6. Toelichting verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen)

1.  Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht
Besluit tot deelneming Collegebesluit van 3 maart 2009 (toestemming raad 9 april 2009)
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling (2 centrumgemeenten)
Programma 1. Veiligheid
Bestuurlijk belang Provincie breed uitvoeren wettelijke verplichting ADV
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Y. Ottenbros (Bestuurlijke en Concern Zaken)
Y. Bruinsma (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Swelsen (Planning & Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het doel van de Regeling is het aan de inwoners van de deelnemende gemeenten bieden van toegang tot een Antidiscriminatievoorziening en het daardoor (laten) oprichten en het in stand houden van de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg).

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De meest efficiënte gezamenlijke invulling van deze wettelijke verplichting.

Ontwikkelingen
De ADV Limburg ontwikkelt zich mede door de gezamenlijke aanpak verder tot expertisecentrum voor de gehele provincie en creëert draagvlak voor een effectieve en duurzame aanpak van discriminatie.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Geen bijzonderheden. 

Financieel
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 31 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

2. Bestuursovereenkomst informele zorg – Gemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Bestuursovereenkomst samenwerking informele zorg
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal domein
Bestuurlijk belang Via stuurgroep WMO: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
N. Erens (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning & Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het gezamenlijk subsidiëren van de instellingen. 

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De bestuursovereenkomst is in 2019 aangegaan. Hiermee heeft gemeente Landgraaf de subsidiering van Cizop, Buddyzorg en Levanto vrijwilligers overgedragen aan gemeente Heerlen. Dit met als doel om te besparen op de administratieve lasten van zowel de gemeente als de instellingen. Zij hoeven nog maar op 1 plek hun aanvraag en verantwoording in te dienen. Daarnaast kunnen de deelnemende gemeenten, middels een periodiek overleg, eenduidiger inhoudelijk sturen op de te behalen resultaten en ontwikkelpunten, die enkele lokale verschillen daargelaten, voor alle gemeenten hetzelfde zijn.

Ontwikkelingen
In 2022 is de gemeente Kerkrade toegetreden tot de lichte GR/bestuursovereenkomst. In overleg met CIZOP (en Meander) wordt het aanbod herijkt en worden subsidievoorwaarden bijgesteld/aangescherpt. Middels regionale voortgangsoverleggen wordt de voortgang gemonitord.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Geen bijzonderheden.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 99 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond
Besluit tot deelneming Opgericht in 2011
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Wethouder C. Wilbach vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf in het Dagelijks en Algemeen Bestuur
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Afdeling Planning en Control
Financieel:
Afdeling Planning en Control
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van alle lokale belastingen en beheert de basisregistratie WOZ (administratie en waardering). 

Tot het takenpakket horen: 
-    Advisering omtrent conceptverordening(en);
-    De opbouw van benodigde basisregistraties;
-    Het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de
-    Dwanginvordering en oninbaar verklaring;
-    Afhandeling van klantreacties gedurende al deze processtappen.

De BsGW doet dit tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. 

Actieve informatieplicht
BsGW stelt jaarlijks een begroting op waarover de gemeente haar zienswijze mag kenbaar maken. Verder worden 4 bestuursrapportages, het jaarverslag en de jaarrekening opgesteld ter verantwoording. Daarnaast ontvangt elke gemeente per kwartaal een uitvoeringsrapportage waarbij over de te ontvangen belastingen, heffingen en gedane kwijtschelding gemeente specifiek wordt gerapporteerd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
BsGW draagt zorg voor het heffen, opleggen van de aanslagen en innen van de opbrengsten belastingen en heffingen. Van BsGW wordt verwacht dat zij dit tegen een zo laag mogelijke prijs doet in combinatie met de verwachte kwaliteit zoals deze in de dienstverleningsovereenkomst (de specifieke voorwaarden) is vastgelegd.

Ontwikkelingen
BsGW telt inmiddels 29 deelnemende gemeenten en 1 waterschap. Slechts 2 Limburgse gemeenten nemen niet deel in BsGW. BsGW zal deze gemeenten niet meer actief benaderen voor deelname, maar de komende tijd vooral nadruk leggen op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening richting de deelnemende gemeenten en hun klanten. Andere ontwikkelingen zijn de (mogelijke) harmonisatie van uitvoering van belastingen en heffingen, het regieportaal gebruiksoppervlakte (GBO) en de samenhangende objecten registratie (SOR) met als wettelijke ingangsdatum 1-1-2025. De vraag is of deze datum realistisch is vanwege landelijke onduidelijkheid omtrent governance en financiering van implementatie en beheer van de SOR.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente Landgraaf heeft de uitvoeringstaken belastingen en heffingen in zijn geheel overgedragen aan BsGW. De gemeente Landgraaf blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven via de verordeningen. Het beleid daartoe wordt jaarlijks vastgesteld door de raad.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 710 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit bestuursovereenkomst in 2003
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk, aan het college van de gemeente Heerlen opgedragen taak.
Programma 4. Onderwijs
Bestuurlijk belang Stuurgroep: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Z. Laudy (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Stuurgroep VSV

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het uitvoeren van de leerplichtwet, regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Ook met de nieuwe overeenkomst, deze is ingegaan op 1 augustus 2020, heeft de gemeente Landgraaf haar taken op het gebied van het uitvoeren van de leerplichtwet, regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten overgedragen aan het Bureau VSV. Het doel is het realiseren van een sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en regionale samenwerking voor de uitvoering van de leerplicht wet. 

