4. Reserves en voorzieningen 2022-2025

Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2022
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo Vermeerdering Vermindering Saldo per Vermeerdering tlv Programma Vermindering tgv Programma
per in 2022 in 2022 31-12-2022 exploitatie in 2022 exploitatie in 2022
1-1-2022 Bedrag Bedrag
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 10.508.715 779.768 2.779.660 8.508.823 779.768 Bestuur en ondersteuning 345.543 Bestuur en ondersteuning
80.000 Economie
1.179.510 Onderwijs
1.174.607 Sociaal domein
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve inkomensdeel WWB 822.204 118.636 0 940.840 118.636 Sociaal domein
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve comp. wegvallende opbrengsten Essentbelegging 824.533 0 167.967 656.566 167.967 Bestuur en ondersteuning
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.251.361 1.178.473 836.897 1.592.937 1.178.473 Bestuur en ondersteuning 836.897 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal egalisatiereserves 3.885.921 1.297.109 1.004.864 4.178.166
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve ondergrondse afvalcontainers 11.700 0 11.700 0 11.700 Volksgezondheid en milieu
Reserve Knopen lopen 36.283 0 4.032 32.251 4.032 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve sfeerverlichting 3 centra 90.000 0 9.600 80.400 9.600 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve pollar Bachlaan+B22 40.000 0 4.000 36.000 4.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen+B22 675.000 0 0 675.000
Reserve Kloosterstraat 1/1A 260.100 0 2.743 257.357 2.743 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve Kloosterstraat 3 308.000 0 6.160 301.840 6.160 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve Streeperstraat 42-46 171.400 0 3.428 167.972 3.428 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve investeringen binnenklimaat gebouwen 141.144 0 70.572 70.572 70.572 Onderwijs
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 117.080 0 26.584 90.496 26.584 Sport, cultuur en recreatie
Reserve sportkooi Brandenberg 84.070 0 13.704 70.366 13.704 Sport, cultuur en recreatie
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank+B 587.000 0 32.700 554.300 32.700 Sport, cultuur en recreatie
Reserve natuurgras Ter Waerden 554.430 0 20.479 533.951 20.479 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodatie Sport & Leisure 203.000 0 14.500 188.500 14.500 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad Landgraaf 3.689.026 0 172.294 3.516.732 172.294 Sport, cultuur en recreatie
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 25.731 0 1.478 24.253 1.478 Sport, cultuur en recreatie
Reserve schuifwand An de Koel 43.239 0 2.746 40.493 2.746 Sport, cultuur en recreatie
Reserve drainage Sportcomplex Strijth 45.980 0 2.299 43.681 2.299 Sport, cultuur en recreatie
Reserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen 28.169 0 1.408 26.761 1.408 Sport, cultuur en recreatie
Reserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen 58.631 0 1.111 57.520 1.111 Sport, cultuur en recreatie
Reserve drainage veld 4 Strijthagen 50.000 0 2.500 47.500 2.500 Sport, cultuur en recreatie
Reserve veldverlichting Heigank 91.781 0 4.589 87.192 4.589 Sport, cultuur en recreatie
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 21.575 0 1.079 20.496 1.079 Sport, cultuur en recreatie
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.522.648 0 160.875 5.361.773 160.875 Sport, cultuur en recreatie
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 17.729 0 4.262 13.467 4.262 Sport, cultuur en recreatie
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 912.502 0 38.397 874.105 38.397 Sociaal domein
Reserve afschrijving toekomstbestendige accommodaties 147.187 0 9.812 137.375 9.812 Sociaal domein
Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 44.750 0 1.788 42.962 1.788 Sociaal domein
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.357.490 0 115.250 1.242.240 115.250 Sociaal domein
Reserve herinrichting buitengebied wijkcentrum A.d.Koel 162.043 0 6.816 155.227 6.816 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 296.278 0 75.066 221.212 75.066 Sport, cultuur en recreatie
Reserve LED-informatiewagens 18.002 0 3.000 15.002 3.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve speelplek Veeweg 4.584 0 1.493 3.091 1.493 Sport, cultuur en recreatie
Reserve politievleugel 434.877 0 73.099 361.778 73.099 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve Burgerhoes 1.519.100 136.887 5.000 1.650.987 136.887 Bestuur en ondersteuning 5.000 Bestuur en ondersteuning
Reserve Emile Erensplein 55 218.449 24.102 0 242.551 24.102 Bestuur en ondersteuning
Reserve afschrijving ontwikkeling Kerkplein 28-30 587.200 0 0 587.200
Subtotaal afschrijvingsreserves 20.347.446 160.989 904.564 19.603.871
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 46.088 168.933 0 215.021 168.933 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 18.149 0 0 18.149
Reserve onderhoud sportaccommodaties 0 0 0 0
Reserve onderhoud sociaal-culturele accommodaties 86.024 5.200 5.200 86.024 5.200 Sport, cultuur en recreatie 5.200 Sport, cultuur en recreatie
Reserve onderhoud woonwagencentra 257.352 36.808 0 294.160 36.808 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve onderhoud binnenring 581.836 106.554 106.554 581.836 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderhoudsreserve toestellen speeltuinen 0 0 0 0
Onderhoudsreserve toestellen speelgelegenheden 0 0 0 0
Subtotaal onderhoudssreserves 989.448 317.495 111.754 1.195.189
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf+B90 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 4.322.389 80.000 349.274 4.053.115 80.000 Volkshuisv., RO en stedel. vern. 349.274 Volkshuisv., RO en stedel. vern.
