1.6 Tarieven

Tarieven

Terug naar navigatie - Tarieven

Binnen de kaders van de wet heeft de gemeente enige beleidsvrijheid over de hoogte van de heffingen. Het coalitieconvenant vult deze beleidsvrijheid deels in. In dit convenant is afgesproken dat de opbrengsten gemeentelijke belastingen en heffingen met niet meer dan de inflatie zullen stijgen. Voor 2022 betekent dit een stijging met 1,6% ten opzichte van het jaar 2021. Deze percentages zijn gebaseerd op de prijsindexering Bruto Binnenlands Product (BBP) zoals die in de meicirculaire 2021 zijn opgenomen. 
Bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing, waar het uitgangspunt 100% kostendekkendheid is, kan de tariefontwikkeling afwijken van de genoemde indexering. Ook de tarieven OZB zoals opgenomen in de paragraaf lokale lasten en heffingen zijn vooralsnog indicatief omdat de definitieve WOZ-waarden pas in oktober beschikbaar komen. Bij de definitieve vaststelling van de verordeningen in december van dit jaar zijn de tarieven definitief.

Te hanteren index lasten
Voor wat betreft de raming van de lasten volgen we bij meerjarige contracten de afgesproken index in die contracten. Bij onze bijdrages aan de verbonden partijen volgen we de ramingen in die begrotingen inbegrepen de daarin gehanteerde index. De overige lasten (excl. salaris) zijn zoveel als mogelijk geïndexeerd tegen de prijs bbp-percentages (prijs bruto binnenlands product) zoals opgenomen in de meicirculaire 2021 . Voor de enkele posten die we meerjarig niet geïndexeerd hebben houden we de stelpost loon- en prijscompensatie achter de hand die we afzonderen van de ontvangst uit de algemene uitkering.

Voor de salarislasten hebben we in 2022 een index gehanteerd van 3%. Over de jaren 2022-2025 hebben we geraamd met een index van telkens 2,5%. Een index boven de in de meicirculaire 2021 (17) opgenomen loonvoet sector overheid (18) ligt omdat ook rekening houden met stijgingen van werkgeverspremies. 

Uit het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten (COELO) (19) blijkt dat de gemeentelijke woonlasten in Landgraaf in 2021 voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een eigen woning €847 zijn. Binnen Parkstad hebben alleen Brunssum en Heerlen gemiddeld lagere woonlasten. 

(17) BBP Prijsindexen Meicirculaire 2021; 1,6%, 1,9%, 1,6%, 1,6% over de jaren 2022-2025.
(18) Loonvoet sector overheid in meicirculaire 2021: 1,5%, 2,3%, 2,1%, 2,4% over de jaren 2022-2025.
(19) Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden.