3.3 Financiële positie

3.3.1 Financiële gevolgen bestaand beleid

Terug naar navigatie - Algemeen

In onderstaande tabellen worden de mutaties aangegeven in de lasten, baten en saldo van baten en lasten per programma tussen de meerjarenschijf 2022 zoals opgenomen in de begroting 20201 inbegrepen de doorwerking van besluitvorming in het 1e halfjaar van 2021 en de nieuwe in deze begroting te presenteren begroting 2022.

(x € 1.000)
Omschrijving 2022 oud Mutaties BATEN begroting 2022 nieuw
Bestaand beleid Nieuw beleid
0. Bestuur en ondersteuning 90.908 1.308 0 92.216
1. Veiligheid 269 2 0 271
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 272 362 0 634
3. Economie 129 0 0 129
4. Onderwijs 721 0 0 721
5. Sport, cultuur en recreatie 235 130 0 365
6. Sociaal domein 14.988 1.678 0 16.666
7. Volksgezondheid en milieu 9.343 314 0 9.657
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 586 137 0 723
TOTAAL 117.451 3.931 0 121.382
Tabel: Baten begroting 2022 versus meerjarenschijf 2022 van de begroting 2021
(x € 1.000)
Omschrijving 2022 oud Mutaties LASTEN begroting 2022 nieuw
Bestaand beleid Nieuw beleid
0. Bestuur en ondersteuning 22.973 975 -785 23.163
1. Veiligheid 3.768 64 90 3.922
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.091 306 0 4.397
3. Economie 658 0 80 738
4. Onderwijs 4.314 50 0 4.364
5. Sport, cultuur en recreatie 5.893 405 0 6.298
6. Sociaal domein 63.769 6.641 412 70.822
7. Volksgezondheid en milieu 9.291 252 0 9.543
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 2.694 761 349 3.804
TOTAAL 117.451 9.454 146 127.051
Tabel: Lasten begroting 2022 versus meerjarenschijf 2022 van de begroting 2021
(x € 1.000)
Saldi van baten minus lasten 2022 2023 2024 2025
0. Bestuur en ondersteuning 6.787 5.349 4.092 3.652
1. Veiligheid -152 -224 -261 -329
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 56 0 -46 -87
3. Economie -80 -81 1 -3
4. Onderwijs -50 605 593 592
5. Sport, cultuur en recreatie -275 -296 -309 -352
6. Sociaal domein -5.375 -4.857 -4.661 -4.776
7. Volksgezondheid en milieu 62 63 -50 -42
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. -973 -559 -209 -255
TOTAAL baten minus lasten 0 0 -850 -1.600
Tabel: Mutaties in saldi van baten minus lasten per programma 2022 t/m 2025 in vergelijking tot de meerjarenschijven behorende bij de programmabegroting 2021
+ = saldo gunstiger
- = saldo nadeliger

3.3.2 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Algemeen

Voor het beoordelen van de financiële positie is het inzicht in de incidentele baten en lasten relevant.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de provincies hebben in het gemeenschappelijke financieel toezichtkader 2020 de begrippen “incidentele baten en lasten” nader aangegeven. In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 geven de provinciale toezichthouders een uitleg van deze begrippen. De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Deze posten zijn tijdelijk c.q. hebben een eindig doel. Met andere woorden, er is een einddatum bekend. Drie of vier jaar opnemen van een raming is daarbij geen harde scheidslijn meer bij het bepalen of een begrotingspost structureel of incidenteel is. Wanneer de einddatum vier of vijf jaar ligt na het voor het eerst opnemen van een post, kan deze post nog steeds aangemerkt worden als incidenteel. Hoe verder de einddatum ligt na (het hulpmiddel van) drie jaar, hoe minder aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake is van een reële einddatum. Van een begrotingspost waarvan de einddatum over tien jaar ligt kan moeilijk aannemelijk gemaakt worden, dat deze post het begrotingssaldo incidenteel beïnvloedt. Waar de grens precies ligt is moeilijk aan te geven, aangezien het BBV geen scherpe definitie geeft wat structureel of incidenteel is. Het BBV laat ruimte aan de decentrale overheden omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden. 
Onlangs hebben de toezichthouders van de twaalf provincies de handreiking verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld als een meer praktisch instrument om te bepalen hoe de baten en lasten moeten worden opgenomen in de begroting.

De wijzigingen in de nieuwe BBV-regels van 2016 zijn gericht op een versterking van de transparantie van begroting en meerjarenraming. Relevant daarbij zijn de bepalingen dat voor zowel de (meer)jarenbegroting als de jaarrekening:
-    een overzicht van incidentele baten en lasten meerjarig per programma wordt gegeven en per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd;
-    een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves meerjarig wordt opgenomen.

