3.1 Overzicht van baten en lasten

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2024. Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2022 en de bijgestelde ramingen 2023 toegevoegd.

(cijfers x € 1.000)
Programma 2022 2023 2024
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 110.962 28.634 82.328 105.003 24.564 80.439 109.487 25.474 84.013
1. Veiligheid 1.668 4.381 -2.713 327 4.606 -4.279 411 5.067 -4.656
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 820 4.748 -3.928 629 4.890 -4.261 633 5.142 -4.509
3. Economie 200 702 -502 132 832 -700 160 922 -762
4. Onderwijs 877 3.447 -2.570 1.136 4.186 -3.050 656 4.595 -3.939
5. Sport, cultuur en recreatie 804 6.766 -5.962 452 7.240 -6.788 346 7.558 -7.212
6. Sociaal domein 15.576 75.377 -59.801 16.488 76.006 -59.518 16.721 77.967 -61.246
7. Volksgezondheid en milieu 10.316 10.456 -140 11.701 11.827 -126 11.409 11.439 -30
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 1.188 3.366 -2.178 1.712 5.837 -4.125 627 3.573 -2.946
Resultaat vóór bestemming 142.411 137.877 4.534 137.580 139.988 -2.408 140.450 141.737 -1.287
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2022 2023 2024
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 12.203 12.577 -374 20.691 18.283 2.408 16.418 15.131 1.287
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 12.203 12.577 -374 20.691 18.283 2.408 16.418 15.131 1.287
Resultaat na bestemming 154.614 150.454 4.160 158.271 158.271 0 156.868 156.868 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2022 t/m 2024 per programma

De meerjarige ramingen van de baten en lasten voor 2025 tot en met 2027 zijn als volgt:

(cijfers x € 1.000)
Programma 2025 2026 2027
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 113.286 25.795 87.491 108.242 25.736 82.506 110.516 26.195 84.320
1. Veiligheid 394 5.219 -4.825 394 5.362 -4.968 394 5.505 -5.111
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 634 5.273 -4.639 634 5.299 -4.665 634 5.351 -4.717
3. Economie 167 849 -682 172 800 -628 177 792 -615
4. Onderwijs 680 5.294 -4.614 744 5.423 -4.679 767 5.472 -4.705
5. Sport, cultuur en recreatie 352 7.769 -7.417 352 7.908 -7.556 352 7.984 -7.632
6. Sociaal domein 19.390 76.296 -56.906 17.905 76.780 -58.875 17.718 76.390 -58.673
7. Volksgezondheid en milieu 11.621 11.857 -236 11.724 12.034 -310 11.822 12.172 -350
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 632 3.729 -3.097 602 3.354 -2.752 602 3.344 -2.742
Resultaat vóór bestemming 147.155 142.081 5.074 140.769 142.696 -1.927 142.980 143.205 -225
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2025 2026 2027
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 4.710 9.784 -5.074 4.536 2.609 1.927 4.736 4.511 225
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 4.710 9.784 -5.074 4.536 2.609 1.927 4.736 4.511 225
Resultaat na bestemming 151.865 151.865 0 145.305 145.305 0 147.716 147.716 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2024 t/m 2026 per programma