2.1.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie *

 * Hieronder valt ook beheer van groen in de openbare ruimte

Structuurgegevens

Terug naar navigatie - Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):
F. Janssen, A. Schiffelers, B. Smeets, J. Schrijen en S. Kropman

Verantwoordelijke afdelingshoofden:
F. Geurts (ROG), C. Goffin (MO) en T. Hanssen (BOR)

Programma-samenvatting

Terug naar navigatie - Programma-samenvatting

Met het programma sport, cultuur en recreatie ontplooien wij activiteiten ter bevordering van de
toeristische & recreatieve voorzieningen, het groenbeheer, instandhouding van het cultureel erfgoed, sport en bewegen en educatieve en kunstzinnige vorming. 

Sportbeleid en activering

Via de uitvoeringsorganisatie TMF geven we invulling aan het beleidskader sport en bewegen 2020-2023 aan de hand van de ambitie: ‘’Iedere inwoner van Landgraaf de mogelijkheid te bieden, een leven lang, deel te laten nemen aan en te genieten van sporten en bewegen’’. Daarnaast sluit de gemeente daar waar mogelijk aan bij het lokale sportakkoord om de geformuleerde ambitie samen te verwezenlijken. In 2022 geven we een verdere impuls aan het sportbeleid en de activering van inwoners om in het dagelijks leven meer te bewegen. Dit doen we met het Perspectiefplan Covid-19 en de uitvoering van de gemaakte afspraken in het Sportplatform Landgraaf. We zetten in 2022 in op het, samen met sportverenigingen en The MoveFactory, opzetten van meer structureel beweegaanbod voor alle doelgroepen vanuit het Perspectiefplan Covid-19.

Sportaccommodaties

Conform de in 2020 vastgestelde nota Evaluatie & Vooruitblik Accommodatiebeleid Landgraaf, blijft de clustering van voorzieningen op en rondom de A-locaties, zijnde de parken Heigank, Ter Waerden en Strijthagen uitgangspunt van handelen. De drie parken dragen met name bij aan de realisatie van activiteiten op het gebied van sport. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd om de accommodaties te voorzien van vernieuwde (kunst)grasvelden en veldverlichting en zijn andere werkzaamheden verricht voor toekomstbestendige accommodaties. Op Park Heigank wordt een nieuw clubgebouw voor FC Landgraaf gerealiseerd.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Wij bevorderen de deelname van inwoners aan het educatieve en culturele aanbod, zodat zij meer participeren in de maatschappij. Dit doen we door zoveel mogelijk activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de verbreding van het culturele en educatieve aanbod in onze gemeente. Hiervoor worden zowel professionele als vrijwilligersorganisaties gesubsidieerd die het culturele- en educatieve aanbod verzorgen. Kunstzinnige vorming en cultuureducatie wordt daarnaast verzorgd door de combinatiefunctionarissen kunst, cultuur en muziek. Zij zorgen samen met de combinatiefunctionarissen sport voor verbinding en samenwerking, in het bijzonder tussen het culturele veld, sport, onderwijs en de buurt. De inzet van de combinatiefunctionarissen wordt voor de periode 2020-2022 gecontinueerd. In 2022 zal het verlengen van de inzet opnieuw worden bekeken in relatie tot de ontwikkelingen van de Kabinetsformatie en de financiële middelen die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt ingezet op het nog intensiever laten samenwerken van de combinatiefunctionarissen binnen Landgraaf Verbindt.

Theater Landgraaf en poppodium de Oefenbunker
Het theater Landgraaf en poppodium de Oefenbunker hebben een belangrijke rol als voorziening voor het cultureel aanbod in Landgraaf als het gaat om talentenpodium, productie- en presentatiefunctie. Ook in 2022 zetten wij ons in om beide voorzieningen te behouden en te optimaliseren. De subsidierelatie met de Oefenbunker zal zoals al opgenomen in de begroting 2020 stapsgewijs worden verhoogd naar een vergelijkbaar niveau met het theater Landgraaf. Met de uitvoering van het Perspectiefplan Covid-19 wordt ook een impuls gegeven aan beide voorzieningen als het gaat om faciliteiten en activiteiten. 

