroenhet, Lauradorp en Kerkenplan Landgraaf) is de gemeente Landgraaf aangewezen als projecteigenaar en voor deze projecten zijn ook IBA-subsidies toegkend. Het project Ikgroenhet heeft —na een succesvolle pilot in Landgraaf— een vervolg gekregen in de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Kerkrade. De uitvoering in 2020 is in de eerste helft van het jaar uitgesteld als gevolg van het coronavirus. Het project dingt landelijk mee naar twee prijzen: de Gouden Zwaluw en de Steenbreektrofee. Voor het project Lauradorp heeft uw raad in 2020 een deel van het uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld; dat budget wordt aangevuld met een projectsubsidie vanuit IBA.
De plannen voor de doorontwikkeling van de Wilhelminaberg zijn in 2020 voorbereid en aanbesteed en met de uitvoering is gestart. De werkzaamheden worden in 2021 volledig opgeleverd. Bij enkele andere projecten is Landgraaf actief betrokken en onderdelen daarvan zullen in Landgraaf worden uitgevoerd (o.a. Leisure Ring & Leisure Lane).

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
In verband met de coronacrisis is de start van het IBA-expojaar uitgesteld van medio 2020 tot medio 2021. De kosten van dit uitstel (geraamd op € 600.000) zullen door de partners moeten worden opgebracht. Tijdens het expo-jaar zullen vele evenementen worden georganiseerd en zullen de verschillende projecten worden uitgelicht. Tot die tijd, en eventueel ook daarna, zal de gemeente Landgraaf zich met de andere betrokkenen inzetten om de IBA-projecten tot een goed einde te brengen.

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € - € -
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 693 € 693
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 15.165 € 15.165
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens die ons ter beschikking staan.

(Financiële) Risico’s
N.v.t.

5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft oktober 1997 besloten om deel te nemen in de zowel de gemeenschappelijke regeling Rd4 alsook de N.V. Reinigingsdiensten Rd4.
Juridische rechtsvorm De N.V. Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4 die de verantwoordelijkheid van een aantal gemeenten uitvoert voor het huishoudelijk afval. De activiteiten voor het bedrijfsafval zijn geen overheidstaak, vandaar dat deze in de N.V. zijn ondergebracht.
Programma De doelstellingen van N.V. Rd4 hebben geen directe relatie met een programma. Wel indirect in relatie tot programma 7 Volksgezondheid en milieu waaronder het afvalbeleid ressorteert. De baten uit het dividend worden onder de algemene baten en lasten van programma 0 Bestuur en ondersteuning verantwoord.
Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De NV Reinigingsdiensten Rd4 heeft tot doel het tot stand brengen van een doelmatige inzameling en vooral verwerking van bedrijfsafvalstoffen en het adviseren op het gebied van milieubeleid. Een en ander gebeurt met inachtneming van het provinciale milieubeleidsplan en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Actieve informatieplicht
NV Reinigingsdienst Rd4 stelt jaarlijks een jaarrekening/jaarverslag op en legt dit in de algemene aandeelhoudersvergadering voor aan de aandeelhouders ter vaststelling. 

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De NV Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4. De middelen die nodig zijn om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken kunnen eveneens worden ingezet in het kader van bedrijfsafval. Die activiteiten dienen echter wel fiscaal gescheiden te worden uitgevoerd. Het bedrijf is grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen op de afvalmarkt en de economie.

Ontwikkelingen
De markt waarin Nv Rd4 opereert blijft onzeker. De overcapaciteit bij verbrandingsovens is opgevuld met het verbranden van buitenlands afval. Als nadeel heeft dit hogere verbrandingstarieven op de spotmarkt.  Over 2020 heeft de NV Rd4 een positief resultaat gerealiseerd van € 242 duizend.  De Covid-19 crisis gaat ook aan de NV Rd4 niet voorbij. Er wordt rekening gehouden met omzetdaling en de hierbij te verwachten kostenontwikkeling. De inzameling van PMD-afval is de afgelopen jaren voortvarend verlopen. Elk jaar nam de hoeveelheid toe. Deze vormde de basis voor de uitbetalingen aan de gemeente. In 2018 is een nieuw uitvoeringsbesluit tot stand gekomen tussen de producenten (Afvalfonds) en de VNG. Hierin zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de hoogte van de vermarkingsvergoeding, de verrekening van niet verpakkingen en PET-tray's en de afrekening op basis van verkochte en niet meer gesorteerde hoeveelheden.In de begroting van de gemeente is bij programma 7 een risico opgenomen voor eventuele terugbetalingen met betrekking tot PMD verwerking.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Ten aanzien van NV Rd4 zijn er op dit moment geen beleidsvoornemens bekend.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 17 € 17
- structureel dividend € 24
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 812 € 884
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 4.020 € 5.843
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 242
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2020. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2020.

