1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten

Taak Omschrijving Product Omschrijving
veld Programma / nummer product
nr. taakveld
001 Bestuur 6.00.001.001 001 Raad en raadscommissies
6.00.001.002 001 Griffie
6.00.001.003 001 Verantwoording tbv Raad
6.00.001.004 001 Rekenkamer(functie) alg.
6.22.001.001 001 Viering 40 jaar Landgraaf
6.25.001.001 001 B&W (orgaan)
6.25.001.002 001 Bestuurl.samenw.verbanden
6.26.001.001 001 ICT gemeenteraad
6.26.120.001 120 ICT openb.orde en veiligh.
010 Mutaties reserves 6.27.010.001 010 Mut.res.excl.sd TV001
6.27.010.040 010 Mut.res.excl.sd TV040
6.27.010.050 010 Mut.res.excl.sd TV050
6.27.010.070 010 Mut.res.excl.sd TV070
6.27.010.080 010 Mut.res.excl.sd TV080
6.27.010.120 010 Mut.res.excl.sd TV120
6.27.010.210 010 Mut.res.excl.sd TV210
6.27.010.320 010 Mut.res.excl.sd TV320
6.27.010.340 010 Mut.res.excl.sd TV340
6.27.010.420 010 Mut.res.excl.sd TV420
6.27.010.430 010 Mut.res.excl.sd TV430
6.27.010.520 010 Mut.res.excl.sd TV520
6.27.010.550 010 Mut.res.excl.sd TV550
6.27.010.560 010 Mut.res.excl.sd TV560
6.27.010.570 010 Mut.res.excl.sd TV570
6.27.010.610 010 Mut.res.excl.sd TV610
6.27.010.630 010 Mut.res.excl.sd TV630
6.27.010.640 010 Mut.res.excl.sd TV640
6.27.010.650 010 Mut.res.excl.sd TV650
6.27.010.660 010 Mut.res.excl.sd TV660
6.27.010.671 010 Mut.res.excl.sd TV671
6.27.010.672 010 Mut.res.excl.sd TV672
6.27.010.681 010 Mut.res.excl.sd TV681
6.27.010.710 010 Mut.res.excl.sd TV710
6.27.010.730 010 Mut.res.excl.sd TV730
6.27.010.740 010 Mut.res.excl.sd TV740
6.27.010.810 010 Mut.res.excl.sd TV810
6.27.010.820 010 Mut.res.excl.sd TV820
6.27.010.830 010 Mut.res.excl.sd TV830
020 Burgerzaken 6.20.020.001 020 Verkiezingen en referenda
6.20.020.002 020 Lasten Burgerzaken
6.20.020.003 020 Lasten huwelijken
6.20.020.004 020 Lasten naturalisatie
6.20.020.005 020 Lasten GBA
6.20.020.006 020 Lasten reisdocumenten
6.20.020.007 020 Lasten rijbewijzen
6.20.020.010 020 Lst.verbetering dienstverl
6.20.020.102 020 Baten burgerzaken
6.20.020.103 020 Baten huwelijken
6.20.020.104 020 Baten naturalisatie
6.20.020.105 020 Baten GBA
6.20.020.106 020 Baten reisdocumenten
6.20.020.107 020 Baten rijbewijzen
6.21.020.001 020 GEO-informatie
6.21.020.002 020 Basisreg.Grootsch.Topogr.