Ontwikkelingen
Gekoppeld aan de nieuwe bestuursovereenkomst is de meerjarenbegroting vanaf 2020 gedeeld. Deze meerjarenbegroting zal de overgedragen taken waarborgen. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

De wettelijke taken zijn gebaseerd op de leerplicht- en RMC wet en regelgeving. Deze zijn in te delen in administratieve/registratieve taken, onderzoek naar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim en handhaving. Daarnaast heeft Bureau VSV ook niet-wettelijke taken De preventieve taken hebben met name betrekking op overleg met ketenpartners en het werken volgens de afspraken in de jeugdketen (VIP, gezinsplan). 

Bureau VSV benadert de ouders van de vierjarigen die niet op een school staan ingeschreven. In een enkel geval is een kind er om sociaal/medische redenen nog niet aan toe om naar het basisonderwijs te gaan. Om een goede inschatting te maken, wordt binnen Parkstad al in de voorschoolse fase gekeken of een leerling de overstap met vier jaar naar het basisonderwijs kan maken. Hierbij wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van het knooppunt voorschoolse voorziening met primair onderwijs. In Parkstad werken we vanuit de missie: ‘Vanuit een unieke bevoegdheid bewaakt bureau VSV het leerrecht en ondersteunt jeugdigen waar nodig als verbindende partner in de keten’. De jongere moet klaar zijn om een passende plek in de samenleving te krijgen’. Als het even niet lukt op school, onderzoeken we wat jongeren nodig hebben om hen weer perspectief te bieden, zodat zij een onafhankelijk bestaan kunnen leiden. Met name voor de consulenten kwetsbare jongeren zijn dit intensieve ondersteuningstrajecten. De afspraak is om de projecten ‘Schoolcoach’ en ‘Kwetsbare jongeren’ door te voeren. 

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 209 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
- Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Stuurgroep: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
J. Starmans (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2020 is in het leven geroepen om de taak opvang en beschermd wonen binnen de Wmo binnen Parkstad uit te voeren. De verantwoordelijkheden voor de taak liggen bij de deelnemende gemeenten. Het Rijksbudget wordt verstrekt aan de centrumgemeente Heerlen.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Binnen Parkstad Limburg worden taken in toenemende mate gemeenschappelijk uitgevoerd. Bij deze taak moeten de centrumgemeente en de andere Parkstadgemeenten samenwerken omdat ze samen de verantwoordelijkheid en het budget hebben. Maar ook vanuit de inhoudelijke noodzaak omdat bij opvang en beschermd wonen de individuele gemeenten een belangrijke rol spelen in het voortraject en de nazorg.

Ontwikkelingen
Over de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg, en Vrouwenopvang neemt het Rijk in 2024 een besluit. We zetten in de tussentijd wel in op de transformatie van deze opvang. Dit betekent inzetten op het voorkomen van dakloosheid, indien iemand dakloos wordt dat deze op een kleinschalige locatie (liefst gewoon in een huis) wordt opgevangen en dat de duur van opvang zo kort mogelijk is. Daarnaast werken we aan een duurzame uitstroom uit de opvang. Concreet voor Landgraaf betekent dit ook dat we samen met de gemeente Heerlen en LevantoGroep werken aan de toekomst van de crisisopvang Heugderlicht. We continueren de spreiding door middel van een kleinschalige opvanglocatie en meer opvangplekken gespreid over Parkstad. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente bewaakt via de stuurgroep Wmo Parkstad de uitvoering van de centrumregeling via de jaarlijkse rapportages en het voorbereiden van de begroting.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 0. De gemeente Heerlen ontvangt rechtstreeks van het rijk een vergoeding voor haar taken als centrumgemeente.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

6. GGD Zuid-Limburg - Maastricht
Besluit tot deelneming Besluit Raad 15-12-2005 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur: wethouder A. Schiffelers
Plv. Lid Algemeen Bestuur: Burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
H. ter Haar (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De GGD heeft een taak op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Een aantal taken is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De GGD wordt beschouwd als een instituut dat hoogwaardige kwaliteit levert en is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid. De komende jaren is het streven erop gericht om de Trendbreuk te realiseren en wordt gewerkt aan een nieuw basispakket voor de Jeugdgezondheidszorg.