(Financiële) Risico’s
De afvalmarkt blijft zeer in beweging en daarmee is het onzeker of het geprognosticeerde resultaat wordt gehaald. Het te ontvangen dividend is echter structureel laag ingeschat.

6. Special Purpose Vehicles - ‘s-Hertogenbosch
Besluit tot deelneming In mei 2009 heeft het college als voortvloeisel van de verkoop van Essent PLB (productie leveringsbedrijf) besloten tot deelname in deze tijdelijke constructies. Het betreft diverse SPV's (Special Purpose Vehicles) die in 2009 zijn opgericht i.r.t. de verkoop van Essent PLB en met name juridisch van aard zijn. Vestigingsplaats is niet relevant.
Juridische rechtsvorm Het betreffen twee afzonderlijke BV's - CSV Amsterdam B.V., - Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang De Burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Via een gecombineerde aandeelhoudersvergadering zal algemeen toezicht worden uitgeoefend.

Openbaar belang dat wordt behartigd
De onder deze SPV’s vallende BV’s hebben een tijdelijk karakter en diverse doelstellingen. Indirect behartigen deze doelstellingen het openbaar belang. Het verschilt echter per B.V. als volgt:

CSV Amsterdam BV
In 2014 is de naam Claim Staat Vennootschap BV gewijzigd in CSV Amsterdam BV met de volgende doelstellingen:
-    namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat;
-    namens de verkopende aandeelhouders van Essent eventuele schadeclaimprocedures voeren tegen Waterland Equity inzake de verkoop van Attero;
-    geven van instructies aan de escrow-agent m.b.t. het beheer van het bedrag dat op de escrowrekening is gestort n.a.v. de verkoop van Attero.

Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) B.V.
De doorlevering van PBE aan RWE als onderdeel van de verkoop Essent heeft pas in 2011 plaatsgevonden. PBE heeft nog tot doel om de verkoop af te wikkelen (escrow beheer) en de verplichtingen i.h.k.v. het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele.

Actieve informatieplicht
De belangen van de aandeelhouders worden behartigd door de aandeelhouderscommissie (AHC). De raad van bestuur zal desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
Jaarlijks wordt een jaarrekening/jaarverslag opgesteld en voorgelegd aan de aandeelhouders(commissie).
Gemeentelijke visie op verbonden partij
De betreffende B.V.’s hebben tot doel het afhandelen van een specifiek onderdeel van het verkoopproces Essent. Een gemeentelijke visie is hierop niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Begin maart 2021 werd via de media bekend dat er misbruik had plaatsgevonden van de Escrowrekening die onder beheer werd gehouden door advocatenkantoor Pels Rijcken, en met name Mr. F.J. Oranje als de Escrow Agent. Op dinsdag 9 maart heeft Pels Rijcken, CSV formeel schriftelijk op de hoogte gebracht van voornoemd misbruik en dat verschuivingen van gelden van de Escrow Account naar een externe rekening in het verleden hadden plaatsgevonden door Mr. Oranje. Inmiddels hebben Pels Rijcken en CSV overeenstemming bereikt over de vergoeding van de financiële schade die CSV hierdoor heeft geleden. Pels Rijcken heeft op 13 juli jl. de totale financiële vergoeding van € 75.122,71 aan CSV betaald. Daarmee is de zaak verder afgesloten.

Deelnemende partijen
40 (Limburgse) gemeenten en provincies, waaronder de provincie Limburg.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Naar verwachting zullen met betrekking tot de SPV's gecombineerde aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden, waarin over voortgang van het proces zal worden gerapporteerd.
Zodra de verplichtingen zijn afgehandeld volgt direct liquidatie van de SPV’s.

CSV Amsterdam BV
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld.
Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap in 2022 kunnen worden geliquideerd. 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd

Financieel
Onder de SPV's zijn o.a. garantiefondsen waarin geld van de aandeelhouders is gestort i.r.t. de afhandeling van het verkoopproces Essent PLB. Eventuele opbrengsten/resultaten zullen worden ingezet ter dekking van advieskosten.

CSV Amsterdam BV
De verwachting is dat medio 2022 de vordering op Attero zal zijn geliquideerd. Het eigen vermogen is nagenoeg nihil en is gefinancierd via de rekening-courant van de Verkoop vennootschap BV.

CSV Amsterdam BV (x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0,08 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij € 192 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij € 25 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar € 0

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd (naar verwachting medio 2022). 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 0,01 € 0
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 1.499 € 0
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 5 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 0
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente verstrekte gegevens die wij van de verbonden partij hebben ontvangen medio 2021.

(Financiële) Risico's

CSV Amsterdam BV
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

7. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm WML is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in het bezit is van de provincie Limburg en Limburgse gemeenten.
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
WML N.V. is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg. Een verantwoordelijkheid die zij hebben overgenomen van diverse gemeentelijke waterleidingbedrijven. 

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de onderneming een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Indirect blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Vanuit de doelstelling van het bedrijf wordt gestreefd naar een optimale drinkwaterkwaliteit tegen een betaalbare prijs. Om die reden wordt geen dividend uitgekeerd.

Ontwikkelingen
Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft WML de afgelopen jaren naast de reguliere inflatiecorrectie een aantal tariefwijzigingen doorgevoerd om te anticiperen op de verwachte demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg. Het laatste deel van deze tariefwijzigingen betrof de verhoging van het particuliere vastrecht in 2012 naar een kostendekkend niveau en het evenredig verlagen van het variabele drinkwatertarief. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Als deelnemende gemeente zal Landgraaf erop toezien dat tariefsverhogingen voor de burgers beperkt blijven.

Deelnemende partijen
Andere deelnemende partijen zijn de provincie Limburg en 33 Limburgse gemeenten.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 59 € 59
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 215.305 € 221.314
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 392.427 € 393.759
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 6.008
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens uit de jaarrekening 2020. Voor wat betreft het verwachte resultaat in 2022 is uitgegaan van het resultaat van de jaarrekening 2020.

Financiële Risico’s

Het aandelenbezit WML N.V. levert geen risico's op voor de gemeente vanwege het feit dat er geen meerjarig dividend in onze begroting is opgenomen.

De leningenportefeuille van WML zal inde de komende vijf jaren moeten worden geherstructureerd in verband met gewijzigde wetgeving, waardoor men minder kan lenen via de BNG. Hiervoor is WML samen met deskundige partners een plan van aanpak aan het maken.

8. Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg B.V. - Kerkrade
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft op 19 februari 2020 besloten tot deelname in de Woonwijzerwinkel BV
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouders zijn de Parkstad Gemeenten
Programma 7. Volksgezondheid en Milieu
Bestuurlijk belang De portefeuillehouder duurzaamheid vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Bouwers (Ruimtelijk Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Woonwijzerwinkel BV heeft als doel om zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren in Parkstad te helpen hun woning te verduurzamen door het aanbieden van ontzorging, uitgewerkt in een businessplan.

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de BV een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders ter vaststelling wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Uitgaande van een gemiddelde investering gericht op isolatie van de woning en een conversie bij 15.000 woningen, draagt Woonwijzerwinkel substantieel bij aan de PALET-doelstellingen: energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Een actieve rol van de gemeente ten aanzien van communicatie is cruciaal om de beoogde conversie te bewerkstellingen.

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen zijn de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Financieel 

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 3 € 3
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € 0
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 20 € 20
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 657 € 864
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 0
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens verstrekt bij de oprichting van de B.V.

Financiële Risico’s
Indien de financiële reservering door de gemeenten voor de leningen negatief afwijkt van de prognose, moeten er afspraken worden gemaakt voor de verdere gemeentelijke bijdragen om het financiële verschil op te vangen.

9. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft op 7 mei 2020 besloten tot oprichting van een BV Sportbedrijf Landgraaf
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouder is de Gemeente Landgraaf
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuurlijk belang De portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Goffin (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het Sportbedrijf Landgraaf BV is opgericht ten behoeve van in eerste aanleg de exploitatie, het beheer en het onderhoud van doelgroepenbad In de Bende.

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de B.V. een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders ter vaststelling wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De gemeente treedt richting de B.V. op als aandeelhouder en opdrachtgever. Als aandeelhouder oefent de gemeente blijvend invloed uit op de wijze waarop de B.V. haar taak vervult met het oog op het maatschappelijk belang van deze voorzieningen voor de inwoners van de gemeente. Als opdrachtgever sluit de gemeenteovereenkomsten met de BV voor de uitvoering van de taken voor onderhoud, beheer, verhuur en exploitatie van het zwembad.

Ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente is beleidsbepaler en bepaalt daarmee het beleid op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud.

Deelnemende partijen
De gemeente Landgraaf is enig aandeelhouder

Financieel

(x 1.000)
Omschrijving financiële informatie 1 jan. 31 dec.
2022 2022
Financieel belang van de gemeente in de verbonden partij
- aandelenkapitaal € 10 € 10
- structureel dividend € 0
- structurele bijdrage in exploitatie € nnb
Verwacht eigen vermogen van de verbonden partij* € 10 € 10
Verwacht vreemd vermogen van de verbonden partij* € 0 € 0
Verwacht fin. resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar* € 0
* Wij beschikken niet over een begrote balans. Uitgegaan wordt van de meest recente gegevens verstrekt bij de oprichting van de B.V.

Financiële Risico’s
N.v.t.