Reserve evenementenfonds 29.683 24.200 24.200 29.683 24.200 Veiligheid 24.200 Veiligheid
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 6.090 0 0 6.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372 6.846 Sport, cultuur en recreatie 6.846 Sport, cultuur en recreatie
Reserve monumentenbeleid 151.278 12.778 0 164.056 12.778 Sport, cultuur en recreatie
Reserve stimulering verbinden en samenwerken 198.935 0 118.794 80.141 118.794 Sociaal domein
Reserve klimaatbeleid 153.426 0 0 153.426
Reserve project 1 zonnepanelen 168.846 23.033 0 191.879 23.033 Volksgezondheid en milieu
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling personele taakstellinemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 115.000 0 0 115.000
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europag Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 411.829 0 8.168 403.661 8.168 Sociaal domein
Reserve jeugdpreventieplan 632.805 0 316.402 316.403 316.402 Sociaal domein
Reserve inburgering 102.401 0 0 102.401
Reserve gezond in de stad 177.590 0 46.000 131.590 46.000 Volksgezondheid en milieu
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 558.408 0 0 558.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 9.201.157 146.857 869.684 8.478.330
TOTAAL RESERVES 44.932.688 2.702.218 5.670.526 41.964.380
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN,
VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening oninbaar Kredietbank 23.963 0 0 23.963
Voorziening juridische zaken 7.250 0 0 7.250
Voorziening assurantie eigen risico 34.936 18.151 18.151 34.936 18.151 Bestuur en ondersteuning 18.151 Bestuur en ondersteuning
Voorziening wethouders pensioenen 4.503.198 0 0 4.503.198
Voorziening wachtgeld wethouders 37.650 0 37.650 0 37.650 Bestuur en ondersteuning
Voorziening WAO/WIA/WGA 552.978 0 84.309 468.669 84.309 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's 5.159.975 18.151 140.110 5.038.016
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 Verkeer, vervoer en waterstaat 11.300 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderhoudsvoorziening Natuurbrug Heidenatuur 34.000 0 1.000 33.000 1.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderhoudsvoorziening Acc. KDV Eigenwijs 3.632 5.326 3.100 5.858 5.326 Onderwijs 3.100 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Baneberg 94.875 27.359 60.114 62.120 27.359 Sport, cultuur en recreatie 60.114 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Hoefveld 171.540 2.447 14.101 159.886 2.447 Sport, cultuur en recreatie 14.101 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.sporthal Ter Waerd 199.252 36.503 107.033 128.722 36.503 Sport, cultuur en recreatie 107.033 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Strijthagen 117.726 438 2.524 115.640 438 Sport, cultuur en recreatie 2.524 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Nieuwenhagen 91.667 32.253 51.352 72.568 32.253 Sport, cultuur en recreatie 51.352 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.complex Ter Waerden 18.250 17.641 30.084 5.807 17.641 Sport, cultuur en recreatie 30.084 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.Ter Waerden atletiekbaan 17.567 0 8.120 9.447 8.120 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.Sport & Leisure 30.041 17.989 5.968 42.062 17.989 Sport, cultuur en recreatie 5.968 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening STB Ter Waerden 6.902 0 6.902 0 6.902 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 76.560 14.724 12.723 78.561 14.724 Sport, cultuur en recreatie 12.723 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.theater Kerkberg 4 62.225 11.463 4.421 69.267 11.463 Sport, cultuur en recreatie 4.421 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.oefenbunker 101.957 22.124 12.895 111.186 22.124 Sport, cultuur en recreatie 12.895 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.MFC Voegelsjtang 252.027 0 27.509 224.518 27.509 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 12.016 7.901 2.623 17.294 7.901 Sport, cultuur en recreatie 2.623 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 40.835 13.479 26.000 28.314 13.479 Sport, cultuur en recreatie 26.000 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 8.010 5.077 4.204 8.883 5.077 Sport, cultuur en recreatie 4.204 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening Acc.dorpscentrum 229.358 14.014 29.176 214.196 14.014 Sociaal domein 29.176 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening Acc.An d'r Put 121.404 31.070 29.264 123.210 31.070 Sociaal domein 29.264 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basementssenbosch 53.762 0 1.248 52.514 1.248 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 6.880 8.998 4.202 11.676 8.998 Sociaal domein 4.202 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening Acc.Hereweg-Op de Bies 36.008 14.989 16.835 34.162 14.989 Sociaal domein 16.835 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 356.147 55.692 3.544 408.295 55.692 Bestuur en ondersteuning 3.544 Bestuur en ondersteuning
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 183.489 18.117 22.157 179.449 18.117 Bestuur en ondersteuning 22.157 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.337.430 368.904 498.399 2.207.935
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 10.161.361 420.988 11.115 10.571.234 420.988 Volksgezondheid en milieu 11.115 Volksgezondheid en milieu
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 64.728 0 0 64.728
Voorziening reiniging 0 70.000 0 70.000 70.000 Volksgezondheid en milieu