Meer Harmonie In de Samenleving
Vanaf september 2021 kunnen leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in Landgraaf structureel wekelijks muziekles volgen. Samen met onderwijsstichting Movare hebben we hier extra budget voor vrijgemaakt. Het programma Meer Harmonie in de Samenleving loopt tot 2025. Naast het bieden van ontspanning en plezier leveren muzieklessen een essentiële bijdrage aan de drie hoofddoelen van onderwijs: kennis- en talentontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. De wekelijkse muzieklessen brengen de kinderen in aanraking met een zo breed mogelijk muzikaal aanbod. Vanuit die basis, zo is de ambitie van Meer Harmonie in de Samenleving, kunnen kinderen zichzelf muzikaal verder en breder ontwikkelen. Daarbij zijn het samen muziek beleven en het samen muziek maken de belangrijkste uitgangspunten. De Universiteit Maastricht gaat de komende jaren het programma Meer Harmonie in de Samenleving volgen en onderzoeken op welke wijze de ontwikkeling van de kinderen profiteert van deelname aan het programma.

Cultureel erfgoed

Onze Erfgoednota stelt het zichtbaar en beleefbaar maken van ons erfgoed centraal. Landgraaf is immers rijk aan cultuurhistorisch erfgoed: ons archeologisch bodemarchief, bouwkundig erfgoed en historische bebouwingsstructuren, klein religieus erfgoed en cultuurlandschap. En natuurlijk de verhalen achter dat erfgoed. Het cultuurhistorische erfgoed vertegenwoordigt de Landgraafse identiteit en versterkt de ruimtelijke structuur. Gelet op de economische kansen en potenties is dit ook door vertaald in de Nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021-2030.

Ons cultureel Erfgoed vertelt het rijke en complete verhaal van de regio. Al dat erfgoed is niet alleen aanwezig in het landschap. Het wordt ook op uiteenlopende manieren beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Bijzondere voorbeelden zijn onze lokale initiatieven in relatie tot de Via Belgica en de resten van de Romeinse vicus in Rimburg, Slot Schaesberg, Kasteel Strijthagen, de Landgraaf, de beschermde dorpsgezichten, de kerken, de mijnwerkerswoningen, de Wilhelminaberg en natuurlijk de kapelletjes en wegkruisen. 

Wij geven deze bijzondere erfenis door aan komende generaties, maar zonder goede (gebruiks)functie is behoud verre van eenvoudig. ‘Behoud door ontwikkeling’ is cruciaal voor het voortbestaan van ons cultuurhistorisch erfgoed. Bijzondere Landgraafse voorbeelden zijn de herbouw van Slot Schaesberg, het toekomstbestendig maken van het beschermd stads- en dorpsgezicht Lauradorp, de doorontwikkeling van de Wilhelminaberg, herbestemming van kerkgebouwen en beeldbepalende panden (bijv. kerk Lauradorp, kerk Abdissenbosch, vml. Basisschool Schaesberg, Bei de Ling, vml. Politiewoning ON II). In programma 3 (economie) staat beschreven op welke wijze wij ons erfgoed digitaal gaan ontsluiten en inzetten voor educatie en vrijetijdseconomie. 

Binnen het cultureel erfgoed nemen kerkgebouwen een bijzondere plaats in: door de bevolkingskrimp en door de ontkerkelijking hebben meerdere kerkgebouwen in Landgraaf hun religieuze functie verloren of gaan die verliezen. De komende jaren zullen nog meer kerkgebouwen aan de eredienst worden onttrokken. Het is hoopgevend dat inmiddels voor vrijwel elke vrijkomende kerk concrete initiatieven voor herbestemming worden ontwikkeld. Daarbij wordt gekeken naar zeer uiteenlopende nieuwe functies. Als de initiatieven wenselijk en inpasbaar worden geacht, worden die door de gemeente gefaciliteerd. Daarnaast bekijken we hoe we die initiatieven in verband kunnen brengen met andere ambities en ontwikkelingen in de directe omgeving.