Met de navolgende tabellen bieden wij deze voorgeschreven inzichten:

(x € 1.000)
Omschrijving 2022 oud Mutaties BATEN begroting 2022 nieuw
Bestaand beleid Nieuw beleid
0. Bestuur en ondersteuning 90.908 1.308 0 92.216
1. Veiligheid 269 2 0 271
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 272 362 0 634
3. Economie 129 0 0 129
4. Onderwijs 721 0 0 721
5. Sport, cultuur en recreatie 235 130 0 365
6. Sociaal domein 14.988 1.678 0 16.666
7. Volksgezondheid en milieu 9.343 314 0 9.657
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 586 137 0 723
TOTAAL 117.451 3.931 0 121.382
Tabel: Baten begroting 2022 versus meerjarenschijf 2022 van de begroting 2021
(x € 1.000)
Omschrijving 2022 oud Mutaties LASTEN begroting 2022 nieuw
Bestaand beleid Nieuw beleid
0. Bestuur en ondersteuning 22.973 975 -785 23.163
1. Veiligheid 3.768 64 90 3.922
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.091 306 0 4.397
3. Economie 658 0 80 738
4. Onderwijs 4.314 50 0 4.364
5. Sport, cultuur en recreatie 5.893 405 0 6.298
6. Sociaal domein 63.769 6.641 412 70.822
7. Volksgezondheid en milieu 9.291 252 0 9.543
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 2.694 761 349 3.804
TOTAAL 117.451 9.454 146 127.051
Tabel: Lasten begroting 2022 versus meerjarenschijf 2022 van de begroting 2021
(x € 1.000)
Saldi van baten minus lasten 2022 2023 2024 2025
0. Bestuur en ondersteuning 6.787 5.349 4.092 3.652
1. Veiligheid -152 -224 -261 -329
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 56 0 -46 -87
3. Economie -80 -81 1 -3
4. Onderwijs -50 605 593 592
5. Sport, cultuur en recreatie -275 -296 -309 -352
6. Sociaal domein -5.375 -4.857 -4.661 -4.776
7. Volksgezondheid en milieu 62 63 -50 -42
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. -973 -559 -209 -255
TOTAAL baten minus lasten 0 0 -850 -1.600
Tabel: Mutaties in saldi van baten minus lasten per programma 2022 t/m 2025 in vergelijking tot de meerjarenschijven behorende bij de programmabegroting 2021
+ = saldo gunstiger
- = saldo nadeliger

3.3.2 Overzicht geraamde incidentele laste en baten

Terug naar navigatie - 3.3.2 Overzicht geraamde incidentele laste en baten

Voor het beoordelen van de financiële positie is het inzicht in de incidentele baten en lasten relevant.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de provincies hebben in het gemeenschappelijke financieel toezichtkader 2020 de begrippen “incidentele baten en lasten” nader aangegeven. In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 geven de provinciale toezichthouders een uitleg van deze begrippen. De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Deze posten zijn tijdelijk c.q. hebben een eindig doel. Met andere woorden, er is een einddatum bekend. Drie of vier jaar opnemen van een raming is daarbij geen harde scheidslijn meer bij het bepalen of een begrotingspost structureel of incidenteel is. Wanneer de einddatum vier of vijf jaar ligt na het voor het eerst opnemen van een post, kan deze post nog steeds aangemerkt worden als incidenteel. Hoe verder de einddatum ligt na (het hulpmiddel van) drie jaar, hoe minder aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake is van een reële einddatum. Van een begrotingspost waarvan de einddatum over tien jaar ligt kan moeilijk aannemelijk gemaakt worden, dat deze post het begrotingssaldo incidenteel beïnvloedt. Waar de grens precies ligt is moeilijk aan te geven, aangezien het BBV geen scherpe definitie geeft wat structureel of incidenteel is. Het BBV laat ruimte aan de decentrale overheden omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden. 
Onlangs hebben de toezichthouders van de twaalf provincies de handreiking verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld als een meer praktisch instrument om te bepalen hoe de baten en lasten moeten worden opgenomen in de begroting.

De wijzigingen in de nieuwe BBV-regels van 2016 zijn gericht op een versterking van de transparantie van begroting en meerjarenraming. Relevant daarbij zijn de bepalingen dat voor zowel de (meer)jarenbegroting als de jaarrekening:
-    een overzicht van incidentele baten en lasten meerjarig per programma wordt gegeven en per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd;
-    een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves meerjarig wordt opgenomen.

Met de navolgende tabellen bieden wij deze voorgeschreven inzichten:

(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023
i s i s i S i s
0. Bestuur en ondersteuning 1.261 20.461 1.351 -93.400 489 23.745 1.344 -89.016
1. Veiligheid 24 3.608 24 -302 24 3.651 24 -302
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 107 3.694 107 -376 107 3.686 107 -376
3. Economie 0 608 80 -219 0 614 80 -221
4. Onderwijs 1.180 1.347 1.180 -1.308 0 2.484 0 -121
5. Sport, cultuur en recreatie 146 5.628 20 -294 146 5.491 20 -284
6. Sociaal domein 435 63.406 1.610 -15.987 587 60.557 468 -14.835
7. Volksgezondheid en milieu 23 8.723 46 -8.984 21 8.878 46 -9.137
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 286 2.336 348 -839 160 2.053 354 -845
TOTAAL 3.462 109.811 4.766 -121.709 1.534 111.159 2.443 -115.137
Tabel: Overzicht incidentele en structurele lasten en baten per programma voor 2022 en 2023
(x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
i s i s i s i s
0. Bestuur en ondersteuning 589 23.285 392 -87.849 1.338 22.821 134 -86.390
1. Veiligheid 24 3.803 24 -302 24 3.791 24 -302
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 107 3.733 107 -376 107 3.777 107 -376
3. Economie 0 618 0 -143 0 623 0 -145
4. Onderwijs 0 3.786 0 -121 0 2.989 0 -121
5. Sport, cultuur en recreatie 146 5.542 20 -284 146 5.546 20 -284
6. Sociaal domein 271 59.469 0 -14.372 271 58.755 0 -14.375
7. Volksgezondheid en milieu 19 8.973 0 -9.263 17 9.063 0 -9.404
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 160 2.133 0 -490 160 2.175 0 -491
TOTAAL 1.316 111.342 543 -113.200 2.063 109.540 285 -111.888
Tabel: Overzicht incidentele en structurele lasten en baten per programma voor 2024 en 2025
(x € 1.000)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Resultaat begrotingsjaar 0 0 -850 -1.600
Correctie eenmalige baten (-) -4.766 -2.443 -543 -285
Correctie eenmalige lasten (+) 3.462 1.534 1.316 2.063
Gecorrigeerd saldo (structurele ruimte) -1.304 -909 -77 178
Tabel: Overzicht structurele meerjarensaldi