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 10.226.089 490.988 11.115 10.705.962
TOTAAL VOORZIENINGEN 17.723.494 878.043 649.624 17.951.913
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 62.656.182 3.580.261 6.320.150 59.916.293
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2023-2025
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering in 2023 Vermindering in 2023 Saldo per
1-1-2023 31-12-2023
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 8.508.823 849.059 372.021 8.985.861
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve inkomensdeel WWB 940.840 270.853 0 1.211.693
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 656.566 0 133.461 523.105
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.592.937 338.194 989.641 941.490
Subtotaal egalisatiereserves 4.178.166 609.047 1.123.102 3.664.111
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 32.251 0 4.032 28.219
Reserve sfeerverlichting 3 centra 80.400 0 9.600 70.800
0
Reserve pollar Bachlaan 36.000 0 4.000 32.000
Reserve Regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Reserve Kloosterstraat 1/1A 257.357 0 2.743 254.614
Reserve Kloosterstraat 3 301.840 0 6.160 295.680
Reserve Streeperstraat 42-46 167.972 0 3.428 164.544
Reserve invester. binnenklimaat gebouwen 70.572 0 70.572 0
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 90.496 0 26.584 63.912
Reserve sportkooi Brandenberg 70.366 0 13.704 56.662
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank 554.300 0 32.700 521.600
Reserve natuurgras Ter Waerden 533.951 0 20.479 513.472
Reserve accommodatie Sport & Leisure 188.500 0 14.500 174.000
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.516.732 0 172.294 3.344.438
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 24.253 0 1.478 22.775
Reserve schuifwand An de Koel 40.493 0 2.746 37.747
Reserve drainage Sportcomplex Strijthagen 43.681 0 2.299 41.382
Reserve waterleiding Sportcompl Strijthagen 26.761 0 1.408 25.353
Reserve veldverlichting Sportcom. Strijthagen 57.520 0 1.111 56.409
Reserve drainageveld 4 Strijthagen 47.500 0 2.500 45.000
Reserve veldverlichting Heigank 87.192 0 4.589 82.603
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 20.496 0 1.079 19.417
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.361.773 0 160.875 5.200.898
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 13.467 0 4.262 9.205
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 874.105 0 38.397 835.708
Reserve afschrijving toekomstbest. accom 137.375 0 9.812 127.563
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 42.962 0 1.788 41.173
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.242.240 0 115.250 1.126.990
Reserve herinr. buitengebied An de Koel 155.227 0 6.816 148.411
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 221.212 0 75.066 146.146
Reserve LED-informatiewagens 15.002 0 3.000 12.002
Reserve speelplek Veeweg 3.091 0 1.493 1.598
Reserve politievleugel 361.778 0 73.099 288.679
Reserve Burgerhoes 1.650.987 136.887 5.000 1.782.874
Reserve Emile Erensplein 55 242.551 24.102 0 266.653
0
Reserve ontwikkeling Kerkplein 28-30 587.200 0 0 587.200
Subtotaal afschrijvingsreserves 19.603.871 160.989 892.864 18.871.996
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 215.021 42.780 0 257.801
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 18.149 0 0 18.149
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. 86.024 5.200 5.200 86.024
Reserve onderhoud woonwagencentra 294.160 36.808 0 330.968
Reserve onderhoud binnenring 581.836 106.554 106.554 581.836
Subtotaal onderhoudsreserves 1.195.189 191.342 111.754 1.274.777
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 4.053.115 80.000 354.443 3.778.672
Reserve evenementenfonds 29.683 24.200 24.200 29.683
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 6.090 0 0 6.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 164.056 12.778 0 176.834
Reserve stimul. verbinden en samenwerken 80.141 0 80.141 0
Reserve klimaatbeleid 153.426 0 0 153.426
Reserve project 1 zonnepanelen 191.879 20.970 0 212.849
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 115.000 0 0 115.000
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europaw. Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid 403.661 0 8.168 395.493
Reserve jeugdpreventieplan 316.402 0 316.402 0
Reserve inburgering 102.401 0 0 102.401
Reserve gezond in de stad 131.590 0 46.000 85.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 558.408 0 0 558.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 8.478.330 144.794 836.200 7.786.924
TOTAAL RESERVES 41.964.380 1.955.231 3.335.941 40.583.670
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering in 2023 Vermindering in 2023 Saldo per
1-1-2023 31-12-2023
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 23.963 0 0 23.963
Voorziening juridische zaken 7.250 0 0 7.250
Voorziening assurantie eigen risico 34.936 18.151 18.151 34.936
Voorziening wethouders pensioenen 4.503.198 0 0 4.503.198
Voorziening WAO/WIA/WGA 468.669 0 84.421 384.248
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 5.038.016 18.151 102.572 4.953.595
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorz. Verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300
Onderhoudsvoorz. Natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 1.000 32.000
Onderhoudsvoorz. Acc. KDV Eigenwijs 5.858 5.326 1.089 10.095
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg 62.120 19.838 16.780 65.178
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld 159.886 4.670 26.909 137.647
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden 128.722 29.063 64.163 93.622