Media

We zetten in op een breed en laagdrempelig aanbod aan media voor diverse doelgroepen. Dit doen we door subsidiëring van de bibliotheek en de lokale omroep.

Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken
De Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken zorgt voor een breed aanbod voor diverse doelgroepen. De bibliotheek fungeert als warenhuis van kennis en informatie, centrum voor ontwikkeling en educatie, encyclopedie van kunst en cultuur en inspiratiebron van lezen, literatuur en taalstimulering en als podium voor ontmoeting en debat. Daarnaast wordt volop ingestoken op samenwerking met lokale partners in het Burgerhoes.

Lokale Omroep
De Stichting Omroep Landgraaf fungeert als lokale omroep voor de inwoners van Landgraaf. De lokale omroep wordt door de gemeente Landgraaf gesubsidieerd conform de landelijke richtlijnen gebaseerd op de Mediawet. Wij informeren Omroep Landgraaf over onze activiteiten en nodigen hen uit bij de persgesprekken met het college. Hierbij merken we op dat de lokale omroep zelfstandig opereert en eigen afwegingen maakt, zowel in de keuze van de onderwerpen als de journalistieke invulling. 

De Stichting Omroep Landgraaf verzorgt daarnaast de uitzendingen van de raadsvergaderingen. Deze dragen bij aan de transparantie en toegankelijkheid van de gemeenteraad richting de inwoners van Landgraaf. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de verkleining van de afstand tussen de inwoners en de (lokale) politiek. In de raadsvergadering van 2 juli 2020 is door de raad het positieve advies aan het Commissariaat voor de Media vastgesteld, om Omroep Landgraaf aan te wijzen als lokale media-instelling voor de periode 2020 tot en met 2025. 

Openbaar groen

Het onderhoud van openbaar groen, half-verhardingen en begraafplaatsen voeren we uit op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteit. In 2020 zijn de resultaten van een bestuursopdracht beheer- en inrichtingskwaliteit openbare ruimte aan de Raad gepresenteerd. Dit onderzoek toonde aan dat het beheer- en onderhoudsniveau voor groenonderhoud en reiniging in de openbare ruimte ruimschoots aan de gevraagde beeldkwaliteit voldeed.

Op basis van een kwaliteitsmeting is geconstateerd dat in 2020 een hogere beeldkwaliteit is gerealiseerd dan het door de Raad vastgestelde beeldniveau. Dit is een resultante van de opgezette structuur bij de afdeling BOR waarbij gebruik wordt gemaakt van WSW-ers en andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het effect van deze aanpak vertaalt zich in een al jaren stijgende lijn van burgerwaardering voor de openbare ruimte.  

In 2021 is de monitoring van de beeldkwaliteitsmeting en validatie van de resultaten gecontinueerd. Uit de resultaten van de metingen in 2021 blijkt dat sinds de tweede meting in juni jl de onkruidbestrijding in beplantingen niet aan de vastgestelde norm voldoet. De positieve marge, die de meting n.a.v. de bestuursopdracht aantoonde, is verdwenen. Ten opzichte van de tweede meting in mei toont de derde meting in juni een verdere achteruitgang. De onkruidbestrijding op verhardingen scoorde in alle metingen van 2021 het hoogste niveau (A). De verwachting is dat de laatste meting in oktober 2021 een verbetering laat zien en we weer aan het vastgestelde norm voldoen. We blijven in 2022 de beeldkwaliteit nauwgezet volgen om tijdig te kunnen anticiperen indien de beeldkwaliteit verder terugloopt als gevolg van de uitstroom van wsw-medewerkers en het veranderende klimaat. De verwachting is dat in 2022 door een nieuwe CAO de uitstroom zal versnellen. Met de oplevering van de bestuursopdracht beheer- en inrichtingskwaliteit openbare ruimte heeft de raad draaiknoppen gekregen waarmee de kwaliteit kan worden bijgestuurd. Het ontbrekende budget van € 78 duizend voor de vervanging van afgeschreven groen is vanaf 2021 structureel beschikbaar gesteld.