Ontwikkelingen
Het algemeen bestuur van de GGD heeft het Meerjarenperspectief 2024-2027 vastgesteld. Dit betekent dat de inhoudelijke en financiële kaders de komende jaren onderwerp van gesprek zijn met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Daarnaast zal het regionale gezondheidsbeleid geactualiseerd worden in 2024 en door de gemeenteraden vastgesteld. Daarbij wordt naast de wettelijke taken ingezet op het realiseren van de opgaven in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Trendbreuk in 2030.  De regionale coördinatie en procesregie rondom IZA/GALA én de verbinding naar Trendbreuk wordt door de GGD ZL in opdracht van het algemeen bestuur opgepakt. Daarnaast is uitvoering van Trendbreuk belegd bij het programmabureau Trendbreuk dat bij de GGD is ondergebracht.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente bewaakt dat de GGD de hoogwaardige kwaliteit blijft leveren en onderneemt activiteiten die er op gericht zijn om meer inzicht in de begroting en exploitatie van de GGD ZL te verkrijgen. Voor wat betreft de ontwikkeling van de GGD, als netwerkpartner binnen het gehele sociaal domein geldt dat de gemeente en de GGD samen zoeken naar antwoorden op de inhoudelijke ambities. Hierbij wordt gezocht naar slimme verbindingen op inhoudelijk, organisatorisch en financieel vlak. In 2023 wordt bestuurs- en directiestructuur geëvalueerd, mede in het licht van de boven geschetste ontwikkelingen.  

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 2,5 miljoen.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

7. Het Gegevenshuis - Landgraaf
Besluit tot deelneming Februari 2015, College
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
In beide gevallen wordt Landgraaf vertegenwoordigd door Burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
T. Kohl (Facilitair Bedrijf) & B. Schiffers (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken)
Financieel:
Afdeling Planning en Control
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
“Het Gegevenshuis” heeft tot doel het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Kwartaalrapportages.
3. Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De schaalgrootte van de gemeente Landgraaf rechtvaardigt niet altijd een solitaire manier van werken. Bovendien streeft de Rijksoverheid ook naar grotere gemeenten om zo de taken die aan gemeenten worden gedecentraliseerd beter te borgen. Het samenwerken met andere (Parkstad) gemeenten zoals in de GR Het Gegevenshuis, is een manier om hieraan tegemoet te komen.

Ontwikkelingen/Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden 
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat het thuiswerken met een andere dimensie definitief is geland in kantoororganisaties. Dat geldt voor de deelnemers en ook voor Het Gegevenshuis. Met oog voor het snijpunt van werknemers- en werkgeversbelang werd een regeling hybride werken en vergaderen ingevoerd, waarbij het uitgangspunt is dat medewerkers tenminste voor de helft van hun diensttijd ook fysiek aanwezig zijn op het kantoor in Landgraaf. Zolang het belang van Het Gegevenshuis niet in het geding is, zijn medewerkers flexibel om te komen tot een goede afstemming tussen privé en werk. Dit in samenhang met andere instrumenten draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers en daarmee aan de duurzame inzetbaarheid. Niet onbelangrijk in de tijd van schaarste op de arbeidsmarkt die ook Het Gegevenshuis raakt. De vervulling van vacatures wordt steeds lastiger en creatieve oplossingen zijn nodig om de dienstverlening jegens de deelnemers conform dienstverleningsovereenkomst te kunnen blijven vervullen. Bij de uitvoering van het hybride en flexibel werken en bij het boeien en binden van medewerkers is pijnlijk duidelijk geworden dat het verouderde kantoorconcept en de reeds lang afgeschreven inrichting eerder remmend dan ondersteunend werkt en totaal niet past bij de innovatieve organisatie die Het Gegevenshuis is en wil zijn. 

Samenhangende objectenregistratie (SOR) en 3D 
Er werden verdere verkenningen uitgevoerd met de ‘leerapplicatie’. De leverancier heeft een tool ontwikkeld om op eenvoudige wijze BIM-modellen in de applicatie te verwerken. In het derde kwartaal zal besloten worden of deze tool wordt toegevoegd aan de applicatie. Met de VNG en een aantal grote gemeenten is gestart met een project om een 3D databestand zodanig in te richten dat de data steeds los van de applicatie kunnen worden ingezet. In het derde kwartaal zal hiertoe een programma van eisen worden ontwikkeld. Met de gemeente Heerlen en de smart service campus is gesproken over het opbouwen van een basis 3D die gebruikt kan worden bij vraagstukken in de diverse overheidsdomeinen. In het derde kwartaal krijgt dit een vervolg.

Onderzoek Inwinning 
De definitieve rapportage is opgeleverd. Conclusie van het rapport is dat de werkzaamheden van het cluster Landmeten geleidelijk anders moeten worden ingevuld evenals de inrichting van de ICT-omgeving voor het verwerken, analyseren van 3D-datamodellen en puntenwolken. Dit vraagt ook iets van de medewerkers binnen dit cluster. Het is nu aan het MT om de strategie te bepalen en een verdere marktverkenning uit te voeren om in ieder geval aan de slag te kunnen met de adviezen die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd. 

