7. Onderzoeken 213A

Op grond van de gemeentewet (art. 213A) is de gemeente verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid. 

In 2022 zetten we de capaciteit voor 213A onderzoeken in voor twee onderwerpen:

1.    Omdat de verplichte rechtmatigheidsverantwoording wordt doorgeschoven naar het verslagjaar 2022 blijven we de helft van onze 213A capaciteit inzetten voor het verdergaand inrichten van ons ‘’in control’’ systeem dat met behulp van het systeem key2control wordt gefaciliteerd. 
2.    De andere helft van de 213A capaciteit zetten we in ten behoeve van een diepgaande analyse van de jaarrekeningen 2019-2020-2021 om vandaaruit mogelijke ombuigingsvoorstellen te genereren t.b.v. de begroting 2023.