Bermen en ruw gras worden gemaaid conform de frequenties uit het bestek. Om de biodiversiteit van de bermen te vergroten wordt waar mogelijk extensief beheer toegepast. Om deze reden worden ook graslanden begraasd door schapen. Bij nieuwe aanleg en renovaties passen we vaste planten, bloemenmengsels en bloembollen toe. Vanaf 2021 worden onze gazons, op specifiek uitgekozen plekken extensief beheerd (minder gemaaid). Hierdoor kunnen wilde kruiden en grassen zich ontwikkelen. Deze maatregelen dragen bij aan het in stand houden van vlinders, honingbijen en wilde bijen. Tevens stimuleren we hiermee de natuurlijke vijanden van plaagdieren zoals de eikenprocessierups. 

Onderhoud bomen
Het beheer van de bomen in bosgebieden wordt uitgevoerd door de Stichting Bosbeheer Landgraaf. Door de langdurige droogte en hoge temperaturen in 2018, 2019 en 2020 is er sprake van een niet te voorzien hoge sterfte van bomen in de bossen. Door het wegvallen van bomen in de bossen ontstaan open plekken waardoor bomen, die eerder beschaduwd werden, in de volle zon komen te staan en ook aangetast worden. Er ontstaat een domino-effect. 

Doordat de klimaatverandering de laatste jaren zo snel gaat, komt de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf (ongeveer 200ha) ernstig in gevaar. De groeiplaats van de bossen wordt zo droog dat oude bomen, bomen die zich soms al tientallen jaren gezond hebben kunnen ontwikkelen, afsterven. Daarnaast zijn verschillende boomsoorten, waaronder de beuk, gevoelig voor grondwaterschommelingen. Binnen de bossen van de gemeente zijn het vooral beuken die op dit moment het loodje leggen, maar ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af. Om tot herstel te komen en de publieke openstelling van de bossen te kunnen garanderen is een planmatige aanpak opgesteld. Indien er schade ontstaat doordat de veiligheid in de bossen niet voldoet is de gemeente, als eigenaar van de bossen schuldaansprakelijk hiervoor. 

Door het uitvoeren van de planmatige aanpak blijft de gemeente Landgraaf tevens aan de verplichting vanuit de Wet Natuurbescherming voldoen. In 2021 is het beschikbaar gestelde budget van € 275 duizend ingezet om de eerste fase van de planmatige aanpak uit te voeren. In deze fase zijn de potentieel gevaarlijke situaties in de bossen opgeheven zodat de bossen voor publiek opengesteld kunnen blijven.  In 2022 is € 250 duizend als investeringsbedrag opgenomen in de begroting voor de tweede fase van de planmatige aanpak. In deze fase wordt dunning uitgevoerd en nieuwe bosontwikkeling gestimuleerd. 

Door de dunning krijgen geselecteerde toekomstbomen de ruimte om zich te ontwikkelen. De nieuwe bosontwikkeling vindt plaats door het creëren van gunstige omstandigheden voor natuurlijke bosontwikkeling.  Daarnaast wordt nieuw bosplantsoen aangeplant. Hierbij worden soorten toegepast die beter bestand zijn tegen de droge en warme omstandigheden. Door deze maatregelen behouden we het areaal bos zodat we aan de verplichting vanuit de Wet natuurbescherming blijven voldoen.  

Straat- laan- en parkbomen hebben ook last van de klimaatontwikkelingen maar zijn iets beter bestand omdat bomen op een solitaire standplaats m.b.t. de vochthuishouding geen concurrentie ondervinden. Het onderhoud van straat- laan- en parkbomen gebeurd binnen een raamcontract op basis van de uitkomsten van boomveiligheidscontroles (BVC). In 2019 en 2020 zijn door de Raad extra middelen beschikbaar gesteld waarmee de onderhoudsachterstand is weggewerkt. Vanaf 2021 is het bomenbestand weer volgens cyclisch veiligheidsbeheer onderhouden. 

Flora- en Fauna
Naast de extra aandacht voor het toepassen van bij-vriendelijke beplanting worden bijenoases aangelegd. Bijenoases bestaan uit bijenkasten met daaromheen bij-vriendelijke beplanting.
De afdeling beheer maakt voor de bescherming van flora en fauna gebruik van de gedragscode Bestendig Beheer. Onderdeel hiervan is de Flora- en Faunacheck met een overzicht van mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna op basis van actuele waarnemingen. 
In 2020 is, als proef, onder eikenbomen een wildbloemenmengsel ingezaaid waardoor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden aangetrokken. Tevens zijn nestkastjes geplaatst aan verschillende eiken. Deze nestkastjes worden door vogels gebruikt die eikenprocessierupsen graag op het menu hebben zodat de overlast verminderd wordt. De eerste resultaten van deze proef waren positief zodat deze proef in 2021 is voortgezet. In 2022 wordt het aantal nestkastjes verder uitgebreid.

Samenwerking met burgers en andere partijen
Met gebruikers en burgers worden wensen en verwachtingen over aanleg, beheer en onderhoud geïnventariseerd met als doel meer draagvlak en gezamenlijk beheer. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met o.a.: het MOB, Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL), MTB-club Discovery, reclassering Nederland, opleidingsinstituut Cita Verde, Mondriaan zorggroep, buurt- en bewonersverenigingen, ondernemers, LEVANTO-groep, Radar, IVN, visverenigingen e.a. 

(Openlucht) recreatie

Beeldende kunst
Onze gemeente heeft op het gebied van natuur, recreatie, toerisme, erfgoed, evenementen en sport heel veel te bieden. Dat biedt kansen voor het nog beter profileren van onze gemeente naar buiten toe. Kunst in de openbare ruimte speelt daarin ook een belangrijke rol. We hebben als gemeente een omvangrijk kunstbezit en ook een aantal werken in de openbare ruimte die kunsthistorisch interessant zijn en in een aantal gevallen een belangrijke waarde vertegenwoordigen voor gemeente en regio. We hebben 37 beelden/sculpturen in de openbare ruimte. Het plaatsen en onderhouden van beeldende kunst in de openbare ruimte heeft dan ook onze nadrukkelijke aandacht en is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Ook bekijken we waar, passend binnen onze gemeente, kunstwerken de openbare ruimte kunnen verfraaien. Dit doen we vanuit het Perspectiefplan Covid-19 waarmee we de kunstsector stimuleren om de negatieve gevolgen van Covid-19 aan te pakken door kunst- en cultuur te stimuleren met het plaatsen van (nieuwe) kunstwerken en het beleefbaar maken van kunstwerken.