6.24.020.001 020 Huisnr + straatnaamborden
6.26.020.001 020 ICT burgerzaken
6.27.020.001 020 Dienstverlening Geg.Huis
040 Overhead 6.10.040.102 040 DIR: pers. (incl.derden)
6.20.040.102 040 KCC: pers. (incl.derden)
6.21.040.102 040 ROG: pers. (incl.derden)
6.22.040.102 040 MO: pers. (incl.derden)
6.22.040.112 040 MO-MOB: pers(incl.derden)
6.23.040.102 040 T&H: pers. (incl.derden)
6.24.040.102 040 BOR: pers. (incl.derden)
6.24.040.103 040 BOR-SW: pers.(incl.derden)
6.24.040.201 040 Pick-ups
6.24.040.202 040 Overig materiaal
6.24.040.203 040 Personenauto's
6.24.040.204 040 Scooters
6.25.040.002 040 Personeelswerving+selectie
6.25.040.003 040 Public-gem.gids+communicat
6.25.040.005 040 Representatie college
6.25.040.010 040 Bezwaar, beroep , klachten
6.25.040.011 040 Verzekering WA
6.25.040.012 040 AVG / Privacy
6.25.040.102 040 BCZ: pers. (incl.derden)
6.25.040.201 040 Ondernemingsraad
6.25.040.203 040 Centraal opleidingsbudget
6.25.040.204 040 Functiewaarderingen
6.25.040.205 040 Intern mobiliteitsburo
6.25.040.206 040 Arbodienst/-voorzieningen
6.25.040.207 040 Werkgeversbijdr.vakbond
6.25.040.215 040 Organisatieontwikkeling
6.25.040.326 040 Inkoop
6.26.040.102 040 FB: pers. (incl.derden)
6.26.040.202 040 Beheer Burgerhoes
6.26.040.203 040 Beheer E.Erensplein 55
6.26.040.204 040 Beheer Voltastr.22+22B
6.26.040.205 040 Beheer Voltastraat 11
6.26.040.209 040 Beheer Marconistr.13 MOB
6.26.040.302 040 Kantoorverbruiksartikelen
6.26.040.303 040 Inrichting
6.26.040.304 040 Telecommunicatie
6.26.040.305 040 ICT Facilitaire dienst
6.26.040.306 040 ICT Fin.+personeelsadm.
6.26.040.308 040 Informatiebeveiliging
6.26.040.309 040 Infoman-beheer-kwal.zorg
6.26.040.312 040 ICT concernbeleid
6.26.040.322 040 Schoonmaak
6.26.040.324 040 Catering
6.26.040.325 040 Reprografie
6.26.040.327 040 Archief
6.26.040.328 040 Postverzorging+docu.bewerk
6.26.040.331 040 Bedrijfshulpverlening
6.26.040.401 040 GH:Facil.middelen alg.
6.26.040.402 040 GH:kantoorverbruiksart.
6.26.040.403 040 GH:Inrichting
6.26.040.405 040 GH:Documentatie
6.26.040.406 040 GH:ICT fac. dienst
6.26.040.422 040 GH:Schoonmaak
6.26.040.424 040 GH:Catering
6.26.040.425 040 GH:Reprografie
6.26.040.427 040 GH:Archief
6.26.040.505 040 BOL:ICT Facilitair bedrijf
6.27.040.010 040 Invorderingen algemeen
6.27.040.102 040 P&C: pers. (incl.derden)
6.27.040.206 040 Secundaire arbeidsvoorw.
6.27.040.208 040 Werkkostenregeling
6.27.040.209 040 Verlofsparen
6.27.040.211 040 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
6.27.040.217 040 Financieel+fiscaal advies
6.27.040.220 040 Geldmid.beh+fin.adm.
6.27.040.222 040 Pers.+salarisadministr.
6.27.040.223 040 Adm.org.+interne controle
6.27.040.225 040 Statistiek+Parkst.monitor
6.27.040.229 040 Premiestorting WAO/WIA/WGA
050 Treasury 6.27.050.001 050 Korte termijn financiering
6.27.050.002 050 Leningen gemeente o/g
6.27.050.012 050 Geldleningen+uitzett.>=1jr
6.27.050.022 050 Renteverg.Zonnepan.proj.1
6.27.050.023 050 Renteverg.ZP-Parkstad
6.27.050.024 050 Renteverg.energ.spaargar.
6.27.050.025 050 Renteverg.Duurz.Klimaatf.
6.27.050.031 050 BNG
6.27.050.033 050 Nutsbedrijven
6.27.050.034 050 Reinigingsdienst
6.27.050.999 050 Doorberekening rente
061 OZB woningen 6.27.061.001 061 Lasten OZB won.eig.
6.27.061.101 061 Baten OZB won.eig.
062 OZB niet-woningen 6.27.062.001 062 Lasten OZB niet-won.eig
6.27.062.101 062 Baten OZB niet-won.eig
6.27.062.102 062 Baten OZB niet-won.gebr.
