2. Lasten en baten per taakveld

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 93.697 91.672 92.216 91.601 92.206 93.123
- Directe salarislasten 10.717 9.840 10.108 10.030 10.111 10.132
- Overige directe lasten 12.666 11.156 9.269 9.327 9.499 9.611
- Kapitaallasten 711 1.066 869 953 1.084 1.237
Totaal lasten bestaand beleid: 24.094 22.063 20.246 20.311 20.694 20.980
Saldo bestaand beleid 69.603 69.609 71.969 71.291 71.511 72.143
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 215 217 78 80
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 65 106 174
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 215 282 185 254
Saldo nieuw beleid 0 0 -215 -282 -185 -254
Saldo vóór bestemming 69.603 69.609 71.755 71.009 71.327 71.889
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 20.093 14.166 5.671 3.336 1.364 1.106
- Stortingen in reserves 15.642 11.623 3.702 2.955 3.056 3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 4.451 2.543 1.968 381 -1.692 -2.694
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
SALDO mutaties reserves 4.451 2.543 2.968 1.381 -692 -1.694
SALDO na bestemming 74.054 72.152 74.723 72.389 70.635 70.195
Investeringen 413

Taakveld 001 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 001 - Bestuur
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.312 1.330 1.291 1.322 1.353 1.385
- Overige directe lasten 739 849 921 928 935 942
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.050 2.179 2.212 2.249 2.288 2.326
Saldo bestaand beleid -2.050 -2.179 -2.212 -2.249 -2.288 -2.326
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 11 11 11 11
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 11 11 11 11
SALDO taakveld -2.050 -2.179 -2.223 -2.260 -2.299 -2.337
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met  
€ 72.000 is het gevolg van:
- Toename door de indexering fractieondersteuning € 1.000
- Toename van de uitgaven op de abonnementen en lidmaatschappen € 2.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Parkstad Limburg conform begrotingsvaststelling € 69.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 11.000 is het gevolg van:
- Uitbreiding van de formatie griffie
   (Zie hiervoor kadernota RVR-exp 01)

Taakveld 010 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 010 - Mutaties reserves
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 20.093 14.166 5.671 3.336 1.364 1.106
- Toevoegingen 15.642 11.623 3.702 2.955 3.056 3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 4.451 2.543 1.968 381 -1.692 -2.694
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
- Onttrekkingen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
SALDO na bestemming 4.451 2.543 2.968 1.381 -692 -1.694
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

 

Taakveld 020 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 020 - Burgerzaken
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 394 435 348 354 360 366
- Directe salarislasten 1.115 1.150 1.188 1.217 1.248 1.279
- Overige directe lasten 645 728 640 643 687 692
- Kapitaallasten 5 10 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.765 1.887 1.833 1.866 1.940 1.977
Saldo bestaand beleid -1.370 -1.452 -1.486 -1.512 -1.580 -1.611
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.370 -1.452 -1.486 -1.512 -1.580 -1.611
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
- Toename van de licentiekosten bij de post verkiezingen en referenda € 6.000
- Toename van de kosten voor huur stembureaus € 10.000
- Toename van de vergoeding externe leden stembureaus en drukwerk en verzorging € 25.000
- Afname van de overige kosten i.v.m. 2e-kamerverkiezingen in 2021 (covid-19 gerelateerd) € 109.000
- Lagere afdrachten leges aan documenten rijbewijzen € 22.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Gegevenshuis conform de door de raad vastgestelde begroting € 6.000
- Afname van de lasten onderhoud bij ICT Burgerzaken € 4.000

De afname van de baten met € 87.000 is het gevolg van:
- Een afname van de geraamde leges op de reisdocumenten, rijbewijzen en dergelijke. 

