8. Lijst van afkortingen

AFKORTING VERKLARING
Ab Algemeen Bestuur
ABW Algemene Bijstandswet
ADV Anti-Disciminatievoorziening
AmvB Algemene Maatregel van bestuur
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AvA Algemene vergadering van aandeelhouders
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BCZ Afdeling Bestuurlijke en Concern Zaken
Bibop Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BGE Basiskaart Geluid EmissieAf
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BLG Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BO Basis Onderwijs
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOP Buurtontmoetingsplek
BOS Buurtontwikkeling Onderwijs en Sport
BOR Afdeling Beheer Openbare Ruimte
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten
BVC Boom Veiligheid Controles
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CRvB Centrale Raad voor Beroep
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DB Dagelijks Bestuur
DHW Drank en Horecawet
DHZ Deltaplan Hoge Zandgronden
DigiD Digitale identiteit
DPRA Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie
DSO Digitaal Stelsel Omgevings Wet
ECB Europese Centrale Bank
EMU Economische en Monetaire Unie
ESF Europees Sociaal Fonds
ESZL Economische Samenwerking Zuid-Limburg
FB Facilitair Bedrijf
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FTE Fulltime-equivalent
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GBRD Gemeenschappelijke Basis- en Registratiedienst
GBT Gezonde Basisschool van de Toekomst
GDU Gebundelde Doeluitkering
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GIDS Gezond In De Stad
GIPS Stichting Gehandicapten Informatie Project
GR Gemeenschappelijke Regeling
GROS Grens Overschrijdende Samenwerking
HALT Het Alternatief
GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan
HHT Huishoudelijke Hulp Toelage
HHV Huishoudelijke Verzorging
IBA Internationale Bau Ausstellung
ID-kaart Identiteitskaart
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IHP Integraal Huisvesting Plan
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen
ISD BOL Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum- Onderbanken- Landgraaf
ISP Integrale Schuldhulpverlening Parkstad
ISV Investeringsimpuls Stedelijke Vernieuwing
ISW Integraal Stedelijk Waterprogramma
IVN Instituut Voor Natuureducatie
IWP Integraal Water Plan
JENS Jong En Sterk
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JIGG Jongeren in Goede Gezondheid
JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht
JOP Jeugdontmoetingsplek
KBL Krediet Bank Limburg
KCC Afdeling Klant Contact Centrum
KIA Kennis-, Informatie- en Adviescentrum
KOTA KinderOpvang Toeslag Affaire
LEA Lokale Educatieve Agenda
LED Light Emitting Diode (Moderne Energiezuinige Verlichting)
LIOF Limburgs Investerings- en OntwikkelingsFonds
Lumpsum Lumpsum financiering (zak met geld te besteden aan geoormerkt doel)
MFC Multifunctioneel Centrum
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MO Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
MOB Mens Ontwikkel Bedrijf
MOP Meerjarenontwikkelingsprogramma/Meerjarenonderhoudsplan
NASB Nationale Actie Sport en Bewegen
NME Natuur en Milieu Educatie
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht
NUP Nationaal Uitvoeringsprogramma
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid
OBD Onderwijsbegeleidingsdienst
OBO Openbaar Basis Onderwijs
OO Ontplofbare Oorlogsresten
OOV Openbare Orde en Veiligheid
OZB Onroerende Zaakbelasting
OZL Oostelijk Zuid-Limburg
PALET Parkstad Limburg Energie Transitie
PenC Afdeling Planning & Control
PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen
PGB Persoonsgebonden Budget
PMD Plastic Metaal Drankenkartons
PIT Parkstad IT
PSL Parkstad Limburg
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RD4 Reinigingsdienst
RES ZL Regionale Energie Strategie Zuid Limburg
RVE Register Externe Veiligheidsrisico’s
RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RMC Regionaal Meld en Coördinatiepunt
ROA Regeling Opvang Asielzoekers
ROG Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken
RRGS Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
Ruddo Wet Regeling Uitzetting en Derivaten Decentrale Overheden
RVVP Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
SBL Stichting Bosbeheer Landgraaf
SBOZL Stichting Basisonderwijs Zuid-Limburg
SVOPL Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
SMI Sociaal-medische Indicatie
SMK Stichting Muziekschool Kerkrade
SO Speciaal Onderwijs
SPV Special Purpose Vehicles
SVREZL Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
Stado Stads- en dorpsvernieuwing
SWM Streekgewest Westelijke Mijnstreek
TenH Afdeling Toezicht & Handhaving
VaVo Voortgezet algemeen Vormend onderwijs
VAZOM Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VRI Verkeersregelinstallatie
VROM Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSV Vroegtijdig Schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVTV Voorlopige Vergunning Tot Verblijf
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WBL Waterschaps Bedrijf Limburg
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Wgs Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
WgW Wijkgericht Werken
WKO Wet Kinderopvang
WML Waterleidings Maatschappij Limburg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOP Wijkontwikkelingsplan
WOO Wet Open Overheid
WOZ Wet Onroerende Zaken
WOZL Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSP Werkgever Service Punt
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW Wet Sociale Werkvoorziening /Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WTP Water Taken Plan
WWB Wet Werk en Bijstand
Z-L Zuid-Limburg
ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen