Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente landgraaf;                
Besluit:                    
1. De programmabegroting 2022 met bijlagen en de meerjarenschijven 2023-2025 vast te stellen;
2. De navolgende investeringskredieten vast te stellen:

De raad van de gemeente landgraaf;
Besluit:
1. De programmabegroting 2022 met bijlagen en de meerjarenschijven 2023-2025 vast te stellen;
2. De navolgende investeringskredieten vast te stellen:
A. Uitbreidingsinvesteringen 2022
1. Transformatie investeringsbudget (RVCinv-03) € 3.500.000
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat (RVCinv-01) € 500.000
3. Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv02) € 50.000
4. Klimaatbestendige bossen (RVCinv-04) € 250.000
B. Vervangingsinvesteringen 2022
1. Reservering ICT plan € 81.416
2. Airco’s € 25.443
3. Datacommunicatie € 20.354
4. Bouwkundige aanpassingen € 25.443
5. Werkplekken € 45.797
6. Digitaal werken en licenties € 91.593
7. Gedeelte wagenpark BOR € 104.043
8. Daken Emile Erensplein € 19.373
9. Vervanging openbare verlichting-armaturen (RVCinv-07) € 230.000
10. Vervanging openbare verlichting-lichtmasten (RVCinv-06) € 10.000
11. Vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-05) € 589.877
C. Investeringen riolen en ICT-plan 2022
1. Riolen (afschrijving 15 jaar) € 6.000
2. Riolen (afschrijving 35 jaar) € 141.000
3. Riolen (afschrijving 70 jaar) € 5.761.000
(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023
i s i s i s i s
0. Bestuur en ondersteuning 1.261 20.461 1.351 -93.400 489 23.745 1.344 -89.016
1. Veiligheid 24 3.608 24 -302 24 3.651 24 -302
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 107 3.694 107 -376 107 3.686 107 -376
3. Economie 0 608 80 -219 0 614 80 -221
4. Onderwijs 1.180 1.347 1.180 -1.308 0 2.484 0 -121
5. Sport, cultuur en recreatie 146 5.628 20 -294 146 5.491 20 -284
6. Sociaal domein 435 63.406 1.610 -15.987 587 60.557 468 -14.835
7. Volksgezondheid en milieu 23 8.723 46 -8.984 21 8.878 46 -9.137
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 286 2.336 348 -839 160 2.053 354 -845
TOTAAL 3.462 109.811 4.766 -121.709 1.534 111.159 2.443 -115.137
(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
i s i s i s i s
0. Bestuur en ondersteuning 589 23.285 392 -87.849 1.338 22.821 134 -86.390
1. Veiligheid 24 3.803 24 -302 24 3.791 24 -302
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 107 3.733 107 -376 107 3.777 107 -376
3. Economie 0 618 0 -143 0 623 0 -145
4. Onderwijs 0 3.786 0 -121 0 2.989 0 -121
5. Sport, cultuur en recreatie 146 5.542 20 -284 146 5.546 20 -284
6. Sociaal domein 271 59.469 0 -14.372 271 58.755 0 -14.375
7. Volksgezondheid en milieu 19 8.973 0 -9.263 17 9.063 0 -9.404
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 160 2.133 0 -490 160 2.175 0 -491
TOTAAL 1.316 111.342 543 -113.200 2.063 109.540 285 -111.888
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landgraaf d.d. 4 november 2021.
De griffier, De voorzitter,