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen 115.640 2.319 13.364 104.595
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen 72.568 34.738 65.670 41.636
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Ter Waerden 5.807 12.393 4.260 13.940
Onderhoudsvoorz. Acc. Ter Waerden Atl.baan 9.447 0 8.120 1.327
Onderhoudsvoorz. Acc. Sport & Leisure 42.062 19.370 13.928 47.504
Onderhoudsvoorz. Beeldende kunst 78.561 14.724 9.438 83.847
Onderhoudsvoorz. Acc. Theater Kerkberg 4 69.267 11.463 21.879 58.851
Onderhoudsvoorz. Acc. Oefenbunker 111.186 22.124 7.200 126.110
Onderhoudsvoorz. Acc. MFC Voeëgelsjtang 224.518 0 127.395 97.123
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand 17.294 7.901 8.463 16.732
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen 28.314 13.479 23.747 18.046
Onderhoudsvoorz. Speeltuin Abdissenbosch 8.883 5.077 13.817 143
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum 214.196 14.014 51.077 177.133
Onderhoudsvoorz. Acc. An d'r Put 123.210 31.070 4.828 149.452
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Basement Abd. 52.514 0 8.424 44.090
Onderhoudsvoorz. An de Koel Strijthagerweg 11.676 8.998 2.118 18.556
Onderhoudsvoorz. Acc. Hereweg-Op de Bies 34.162 14.989 48.098 1.053
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 & 2 408.295 55.692 23.266 440.721
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 179.449 18.117 3.107 194.459
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.207.935 356.665 579.440 1.985.160
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 10.571.234 367.851 11.115 10.927.970
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 64.728 0 0 64.728
Voorz. reiniging 70.000 70.000 0 140.000
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 10.705.962 437.851 11.115 11.132.698
TOTAAL VOORZIENINGEN 17.951.913 812.667 693.127 18.071.453
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 59.916.293 2.767.898 4.029.068 58.655.123
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot Vermeerdering Vermindering Saldo per
saldo per in 2024 in 2024 31-12-2024
1-1-2024
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 8.985.861 786.209 9.842 9.762.228
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve inkomensdeel WWB 1.211.693 270.853 0 1.482.546
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 523.105 0 133.461 389.644
Reserve egalisatie algemene uitkering 941.490 503.921 248.870 1.196.541
Subtotaal egalisatiereserves 3.664.111 774.774 382.331 4.056.554
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 28.219 0 4.032 24.187
Reserve sfeerverlichting 3 centra 70.800 0 9.600 61.200
Reserve pollar Bachlaan 32.000 0 4.000 28.000
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Reserve Kloosterstraat 1/1A 254.614 0 2.743 251.871
Reserve Kloosterstraat 3 295.680 0 6.160 289.520
Reserve Streeperstraat 42-46 164.544 0 3.428 161.116
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 63.912 0 26.584 37.328
Reserve sportkooi Brandenberg 56.662 0 13.704 42.958
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank 521.600 0 32.700 488.900
Reserve natuurgras Ter Waerden 513.472 0 20.479 492.993
Reserve accommodatie Sport & Leisure 174.000 0 14.500 159.500
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.344.438 0 172.294 3.172.144
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 22.775 0 1.478 21.297
Reserve schuifwand An de Koel 37.747 0 2.746 35.001
Reserve drainage Sportcomplex Strijthagen 41.382 0 2.299 39.083
Reserve waterleiding Sportcompl Strijthagen 25.353 0 1.408 23.945
Reserve veldverlichting Sportcom. Strijthagen 56.409 0 1.111 55.298
Reserve drainageveld 4 Strijthagen 45.000 0 2.500 42.500
Reserve veldverlichting Heigank 82.603 0 4.589 78.014
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 19.417 0 1.079 18.338
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.200.898 0 160.875 5.040.023
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 9.205 0 4.262 4.943
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 835.708 0 38.397 797.311
Reserve afschrijving toekomstbest. accom 127.563 0 9.812 117.751
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 41.174 0 1.788 39.386
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.126.990 0 115.250 1.011.740
Reserve herinr. buitengebied An de Koel 148.411 0 6.816 141.595
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 146.416 0 75.066 71.080
Reserve LED-informatiewagens 12.001 0 3.000 9.001
Reserve speelplek Veeweg 1.598 0 0 1.598
Reserve politievleugel 288.679 0 73.099 215.580
Reserve Burgerhoes 1.782.874 136.887 5.000 1.914.761
Reserve Emile Erensplein 55 266.653 24.102 0 290.755
Reserve ontwikkeling Kerkplein 28-30 587.200 0 0 587.200
Subtotaal afschrijvingsreserves 18.871.996 160.989 820.799 18.212.186
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 257.801 42.780 0 300.581
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 18.149 0 0 18.149
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. 86.024 5.200 5.200 86.024
Reserve onderhoud woonwagencentra 330.968 36.808 0 367.776
Reserve onderhoud binnenring 581.836 106.554 106.554 581.836
Subtotaal onderhoudsreserves 1.274.777 191.342 111.754 1.354.365
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 3.778.672 80.000 0 3.858.672
Reserve evenementenfonds 29.683 24.200 24.200 29.683
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 6.089 0 0 6.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 176.834 12.778 0 189.612
Reserve klimaatbeleid 153.426 0 0 153.426
Reserve project 1 zonnepanelen 212.849 18.745 0 231.594
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 115.000 0 0 115.000