Ontmoetingsplekken voor jongeren en de buurt
Er zijn twee JOP's (Hoefveld en Hofstraat) en een BOP op park ter Waerden in gebruik. De BOP bij ter Waerden is in de periode van de maatregelen ten gevolge van COVID-19 gesloten geweest, omdat het een afgesloten ruimte betreft. Met de huidige groep jongeren en overige gebruikers van het park worden opnieuw afspraken gemaakt over het gebruik van de BOP. Jongerenwerk, vanuit coöperatie JENS, wil jongeren zo vroeg mogelijk leren kennen om met deze investering een groter effectief bereik te hebben in de puberjaren. Sinds augustus 2020 zijn ook de straatcoaches in Landgraaf actief. Samen met handhaving, jongerenwerk en politie vormen zij de spreekwoordelijke ’ogen en handen’ op straat. Er wordt waar mogelijke een integrale aanpak nagestreefd. Naast de reguliere aanpak op straat, is jongerenwerk ook actief in het ontwikkelen van buitenschoolse activiteiten met en voor jongeren. Vanuit het Perspectiefplan Covid-19 worden in 2022 de buitenschoolse activiteiten gecontinueerd middels een jaarprogrammering. Hiermee zetten we in op het ontmoeten, verbinden en enthousiasmeren van jongeren voor diverse activiteiten. De activiteiten dienen ook om eenzaamheid, psychische problematiek en andere negatieve gezondheidseffecten van Covid-19 aan te pakken en jongeren recreatieve mogelijkheden te bieden. 

Speelgelegenheden
Speeltoestellen in de openbare ruimte en in de speeltuinen keuren we drie keer per jaar op veiligheid met een eigen keurmeester. Daarnaast vindt een keer per jaar een keuring plaats door een externe keuringsinstantie. Het onderhoud van de speelvoorzieningen wordt in eigen beheer gedaan. De gebruiksfrequentie wordt bepaald door het beoordelen van de slijtage aan en onder de toestellen. Indien het vermoeden bestaat dat speeltoestellen te weinig gebruikt worden voeren we overleg met de buurtvereniging of buurt. Zo nodig worden speelvoorzieningen verplaatst of verwijderd. Bij gering gebruik kunnen toestellen ook behouden blijven als de buurt participeert bij het onderhoud. 
Dit jaar is in speeltuin ’t Eikhoorntje een schommel geplaatst die ook geschikt is voor mindervalide kinderen. Hier is tevens een veilige valondergrond aangebracht.  In speeltuin Abdissenhof is de kabelbaan vervangen. Er zijn 2 trampolines geruimd die door vernielingen onveilig waren geworden. Van deze speeltuin is over een lengte van 37 meter het hekwerk vervangen, welk door vandalisme niet meer voldeed. Voor vervangingen en reparaties van toestellen in de speeltuinen en in de openbare ruimte zal het jaarlijks beschikbare budgetten voor speeltuinen en speelplekken openbare ruimte ingezet. Momenteel wordt onderzocht of er een nieuwe skatebaan in de gemeente geplaatst kan worden. Indien dit haalbaar blijkt zal deze op z’n vroegst in 2022 gerealiseerd worden.

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse
Kengetal historische ontwikkeling Bron 2017 2018 2019 2020
Aantal bovengrondse rijksmonumenten. RCE 173 173 173 173
Aantal archeol. rijksmonumenten RCE 3 3 3 3
Aantal rijksbeschermde dorpsgezichten RCE 3 3 3 3
% Inwoners dat aangeeft aan sport te doen Parkstadmonitor * 50% --- 50% ---
Aantal inwoners dat deelneemt aan cursussen kunstzinnige vorming. SMK/VAZOM 402/186 392/169 409/229 410/231
% Inwoners dat lid is van de bibliotheek. Bibliotheek 14,0% 14,3% 14,3% 13,8%
Aantal bomen (straat-, laan en parkbomen) Beheersysteem Kikker 9.012 9.007 8.919 8.934
Openbaar groen-beplanting in m2. Beheersysteem Kikker 2.022.639 1.968.208 1.957.117 1.979.007
Openbaar groen grazige vegetatie (gazon, trapvelden, ruw gras). Beheersysteem Kikker 1.396.257 1.523.068 1.496.191 1.480.413
Aantal openbare speelgelegenheden. BOR 53 53 53 66 **
Aantal speeltuinen. BOR 3 3 3 3
* De parkstadmonitor vindt tweejaarlijks plaats. In 2020 is geen enquête gehouden, de eerstvolgende vindt plaats in 2021.
** Dit betreft 39 speelplekken, 22 speelvelden en 5 Jeu de Boules banen

Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

Voor de registratie van het openbaar groen wordt vanaf 2017 een nieuw beheerssysteem gebruikt. Dit systeem levert nauwkeurigere in-metingen van de oppervlaktes openbaar groen en grazige vegetatie.
De afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren is daarom niet het gevolg van areaaluitbreiding maar het resultaat van een betere registratie.