064 Belastingen overig 6.27.064.000 064 Lasten heffing belast.alg.
6.27.064.001 064 Lasten hondenbelasting
6.27.064.101 064 Baten hondenbelasting
6.27.064.102 064 Baten precariobelasting
070 Algemene uitkering en 6.27.070.001 070 Algemene Uitkering
080 Overige baten en lasten 6.27.080.001 080 Onvoorziene uitgaven
6.27.080.002 080 Structurele ruimte A
6.27.080.003 080 Structurele ruimte B
6.27.080.005 080 Stelpost reserv. pers.kst
6.27.080.006 080 Stelpost ov. baten+ lasten
6.27.080.007 080 Afwikk.versch.voorg.jaren
6.27.080.008 080 Reservering nieuw beleid
6.27.080.009 080 Verrekening BTW-Comp.fonds
6.27.080.010 080 Lasten algemene uitkering
6.27.080.012 080 Res.energie-armoede fonds
6.27.080.020 080 Voormalige wethouders
6.27.080.023 080 IVA
090 Vennootschapsbelast. 6.27.090.001 090 Vennootschapsbelasting
110 Crisisbeheersing en 6.20.110.001 110 Gebruiksvergunningen
Brandweer 6.24.110.001 110 Brandkranen
6.25.110.001 110 Veiligh.regio-oranje kolom
6.25.110.002 110 Veiligh.regio-GHOR
6.25.110.004 110 Veiligh.regio-MCC
120 Openbare orde en 6.20.120.001 120 Doodschouw
veiligheid 6.20.120.002 120 APV/bijzondere wetten
6.21.120.008 120 Pinkpop
6.21.120.010 120 Reclamevoering
6.22.120.004 120 A en B evenementen
6.22.120.008 120 Dierenopvang
6.23.120.001 120 Beleid handhaving
6.23.120.002 120 Uitvoering T&H
6.24.120.001 120 Leges herstraatwerkzaamh.
6.25.120.001 120 Veiligheidshuis
6.25.120.003 120 OOV - organisatie
6.25.120.006 120 Anti discriminatievoorzien
6.25.120.007 120 OOV - overige maatregelen
6.25.120.009 120 Netwerkbudget Pinkpop
6.26.120.001 120 ICT openb.orde en veiligh.
210 Verkeer en vervoer 6.21.210.001 210 Verkeersbeleid
6.21.210.002 210 Verkeersveiligheidsproj.
6.24.210.000 210 Beleid wegenbeheer
6.24.210.001 210 Wegen en trottoirs
6.24.210.002 210 Fietspaden
6.24.210.003 210 Wegbermen
6.24.210.004 210 Inritten
6.24.210.005 210 Openbare verlichting
6.24.210.006 210 Straatrein+onkruidbestrijd
6.24.210.007 210 Gladheidsbestrijding
6.24.210.008 210 Verkeersregelinstallaties
6.24.210.009 210 Straatmeub./bankjesproj.
6.24.210.010 210 Herstratingswerkzaamheden
6.25.210.002 210 Wijkparticipatie
220 Parkeren 6.20.220.001 220 Gehandicaptenparkeerkrtn
6.21.220.001 220 Exploitatie parkeergarages
6.24.220.001 220 Parkeerplaatsen
320 Fysieke bedrijfsinfrastr. 6.21.320.010 320 Subs.RES winkelconcentrat.
6.21.320.101 320 Fresh 1: Start boekw.
6.21.320.107 320 Fresh 1: Nutsvoorz.
6.21.320.108 320 Fresh 1: Openb.verlichting
6.21.320.119 320 Fresh 1: Verk.VS BTW-bel.
330 Bedrijvenloket en 6.20.330.001 330 Baten marktgelden
Bedrijfsregelingen 6.21.330.001 330 Voeren bedrijfsloket
340 Economische promotie 6.21.340.002 340 Promotie+acquisite EZB
6.21.340.003 340 Stadspromotie
6.21.340.004 340 Markten en standplaatsen
6.21.340.010 340 Regiobr.+beleid toerisme
6.27.340.001 340 Baten toeristenbelasting
410 Openbaar basisonderw. 6.22.410.002 410 OBO - bewegingsonderwijs
420 Onderwijshuisvesting 6.22.420.000 420 Vervanging onderwijsaccommodaties
6.22.420.002 420 Acc. Harlekijn huisv.
6.22.420.003 420 Acc. Speurneus huisv.