Circulaire bouw: ontwikkeling omgevingsgegevensmodel in 3D . 
Vorig jaar werd aan de samenwerking tussen Inspecter, Re-use materials en Het Gegevenshuis een voucher door Parkstad Limburg verleend voor de oplevering van een omgevingsgegevensmodel voor toepassingen in de circulaire bouw. De rol van Het Gegevenshuis is hierbij vooral de aanlevering van data en het deelnemen aan de overlegstructuren. Het project verloopt moeizaam, maar in september 2023 zal toch oplevering van het model tijdens een symposium aan de orde zijn geweest. 

Strategische pijler groei 
Verder lopen er geen acties meer naar potentiële deelnemers. Er worden wel gesprekken gevoerd, maar daarover worden bestuurders en contractmanagers mondeling geïnformeerd. Met het product WOZ-mutatiedetectie wordt tevens invulling gegeven aan de groei van Het Gegevenshuis Naar aanleiding van het besluit van het AB om verder koers te zetten richting het op de markt zetten van de ICT-ondersteuning, is in het tweede kwartaal samen met Parkstad-IT gezocht naar een externe partij die de ontvlechtingskosten inzichtelijk kan maken. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal hiertoe opdracht verstrekt. 

In het tweede kwartaal zijn ook de resultaten van het onderzoek naar inwinning gepresenteerd. Het onderzoek naar de toekomstige inwinning door Cadac werd in het eerste kwartaal uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de huidige organisatie en werkprocessen en een onderzoek naar marktontwikkelingen op het gebied van inwinning. Conclusie van het rapport is dat de werkzaamheden van het cluster Landmeten geleidelijk anders moeten worden ingevuld evenals de inrichting van de ICT-omgeving voor het verwerken, analyseren van 3D-datamodellen en puntenwolken. Dit vraagt ook iets van de medewerkers binnen dit cluster. Het is nu aan het MT om de strategie te bepalen en een verdere marktverkenning uit te voeren om in ieder geval aan de slag te kunnen met de adviezen die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd.  De procedure rondom wijziging van de GR, dat gezamenlijk met de Limburgse GR-en onder begeleiding van Boels Zanders is opgepakt, heeft verder vorm gekregen. De concept stukken zijn gereed gemaakt met input uit de diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen. In het derde kwartaal worden de stukken in routing gebracht ter besluitvorming

Strategische pijler innovatie 
Vanaf 2023 kan Het Gegevenshuis met een in eigen beheer ontwikkelde applicatie de deelnemers beter en vooral efficiënter ondersteunen met het databeheer van het grijs en groen. Vooral het volledig maken van bestanden en het actualiseren biedt veel meerwaarde voor de gemeentelijke beheerders, niet alleen bij de dagelijkse uitvoering van hun taken, maar ook bij aanbestedingen en meerjarenplannen. Daarnaast is gebied gebonden afstemming van plannen in de openbare ruimte beter te managen. Zoals hiervoor al aangegeven, worden er diverse onderzoeken gedaan naar het toekomstig kunnen gebruiken van 3D-data. Daarnaast vinden er ook experimenten plaats om in een virtuele digitale 3D leefomgeving simulaties en voorspellingen te doen. Hiervoor wordt de term digital twin gebezigd. Ontwikkelingen in den lande worden op de voet gevolgd en Het Gegevenshuis neemt ook deel aan landelijke werkgroepen over dit thema. Het gebruik van geodata in de diverse domeinen wordt steeds verder ontwikkeld, veelal samen met de (beleids)verantwoordelijke medewerkers van de deelnemers. Bij het sociaal domein en zeker bij milieu en klimaatvraagstukken is een toename van de vraag bij deelnemers waarneembaar. 
Voor grensoverschrijdende beleids- en uitvoeringstaken zijn in opdracht van Parkstad Limburg de eerste stappen richting samenwerking met de stad Aken gezet. En tenslotte zullen ook verdere stappen worden gezet richting samenhangende objectenregistratie via het regioportaal samen met BsGW en zal actief worden deelgenomen aan activiteiten en programma’s van het eerder genoemde BAM van de VNG.

Financieel
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 270 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht
Besluit tot deelneming Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling d.d. 23 september 2014.
Besluit Raad Wijziging centrumregeling d.d. 24 september 2015.
Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling 2019-2022 d.d. 27 september 2018.
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
I. de Jel (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De gemeente Maastricht is als centrumgemeente in samenwerking met de regiogemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal voorzieningen voor jeugdhulp en het bevorderen van ketensamenwerking. 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting en uitvoeringsplan.
2.    Kwartaalrapportages.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Binnen Zuid-Limburg wordt samengewerkt op het gebied van jeugdhulp. Het gaat daarbij om afstemming tussen de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. 