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma
Omschrijving Kader Actualiteit
Bosbeheervisie gemeente Landgraaf 2011-2030 2010
Erfgoednota 2012
Visie Integraal beheer openbare ruimte 2012
Welstandsnota 2013
Bomennota 2014
Ontwikkelingskader Buitengebied 2014 2014
Perspectiefplan Covid-19 2021
Nota Evaluatie & Vooruitblik accommodatiebeleid Landgraaf 2020
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplannen sport – en sociaal-culturele accommodaties 2021
Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 2015
Erfgoedverordening 2015
Nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2016-2020 2015
Beleidskader Sport en Bewegen 2020-2023 2020
Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie (Provincie Limburg) 2016-2019 2016
Groenstructuurplan 2017-2025 2017
Beleidsnota archeologie gemeente Landgraaf 2018 2018
Subsidiebeleid gemeente Landgraaf 2019 2019
Duurzaam in stand houden bossen 2020

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Doelen
1. Toename van sport en beweegdeelname door onze inwoners ter bevordering van de gezondheid
2. Toename van deelname aan het educatieve en culturele aanbod door onze inwoners ter bevordering van de participatie in de maatschappij.
3. Het behouden en beleefbaar maken van het cultuurhistorische erfgoed.
4. Het creëren en behouden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving op het gebied van groen, beeldende kunst en speelgelegenheden.

Score effectindicatoren

Terug naar navigatie - Score effectindicatoren
Score effectindicatoren 2020 Ambitie Termijn
(bron: gezondheidsatlas Zuid-Limburg) * L Zuid-Limburg L L
1.1 Voldoet aan beweegnorm (leeftijd 19-64) 44,3% 48,8% 54% 2024
1.2 Voldoet aan beweegnorm (leeftijd 65+) 28,5% 33,1% 65% 2024
1.3 Sport tenminste 1 dag per week (leeftijd 19+) 44,4% 44,6% 46% 2024
* De gezondheidsatlas: het onderzoek vindt eenmaal per 4 jaar plaats. Het laatste onderzoek dateert uit: 2020.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Nr. Activiteiten in 2022
1.1 Uitvoering beleidskader Sport en Bewegen en lokale sportakkoord.
1.2 Implementatie Perspectiefplan Covid-19.
1.3 Uitvoering geven aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid.
1.4 Ondersteunen van initiatieven (passend binnen het gemeentelijk beleid) uit het verenigingsleven.
1.6 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur.
1.7 Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplannen uitvoeren.
2.1 Faciliteren en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van de pluriformiteit van het culturele aanbod.
3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota.
3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen.
4.1 Uitvoering geven aan onderhoud groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte. Het opheffen van achterstallig onderhoud aan bomen.
4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen.
4.3 Door middel van frequent overleg burgers medeverantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud van groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte.

