2.1.1 Programma 1 - Veiligheid

Programma-samenvatting

Terug naar navigatie - Programma-samenvatting

Binnen het programma Veiligheid voeren we alle activiteiten uit waarmee we de openbare orde en veiligheid in Landgraaf (laten) verzorgen, handhaven en waar mogelijk verbeteren. Dit zijn zowel de lokale autonome taken alsook taken die we in regionaal, provinciaal of landelijk verband (waaronder de gemeenschappelijke regelingen) uitvoeren. Achtereenvolgens lichten we per taakveld de beleidsmatige speerpunten voor het komende begrotingsjaar toe.

Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Een deel van de openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van de brandweer, de GHOR, de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de Bevolkingszorg (communicatie, publiekszorg en herstelzorg). De piketfunctionarissen, waarvan gemeente Landgraaf er acht heeft, voeren deze taak uit voor de gehele regio Zuid-Limburg.

Het beleidsplan, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en gebaseerd op het vastgestelde risicoprofiel, heeft betrekking op alle taken van de Veiligheidsregio en geeft in een cyclus van vier jaar * de kaders die door de operationele partners worden uitgewerkt of uitgevoerd.
In 2022 is het risicoprofiel van kracht dat in 2019 is vastgesteld. Dit profiel is opgemaakt in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Limburg. Qua risico’s en impact en waarschijnlijkheid is in de basis niets veranderd ten opzichte van het vorige profiel. Enkele incidenttypes zijn nader uitgesplitst en er zijn drie nieuwe types aan toegevoegd te weten: extreem geweld/terrorisme, extreme neerslag en grootschalige cyberaanval. 

* Juni 2019 is het nieuwe risicoprofiel vastgesteld door de Veiligheidsregio. 

Openbare orde en veiligheid

Bij de uitvoering op gebied van openbare orde en veiligheid zijn behalve de medewerkers van het cluster OOV van de afdeling BCZ ook de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente alsook de politie betrokken. De taken van de gemeentelijke functionarissen van Toezicht en Handhaving op terreinen als bouwtoezicht en milieutoezicht zijn in de desbetreffende andere programma’s van deze begroting ondergebracht. 

Hoewel we als gemeente een hoog ambitieniveau hebben op het gebied van OOV, moeten we constateren dat niet alle taken opgepakt kunnen worden met de huidige formatie. In 2022 wordt daarom ingezet op een uitbreiding van de formatie voor OOV.

Veiligheid
Op het gebied van integrale veiligheid heeft de gemeente de regierol en neemt een deel van de uitvoering (beheer en onderhoud in het openbaar domein) voor haar rekening. Ook incidenteel, zoals bij aanpak overlast gevende jeugdgroepen, overlast, verloedering en radicalisering, wordt met de partners integraal aan oplossingen gewerkt.

Op het gebied van “ondermijning” wordt de coördinatie verzorgd door de gemeente. Ondermijning maakt steeds nadrukkelijker onderdeel uit van de bestuurlijke en ambtelijke bemoeienis en aanpak van ongewenste zaken. Het vergaren en verrijken van informatie speelt daarbij nadrukkelijk een belangrijke rol. Door op dit onderwerp te investeren, zoals we hebben afgesproken in de Kadernota Integrale Veiligheid zijn we in twee jaar tijd van achterblijvende gemeente naar een voorbeeld van goed opgezette aanpak in de regio gegaan.

In het Veiligheidshuis Parkstad hebben we meerdere (proces)coördinerende taken ondergebracht. De rol, positie en taakstelling van het Veiligheidshuis Parkstad blijft punt van discussie, ook in mogelijke samenwerking met de andere Limburgse Veiligheidshuizen. De verbinding met het zorgveld heeft daarbij bijzondere aandacht. Het Veiligheidshuis speelt op dit vlak weliswaar een rol in de totale keten, maar we investeren bovenal zelf binnen de gemeente op continue verbetering van de samenwerking tussen het zorg en veiligheid. We zien de toegenomen complexiteit van casuïstiek waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen op het gebied van psychisch/sociaal functioneren en grensoverschrijdend/strafbaar gedrag. De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken.

Toezicht en handhaving in het publieke domein krijgt alle aandacht door de inzet van onze BOA’s. Deze houden onder andere toezicht en handhaven op overlast door jeugd, woonoverlast, verwarde personen, vuurwerk, gebruik van alcohol en drugs etc. en wordt er regelmatig deelgenomen aan flexcontroles in het kader van de aanpak van ondermijning. Daarnaast worden alle meldingen en klachten afgehandeld. Steeds meer van deze meldingen en klachten vindt zijn oorzaak in burenruzie waarbij BOA’s veelvuldig zelf bemiddelen dan wel deze doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. Verder vinden er jaarlijks een aantal projectgerichte acties plaats op de bekende kleine ergernissen zoals dumpafval, verkeershinder bij scholen en overlast door hondenpoep.