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europaw. Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid 395.493 0 8.168 387.325
Reserve inburgering 102.401 0 0 102.401
Reserve gezond in de stad 85.590 0 0 85.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 588.408 0 0 558.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 7.786.924 142.569 39.214 11.532.344
TOTAAL RESERVES 40.583.670 2.055.883 1.363.940 41.275.613
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo Vermeerdering in 2024 Vermindering in 2024 Saldo per
per 31-12-2024
1-1-2024
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 23.963 0 0 23.963
Voorziening juridische zaken 7.250 0 0 7.250
Voorziening assurantie eigen risico 34.936 18.151 18.151 34.936
Voorziening wethouders pensioenen 4.503.198 0 0 4.503.198
Voorziening WAO/WIA/WGA 384.248 0 86.060 298.188
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 4.953.595 18.151 104.211 4.867.535
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorz. Verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300
Onderhoudsvoorz. Natuurbrug Heidenatuur 32.000 0 1.000 31.000
Onderhoudsvoorz. Acc. KDV Eigenwijs 10.095 5.326 1.473 13.948
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg 65.178 17.885 5.524 77.539
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld 137.647 792 4.565 133.874
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden 93.622 20.995 17.679 96.938
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen 104.595 131 756 103.970
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen 41.636 29.757 36.968 34.425
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Ter Waerden 13.940 12.352 9.922 16.370
Onderhoudsvoorz. Acc. Ter Waerden Atl.baan 1.327 0 1.326 0
Onderhoudsvoorz. Acc. Sport & Leisure 47.504 20.682 21.484 46.702
Onderhoudsvoorz. Beeldende kunst 83.847 14.724 42.705 55.866
Onderhoudsvoorz. Acc. Theater Kerkberg 4 58.851 11.463 38.664 31.650
Onderhoudsvoorz. Acc. Oefenbunker 126.110 22.124 125.384 22.849
Onderhoudsvoorz. Acc. MFC Voeëgelsjtang 97.123 0 996 96.127
79.010
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand 16.732 7.901 424 24.209
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen 18.046 13.479 5.925 25.600
Onderhoudsvoorz. Speeltuin Abdissenbosch 143 5.077 534 4.686
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum 177.133 14.014 68.050 123.097
Onderhoudsvoorz. Acc. An d'r Put 149.452 31.070 26.084 154.438
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Basement Abd. 44.090 0 380 43.710
Onderhoudsvoorz. An de Koel Strijthagerweg 18.556 8.998 6.263 21.291
Onderhoudsvoorz Acc. Hereweg-Op de Bies 1.053 14.989 7.280 8.222
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 & 2 440.721 55.692 80.726 415.687
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 194.459 18.117 5.740 206.836
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 1.985.160 336.868 521.692 1.800.336
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 10.927.970 283.855 0 11.211.825
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 64.728 0 0 64.728
Voorz. reiniging 140.000 70.000 0 210.000
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 11.132.698 353.855 0 11.486.553
TOTAAL VOORZIENINGEN 18.071.453 708.874 625.903 18.428.209
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 58.655.123 2.764.757 1.989.843 59.430.037
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot Vermeerdering Vermindering Saldo per
saldo per in 2025 in 2025 31-12-2025
1-1-2025
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 9.762.228 786.209 1.125 10.547.312
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges 476.291 0 0 476.291
Reserve omgevingswet 444.337 0 0 444.337
Reserve inkomensdeel WWB 1.482.546 270.853 0 1.753.399
Reserve wegenonderhoud 67.197 0 0 67.197
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging 389.644 0 133.461 256.183
Reserve egalisatie algemene uitkering 1.196.541 1.250.594 0 2.447.135
Subtotaal egalisatiereserves 4.056.554 1.521.447 133.461 5.444.540
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve Knopen lopen 24.187 0 4.032 20.155
Reserve sfeerverlichting 3 centra 61.200 0 9.600 51.600
Reserve pollar Bachlaan 28.000 0 4.000 24.000
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen 1.086.600 0 0 1.086.600
reserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Reserve Kloosterstraat 1/1A 251.871 0 2.743 249.128
Reserve Kloosterstraat 3 289.520 0 6.160 283.360
Reserve Streeperstraat 42-46 161.116 0 3.428 157.688
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen 37.328 0 26.584 10.744
Reserve sportkooi Brandenberg 42.958 0 13.704 29.254
Reserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Reserve kunstgras Heigank 488.900 0 32.700 456.200
Reserve natuurgras Ter Waerden 492.993 0 20.479 472.514
Reserve accommodatie Sport & Leisure 159.500 0 14.500 145.000
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak 50.000 0 0 50.000
Reserve accommodatie nieuw zwembad 3.172.144 0 172.294 2.999.850
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen 21.297 0 1.478 19.819
Reserve schuifwand An de Koel 35.001 0 2.746 32.255
Reserve drainage Sportcomplex Strijthagen 39.083 0 2.299 36.784
Reserve waterleiding Sportcompl Strijthagen 23.945 0 1.408 22.537
Reserve veldverlichting Sportcom. Strijthagen 55.298 0 1.111 54.187
Reserve drainageveld 4 Strijthagen 42.500 0 2.500 40.000
Reserve veldverlichting Heigank 78.014 0 4.589 73.425
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank 18.338 0 1.079 17.259
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein 5.040.023 0 160.875 4.879.148