Prestatie-indicatoren voor 2022

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren voor 2022
Prestatie-indicatoren voor 2022 Norm
2.2.2 Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties. 100%
3.1.1 Het faciliteren van de Open Monumentendag. 2022
3.1.2 Onderhoud veldkapellen en wegkruisen. 2022
4.2.1 Onderhoud bossen confrom onderzoeksrapport 2022

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 316 461 365 353 334 335
- Directe salarislasten 525 625 720 740 758 777
- Overige directe lasten 5.057 4.682 4.562 4.564 4.590 4.630
- Kapitaallasten 674 889 1.016 1.005 1.001 985
Totaal lasten bestaand beleid 6.256 6.196 6.298 6.309 6.349 6.393
Saldo bestaand beleid -5.940 -5.735 -5.933 -5.956 -6.015 -6.058
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 4 4 4
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 4 4 4
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -4 -4 -4
SALDO taakveld -5.940 -5.735 -5.933 -5.960 -6.019 -6.062
Investeringen 250

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021

Terug naar navigatie - Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
Voor een gedetailleerdere toelichting van alle mutaties in baten en lasten per taakveld verwijzen wij naar bijlage 2 (lasten en baten per taakveld).

De volgende investering maakt deel uit van dit programma:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 250.000 totaal, betreft de volgende investering:
Taakveld 570 Uitvoering duurzame instandhouding bossen fase 2 (RVC-inv 04)  € 250.000

Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
Professionele gesubsidieerde organisaties (x € 1000)
Naam organisatie 2021 2022 2023 2024 2025
Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken 884 895 912 927 941
Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) 358 363 370 376 381
Stichting Muziekschool Kerkrade (combinatiefunctionarissen) 52 52 53 54 55
Stichting park Strijthagen 41 42 43 43 44
Stichting park Ter Waerden (exploitatiebijdrage) 77 77 77 77 77
Stichting park Ter Waerden (beheersvergoeding) 5 5 6 6 6
Stichting The Movefactory 264 267 272 277 281
Stichting Vrije Academie VAZOM 71 72 73 75 76
Stichting Vrije Academie VAZOM (combinatiefunctionarissen) 53 54 55 56 57
Gemeente Heerlen (Grenzeloos Actief) 13 13 13 13 13
Stichting Bosbeheer Landgraaf 21 21 21 21 21
Totaal 1.839 1.861 1.895 1.925 1.952

Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Bibliotheken en Vazom
De stichtingen Bibliotheek Landgraaf – Onderbanken, Muziekschool Kerkrade en Vrije Academie VAZOM worden gesubsidieerd voor het bevorderen en ondersteunen van deelname aan het educatieve en cultureel-kunstzinnige aanbod voor onze inwoners. Daarnaast ontvangen de SMK en de VAZOM een bijdrage in de personeelslasten voor de combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionarissen worden ingezet ten behoeve van het onderwijs en het verbinden van het culturele aanbod in Landgraaf in brede zin. In 2022 wordt dit samen geraamd op € 1.436.313.

Park Ter Waerden en Park Strijthagen
De stichtingen Park Ter Waerden en Park Strijthagen ontvangen een financiële bijdrage voor de exploitatie van deze accommodaties met als doel een duurzaam en eigentijds aanbod van sport, spel, maatschappelijke en culturele activiteiten. De beheersvergoeding is een tegemoetkoming in de administratie en uitvoeringskosten. In 2022 wordt dit samen geraamd op € 124.665.

Stichting The MoveFactory
De stichting The MoveFactory wordt gesubsidieerd voor het werkgeverschap van de combinatie-functionarissen sport- en bewegen en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma sport- en bewegen. De subsidie wordt ingezet vanuit de programma’s sport, cultuur en recreatie – sociaal domein en volksgezondheid. In 2022 wordt dit geraamd op € 267.253.

Grenzeloos Actief
De gemeente Heerlen treedt op als de formele subsidieverstrekker voor de inzet van de regioconsulent aangepast sporten vanuit het convenant Grenzeloos Actief. De financiële bijdrage is voor de inzet van de regioconsulent en het uitvoeringsprogramma Iedereen Kan Sporten Parkstad en is verlengd voor 2022. In 2022 wordt dit samen geraamd op € 13.100

Stichting Bosbeheer
De Stichting Bosbeheer Landgraaf draagt, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, bij aan het dagelijkse onderhoud van de bossen. In 2022 wordt dit geraamd op € 21.000