6.22.420.004 420 Acc. Carrousel huisv.
6.22.420.006 420 Acc.BO Op gen Hei huisv.
6.22.420.007 420 Acc.BO 't Valder huisv.
6.22.420.009 420 Acc.BO An d'r Put huisv.
6.22.420.010 420 Acc.BO Wegwijzer huisv.
6.22.420.011 420 ACC BO dep Schatgraver GJF str
6.22.420.012 420 Acc.BO Gravenrode huisv.
6.22.420.014 420 Acc.BO Schatgraver huisv.
6.22.420.051 420 Acc.SO De Wissel huisv.
6.22.420.061 420 Acc.VO Eijkhagencoll.huisv
6.22.420.062 420 Acc.VO Brandenberg huisv.
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.20.430.001 430 Leerlingenvervoer
6.22.430.001 430 SO - algemeen
6.22.430.002 430 SO - bewegingsonderwijs
6.22.430.010 430 OAB Beleid algemeen
6.22.430.011 430 Gezonde basissch.toekomst
6.22.430.013 430 Leerplicht (VSV)
6.22.430.014 430 Spraakonderwijs
6.22.430.015 430 VVE (voor+vroegsch.educ.)
6.22.430.016 430 Taalonderwijs
6.22.430.017 430 Nat. Programma Onderwijs
6.22.430.018 430 Rijke schooldag
6.22.430.050 430 Beh. PSZ Schatgraver
6.22.430.051 430 Acc. KDV Eigenw.Strijthw.4
6.22.430.053 430 Acc. Past. Scheepersstr. 9
6.22.430.054 430 Acc. Voegelsjtang 12
6.22.430.083 430 Peuteropv+ peuterwerk<>acc
510 Sportbeleid en 6.22.510.008 510 Zwem- en duiksport
activering 6.22.510.051 510 Sportbeleid algemeen
6.22.510.056 510 Gym- en turnsport
6.22.510.057 510 Bal- en racketsport
6.22.510.059 510 Budo- en krachtsport
6.22.510.060 510 Veldvoetbal
6.22.510.062 510 Dans- en wandelsport
6.22.510.063 510 Wielersport
6.22.510.064 510 Denk- & behendigheidssport
6.22.510.065 510 Dierensporten
6.22.510.098 510 Overige binnensport
6.22.510.099 510 Overige buitensport
520 Sportaccommodaties 6.22.520.001 520 Acc.Sporthal Baneberg
6.22.520.003 520 Acc.sportzaal Hoefveld
6.22.520.005 520 Acc.sporthal Ter Waerden
6.22.520.006 520 Acc.zwembad In de Bende
6.22.520.013 520 Acc. Park Strijthagen
6.22.520.014 520 Acc.Ter Waerden atletiekb.
6.22.520.015 520 Acc.nieuw zwembad
6.22.520.051 520 Acc.groene sportveld alg.
6.22.520.052 520 Acc.complex Strijthagen
6.22.520.053 520 Acc.complex Nieuwenhagen
6.22.520.055 520 Acc.complex Ter Waerden
6.22.520.056 520 Acc.complex De Voort
6.22.520.057 520 Acc.complex Rimburg
6.22.520.058 520 Acc.complex Abdissenbosch
6.22.520.059 520 Acc.complex De Kakert
6.22.520.060 520 Acc.fusiecomplex Schaesb.