De samenwerking met de politie, met name de wijkagenten, die de laatste jaren is geïntensiveerd wordt verder doorgezet. Zo is er wekelijks een briefing waaraan naast de burgemeester medewerkers van Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving en de politie deelnemen en waarin actuele casussen besproken worden en actie op wordt uitgezet. Daarnaast beschikken de wijkagenten over een flexplek bij de afdeling Toezicht en handhaving zodat de lijnen kort zijn hetgeen de samenwerking ten goede komt en is er afgelopen jaar met de politie een samenwerkingsconvenant ondertekend waarin is bepaald wie voor welke zaken verantwoordelijk is. Uitgangspunt daarbij is dat de politie verantwoordelijk is voor onder andere de handhaving van de openbare orde en de BOA’s voor de leefbaarheid in de wijk. Samenwerking met politie vindt verder plaats in het project Donkere Dagen Offensief, overlast door (hang)jongeren en de ketengerichte aanpak woninginbraken.

De extra controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is, wordt ook in 2022 uitgevoerd.
Daarnaast vindt er samen met de brandweer toezicht plaats op de brandveiligheid en constructieve veiligheid bij met name evenementen. In het kader van de in 2019 getekende Bevoegdheidsconvenant. Handhaving in de natuur in de provincie Limburg zullen tenminste 2 handhavingsacties in het buitengebied plaatsvinden. Dit zal samen gebeuren met de boswachters van natuurmonumenten, BOA’s uit de omliggende gemeenten en de provincie en met politie. Daarnaast zullen onze Boa’s ook nog een aantal gerichte controles in het buitengebied uitvoeren.

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse

 

 

Kengetal historische ontwikkeling Bron 2017 2018 2019 2020
Aantal uitrukken brandweer. Jaarstukken Veiligheidsregio Z-L 287 324 358 338
Aantal meldingen huiselijk geweld via Veiligheidshuis. Veiligheidshuis Kerkrade/Veilig Thuis* 278 311 323 332
- waarvan aantal huisverboden 5 9 3 7
Aantal gevallen nazorg ex-gedetineerden via Veiligheidshuis. Veiligheidshuis Parkstad 40 25 23 33
Aantal meldingen/klachten melddesk T&H. Melddesk 1.115 1.664 1.927 2.316
Vanaf 1-7-2017 geschiedt de registratie via Veilig Thuis.

Beleidsindicatoren BBV

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren BBV

  

Beleidsindicatoren (BBV)-info: waarstaatjegemeente.nl Bron 2017 2018 2019 2020
Aantal verwijzingen naar Halt (per 10.000 jongeren) van 12-17 jaar. Bureau Halt 104 127 169 190
Aantal winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) CBS 1,0 0,8 0,8 1,0
Aantal geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners). CBS 4,9 5,5 5,1 4,7
Aantal diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners). CBS 2,4 2,4 4,0 2,1
Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) CBS 4,8 5,1 5,2 4,8

Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren

We zien in de indicatoren een wisselende, maar overall wel stijgende trend. Hoewel Landgraaf veelal onder het Nederlands gemiddelde zit qua aantallen, is dit bij drugsdelicten (vallend onder ondermijnende criminaliteit) niet het geval. Het Nederlands gemiddelde schommelt tussen de 7 en 8 per 10.000 inwoners en in Landgraaf zit dit op 12 in 2020. Het aantal inbraken uit woningen kende een piek in 2019 en een halvering daarvan in 2020. Bij dit laatste zal covid-19 een rol hebben gespeeld, omdat mensen daardoor verhoudingsgewijs veel meer thuis zijn geweest. Opvallend is de stijging die gemeld wordt op het gebied van winkeldiefstallen. Of dit in verband staat (communicerende vaten) met de daling op het vlak van woninginbraken is niet helder, maar dat zou een verklaring kunnen zijn. Al zijn ook winkels in 2020 minder beschikbaar geweest vanwege de Covid-maatregelen. Er zijn ons geen opvallende signalen van winkeliers ter ore gekomen op dit vlak.

Meldingen/klachten melddesk 
Een duidelijke oorzaak van de stijging van de klachten en meldingen is niet te geven. Wel kan er worden gesteld dat het melden zeer laagdrempelig is en een van de oorzaken zal zijn. Het mondiger worden van de burger is iets dat al jaren geleden begonnen is. Daarnaast hoort de Corona-pandemie het afgelopen jaar ook tot de oorzaken. Mensen zitten thuis en zien en horen veel meer in en uit de omgeving dat anders nooit is opgevallen. Overigens valt het wel op dat mensen steeds minder van elkaar verdragen en accepteren en er steeds meer meldingen worden gedaan met burenruzie als feitelijke aanleiding.