Specificatie incidentele baten 2022-2025

Terug naar navigatie - Specificatie incidentele baten 2022-2025

In navolgende tabel worden meerjarig de incidentele baten per programma gespecificeerd:

 

Programma Omschrijving incidentele baten 2022 2023 2024 2025 Toelichting
0 Aanwending algemene reserve 346 221 10 1 Betreft de dekking ten laste van de algemene reserve van de volgende
ruimtevragen :
- begroting 2020 RVC expl. 22 - deelname traineetraject provincie (€ 42 duizend)
- begroting 2020 RVC expl. 18 - toename kosten MOB (€ 63 duizend)
- begroting 2022 RVC expl. 11 - uitbreiding formatie services Fac. Bedrijf
- begroting 2022 RVC expl. 18 - formatie Communicatie 1,3 fte
- begroting 2022 RVC expl. 12 - formatie bureauhoofd BOR
Daarnaast wordt het afronden van de begrotingssaldi verrekend met de algemene reserve. Dit betreft een bedrag van afgerond € 21 duizend voor 2022, € 10 duizend voor 2024 en € 1 duizend voor 2025.
0 Aanwending egalisatiereserve compensatie wegvallende dividendopbrengst Essent 168 133 133 133 De wegvallende rentebaten wegens versnelde aflossing van de beleggingen van de Essentgelden worden gecompenseerd door aanwending van deze egalisatiereserve.
0 Aanwending egalisatiereserve algemene uitkering 837 990 249 0 De aanwendingen van de egalisatiereserve algemene uitkering geschieden om het budgettaire effect van de algemene uitkering te egaliseren. De schommelingen in de algemene uitkering worden opgevangen.
1 Aanwending reserve evenementen 24 24 24 24 Ter dekking van de subsidieaanvragen voor A- en B evenementen wordt de reserve evenementen aangewend.
2 Aanwending egalisatiereserve onderhoud binnenring 107 107 107 107 Dekking van het jaarlijks geraamd groen- en wegonderhoud van de Binnenring geschiedt door aanwending van de betreffende egalisatiereserve.
3 Aanwending algemene reserve 80 80 0 0 Betreft de lasten van de ruimtevraag college (RVC) 02 - werkbudget vrijetijdseconomie. De lasten van deze ruimtevraag zijn voor de jaren 2022 en 2023 geraamd en gedekt via aanwending van de algemene reserve.
4 Aanwending algemene reserve 1.180 0 0 0 De aanwending van de algemene reserve betreft de dekking van de incidentele lasten voortvloeiende uit het extra afschrijven van de boekwaarde van de "oude" school van het Eijkhagencollege.
5 Aanwending reserve onderhoud sociaal culturele accommodaties, instandhouding religieus erfgoed en toekomstbestendig accommodatiebeleid 20 20 20 20 De aanwending van de reserves onderhoud sociaal culturele accommodaties, instandhouding religieus erfgoed en toekomstbestendig accommodatiebeleid ter dekking van de onderhouds-, instandhoudings- en overige lasten van de betreffende accommodaties.
6 Aanwending reserve verbinden en samenwerken 119 80 De reserve stimulering verbinden en samenwerken wordt ingezet ter dekking van de incidentele lasten van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein.
6 Aanwending reserve jeugd preventieplan 316 316 Ter dekking van de incidentele lasten voortvloeiend uit het Jeugd preventieplan wordt de betreffende reserve aangewend.
6 Aanwending algemene reserve 325 71 Ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de volgende ruimtevragen wordt de algemene reserve aangewend:
- jeugdcapaciteit versus wachtlijsten € 110 duizend - RVC expl. 03
- Praktech voortzetting pilot € 100 duizend - RVC expl. 08
- uitbreiding capaciteit participatiecoach € 70 duizend - RVC expl. 10
(€ 71 duizend voor 2023)
- Project Less is More € 45 duizend - RVC expl. 04
6 Aanwending algemene reserve 850 De lasten van de incidentele aanvullende bijdrage aan JeNS alsmede van het "on hold" zetten van de toegang tot JeNS van in totaal € 850 duizend worden gedekt via aanwending van de algemene reserve.
7 Aanwending reserve Gezond in de Stad 46 46 Via een decentralisatie-uitkering worden middelen ontvangen in het kader van het project Gezond In De Stad (GIDS). Deze incidentele middelen worden gestort in de reserve GIDS. De geraamde projectlasten worden gedekt via aanwending van deze reserve.
8 Aanwending reserve Transformatie 348 354 Ter dekking van de ruimtevraag "tijdelijke formatie ROG en KCC" (RVC expl 17) wordt de algemene reserve aangewend.
Totaal 4.766 2.443 543 285
Tabel: Overzicht incidentele baten
Op grond van de BBV-voorschriften vinden de ramingen en boekingen van mutaties in reserves allemaal plaats via taakveld 010 en dus binnen programma 0 Bestuur en ondersteuning. In bovenstaande tabel hebben wij voor de betreffende mutaties aangegeven in relatie tot welke lasten in welk programma deze onttrekkingen staan.