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Taakveld 040 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 040 - Overhead
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2.489 1.056 1.069 1.075 1.076 1.076
- Directe salarislasten 8.255 7.706 8.197 8.230 8.429 8.575
- Overige directe lasten 5.631 6.376 6.585 6.507 6.528 6.554
- Kapitaallasten 464 664 537 529 457 457
Totaal lasten bestaand beleid 14.349 14.746 15.318 15.266 15.414 15.586
Saldo bestaand beleid -11.861 -13.691 -14.249 -14.192 -14.338 -14.511
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 204 206 67 69
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 49 90 158
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 204 255 157 227
Saldo nieuw beleid 0 0 -204 -255 -157 -227
SALDO taakveld -11.861 -13.691 -14.452 -14.446 -14.496 -14.738
Investeringen 413

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 209.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten lidmaatschappen en abonnementen € 2.000
- Afname van de lasten pick-up’s en overig materiaal € 27.000
- Toename van de lasten verzekeringen € 1.000
- Afname van de energielasten locatie Burgerhoes € 6.000
- Hogere energielasten locatie E. Erensplein € 2.000
- Afname van de beheerslasten locatie E. Erensplein € 4.000
- Toename van de energielasten locatie Voltastraat € 11.000
- Afname van de beheerslasten locatie Marconistraat € 6.000
- Toename van de lasten inhuur tijdelijk personeel € 19.000
- Afname van de kantoorverbruiksartikelen € 5.000
- Toename van de lasten ICT t.b.v. herkenningsmiddelen, digitale toegang en datagericht 
   sturen € 42.000
- Een hogere bijdrage aan Parkstad IT conform begroting GR € 185.000 (zie ook baten ISDBOL)
- Afname van de lasten voor huurkosten repro € 5.000
- Afname van de lasten betreffende advieskosten kostendekkendheid leges € 6.000
- Toename van de lasten betreffende licenties ICT-salarisadministratie € 2.000
- Toename van de lasten voor informatieveiligheid en audit Ensia € 15.000
- Afname van de lasten inzake tweejaarlijks burgeronderzoek Parkstad € 9.000
- Per saldo overige nadelige verschillen € 2.000
 
De toename van de baten met € 13.000 is het gevolg van:
- Afname van de geraamde baten door daling detachering personeel € 27.000
- Afname van de geraamde baten door daling doorbelasten verhuur materieel € 20.000
- Toename van de geraamde baten door hogere opbrengsten huur Burgerhoes € 4.000
- Toename van de geraamde baten door stijging doorbelasten ICT kosten Parkstad IT aan ISDBOL
   € 56.000 (zie ook toename lasten hogere bijdrage aan Parkstad It conform begroting).

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 204.000 is het gevolg van:
-    Tijdelijke uitbreiding formatie communicatie € 105.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 18)
-    Uitbreiding formatie bureauhoofd BOR € 64.000
    (Zie hiervoor kadernota RVC-exp 12)
-    Uitbreiding formatie Facilitair Bedrijf € 35.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 11)

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 413.462 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 040 Reservering ICT Plan                        € 81.416
Taakveld 040 Airco’s                                                        € 25.443
Taakveld 040 Datacommunicatie                            € 20.534
Taakveld 040 Werkplekken                                         € 45.797
Taakveld 040 Digitaal werken en licenties         € 91.593
Taakveld 040 Gedeelte wagenpark BOR         € 104.043
Taakveld 040 Daken Emile Erensplein                 € 19.373

Taakveld 050 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 050 - Treasury
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 851 722 671 658 644 627
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 241 304 327 419 440 412
Totaal lasten bestaand beleid 242 304 327 419 440 412
Saldo bestaand beleid 609 418 343 239 204 215
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 609 418 343 239 204 215
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten met € 51.000 is het gevolg van:
- Afname van renteontvangsten uitgezette geldleningen € 106.000
- Afname van renteontvangsten geldleningen zonnepanelen € 10.000
- Toename van renteontvangsten duurzaamheidsleningen € 3.000
- Toename van dividend BNG conform begrotingsbrief provincie € 22.000
- Toename van renteontvangsten leningen nutsbedrijven € 41.000
- Afname van dividend Rd4 NV conform jaarstukken Rd4 NV € 1.000

Zie verder de paragraaf Financiering.