6.22.520.061 520 BMX-baan Strijthagen ca
6.22.520.062 520 Skatepark Landgraaf
530 Cultuurpresentatie, 6.22.530.002 530 Acc.oefenbunker
cultuurproductie en 6.22.530.021 530 Muzikale vorming
cultuurparticipatie 6.22.530.022 530 Creatieve vorming Vazom
6.22.530.031 530 Acc. Theater Kerkberg 4
6.22.530.032 530 Kunstzinnige activiteiten
6.22.530.033 530 Instrumentale muziek
6.22.530.035 530 Vocale muziek+podiumkunst
6.22.530.036 530 Beeldende kunst
6.22.530.037 530 Cultuurstimulering
6.22.530.038 530 Cultuur
6.22.530.051 530 Theater
6.22.530.052 530 Toneel
6.22.530.053 530 Volksfeesten
6.24.530.001 530 Volksfeesten
540 Musea 6.22.540.001 540 Acc. cultuur+oudheidkunde
6.22.540.053 540 Heemkunde
550 Cultureel erfgoed 6.21.550.011 550 Monumenten
6.21.550.012 550 Eerherstel slot Schaesberg
6.22.550.001 550 Carnaval
6.22.550.002 550 Schutterijen
6.22.550.003 550 Kerkgenootschappen
560 Media 6.22.560.001 560 Acc.Bibliotheek
6.22.560.002 560 Acc. KIA
6.22.560.051 560 Bibliotheek
570 Openbaar groen en 6.22.570.001 570 Natuur+milieu educatie
(openlucht) recreatie 6.22.570.002 570 IVN De Bosrand
6.22.570.003 570 HSV Strijthagen
6.22.570.004 570 Volkstuinen
6.22.570.011 570 Gebouwen speeltuinen
6.24.570.000 570 Beleid groenbeheer
6.24.570.001 570 Groen in het buitengebied
6.24.570.003 570 Openbaar groen
6.24.570.012 570 Kermissen
6.24.570.031 570 Speeltuinen
6.24.570.032 570 Speelvelden en JOP's
610 Samenkracht en burger- 6.22.610.000 610 Toekomstbest.acomm.beleid
participatie 6.22.610.001 610 Accommodatiebeleid
6.22.610.004 610 Acc.Dorpscentrum
6.22.610.005 610 Acc.An d'r Put
6.22.610.006 610 Acc.Ad Koel Strijth.w.2
6.22.610.007 610 Acc.ov.gemeenschapshuizen
6.22.610.008 610 Acc.An de Voegelsjtang
6.22.610.010 610 Jeugdaccommodaties
6.22.610.011 610 Acc.Lindestraat 10
6.22.610.012 610 Multif.zaal park Heigank
6.22.610.013 610 Jeugdhome Nieuwenhagen
6.22.610.014 610 Jeugdhome basement A'bosch
6.22.610.021 610 Wmo vern+innov+slim arag.
6.22.610.022 610 Burgerinitiatieven
6.22.610.023 610 Landgraaf Verbindt
6.22.610.024 610 Vrijwilligerswerk
6.22.610.025 610 WijkLeerBedrijf Landgraaf
6.22.610.026 610 Koploper clientondersteuning
6.22.610.030 610 Gehandicaptenbeleid
6.22.610.032 610 Prof. maatschappelijk werk
6.22.610.033 610 Prof. ouderenwerk
6.22.610.035 610 Flankerend ouderenbeleid
6.22.610.036 610 Informele zorg
6.22.610.037 610 Vrijwillige mantelzorg
6.22.610.039 610 Vrouwenbelangenvereniging
6.22.610.051 610 Integraal jeugdbeleid
6.22.610.052 610 Meth.jeugd+jongerenwerk
6.22.610.054 610 Preventie jeugdhulp
6.22.610.060 610 Prof.soc.cultureel werk
6.22.610.082 610 Kinderopvang SMI (ISDBOL)
6.22.610.083 610 Kinderopv+peuterwerk<>acc
6.22.610.101 610 Doorstroomloc.Gravenrode
6.22.610.102 610 Doorstroom vergunninghouders
6.22.610.103 610 Begeleiding vergunninghoud
6.22.610.104 610 UKR transitiekosten
6.22.610.105 610 UKR leefgeld
6.22.610.106 610 UKR huisv. Individueel
6.22.610.107 610 UKR huish. Collectief
6.22.610.108 610 UKR uitvoeringskosten
6.22.610.110 610 AV consultatieteam alg.vrz
6.22.610.111 610 AV Dorpsinlooppunt Rimburg
6.22.610.113 610 AV Slot Schaesberg
6.22.610.120 610 Wijkpunt Heereveld
6.22.610.121 610 Wijkpunt Calshof
6.22.610.122 610 Wijkpunt Harmoniezaal
6.22.610.123 610 Wijkpunt De nieuwe Dormig
6.22.610.124 610 Wijkbelbus
6.23.610.001 610 Keuring kinderopvangloc.