Specificatie incidentele lasten 2022-2025

Terug naar navigatie - Specificatie incidentele lasten 2022-2025

In navolgende tabel worden meerjarig de incidentele lasten per programma gespecificeerd:

Programma Omschrijving incidentele baten 2022 2023 2024 2025 Toelichting
0 Storting in de algemene reserve 30 98 35 35 Als gevolg van het BBV-proof maken van de onderhoudsvoorzieningen van het Burgerhoes en Emile Erensplein 55, kan de jaarlijkse storting in deze voorzieningen gedurende de looptijd van het nieuwe meerjaren onderhoudsplan worden verlaagd. Dit budgettaire voordeel wordt gestort in de algemene reserve. Daarnaast wordt het afronden van de begrotingssaldi verrekend met de algemene reserve.
0 Storting in de egalisatiereserve algemene uitkering 1.178 338 501 1.250 De stortingen in de egalisatiereserve algemene uitkering geschieden om het budgettaire effect van de algemene uitkering te egaliseren. De schommelingen in de algemene uitkering worden opgevangen.
0 Incidentele lasten in kader van Wet Open Overheid 53 53 53 53 Betreft de incidentele lasten die geraamd zijn in het kader van de Wet Open Overheid. Wij ontvangen hiervoor voor de periode 2022 tot en met 2026 incidentele middelen via een decentralisatie-uitkering.
1 Storting in reserve evenementen 24 24 24 24 In de reserve evenementen worden middelen gestort teneinde de reserve op peil te houden om de lasten van de subsidieaanvragen voor A- en B evenementen te kunnen dekken.
2 Storting in egalisatiereserve Binnenring 107 107 107 107 In de egalisatiereserve Binnenring worden middelen gestort teneinde het groen- en wegonderhoud van de Binnenring te kunnen dekken.
4 Lasten extra afschrijving Eijkhagencollege 1.180 In verband met de nieuwbouw van het Eijkhagencollege wordt de boekwaarde van de "oude" school extra afgeschreven. Deze incidentele lasten worden gedekt door de algemene reserve aan te wenden.
5 Storting in reserve monumenten teneinde de lasten van 13 13 13 13 In de reserve monumenten worden middelen gestort teneinde de fluctuerende lasten van monumenten te kunnen dekken.
5 Storting in reserve instandhouding religieus erfgoed 7 7 7 7 In de reserve instandhouding religieus erfgoed worden middelen gestort teneinde de lasten van instandhouding van het religieus erfgoed te kunnen dekken.
5 Storting in reserve onderhoud sociaal culturele accommodaties 5 5 5 5 In de reserve onderhoud sociaal culturele accommodaties worden middelen gestort teneinde de fluctuerende onderhoudslasten te kunnen dekken.
5 Incidentele lasten in het kader van de Brede Impuls Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches 121 121 121 121 Betreft de incidentele lasten die geraamd zijn in het kader van de brede Impuls Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Wij ontvangen hiervoor tijdelijke middelen via een decentralisatie-uitkering.
6 Storting in reserve inkomensdeel WWB 119 271 271 271 De verschillen tussen de het te ontvangen budget voor het inkomensdeel WWB (BUIG) en de geraamde gemeentelijke lasten in dat kader wordt gestort dan wel onttrokken aan de reserve inkomensdeel WWB.
6 Incidentele lasten in het kader van het Jeugd preventieplan 316 316 In het kader van het Jeugd Preventieplan heeft de raad besloten om 3 jaar € 600 duizend per jaar te voteren. Deze middelen zijn in de reserve Jeugd preventieplan gestort. In 2022 en 2023 wordt het restant van de reserve gelijkelijk ingezet en wordt incidenteel een bedrag van ruim € 316 duizend aan lasten geraamd.
7 Storting in reserve zonnepanelen 23 21 19 17 Het verschil tussen het door de gemeente te betalen rentebedrag voor aangetrokken geldleningen voor duurzaamheidsprojecten en het door de gemeente te ontvangen rentebedrag voor verstrekte geldleningen voor duurzaamheidsprojecten wordt gestort in de reserve zonnepanelen.
8 Storting in reserve Transformatie 80 80 80 80 Betreft de jaarlijkse storting in de reserve Transformatie van de voorheen in de (opgeheven) reserve ISV gestorte middelen.
8 Storting in onderhoudsreserve af te stoten panden 169 43 43 43 Ter dekking van de fluctuerende onderhoudslasten van af te stoten panden wordt de betreffende onderhoudsreserve jaarlijks gevoed.
8 Storting in reserve onderhoud woonwagencentra 37 37 37 37 Betreft de jaarlijkse storting in de reserve onderhoud woonwagencentra ter dekking van de fluctuerende lasten van correctief onderhoud
Totaal 3.462 1.534 1.316 2.063
Tabel: Overzicht incidentele lasten

Specificatie structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025

Terug naar navigatie - Specificatie structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025

In navolgende tabel worden meerjarig per programma de structurele toevoegingen (stortingen) aan reserves aangegeven:

Programma Structurele toevoeging aan reserve 2022 2023 2024 2025
0 Algemene reserve (vaste storting t.l.v. exploitatie) 750 750 750 750
0 Accommodatiereserve Emile Erensplein 55 24 24 24 24
0 Accommodatiereserve Burgerhoes 137 137 137 137
Totaal 911 911 911 911
Tabel: Structurele toevoegingen aan reserves
Terug naar navigatie - Specificatie structurele meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025
Programma Structurele onttrekking aan reserve 2022 2023 2024 2025
0 Afschrijvingsreserve accommodatie Burgerhoes 5 5 5 5
2 Afschrijvingsreserve Pollar Bachlaan 4 4 4 4
2 Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 3 3 3 3
2 Afschrijvingsreserve Knopen lopen 4 4 4 4
2 Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 10 10 10 10
4 Afschrijvingsreserve investeringen binnenklimaat gebouwen 71 71 0 0
5 Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 14 14 14 14
5 Afschrijvingsreserve toplaag kunstgrasveld Strijthagen 27 27 27 27
5 Afschrijvingsreserve complex VV Schaesberg 75 75 75 75
5 Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 33 33 33 33
5 Afschrijvingsreserve doelgroepenbad 172 172 172 172
5 Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 20 20 20 20
5 Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leasure 15 15 15 15
5 Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 1 1 1 1
5 Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1 1 0 0
5 Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden 4 4 4 4
5 Afschrijvingsreserve Kennis Informatie en Adviesplein 161 161 161 161
5 Afschrijvingsreserve schuifwand buurtcentrum Aan de Koel 3 3 3 3
5 Afschrijvingsreserve drainage sportpark Strijnthagen 2 2 2 2
5 Afschrijvingsreserve waterleiding sportpark Strijthagen 1 1 1 1
5 Afschrijvingsreserve veldverlichting sportpark Strijthagen 1 1 1 1
5 Afschrijvingsreserve drainage veld 4 sportpark Strijthagen 3 3 3 3
5 Afschrijvingsreserve veldverlichting sportpark Heigank 5 5 5 5
5 Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld sportpark Heigank 1 1 1 1
6 Afschrijvingsreserve accommodaties voor de 21e eeuw 38 38 38 38
6 Afschrijvingseserve doorstroomlocatie Gravenrode 2 2 2 2
6 Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 10 10 10 10
6 Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Aan de Koel 115 115 115 115
7 Afschrijvingsreserve ondergrondse afvalcontainers 12 0 0 0
8 Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 3 3 3 3
8 Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 6 6 6 6
8 Afschrijvingsreserve herinricht. buitengebied wijkcentr. Aan de Koel 7 7 7 7
8 Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 3 3 3 3
8 Afschrijvingsreserve politievleugel 73 73 73 73
Totaal 905 893 821 821
Tabel: Structurele onttrekkingen aan reserves

Recapitulatie begrotingsevenwicht 2022

Terug naar navigatie - Recapitulatie begrotingsevenwicht 2022

Onderstaand treft u de verplicht voorgeschreven recapitulatiestaat begrotingsevenwicht voor de begroting 2022 en de bijbehorende meerjarenschijven 2023 tot en met 2025 aan:

(x € 1.000)
Omschrijving Begroting 2022 Begroting 2023
Totaal waarvan: incidenteel waarvan: structureel Totaal waarvan: incidenteel waarvan: structureel
Baten programma 0 92.215 92.215 91.601 91.601
Baten programma 1 271 271 254 254
Baten programma 2 634 634 639 639
Baten programma 3 129 129 131 131
Baten programma 4 721 721 444 444
Baten programma 5 365 365 353 353
Baten programma 6 16.666 16.666 16.685 16.685
Baten programma 7 9.657 9.657 9.853 9.853
Baten programma 8 723 723 598 598
Totaal baten programma's 121.381 0 121.381 120.558 0 120.558
Lasten programma 0 20.461 53 20.408 20.593 53 20.540
Lasten programma 1 3.922 3.922 3.982 3.982
Lasten programma 2 4.397 4.397 4.492 4.492
Lasten programma 3 738 738 745 745
Lasten programma 4 4.364 1.180 3.184 2.832 2.832
Lasten programma 5 6.298 121 6.177 6.313 121 6.192
Lasten programma 6 70.822 316 70.506 69.944 316 69.628
Lasten programma 7 9.543 9.543 9.727 9.727
Lasten programma 8 3.804 3.804 3.311 3.311
Totaal lasten programma's 124.349 1.670 122.679 121.939 490 121.449
Saldo programma's vóór bestemming -2.968 -1.670 -1.298 -1.381 -490 -891
Onttrekkingen aan reserves 5.670 4.765 905 3.336 2.443 893
Stortingen in reserves 2.702 1.791 911 1.955 1.044 911
Geraamd resultaat 0 1.304 -1.304 0 909 -909
Totaal structurele baten 127.051 4.765 122.286 123.894 2.443 121.451
Totaal structurele lasten 127.051 3.461 123.590 123.894 1.534 122.360
Saldo structurele baten - lasten 0 1.304 -1.304 0 909 -909
Tabel: Recapitulatiestaat structurele en reële baten en lasten 2022 en 2023
Omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal waarvan: incidenteel waarvan: structureel Totaal waarvan: incidenteel waarvan: structureel
Baten programma 0 92.205 92.205 93.123 93.123
Baten programma 1 255 255 255 255
Baten programma 2 644 644 644 644
Baten programma 3 133 133 136 136
Baten programma 4 161 161 161 161
Baten programma 5 334 334 335 335
Baten programma 6 16.708 16.708 16.729 16.729
Baten programma 7 10.422 10.422 10.619 10.619
Baten programma 8 602 602 607 607
Totaal baten programma's 121.464 0 121.464 122.609 0 122.609
Lasten programma 0 20.879 53 20.826 21.234 53 21.181
Lasten programma 1 4.044 4.044 4.112 4.112
Lasten programma 2 4.576 4.576 4.617 4.617
Lasten programma 3 671 671 678 678
Lasten programma 4 2.393 2.393 2.394 2.394
Lasten programma 5 6.353 121 6.232 6.397 121 6.276
Lasten programma 6 69.500 69.500 69.636 69.636
Lasten programma 7 10.197 10.197 10.386 10.386
Lasten programma 8 3.009 3.009 3.060 3.060
Totaal lasten programma's 121.622 174 121.448 122.514 174 122.340
Saldo programma's vóór bestemming -158 -174 16 95 -174 269
Onttrekkingen aan reserves 1.364 543 821 1.106 285 821
Stortingen in reserves 2.056 1.145 911 2.801 1.890 911
Geraamd resultaat -850 -776 -74 -1.600 -1.779 179
Totaal structurele baten 122.828 543 122.285 123.715 285 123.430
Totaal structurele lasten 123.678 1.319 122.359 125.315 2.064 123.251
Saldo structurele baten - lasten -850 -776 -74 -1.600 -1.779 179
Tabel: Recapitulatiestaat structurele en reële baten en lasten 2024 en 2025