Taakveld 061 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 061 - OZB-woningen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.619 5.669 5.760 5.869 5.963 6.058
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 243 111 127 130 133 136
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 243 111 127 130 133 136
Saldo bestaand beleid 5.376 5.558 5.632 5.739 5.830 5.922
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.376 5.558 5.632 5.739 5.830 5.922
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 16.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 91.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-woningen

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 062 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 062 - OZB niet-woningen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.917 1.977 2.009 2.047 2.080 2.113
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 74 79 91 93 95 98
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 74 79 91 93 95 98
Saldo bestaand beleid 1.843 1.899 1.918 1.954 1.984 2.016
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.843 1.899 1.918 1.954 1.984 2.016
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 12.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 32.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-niet woningen.

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 064 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 064 Belastingen overig
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 393 428 435 443 450 457
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten -22 34 7 7 8 8
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid -22 34 7 7 8 8
Saldo bestaand beleid 415 394 428 436 443 449
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 415 394 428 436 443 449
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 27.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de compensabele BTW voor de BsGW € 30.000
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting € 3.000

De toename van de baten met € 7.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten Hondenbelasting € 6.000
- Hoger geraamde baten Precariorecht € 1.000

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 76.239 79.955 81.925 81.155 81.633 82.425
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 76.239 79.955 81.925 81.155 81.633 82.425
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 76.239 79.955 81.925 81.155 81.633 82.425
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 1.970.000 is het gevolg van:
- Afname algemene uitkering € 1.733.000
- Toename uitkering inzake jeugdzorg € 3.703.000

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2022.

Taakveld 080 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 080 - Overige baten en lasten
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.795 1.429 0 0 0 0
- Directe salarislasten 36 -346 -568 -739 -918 -1.107
- Overige directe lasten 5.344 2.970 889 1.009 1.103 1.171
- Kapitaallasten 0 89 0 0 181 362
Totaal lasten bestaand beleid 5.380 2.713 321 270 366 426
Saldo bestaand beleid 414 -1.284 -321 -270 -366 -426
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 16 16 16
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 16 16 16
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -16 -16 -16
SALDO taakveld 414 -1.284 -321 -286 -382 -442
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 2081.000 is het gevolg van:
- Een toename van de lasten i.v.m. toename subsidie Mfc An d’r Put € 14.000
- Toename van de lasten i.v.m. geplande evaluatie organisatie in 2022 € 35.000
- Toename van de lasten voor eenmalig achterstallig onderhoud treinwagons ZLSM € 10.000
- Toename van de lasten door bijramingen op diverse producten o.a. Werkkostenregeling € 42.000
- Toename van de lasten i.v.m. de aanbesteding duurzame energie € 15.000
- Vrijval stelpost Covid-19 (in 2021 nog van toepassing) € 802.000
- Bijstelling verrekening BTW op investeringen en diensten € 1.398.000
- Per saldo overige nadelige verschillen van € 3.000

De afname van de baten in 2022 met € 1.429.000 is het gevolg van niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW-compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2021 is dit totaalbedrag aan baten BCF geraamd. In 2022 ramen wij dit niet in de primitieve begroting. 

 

Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 11 10 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 11 10 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -11 -10 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -11 -10 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 250 286 271 254 255 255
- Directe salarislasten 853 901 940 963 988 1.012
- Overige directe lasten 2.697 2.891 2.885 2.920 2.956 2.997
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 3.556 3.798 3.831 3.890 3.950 4.015
Saldo bestaand beleid -3.307 -3.512 -3.651 -3.635 -3.695 -3.760
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 90 92 95 97
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 92 95 97
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -92 -95 -97
SALDO taakveld -3.307 -3.512 -3.651 -3.728 -3.790 -3.857
Investeringen 0

Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 136 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 27 26 26 27 28 28
- Overige directe lasten 2.413 2.422 2.419 2.454 2.490 2.531
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.440 2.447 2.445 2.481 2.518 2.559
Saldo bestaand beleid -2.304 -2.446 -2.444 -2.480 -2.516 -2.558
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.304 -2.446 -2.444 -2.480 -2.516 -2.558
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 3.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting

Op dit taakveld zijn bij baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 114 285 270 253 253 254
- Directe salarislasten 825 875 914 936 960 984
- Overige directe lasten 284 470 466 466 466 466
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.116 1.351 1.386 1.409 1.432 1.456
Saldo bestaand beleid -1.003 -1.066 -1.116 -1.156 -1.179 -1.202
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 90 92 95 97
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 92 95 97
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -92 -95 -97
SALDO taakveld -1.003 -1.066 -1.206 -1.248 -1.273 -1.300
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting 

De afname van de baten met € 15.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten leges bijzondere wetten € 2.000
- Lager geraamde baten leges door afname bijdrage Pinkpop € 17.000

Nieuw Beleid
De toename van de directe salarislasten is het gevolg van de uitbreiding formatie OVV 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 16)
 

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 786 543 634 639 644 644
- Directe salarislasten 1.191 1.300 1.331 1.366 1.400 1.435
- Overige directe lasten 4.577 2.354 2.204 2.210 2.241 2.247
- Kapitaallasten 602 699 862 880 899 899
Totaal lasten bestaand beleid 6.369 4.353 4.397 4.456 4.540 4.581
Saldo bestaand beleid -5.583 -3.810 -3.763 -3.817 -3.897 -3.937
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 2 0 36 36 36
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 0 36 36 36
Saldo nieuw beleid 0 -2 0 -36 -36 -36
SALDO taakveld -5.583 -3.811 -3.763 -3.853 -3.932 -3.973
Investeringen 1.480

Taakveld 210 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 210 - Verkeer en vervoer
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 746 507 596 600 604 604
- Directe salarislasten 1.191 1.300 1.331 1.366 1.400 1.435
- Overige directe lasten 4.380 2.164 2.015 2.021 2.052 2.058
- Kapitaallasten 567 663 826 844 863 863
Totaal lasten bestaand beleid 6.139 4.127 4.172 4.231 4.315 4.356
Saldo bestaand beleid -5.393 -3.620 -3.576 -3.631 -3.711 -3.752
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 2 0 36 36 36
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 0 36 36 36
Saldo nieuw beleid 0 -2 0 -36 -36 -36
SALDO taakveld -5.393 -3.622 -3.576 -3.667 -3.747 -3.787
Investeringen 1.480

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 149.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten voor onderhoud i.v.m. overheveling post naar bijdrage
   gladheidsbestrijding € 21.000
- Bijstelling van de post groot onderhoud met € 10.000
- Bijstelling van de lasten degeneratie Nutsbedrijven € 57.000
- Bijstelling van de post voorzieningen met € 34.000
- Afname van de lasten door vermindering inhuur uitzendkrachten € 27.000

De toename van de baten met € 89.000 is het gevolg van:
- Hogere geraamde baten bij degeneratie herbestratingswerkzaamheden

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 1.479.877 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 210 Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat (RVC-inv 01)        € 500.000
Taakveld 210 Verkeersveiligheidsprojecten (RVC-inv 02)                                        € 150.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Armaturen (RVC-inv 06)                                             € 230.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Lichtmasten (RVC-inv 07)                                             € 10.000
Taakveld 210 Vervangingsinvesteringen wege (RVCinv-08)                                  € 589.877    

Taakveld 220 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 220 - Parkeren
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 40 36 39 39 40 40
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 196 189 189 189 189 189
- Kapitaallasten 34 36 36 36 36 36
Totaal lasten bestaand beleid 231 225 225 225 225 225
Saldo bestaand beleid -191 -190 -186 -186 -186 -185
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -191 -190 -186 -186 -186 -185
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 3.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten bij de leges gehandicaptenparkeerkaarten.