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 4.943 0 4.262 681
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw 797.311 0 38.397 758.914
Reserve afschrijving toekomstbest. accom 117.751 0 9.812 107.939
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan 34.669 0 0 34.669
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode 39.386 0 1.788 37.598
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.011.740 0 115.250 896.490
Reserve herinr. buitengebied An de Koel 141.595 0 6.816 134.779
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg 71.080 3.986 75.066 0
Reserve LED-informatiewagens 9.001 0 3.000 6.001
Reserve speelplek Veeweg 1.598 0 0 1.598
Reserve politievleugel 215.580 0 73.099 142.491
Reserve Burgerhoes 1.914.761 136.887 5.000 2.046.648
Reserve Emile Erensplein 55 290.755 24.102 0 314.857
Reserve ontwikkeling Kerkplein 28-30 587.200 0 0 587.200
Subtotaal afschrijvingsreserves 18.212.186 164.975 820.799 17.556.362
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden 300.581 42.780 0 343.361
Reserve onderhoud peuterspeelzalen 18.149 0 0 18.149
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. 86.024 5.200 5.200 86.024
Reserve onderhoud woonwagencentra 367.776 36.808 0 404.584
Reserve onderhoud binnenring 581.835 106.554 106.554 581.836
Subtotaal onderhoudsreserves 1.354.365 191.342 111.754 1.433.953
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Reserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Reserve transformatie 3.858.672 80.000 0 3.938.972
Reserve evenementenfonds 29.683 24.200 24.200 29.683
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg 6.090 0 0 6.090
Reserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Reserve monumentenbeleid 189.612 12.778 0 202.390
Reserve klimaatbeleid 153.426 0 0 153.426
Reserve project 1 zonnepanelen 231.594 16.557 0 248.151
Reserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen 7.856 0 0 7.856
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat 115.000 0 0 115.000
Reserve rood voor groen 20.950 0 0 20.950
Reserve afboeking vastgoed Europaw. Noord 1.400.000 0 0 1.400.000
Reserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Reserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Reserve NASB 32.621 0 0 32.621
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid 387.325 0 8.168 379.157
Reserve inburgering 102.401 0 0 102.401
Reserve gezond in de stad 85.590 0 0 85.590
Reserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Reserve IZA 285.777 0 0 285.777
Reserve ICT-plan 558.408 0 0 558.408
Subtotaal overige bestemmingsreserves 7.890.279 140.381 39.214 7.991.446
TOTAAL RESERVES 41.275.613 2.804.354 1.106.353 42.973.614
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot Vermeerdering Vermindering Saldo per
saldo per in 2025 in 2025 31-12-2025
1-1-2025
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 23.963 0 0 23.963
Voorziening juridische zaken 7.250 0 0 7.250
Voorziening assurantie eigen risico 34.936 18.151 18.151 34.936
Voorziening wethouders pensioenen 4.503.198 0 0 4.503.198
Voorziening WAO/WIA/WGA 298.188 0 87.731 210.457
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico’s 4.867.535 18.151 105.882 4.779.804
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorz. Verkeersregelinstallaties 11.300 11.300 11.300 11.300
Onderhoudsvoorz. Natuurbrug Heidenatuur 31.000 0 1.000 30.000
Onderhoudsvoorz. Acc. KDV Eigenwijs 13.948 5.326 3.388 15.886
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg 77.539 17.885 33.098 62.326
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld 133.874 792 43.921 90.745
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden 96.938 20.995 1.777 116.156
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen 103.970 131 1.498 102.603
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen 34.425 29.757 64.182 0
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Ter Waerden 16.370 12.352 6.920 21.802
Onderhoudsvoorz. Acc. Sport & Leisure 46.702 20.682 4.114 63.270
Onderhoudsvoorz. Beeldende kunst 55.866 14.724 10.430 60.160
Onderhoudsvoorz. Acc. Theater Kerkberg 4 31.650 11.463 19.229 23.884
Onderhoudsvoorz. Acc. Oefenbunker 22.849 22.124 37.309 7.665
Onderhoudsvoorz. Acc. MFC Voeëgelsjtang 96.127 0 8.924 87.203
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand 24.209 7.901 17.356 14.754
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen 25.600 13.479 19.747 19.332
Onderhoudsvoorz. Speeltuin Abdissenbosch 4.686 5.077 6.556 3.207
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum 123.097 14.014 6.074 131.037
Onderhoudsvoorz. Acc. An d'r Put 154.438 31.070 85.201 100.307
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Basement Abd. 43.710 0 5.122 38.588
Onderhoudsvoorz. An de Koel Strijthagerweg 21.291 8.998 5.215 25.074
Onderhoudsvoorz Acc. Hereweg-Op de Bies 8.222 14.989 18.449 4.762
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 & 2 415.687 55.692 9.833 461.546
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 206.836 18.117 32.300 192.653
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 1.800.336 336.868 452.943 1.684.261
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorz. riolen 11.211.825 247.403 0 11.459.228
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater 64.728 0 0 64.728
Voorz. reiniging 210.000 70.000 0 280.000
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 11.486.553 317.403 0 11.803.956
Bijlage 4C – Omschrijving reserves en voorzieningen
RESERVES
ALGEMENE RESERVE
Concernbuffer voor onverwachte tegenvallers, mede gebaseerd op de kans dat geschatte risico's zich daadwerkelijk voordoen.