Ontwikkelingen
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de inkoop van de, niet landelijk c.q. ambulant ingekochte, jeugdhulp hebben de 16 gemeenten in Zuid-Limburg gekozen voor gezamenlijke inkoop door middel van een centrumgemeente constructie. Er is sprake van een basispakket en een keuzepakket. Hierbij fungeert Maastricht als centrumgemeente. Deze centrumregeling is in september 2018 door de raad vastgesteld. Bij deze centrumregeling hoort een Service Level Agreement. Conform de centrumregeling stelt Maastricht jaarlijks een uitvoeringsplan op, waarin de uit te voeren werkzaamheden door de centrumgemeente nader zijn uitgewerkt.  Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en door de stuurgroep Jeugd ZL vastgesteld. Ieder kwartaal wordt een actuele voortgangsrapportage verstrekt door de centrumgemeente. Landgraaf heeft besloten alleen het basispakket af te nemen. Dit basispakket behelst de inkoop van crisishulp, verblijf en de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De inkoop basishulp jeugd (ambulante begeleiding en behandeling) is vanaf 2019 vormgegeven op de schaal van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal en aan JENS gegund. Inhoudelijk wordt wel inzake doelgroep arrangementen onderwijs-jeugd op regionale schaal samengewerkt. 

Vanaf 1 januari 2023 is een nieuwe SLA in werking getreden en is gestart met nieuwe inkoopopdrachten op gebied van o.a. ambulante jeugdhulp, zowel op Zuid-Limburgse schaal als op de schaal van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Met ingang van 2024 geldt een nieuw beleidskader 2024-2028.
In 2023 heeft landelijk positieve besluitvorming plaatsgevonden inzake de hervormingsagenda Jeugd. De implementatie van deze veelomvattende hervormingsagenda krijgt vorm vanaf 2024. In de hervormingsagenda zijn de volgende onderwerpen genoemd:
-    Reikwijdte van de jeugdhulpplicht afbakenen en deze helder positioneren in de bredere context van het sociaal domein;
-    De lokale toegang met stevige lokale teams versterken;
-    Afbouw residentiële jeugdhulp: zo thuis mogelijk;
-    Kwaliteitsverbetering en blijvend leren;

-     Verbeteren regionale samenwerking en landelijke contractering specialistische zorg;
-      Eenvoudiger uitvoering en inkoop, minder administratieve lasten en aanpak negatieve effecten van marktwerking;
-      Verbeteren inzicht in het jeugdstelsel met data en monitoring.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Samenwerking continueren en zorgen voor optimale afstemming tussen landelijke, (sub)regionale en lokale activiteiten. 

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 7 miljoen.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

9. ISDBOL (Intergemeenschappelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf)
Besluit tot deelneming Raad: 14 december 2006, op voorstel van college d.d. 7 november 2006
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
In beide gevallen wordt Landgraaf vertegenwoordigd door Wethouder C. Wilbach
Vertegenwoordiging Raadsleden in het AB: Mevr. P. Willemsen-Nadenoen (GBBL) & Mevr. M. Haex (GL)
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Zijlstra (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De twee deelnemende gemeenten hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de beleidsvoorbereiding en uitvoering van hun taken met betrekking tot onderdelen van de Participatiewet overgedragen aan de ISD BOL.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    1e en 2e bestuursrapportage
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het primaire doel van de gemeente is het beschikken over een uitvoeringsorganisatie die op betrouwbare, effectieve, efficiënte, professionele en innovatieve wijze uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken. De eigen verantwoordelijkheid van de burger moet hierbij centraal staan. De dienst dient haar taken zo uit te voeren dat steeds zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn of worden van een uitkering en daar waar mensen dit toch worden de tijd dat ze een beroep moeten doen op een uitkering zo kort als mogelijk te houden. Voor wat betreft de mensontwikkeling en de uitstroom naar werk zijn het gemeentelijk Werkbedrijf en het regionale Werkgeversservicepunt belangrijke partners. De organisatie heeft ook een rol in het signaleren van mogelijke problemen op andere terreinen en daar waar aan de orde te zorgen voor een adequate doorverwijzing dan wel het zelf organiseren van de noodzakelijke ondersteuning.

Ontwikkelingen
De dalende lijn van 2021 is doorgezet naar 2022, waardoor Landgraaf 2022 afsloot met een daling van 3,3% (incl. IOAW). De aantrekkende arbeidsmarkt en daarmee steeds moeilijk wordende doelgroep maken dat het steeds moeilijker wordt om cliënten te laten uitstromen. De verwachting is dat de aantallen in 2023 weer zullen toenemen. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het beleidskader voor de uitvoering van de participatiewet ligt in het meerjarenbeleidsplan. Voor 2023–2026 is een nieuw beleidsplan gemaakt, waarin we blijven inzetten op het maximaal participeren met als hoogste doel betaalde arbeid.  

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt € 23 duizend.