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 535 765 129 131 133 136
- Directe salarislasten 256 248 256 263 269 276
- Overige directe lasten 716 1.167 374 374 374 374
- Kapitaallasten 28 31 28 28 28 28
Totaal lasten bestaand beleid 1.001 1.446 658 665 671 678
Saldo bestaand beleid -466 -681 -530 -534 -538 -543
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 0 0
SALDO taakveld -466 -681 -610 -614 -538 -543
Investeringen 0

Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 402 638 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 419 718 0 0 0 0
- Kapitaallasten 19 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 438 733 15 15 15 15
Saldo bestaand beleid -36 -95 -15 -15 -15 -15
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -36 -95 -15 -15 -15 -15
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 718.000 is het gevolg van:
- In 2021 was sprake van een subsidie stimuleren innovatief ondernemerschap in 2022 is deze niet van   
    toepassing, derhalve een vermindering van € 80.000
- In 2021 was sprake van de vrijval van het project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet meer van 
   toepassing, derhalve een vermindering van € 538.000
- In 2021 was sprake van de vrijval raming onvoorzien project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet 
   meer van toepassing, derhalve een vermindering van € 100.000

De afname van de baten met € 638.000 is het gevolg van:
- Eenmalige baten Fresh Valley zijn eenmalig verwerkt in 2021, dit project is in 2022 niet meer van  
   toepassing, derhalve een vermindering.

Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 21 21 21 22 22
- Directe salarislasten 22 21 22 23 23 24
- Overige directe lasten 46 42 42 42 42 42
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 68 63 64 64 65 65
Saldo bestaand beleid -47 -42 -43 -43 -43 -43
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -47 -42 -43 -43 -43 -43
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.
 

Taakveld 340 - Economische promotie

Terug naar navigatie - Taakveld 340 - Economische promotie
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 112 106 108 110 111 113
- Directe salarislasten 234 227 234 240 246 252
- Overige directe lasten 251 408 333 333 333 333
- Kapitaallasten 9 16 13 13 13 13
Totaal lasten bestaand beleid 495 650 580 586 592 598
Saldo bestaand beleid -383 -544 -472 -476 -480 -485
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 0 0
SALDO taakveld -383 -544 -552 -556 -480 -485
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 75.000 is het gevolg van:
- De afname van de lasten door bijstelling werkbudget vrijetijdseconomie 2021 € 75.000

De toename van de baten met € 2.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten toeristenbelasting. 

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Nieuw beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 80.000 is het gevolg van:

Het beschikbaar stellen van het werkbudget vrijetijdseconomie voor 2022 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 02)

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 787 1.363 721 444 161 161
- Directe salarislasten 43 166 84 87 89 91
- Overige directe lasten 2.040 2.732 2.219 1.864 1.594 1.606
- Kapitaallasten 933 889 2.061 881 710 697
Totaal lasten bestaand beleid 3.015 3.788 4.364 2.832 2.393 2.394
Saldo bestaand beleid -2.228 -2.424 -3.644 -2.388 -2.232 -2.233
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.228 -2.424 -3.644 -2.388 -2.232 -2.233
Investeringen 0

Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 5 11 11 11 11 11
- Overige directe lasten 90 94 94 94 94 94
- Kapitaallasten 2 2 2 2 2 2
Totaal lasten bestaand beleid 97 107 107 107 108 108
Saldo bestaand beleid -97 -107 -107 -107 -108 -108
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -97 -107 -107 -107 -108 -108
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 11 11 51 51 51
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 350 309 349 350 352 354
- Kapitaallasten 925 882 2.054 874 703 690
Totaal lasten bestaand beleid 1.275 1.191 2.403 1.224 1.055 1.043
Saldo bestaand beleid -1.255 -1.180 -2.392 -1.173 -1.005 -993
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.255 -1.180 -2.392 -1.173 -1.005 -993
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 40.000 is het gevolg van:
- Dit betreft de autonome ontwikkeling AO-02 inzake leerlingenvervoer basisscholen De Speurneus en 
   De Wegwijzer zie ook de kadernota € 25.000 
- Toename van de lasten door stijging van de verzekeringspremies € 15.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 766 1.353 710 393 110 110
- Directe salarislasten 38 156 74 76 78 80
- Overige directe lasten 1.600 2.329 1.776 1.420 1.147 1.158
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.643 2.490 1.855 1.501 1.230 1.243
Saldo bestaand beleid -877 -1.137 -1.145 -1.108 -1.120 -1.133
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -877 -1.137 -1.145