Financieel toezicht

Terug naar navigatie - Financieel toezicht

Elk jaar besluiten Gedeputeerde Staten van Limburg voor aanvang van het begrotingsjaar of repressief of preventief toezicht voor onze gemeente van toepassing is. Dit is gebaseerd op artikel 2013 van de Gemeentewet. Repressief toezicht is regel en houdt in dat we de begroting en de begrotingswijzigingen direct kunnen uitvoeren (zonder voorafgaande goedkeuring).

Op 7 juli 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Limburg het financieel verdiepingsonderzoek 2020 gemeente Landgraaf vastgesteld. Het verdiepingsonderzoek is een belangrijk onderdeel van de wijze waarop het financieel toezicht bij de Provincie Limburg sinds 2005 wordt uitgevoerd. Dit onderzoek gaat verder dan het traditionele (jaarlijkse) begrotingsonderzoek. 
Er wordt als het ware een foto gemaakt van de financiële positie en financiële functie. De provincie gebruikt het verdiepingsonderzoek om de toezichtvorm voor in principe vier jaar te bepalen, en in dit geval voor de periode 2020-2023. Op basis van dit onderzoek heeft de provincie vastgesteld dat de gemeente Landgraaf aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet. 

Evenwicht in de begroting

Terug naar navigatie - Evenwicht in de begroting

Vanwege het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht is de Gemeentewet in 2015 gewijzigd en wordt het begrip “evenwicht” nader gepreciseerd in die zin dat het een “structureel en reëel evenwicht” is. Indien de begroting 2022 niet structureel en reëel in evenwicht is, geldt als basisregel dat uiterlijk dit evenwicht in 2025 tot stand zal worden gebracht.

Structureel begrotignsevenwicht

Terug naar navigatie - Structureel begrotignsevenwicht

Met het begrip “structureel” evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting:
-    de structurele baten tenminste alle structurele lasten dekken,
-    de incidentele baten alleen incidentele lasten dekken.

De structurele baten zijn voor het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenschijven 2023 en 2024 lager dan de structurele lasten, waardoor voor die jaren geen sprake is van structureel begrotingsevenwicht.  Voor de meerjarenschijf 2025 zijn de structurele baten wel hoger dan de structurele lasten. Daarnaast dekken de incidentele baten alleen de incidentele lasten. Daarom is de meerjarenschijf 2025 wel structureel in evenwicht.

Reel begrotingsevenwicht

Terug naar navigatie - Reel begrotingsevenwicht

Het reëel begrotingsevenwicht houdt in dat de provincie onderzoek doet naar de realiteit van de ramingen in de begroting. Daarbij dienen de begroting en de meerjarenramingen alle ramingen volledig te bevatten. De beoordelingsaspecten van de provincie richten zich meer specifiek op de raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de loon- en prijscompensatie voor 2022 en volgende jaren, de hardheid en haalbaarheid van opgenomen
taakstellingen/bezuinigingsmaatregelen, verliesgevende grondexploitaties, de algemene reserve en de post onvoorziene uitgaven.  

3.3.3 Investeringen

Terug naar navigatie - Algemeen

De voorgenomen investeringen voor het jaar 2022 bedragen afgerond in totaal € 11,5 miljoen en zijn als volgt over de programma’s verdeeld:

(x € 1.000)
Programma 2022
0. Bestuur en ondersteuning 413
1. Veiligheid 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 1.480
3. Economie 0
4. Onderwijs 0
5. Sport, cultuur en recreatie 250
6. Sociaal domein 0
7. Volksgezondheid en milieu 5.908
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 3.500
Totaal investeringen programma's 11.551
Tabel: Investeringskrediet per programma
Terug naar navigatie - Toelichting algemeen

Voor een gedetailleerd overzicht van de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 2022 verwijzen wij naar bijlage 3. De investeringen kunnen in de volgende clusters worden verdeeld:

Rioolinvesteringen
De investeringen m.b.t. riolen zijn gebaseerd op het in oktober 2016 vastgestelde ISW. De investeringen voor riolen voor 2022 bedragen afgerond. € 5,9 miljoen (ten opzichte van 2021: € 5,8 miljoen). De structurele lasten voortvloeiende uit de rioolinvesteringen worden gedekt via de tarieven voor de rioolheffing. 

Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen (exclusief rioolinvesteringen)
Voor 2022 bedraagt de omvang van de noodzakelijke uitbreidings- en geplande vervangingsinvestering (niet zijnde rioolinvesteringen) afgerond € 5,6 miljoen. Hierin is afgerond 
€ 0,4 miljoen opgenomen voor investeringen in de bedrijfsvoering. Op grond van de nieuwe BBV-voorschriften valt bedrijfsvoering onder programma 0 (bestuur en ondersteuning)

Dekking kapitaallastruimte
Jaarlijks wordt een vaste ruimte in de begroting ‘’geoormerkt’’ ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Voor de periode 2022-2025 is, evenals voorgaande jaren ruimte in de meerjarenbegroting vrijgemaakt voor de structurele (kapitaal)lasten (de afschrijving) voortvloeiende uit de overige uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Deze ruimte is opgebouwd uit afgerond € 148 duizend voor lasten voortvloeiende uit de noodzakelijke vervangings- en geplande uitbreidingsinvesteringen in de programma’s en € 66 duizend ten behoeve van investeringen in de bedrijfsvoering. 

3.3.4 Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Algemeen

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves en voorzieningen van de balans. Gestart wordt met het jaar 2021, waarin tevens rekening is gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2020. Vervolgens wordt het begrote verloop per 1 januari t/m het jaar 2026 weergegeven. 

(x € 1.000)
Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Algemene reserve 8.802 10.509 8.509 8.986 9.762 10.547
Egalisatiereserves 4.441 3.886 4.178 3.664 4.057 5.445
Afschrijvingsreserves 19.308 20.348 19.604 18.872 18.212 17.556
Onderhoudsreserves 894 989 1.195 1.275 1.354 1.434
Overige bestemmingsreserves 12.726 9.201 8.478 7.787 7.891 7.992
Totaal reserves 46.171 44.933 41.964 40.584 41.276 42.974
Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's 5.307 5.160 5.038 4.954 4.868 4.780
Onderhoudsvoorzieningen 2.709 2.337 2.208 1.985 1.800 1.684
Voorzieningen met relatie heffingen 9.846 10.226 10.706 11.133 11.487 11.804
Totaal voorzieningen 17.862 17.723 17.952 18.072 18.155 18.268
Totaal reserves en voorzieningen 64.033 62.656 59.916 58.656 59.431 61.242
Totaal begrote lasten 127.052 123.894 123.678 125.314
Tabel: Meerjarige ontwikkeling reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Toelichting algemeen

De totale omvang van alle reserves daalt in de meerjarenbegroting 2022-2025 in 2022 met ca. 
€ 3 mln. en stijgt in de jaren 2023 t/m 2025 met ca. € 1 miljoen.
De algemene reserve blijft vanaf 1 januari 2022 in de meerjarenbegroting 2022-2025 tot 31december 2025 nagenoeg gelijk.

De algemene reserve wordt structureel gevoed door een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie van € 0,75 mln. voor de periode 2022-2025.  

De omvang van de totale voorzieningen in het meerjarig verloop volgens de meerjarenbegroting 2022 2025 blijft nagenoeg gelijk.

3.3.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente heeft als werkgever naast verplichtingen voor het huidige personeel ook verplichtingen ten aanzien van het voormalige personeel.
Het betreft uitkeringen in relatie tot:
-    Verlofrechten;
-    Vakantierechten;
-    Wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders;
-    Pensioenverplichtingen wethouders;
-    WW-verplichtingen;
-    WAO/WIA/WGA-verplichtingen.

De financiële gevolgen van bovenstaande rechten en verplichtingen zijn, indien van toepassing, verwerkt in de exploitatie. Voor de pensioenverplichtingen van wethouders en wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders zijn separate voorzieningen in gebruik die jaarlijks op basis van de actuariële berekeningen wordt bijgesteld. Ook de WIA- en oude WAO-verplichtingen worden jaarlijks bijgesteld. In het kader van de WIA is de gemeente eigen risicodrager.  

3.3.6 Algemene baten en lasten

Terug naar navigatie - Algemeen

In deze paragraaf worden de baten en lasten van de navolgende taakvelden die onderdeel uitmaken van programma 0 nader uitgesplitst. 

-    Overhead (040)
-    Treasury (050)
-    OZB-woningen (061)
-    OZB niet-woningen (062)
-    Belastingen overig (064)
-    Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (070)
-    Overige baten en lasten (080)
-    Vennootschapsbelasting (090)
-    
Deze baten en lasten omvatten financieel gerelateerde zaken en hebben een algemeen karakter.