(Financiële) Risico’s
Het risico op een mindere dan nu geraamde Rijksbijdrage BUIG ook meerjarig aanwezig zolang als het aantal uitkeringsgerechtigden blijft dalen. Onder de berekende maximale impact van ca. € 1 miljoen ligt een wat complexere technische berekening die tevens rekening houdt met de werking van de vangnetregeling. De kans dat we hier een beroep op moeten doen schatten we in als klein (25%) omdat we en een buffer hebben in de egalisatiereserve van € 911 duizend over vier jaren en we bij een groot tekort een beroep kunnen doen op de vangnetregeling.

10. Kredietbank Limburg - Geleen
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Lid Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Kredietbank Limburg is een gemeenschappelijke regeling die ten doel heeft:
-    het op sociaal/maatschappelijk verantwoorde wijze verstrekken van krediet;
-    het verrichten van activiteiten in het kader van regelen van schulden;
-    het bieden van hulp aan personen die in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te geraken;     daaronder wordt mede verstaan het geven van voorlichting;
-    het verrichten van financiële diensten evenals verdere handelingen die met het vorenstaande in de     ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan de Kredietbank Limburg bewindvoeringstaken uitvoeren. De Kredietbank Limburg heeft geen winstoogmerk.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    Begrotingswijziging, voor zover noodzakelijk

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Belangrijke doelstelling van de gemeente is het welzijn van haar burgers. Door de inzet van de Kredietbank Limburg wordt, door middel van schuldhulptrajecten, ondersteuning gegeven aan inwoners die in financiële problemen zijn gekomen en die daar zonder hulp van buiten niet meer uit dreigen te komen. De Kredietbank heeft hierbij niet alleen een rol naar de inwoners maar is ook een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente en haar andere partners in het kader van vroegsignalering.

Ontwikkelingen

Door de deelname aan het Algemeen Bestuur van de portefeuillehouder Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, is directe beleidssturing bij de Kredietbank geborgd. In de afgelopen jaren is enerzijds ingezet op beheersing van de kosten, en dan met name de bijdrage in het exploitatietekort, en het optimaliseren van de dienstverlening. Dat heeft zijn beslag gekregen in de visie ‘KBL 2.0 Anders Denken, Anders Doen’ De werkwijze vanuit deze visie is in de afgelopen jaren grotendeels uitgerold, hetgeen bijvoorbeeld geleid heeft tot uniformering van werkprocessen. De backoffice van de KBL is sinds 2014 in Geleen. De klantcontacten zijn nog steeds dicht bij de klant bij de ketenpartners (in Landgraaf bij Welsun). Hierdoor blijft het mogelijk om aan te sluiten bij lokale ontwikkelingen en steeds te zoeken naar de beste manier om de samenwerking lokaal vorm te geven. 

Om financiële tegenvallers zo veel als mogelijk te voorkomen wordt vanaf 2019 gewerkt met hogere tarieven die ervoor moeten zorgen dat de exploitatie sluitend is. Omdat gemeenten betalen op basis van realisatie kan ook bij deze hogere tariefstelling sprake zijn van een tekort indien gemeenten minder afnemen dan begroot. In 2021 is sprake geweest van minder afname. Om tekorten zoveel als mogelijk te voorkomen is afgerekend op basis van de geplande afname. Deze lijn is door het bestuur van de kredietbank ook ingezet. De voorgenomen uittreding van een van de deelnemende gemeenten en een gewijzigde bekostigingsstructuur zal in 2024 de nodige impact hebben.

In 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijks schuldhulpverlening ingegaan. Door deze wetswijziging krijgen we als gemeente meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen om op die manier mensen met financiële problemen eerder te traceren.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente Landgraaf is bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg in 2005 toegetreden. De Kredietbank Limburg levert diensten met betrekking tot: Sociale Kredietverlening, Schuldhulpverlening, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en WSNP. In Landgraaf vormt de KBL de 2e lijn. De poort tot schulddienstverlening wordt gevormd door Welsun, waarbij aan de poort de dienstverlening integraal vorm gegeven wordt. Uitgangspunt is steeds om die ondersteuning in te zetten die voor de persoon nodig is, waarbij geldt zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Door bijvoorbeeld meer in te zetten op saneringskredieten kan voorkomen worden dat bewind voering nodig is. Naast de Kredietbank wordt samengewerkt met andere partners zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst, de woningvereniging en WML. 

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 491 duizend.