6.26.610.001 610 ICT Sociaal Domein
620 Toegang en eerstelijnsvoorz. 6.20.620.001 620 Wmo-algemeen
6.20.620.002 620 Uitvoering jeugdzorg
6.22.620.004 620 AMHK (Veilig thuis)
6.22.620.005 620 Ov. Clientondersteuning
6.22.620.007 620 Zorginnovatie jeugd
6.22.620.021 620 V-huis-VIA nazorg ex gedet
6.22.620.026 620 Koploper clientondersteun.
6.22.620.031 620 KOTA (toeslagaffaire)
630 Inkomensregelingen 6.22.630.001 630 Uitvoeringskst WWB ISDBOL
6.22.630.002 630 WWB-I Inkomensvoorziening
6.22.630.003 630 BBZ
6.22.630.004 630 TOZO
6.22.630.006 630 Schuldhulpverlening
6.22.630.011 630 Bijzondere bijstand
6.22.630.012 630 Armoedebeleid
6.22.630.013 630 Kwijtschelding gem.belast.
6.22.630.017 630 Energietoeslag
6.27.630.001 630 Dienstverlening aan ISDBOL
640 Begeleide participatie 6.22.640.001 640 Sociale werkvoorziening
6.22.640.002 640 Arbeidsmarkt+project
6.22.640.003 640 Project Wij(k)
650 Arbeidsparticipatie 6.22.650.002 650 Part.budget reintegratie
6.22.650.003 650 Werkgevers Service Punt
6.22.650.011 650 Expl. MOB intake +plaatsing
6.22.650.012 650 Expl. MOB begeleiding
660 Maatwerkvoorziening 6.20.660.004 660 Roerende voorzieningen
(WMO) 6.20.660.005 660 Rolstoelen
6.20.660.006 660 Woonvoorzieningen
6.20.660.010 660 Vervoersvoorzieningen
6.20.660.016 671 CVV (met beschikking)
6.20.660.020 671 Eigen bijdrage Wmo
6.20.660.032 671 PGB materieel
6.20.660.033 671 PGB immaterieel
6.22.660.001 660 Chron. Zieken+gehandicapten
671A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.20.671.001 671A Hulp bij huishouden (mix)
6.20.671.030 671A PGB HH (SVB)
671B Begeleiding (WMO) 6.20.671.002 671B Begeleiding individueel
6.20.671.003 671B Begeleiding groep
6.20.671.004 671B Vervoer begeleiding
6.20.671.007 671B Kortdurend verlof
6.20.671.008 671B Begel. Individueel gedrag
6.20.671.010 671B WMO Begeleiding Lumpsum
6.20.671.031 671B PGB BG (SVB)
671C Dagbesteding 6.20.671.006 671C Dagbesteding
6.20.671.009 671C Dagbesteding gedrag
6.20.671.012 671C inloopfunctie GGZ Wmo
672A Jeugdhulp begeleiding 6.20.672.011 672A J-begeleiding
672B Jeugdhulp behandeling 6.20.672.012 672B J-behandeling
672C Jeugdhulp dagbesteding 6.20.672.013 672C J-dagbesteding
672D Jeugdhulp zonder verblijf ov. 6.20.672.001 672D Jeugdhulp basis
6.20.672.013 672D J-zonder verblijf overig
6.20.672.020 672D PGB jeugd (SVB)
673A Pleegzorg 6.20.673.001 673A J-pleegzorg
673B Gezinsgericht 6.20.673.002 673B J-gezinsgericht
673C Jeugdhulp met verblijf ov. 6.20.730.003 673C J-verblijf
6.20.673.005 673C Wonen
674A Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf 6.20.674.001 674A Behand. GGZ zonder verbl.
6.20.674.003 674A Geestelijke gezondhiedsz.