EGALISATIERESERVES
Reserve egalisatie bouwleges
Egaliseren van opbrengsten in de tijd en het matchen van opbrengsten en uitgaven.
Reserve omgevingswet
Dekking van de opkomende kosten verband houdend met de implementatie van de Omgevingswet in de komende jaren.
Reserve inkomensdeel WWB
Buffer voor tekorten op het inkomensdeel WWB als gevolg van schommelingen in het toegekend budget.
Reserve wegenonderhoud
Het inlopen van achterstallig onderhoud wegen.
Reserve compensatie wegvallende opbrengsten Essentbelegging
Egalisatiebuffer met als doel de wegvallende rentebaten wegens versnelde aflossing van de beleggingen van de Essentgelden
Reserve egalisatie algemene uitkering
Egalisatiebuffer met als doel de schommelingen in de algemene uitkering op te vangen.
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Reserve ondergrondse afvalcontainers
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering in ondergrondse afvalcontainers gedurende de jaren 2013 tot en met 2022.
Reserve Knopen lopen
Dekking van de afschrijvingslasten van het wandelknooppuntensysteem.
Reserve sfeerverlichting 3 centra
Dekking van de afschrijvingslasten van de sfeerverlichting in de drie centra.
Reserve pollar Bachlaan
Dekking van de afschrijvingslasten van de pollar (verkeer beperkende maatregel) in de Bachlaan.
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen
Dekking van de kosten van het Buurtontwikkelplan Oud-Nieuwenhagen en Winkelcentrum op de Kamp.
Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen
Deze reserve is gevormd om de gelden die zijn voortgekomen uit de Regiodeal in te zetten voor transformatie van de wijk Oud Nieuwenhagen.
Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen
Deze reserve is gevormd om in aanvulling op de gelden die zijn voortgekomen uit de Regiodeal in te zetten voor transformatie van de wijk Oud Nieuwenhagen.
Reserve Kloosterstraat 1/1A
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 1/1A.
Reserve Kloosterstraat 3
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 3.
Reserve Streeperstraat 42-46
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Streeperstraat 42-46.
Reserve investeringen binnenklimaat gebouwen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investeringen: binnenklimaat Harlekijn, binnenklimaat Speurneus, renovatie De Wissel 2011, luchtbeh. zwembad In de Bende 2011
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering toplaag kunstgras Strijthagen.
Reserve sportkooi Brandenberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg.
Reserve renovatie kantine Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kantine Heigank.
Reserve kunstgras Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kunstgras Heigank.
Reserve natuurgras Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering natuurgras Ter Waerden.
Reserve accommodatie Sport & Leisure
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering accommodatie Sport & Leisure.
Reserve accommodatie Sport & Leisure – dak
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering dak Sport & Leisure.
Reserve accommodatie nieuw zwembad Landgraaf
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuw zwembad Landgraaf.
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering vervanging hekwerk Strijthagen.
Reserve schuifwand An de Koel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering schuifwand locatie An de Koel.
Reserve drainage Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainage Sportcomplex Strijthagen.
Reserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering waterleiding Sportcomplex Strijthagen.
Reserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering verlichting Sportcomplex Strijthagen.
Reserve drainageveld 4 Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainageveld 4 Sportcomplex Strijthagen.
Reserve veldverlichting Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering veldverlichting Sportcomplex Heigank.
Reserve hekwerken hoofdveld Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering hekwerken Sportcomplex Heigank.
Reserve Kennis-, Informatie- en Adviesplein
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering KIA.
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering buurtontmoetingsplek Ter Waerden.
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw
Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van het MFC An de Voeëgelsjtang en basisschool 't Valder.
Reserve afschrijving toekomstbestendige accommodaties
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Reserve onvoorziene kosten accommodatieplan
Dekking onvoorziene uitgaven ter uitvoering van toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode
Dekking van afschrijvingslasten van de doorstroomlocatie Gravenrode.
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering wijkcentrum Eikske.
Reserve herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel.
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit aanpassing van complex VV Schaesberg.
Reserve LED-informatiewagens
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering 2 LED-informatiewagens.
Reserve speelplek Veeweg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering speelvoorziening aan de Veeweg.
Reserve politievleugel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van de politievleugel.
Reserve Burgerhoes
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Burgerhoes.
Reserve Emile Erensplein
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Emile Erensplein.
Reserve ontwikkeling Kerkplein 28-30
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kerkplein 28-30.
ONDERHOUDSRESERVES
Reserve onderhoud af te stoten panden
Dekking van onderhoud aan af te stoten panden.
Reserve onderhoud peuterspeelzalen
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan peuterspeelzalen.
Reserve onderhoud sociaal-culturele accommodaties
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan sociaal culturele accommodaties.
Reserve onderhoud woonwagencentra
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan woonwagencentra.
Reserve onderhoud binnenring
Financiële afdekking van de onderhoudskosten van de Euregioweg (binnenring).
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf
Dekking voor het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering doorstroming naar de arbeidsmarkt van kandidaten van het Mens-Ontwikkelbedrijf.
