1.7 Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid

Voorstel aan de raad

Terug naar navigatie - Voorstel aan de raad

Voorstel aan de raad is de ruimtevragen 2022 e.v. zoals vastgesteld in de kadernota 2022 definitief te borgen in de nieuwe begroting 2022. Dit ondanks het zware financiële weer waarin we terecht gaan komen. Alhoewel niet uitgesloten is dat Rijksbesluiten vanuit een nieuw Kabinet de financiële meerjarensituatie (licht) kunnen verbeteren zijn we van mening dat we moeten proberen op eigen kracht de bakens te verzetten. Daarom achten we het onvermijdelijk dat we een ombuigingsoperatie op zullen moeten starten. Dit met als resultaat dat we de raad in de begroting 2023 alternatieven kunnen aanbieden om het structurele evenwicht in de exploitatie uiterlijk m.i.v. 2025 te kunnen versterken. Dit met als doel om uiterlijk in 2025 een structureel en reëel evenwicht te hebben dat groot genoeg is om minimaal de te verwachten negatieve effecten van de herverdeling van het gemeentefonds op te vangen.