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl 6.20.674.002 674B Crisis/LTA/GGZ verblijf
674C Gesloten plaatsing 6.20.674.004 674C GIK-J/Jeugdzorg plus
681A Beschermd wonen (WMO) 6.22.681.009 681A Beschermd wonen (WMO)
681B Maatsch. En vrouwenopvang (WMO) 6.22.681.010 681B Opvang +housing Wmo
6.222.681.020 681B Wet verplichte GGZ-Wvggz
682A Jeugdbescherming 6.20.682.005 682A Jeugdbescherming
682B Jeugdreclassering 6.20.682.006 682B Jeugdreclassering
710 Volksgezondheid 6.22.710.001 710 Gezondheidszorg algemeen
6.22.710.002 710 GGD basispakket
6.22.710.004 710 Gezond in de stad
6.22.710.005 710 Jeugdgezondsheidszorg
6.26.710.001 710 ICT verwijsindex Jeugd-VIR
720 Riolering 6.21.720.001 720 Beleid waterhuishouding
6.24.720.002 720 Lasten riolering
6.24.720.003 720 Wateroverlast
6.27.720.001 720 Baten rioolheffing
730 Afval 6.21.730.001 730 Lst.afvalstoffeninzameling
6.24.730.001 730 Afvalbakken
6.24.730.002 730 Hondenpoep
6.27.730.001 730 Baten afvalstoffenheffing
740 Milieubeheer 6.20.740.001 740 Vergunningverl. milieu
6.21.740.002 740 Duurzaamheidsbeleid
6.21.740.004 740 PV-project 1
6.21.740.005 740 ZP-project Parkstad 1
6.21.740.006 740 Energie spaargarantieproj
6.21.740.007 740 Duurzaam Klimaat Fonds
6.21.740.008 740 Reductie energieverbruik
6.21.740.009 740 Adviesraad duurzaam L'grf
6.21.740.010 740 Handhaven milieu ROG
6.21.740.011 740 Nationaal Isolatieprogramma (NIP)
6.21.740.012 740 Warmtenet Herzogenrath
6.21.740.013 740 Energiemaatregelen armoedebestrijding
6.23.740.001 740 Handhaven milieu TenH
6.23.740.012 740 Uitvoering geluidsanering Hoogstraat
6.24.740.001 740 Ongedierte en kadavers
750 Begraafplaatsen en 6.20.750.001 750 Uitvaart van gemeentewege
crematoria 6.20.750.002 750 Baten begraafplaatsen
6.24.750.001 750 Lasten begraafplaatsen
810 Ruimte en leefomgeving 6.21.810.001 810 Ruimtelijk beleid
6.21.810.002 810 Bestemmingsplannen
6.21.810.003 810 Planschades
6.21.810.004 810 Versterken centra
6.21.810.005 810 IBA
6.21.810.006 810 Gebiedsontw. Abdissenbosch
6.21.810.007 810 Implementatie omgevingswet
6.21.810.020 810 Greunstemit
6.21.810.030 810 WOP UoW-algemeen
6.21.810.051 810 WOP S-vergroen.mijnb.Eiksk
6.21.810.102 810 IBA-project Wilhelminaberg
6.21.810.103 810 IkGroenHet
6.21.810.106 810 Regiodeal Lauradorp
6.21.810.107 810 Regiodeal Hoogstraat
6.26.810.001 810 ICT vastgoedadministraties
6.26.810.002 810 ICT omgevingsvergunningen
820 Grondexploitatie (niet- 6.21.820.001 820 Verwerving+beheer gronden
Bedrijventerreinen) 6.21.820.956 820 Opb.groen: Groenvoorzieningen
6.21.820.972 820 Opb.groen: Verk.niet won.b
830 Wonen en bouwen 6.20.830.001 830 Uitvoeringsbeleid vergunn.
6.20.830.002 830 Vergunningverl. bouwen
6.20.830.003 830 Beleid+regelgeving bouwen
6.20.830.004 830 Leges welstand
6.20.830.005 830 Leges omgevingsvergunning
6.20.830.006 830 Leges vrijstellingsproced.
6.21.830.001 830 Verwerving+beheer panden
6.21.830.002 830 Uitv. Volkshuisv. Fonds
6.21.830.003 830 Beheer af te stoten panden
6.21.830.030 830 Welstand
6.21.830.040 830 Startersregeling
6.22.830.001 830 Beh.woonwagens+standplaats
6.22.830.010 830 WWC Vogelzankweg
6.22.830.011 830 WWC Europaweg Noord
6.22.830.012 830 WWC Kleikoelebergweg
6.22.830.013 830 WWC Melchersstraat
6.22.830.014 830 WWC Hoofdstraat
6.22.830.015 830 WW Vogelzankweg
6.22.830.016 830 WW Europaweg Noord
6.22.830.017 830 WW Melchersstraat
6.23.830.001 830 Handhaven bouwen