Reserve project verbetering dienstverlening
Als gevolg van vertraagde start project lopen kosten over de jaargrens heen, waardoor budgetoverschotten naar volgende boekjaren moeten worden overgeheveld.
Reserve transformatie
Reserve ter mede bekostiging van de herstructureringsopgave en de daaraan gerelateerde vraagstukken.
Reserve evenementenfonds
Dekking van kosten ten behoeve van subsidieaanvragen voor A- en B-evenementen.
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg
Het dekken van de projectkosten "Eerherstel Slot Schaesberg", bestaande uit onderzoek en communicatie.
Reserve instandhouding religieus erfgoed
Instandhouding van wegkruisen, kappelletjes en ander religieus erfgoed.
Reserve monumentenbeleid
Het nastreven van het behoud van monumenten in goede kwaliteit middels subsidiëring en informatievoorziening.
Reserve stimulering verbinden en samenwerken
Dekking van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein.
Reserve klimaatbeleid
Reserve ten behoeve van de uitvoering van projecten in het kader van het klimaatuitvoeringsprogramma Landgraaf 2009-2012.
Reserve project 1 zonnepanelen
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project zonnepanelen.
Reserve leader projecten
Reserve ter dekking van kosten voortvloeiend uit de actieve ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland, die tevens bijdragen aan de kwaliteit van het unieke landschap.
Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen
Dekking van een bestaande (oude) taakstelling op de personele lasten van de afdeling ROG, jaarlijks ingevuld door het afwikkelen van bestemmingsplannen in opdracht van derden.
Reserve project Hoogstraat – Emmastraat
Deze reserve, die is gevormd uit de reserve Transformatie, is ingesteld om de afschrijvingslasten te dekken zolang de objecten in eigendom zijn en nog niet zijn gesloopt. Zodra de sloop aan de orde is dient deze reserve om het waarschijnlijke tekort op de binnenstedelijke herstructurering op te vangen.
Reserve rood voor groen
Het stimuleren van groen- en natuurontwikkeling ter compensatie van toegenomen bebouwingsdichtheid.
Reserve afboeking vastgoed Europaweg Noord
Het stimuleren van groen- en natuurontwikkeling ter compensatie van toegenomen bebouwingsdichtheid.
Reserve taalonderwijs
De reserve wordt ingezet ter bestrijding van laaggeletterdheid.
Reserve combinatiefuncties
Reserve ter financiering van activiteiten in het kader van de implementatie van combinatiefuncties.
Reserve NASB
Reserve ten behoeve van activiteiten in het kader van het uitvoeringsprogramma sport 2011-2014.
Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid
Dekking van incidentele kosten c.q. afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Reserve jeugdpreventieplan
Ter voorkoming van verhoogd gebruik van zwaardere vormen van jeugdhulp.
Reserve inburgering
Dekking van toekomstige kosten re-integratie en participatie in verband met dalende rijksbijdragen.
Reserve gezond in de stad
Financiering van de vier programmaonderdelen (JOGG, Gezond in Nieuwenhagen, Informele zorg en continueren van sport- en beweeginitiatieven in het voorliggend veld) die bijdragen aan het verminderen van gezondheidsachterstanden door een brede benadering en integrale aanpak.
Reserve woonwagens
Reserve gecreëerd naar aanleiding van door de gemeenteraad vastgestelde nota "woonwagenbeleid". De reserve wordt aangewend om invulling te geven aan de doelstellingen die in dit beleidskader zijn gesteld.
Reserve IZA
Veiligstellen van terugontvangen vermogen IZA Nederland i.v.m. liquidatie.
Reserve ICT-plan
Dekking van kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het gemeentelijk ICT-plan.
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening frictie professionele welzijnsorganisaties
Financiering van frictiekosten voortvloeiend uit de professionalisering van welzijnsorganisaties.
Voorziening oninbaar Kredietbank
Dekking van de oninbaarheid van verleende kredieten.
Voorziening juridische zaken
Dekking voor kosten die voortvloeien uit juridische zaken.
Voorziening assurantie eigen risico
Dekking van WA-claims beneden het eigen risico die niet door de verzekeraar gedekt worden.
Voorziening wethouders pensioenen
Dekking waardeoverdrachten van pensioenen van wethouders en nabestaanden in voorkomende gevallen.
Voorziening wachtgeld wethouders
Dekking van wachtgeld t.b.v. voormalige wethouders.
Voorziening WAO/WIA/WGA
Dekking van kosten in verband met eigen risico WAO, WIA en WGA.
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Voor diverse accommodaties en gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen gemaakt.
De onderhoudskosten komen ten laste van vooraf gevormde onderhoudsvoorzieningen.
De onderhoudslasten worden hiermee gelijkmatig verdeeld over de verschillende begrotingsjaren.
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen
In 2014 gevormde voorziening ter voorkoming van te grote schommelingen in de rioolbelastingtarieven. Op basis van oude BBV-richtlijnen werd tot en met 2013 gewerkt met een egalisatiereserve riolen.
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater
Gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling "afkoppelen regenwater van private verharding" de opkomende kosten hieruit te dekken.
Voorziening reiniging
In 2014 gevormde voorziening met als doel verwachte kostenstijgingen geleidelijk naar de burgers door te voeren via tarifering. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt via deze voorziening gedekt.