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma

  

Omschrijving Kader Actualiteit
Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming 2012-2027. 2012
Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) gemeente Landgraaf 2015. 2015
Regionaal Risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 2019
Integraal Handhavingsbeleidsplan 2020-2024. 2019
Integraal Veiligheidsplan met Uitvoeringsprogramma 2017-2021. 2019
Kadernota integrale veiligheid SVBBL 2020-2023. 2019
Meerjarenbeleidsplan Samen Veilig 2020-2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 2020
Integraal toezicht-en handhavingsprogramma. 2022
Damoclesbeleid 2020. 2020

Score effectindicatoren

Terug naar navigatie - Score effectindicatoren
Score effectindicatoren 2017 2019 Ambitie Termijn
(bron: Parkstadmonitor *) L L L L
1.1 % Onveiligheidsgevoelens in eigen buurt 30% 39% 30% 2022
2.1 Ervaren overlast in de buurt (schaalscore) 2,40 2,80 2,5 2022
* De parkstadmonitor vindt tweejaarlijks plaats. In 2020 is geen enquête gehouden, de eerstvolgende vindt plaats in 2021.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Nr. Activiteiten in 2022
1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio (o.a. opleiding en training t.b.v. de lokale en regionale taken in de crisisbeheersing) en inzet personeel (o.a. medewerk(st)ers onder regionaal piket voor de functies Hoofd sectie Bevolkingszorg en Officier van Dienst Bevolkingszorg).
1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een proactieve houding.
1.3 preventie); regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid); deelname aan het Veiligheidshuis; voorkoming en procesondersteuning (casusaanpak) radicalisering.
1.4 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. Coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen).
2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval.
2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.
2.3 Handhaving alcoholverbod.
2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles.
2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen.
2.6 Het afhandelen van alle meldingen en klachten.
2.7 Het uitvoeren van bevolkingscontroles.
2.8 Het uitvoeren van flexcontroles.
2.9 Het houden van toezicht en handhaven op jeugdoverlast.
2.10 Het toezicht houden op woningen waarvan de bewoner met vakantie is.

Prestatie-indicatoren voor 2022

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren voor 2022
Prestatie-indicatoren voor 2022 Norm
1.2.1. Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg 40
1.2.2. Aantal behandelde casussen op ondermijningstafel 4
1.3.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid). < 40
2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen. 4
2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is. 150
2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen. 40
2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca 10
2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen. 25

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 250 286 271 254 255 255
- Directe salarislasten 853 901 940 963 988 1.012
- Overige directe lasten 2.697 2.891 2.885 2.920 2.956 2.997
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 3.556 3.798 3.831 3.890 3.950 4.015
Saldo bestaand beleid -3.307 -3.512 -3.651 -3.635 -3.695 -3.760
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 90 92 95 97
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 92 95 97
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -92 -95 -97
SALDO taakveld -3.307 -3.512 -3.651 -3.728 -3.790 -3.857
Investeringen 0

Bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Verbonden Partijen

  

 

Verbonden partijen (x € 1000)
Naam organisatie 2021 2022 2023 2024 2025
GR Anti-discriminatievoorziening - centrumgemeente Maastricht 16 16 16 16 16
GR Veiligheidsregio ZL 2.371 2.368 2.403 2.439 2.480
Totaal 2.387 2.384 2.419 2.455 2.496

Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

GR Anti-discriminatievoorziening
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de GR Anti-discriminatievoorziening wordt betaald aan de centrumgemeente Maastricht naar rato van het aantal inwoners. In 2022 wordt dit geraamd op € 16.174.

GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
De begroting van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg is vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2021 onder raadsvoorstel 42. In vorenstaand overzicht zijn deze begrotingen geconsolideerd. 

Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

  

Professionele gesubsidieerde organisaties (x € 1000)
Naam organisatie 2021 2022 2023 2024 2025
Stichting Dierenbescherming Limburg 26 26 26 26 26
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid-Limburg 15 15 15 15 15
Veiligheidshuis 106 106 106 106 106
Totaal 147 147 147 147 147

Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

De stichting Dierenbescherming voert voor de gemeente de zorgplicht uit voor gevonden dieren met een vermeende eigenaar binnen de gemeentegrens. Daarnaast adviseert de stichting de gemeente Landgraaf gevraagd en ongevraagd over het dierenwelzijn. De vergoeding voor de opvang van zwerfdieren aan stichting Dierenbescherming Limburg is conform de afspraken van art. 5 in de samenwerkingsovereenkomst 2012-2027. In 2022 wordt dit geraamd op € 25.590.

Aan de Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid-Limburg, wordt een subsidie beschikbaar gesteld, op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar. In 2022 wordt dit geraamd op € 15.000.

Voor de begroting 2022 van het Veiligheidshuis is een bijdrage geraamd van € 105.570. Deze bedragen worden vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting van het Veiligheidshuis.