(x € 1.000)
I. Baten 2022 2023 2024 2025
A. Taakveld Overhead (040)
- Personeel -214 -214 -214 -214
- Huisvesting personeel -220 -223 -223 -223
- Facilitaire middelen -631 -633 -634 -634
- Overig -4 -4 -4 -4
B. Taakveld Treasury (050)
- Dividend -397 -397 -397 -397
- Ontvangen rente -204 -198 -191 -181
- Toegerekende rente -70 -63 -56 -49
C. Taakveld OZB woningen (061)
- OZB eigenaar -5.760 -5.869 -5.963 -6.058
D. Taakveld OZB niet woningen (062)
- OZB eigenaars -1.190 -1.213 -1.232 -1.252
- OZB gebruikers -819 -834 -847 -861
E. Taakveld Belastingen overig (064)
- Hondenbelasting -405 -413 -420 -427
- Precariobelasting -29 -30 -31 -31
F Taakveld Algemene uitkering en ov. Uitk. Gemeentefonds (070)
- Algemene uitkering gemeentefonds -78.221 -78.082 -78.747 -79.766
- Integratie-uitkering sociaal domein jeugd -3.704 -3.073 -2.885 -2.659
Totaal algemene baten -91.868 -91.247 -91.845 -92.757
Tabel Algemene baten 2022-2025
Terug naar navigatie - Tabel lasten 2021-2024
(x € 1.000)
II. Lasten 2022 2023 2024 2025
A. Taakveld Overhead (040)
- Personeel 6.357 6.236 6.340 6.471
- Huisvesting personeel 916 928 933 977
- Facilitaire middelen 4.638 4.695 4.691 4.754
- Bedrijfsvoering 2.970 3.020 2.964 2.967
- Tractie 533 534 535 536
- Overig 108 108 108 108
B. Taakveld Treasury (050)
- Korte-termijn financiering 15 15 15 15
- Lange-termijn financiering 312 404 425 397
C. Taakveld OZB woningen (061)
- Bijdrage aan BSGW 121 124 127 130
- Bijdrage aan Waarderingskamer 6 6 6 6
D. Taakveld OZB niet woningen (062)
- Bijdrage aan BSGW 91 93 95 98
E. Taakveld Belastingen overig (064)
- Bijdrage aan BSGW 6 7 8 8
F. Taakveld Overige baten en lasten (080)
- Stelpost onvoorziene uitgaven (incidentele lasten) 117 117 117 117
- Stelpost ruimte B (onvoorziene structurele lasten) 83 113 143 173
- Structurele ruimte A (stelpost kapitaallasten investeringsplannen) 0 0 181 362
- Stelpost personele kosten (promotiebeleid en knelpunten) 262 268 275 282
- Jaarlijkse structurele taakstelling van 2 fte's -366 -538 -717 -905
- Taakstelling urentoerekening aan projecten -250 -250 -250 -250
- Stelpost duurzame aanbesteding gas en Electra 34 49 47 47
- Stelpost toename afschrijvingen door activeren uren naar projecten 0 0 0 7
- Voormalige wethouders 49 49 49 49
- Lasten algemene uitkering 393 462 522 545
- ICT plan 0 16 16 16
G. Taakveld Vennootschapsbelasting (090)
- Vennootschapsbelasting 10 10 10 10
Totaal algemene lasten 16.405 16.466 16.640 16.920
Tabel Algemene lasten 2022-2025

3.3.7 EMU-saldo / geprognotiseerde balans

Terug naar navigatie - Algemeen

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte.

Omdat gemeenten (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding van de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden voor het EMU-tekort per gemeente berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting te berekenen. Voorheen gebeurde dat door middel van de zgn. EMU-enquête. Vanaf het begrotingsjaar 2017 schrijft het nieuwe BBV voor dat de gemeente een geprognosticeerde balans moet opstellen en hieruit het EMU-saldo moeten afleiden.

In de paragraaf Financiering (hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3) treft u een overzicht aan van de geprognosticeerde balans en een berekening van het EMU-saldo aan. Uit de berekening zoals opgenomen in de paragraaf financiering - geprognosticeerde balans blijkt dat we voor de jaren 2022 tot en met 2024 een EMU-tekort en voor 2025 een EMU-overschot verwachten.

3.3.8 Beoordeling financiële positie

Terug naar navigatie - Algemeen

Naast een beoordeling van het exploitatiesaldo maakt ook een aantal verplicht voorgeschreven financiële kengetallen en de weerstandratio onderdeel uit van de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen en de weerstandratio’s zijn uitgewerkt in de paragraaf weerstandvermogen en risicomanagement. Op basis van de weerstandsratio en het structureel exploitatiesaldo lijkt de financiële situatie van de gemeente Landgraaf nog aan de maat. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de nog te besluiten herverdeling van het gemeentefonds.
We zien echter een meerjarige trend zowel v.w.b. vermogenspositie alsook structureel exploitatiesaldo die ons dwingt tot het nemen van maatregelen. Maatregelen waarmee we het structureel saldo kunnen verbeteren op een dusdanige wijze dat we ook weer in staat zullen zijn om onze reserves op te hogen zodanig dat ook de daling van de solvabiliteitsratio kan worden gestopt.
Uit de kengetallen die direct of indirect een relatie hebben met onze vermogens- en schuldpositie valt te concluderen dat onze vermogens- en schuldpositie de afgelopen jaren is verminderd. 
Die vermindering zet zich in de komende jaren voort. Tegelijkertijd zien we in 2025 wel een langzaam herstel optreden. De stijging van de schuldindicatoren is het gevolg van het moeten aantrekken van meer leningen. De daling van de solvabiliteit ook door het relatieve groot aantal onttrekkingen aan de algemene reserve de voorbije jaren alsmede in 2022. Dankzij onze structurele storting in de algemene reserve, ondanks de verlaging hiervan van € 1,75 naar € 0,75 mln. per jaar, herstelt zich echter ook de reservepositie meerjarig weer wat direct van invloed is op de solvabiliteit en de weerstandsratio.