(Financiële) Risico’s
Binnen de Kredietbank Limburg lopen momenteel een tweetal processen die van invloed kunnen zijn op de financiële bijdrage die de gemeente Landgraaf aan deze gemeenschappelijke regeling moet doen, los van de daadwerkelijke afname van dienstverlening. Op de 1e plaats betreft het hier de wijziging van de bekostigingsstructuur, waarbij afhankelijk van de gekozen structuur de meerkosten voor Landgraaf in het meest ongunstige geval € 350 duizend bedragen (prijsniveau 2019). Een andere variant zal tot € 120 duizend aan meerkosten met zich mee brengen. Daarnaast speelt de uittreding van Heerlen, en alhoewel de uittredingskosten in beginsel voor de uittredende partij zijn zit hier wel een afbouw in. De uittredingskosten en de financiële impact die dat voor de andere GR-deelnemers heeft is op dit moment lastig te becijferen. Op basis van afbouw van 100% in 2024, 80% in 2025, 60% in 2026 en 40% in 2027 van uittredingskosten die normaal voor de uittredende partij zijn én ons aandeel aan inwoners ten opzichte van die van de andere GR-gemeenten is hiervan wel een inschatting gemaakt. Bijkomend is dat de KBL diensten levert aan niet-GR gemeenten, waarbij door de uittreding van de gemeente Heerlen het volume dat aan niet GR-gemeenten geleverd mag worden onder druk komt te staan (een GR moet voor 80% diensten aan de aangesloten gemeenten leveren). Ook dit is nu nog niet becijferen.

11. Omnibuzz - Sittard
Besluit tot deelneming 26 mei 2016: GR gepubliceerd en in werking getreden
19-2-2020: Raad akkoord met wijziging GR
21-4-2020: wijziging GR bekrachtigd door college
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur: Wethouder A. Schiffelers
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
I. de Jel (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
M. Theunissen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
31 Limburgse gemeenten hebben de inkoop, aansturing van en regie over het doelgroepenvervoer ondergebracht bij de GR Omnibuzz.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Centrale opdracht is de aanbesteding en organisatie van het doelgroepenvervoer, waaronder het huidige Regiotaxi Wmo-vervoer, door de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz namens de 31 deelnemende gemeenten. Een efficiënt, integraal en kwalitatief goed doelgroepenvervoer heeft vorm gekregen middels het vormgeven van een regiecentrale. De visie staat beschreven in de twee door de gemeenten vastgestelde regionale visies van Zuid- en Noord- en Midden-Limburg.

Ontwikkelingen
Het contract met Veolia voor de uitvoering van de Regiotaxi is beëindigd op 10 december 2016. De gemeenten hebben meer taken in het vervoer gekregen door de decentralisaties terwijl de budgetten beperkt zijn. Gemeenten hebben de ambitie om het doelgroepenvervoer toekomstbestendig te organiseren met een nadrukkelijke aansluiting op het openbaar vervoer. Daarbij is gekozen voor:
a.    Het regiemodel t.b.v. de uitvoering van vervoer voor doelgroepen;
b.    Een publiekrechtelijke inrichting van het regiemodel op Limburgse schaal;
c.    Een gefaseerde instroom van de vervoerssoorten, te starten per 11-12-2016 met Regiotaxi en later mogelijk met Wmo-begeleid vervoer en nog later met leerlingenvervoer;
d.    Andere vervoersstromen kunnen eveneens worden toegevoegd.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De GR Omnibuzz richt zich op het uitvoering geven aan de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders, het beleid voor het doelgroepenvervoer ligt en blijft bij de gemeenten. De uitvoering van het beleid bestaat uit de rit-aanname, de planning van de rit en de rit-uitvoering. Rit-aanname en planning komen in één hand, het zogenaamde regiemodel. De rit-uitvoering wordt aanbesteed.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 1,4 miljoen.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden. 

12. Parkstad IT (PIT) – Centrumgemeente Heerlen
Besluit tot deelneming Raadsbesluit 2014
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigd de gemeente
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
C. Reijnders (Facilitair Bedrijf)
Financieel:
B. Raven (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
N.v.t.

Actieve informatieplicht
N.v.t.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Parkstad IT is het initiatief van de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg om een gemeenschappelijke ICT-dienst voor het technisch beheer van ICT-middelen te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2015 is Parkstad IT operationeel als zgn. lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente. De gemeente Heerlen heeft de rol van centrumgemeente en herbergt de uitvoeringsorganisatie. 

Ontwikkelingen
Het samenwerkingsverband SSC-ZL is beëindigd. Als gevolg daarvan is de vraag ontstaan wat het toekomstperspectief is voor Parkstad-IT. Door de gemeente Heerlen is aangegeven dat er een einde moet komen aan de huidige centrumregeling. Vanuit de deelnemersraad en overleg met het RMT is er een voorstel uitgewerkt om een extern bureau de mogelijke toekomstscenario’s te laten uitwerken.
Deze uitwerking resulteerde in een advies dat verder zal worden uitgewerkt ter voorbereiding van de definitieve besluitvorming. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
N.v.t. 

Financieel
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 1,9 miljoen.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht
Besluit tot deelneming 20 december 2012 heeft de raad ingestemd met voorstel
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
J. Godding (Handhaving en Toezicht)
Financieel:
Afdeling Planning en Control
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De RUD zal voor Landgraaf alleen de wettelijke basistaken uitvoeren. 

Ontwikkelingen
De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is op 1 januari 2013 in werking getreden. Voor Landgraaf betekent dit dat de wettelijke basistaken zijn overgegaan naar deze uitvoeringsdienst. Het betreft hoofdzakelijk een aantal milieutaken. Vanaf 1 juli 2013 is de RUD Zuid-Limburg daadwerkelijk operationeel en vanaf januari 2018 zijn alle medewerkers geplaatst in de RUD Zuid-Limburg. De zogenaamde wettelijke basistaken worden dus nu uitgevoerd vanuit de RUD waarbij de bevoegdheden bij het college van burgemeester en wethouders blijven. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
N.v.t.

Financieel
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 283 duizend.

Financiële risico's
Geen bijzonderheden.

14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen
Besluit tot deelneming B&W Nota d.d. 26 augustus 1997
Raadsbesluit d.d. 2 oktober 1997
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder F. Janssen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Bouwers (Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
Afdeling Planning en Control
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Reinigingsdiensten Rd4 is de inzameldienst voor huishoudelijke afvalstoffen voor de regio Parkstad Limburg  en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Naast de inzameling van het huishoudelijk afval beheer en exploiteert Rd4 tevens de regionale milieuparken en het Kringloopbedrijf en de bijbehorende –winkels. Deze hoofdactiviteiten vormen het Basispakket van de GR. Daarnaast verricht Reinigingsdiensten Rd4 via een pluspakket optionele diensten in het kader van het reinigen van de openbare ruimte: straatreiniging, kolkenzuigen, gladheidbestrijding etc. Deze pluspakket diensten worden in de verdere beschouwing van de verbonden partij niet betrokken omdat dit een facultatieve deelname betreft vergelijkbaar met de uitbesteding van werkzaamheden. Hiermee is de GR Reinigingsdiensten Rd4 een belangrijke schakel bij de uitoefening van de publieke taak. Het eigenaarschap van de gemeenten voorziet in een directe gemeentelijke betrokkenheid op bestuursniveau van de GR Reinigingsdiensten Rd4: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Actieve informatieplicht
De GR Rd4 stelt jaarlijks een begroting op en vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven. Verantwoording gedurende het jaar vindt plaats middels kwartaalrapportages. Eindverantwoording middels jaarrekening en jaarverslag.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimte en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied. Hiermee wordt voldaan aan de wens om via samenwerking de belangen van het op een milieu-hygiënische verantwoorde wijze inzamelen van grond- en afvalstoffen te behartigen met in acht name van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid én uitgangspunten van de circulaire economie. 

Ontwikkelingen
Binnen de GR Reinigingsdiensten is, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, in 2021 een Grondstoffenplan vastgesteld. De basis van de inzameling van afval is in de afgelopen jaren gerealiseerd, doch afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen. Vandaar dan ook dat de laatste jaren nader gekeken wordt naar het totale beheer van de afvalketen alsmede het stimuleren en verleiden tot een 'gewenst afvalgedrag'. Op termijn zullen grondstoffen schaarser worden hetgeen betere scheiding van afvalstromen noodzakelijk maakt. Betere afvalscheiding, meer preventie en verdere duurzaamheid van afvalbewerking en verwerking vormen de bouwstenen van het nieuwe Grondstoffenplan 2022-2026. Nadruk komt te liggen op het (nog) beter scheiden van restafval en het optimaliseren van hergebruik van afvalstromen als grondstoffen (circulaire economie). Concreet komt dit neer op maximaal 100 kg fijn én grof huishoudelijk restafval per inwoner en 80% bronscheiding in 2026. In de Landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling wordt voor 2025 gesproken over 30 kg! 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Rekening houdend met de wijze waarop de GR Reinigingsdiensten Rd4, de gemeente bij wet opgelegde verplichte, inzameltaken voor huishoudelijk afval alsmede de overige haar opgelegde taken behartigt, is het beleid erop gericht om de relatie blijvend te onderhouden waarbij gestreefd zal worden naar een zo’n meest optimaal mogelijk milieu- en kostenresultaat.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 4,3 miljoen.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen
Besluit tot deelneming 18 maart 2014 (B&W en Raad, wijziging GR)
(Laatste wijziging GR per 1 januari 2016)
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
3. Economie
Bestuurlijk belang In het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur wordt Landgraaf vertegenwoordigd door burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Swelsen (Planning en Control)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Voor een aantal belangrijke problemen waar alle gemeenten mee worden geconfronteerd, is samenwerking de manier om de problemen op een efficiënte en doelmatige manier aan te pakken.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De gemeente Landgraaf is van mening dat de samenwerking van groot belang is voor de aanpak van problemen in de regio.

Actieve informatieplicht
Parkstad stelt jaarlijks een begroting op en vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven. Verantwoording gedurende het jaar vindt plaats middels minimaal een bestuursrapportage. Eindverantwoording middels jaarrekening/jaarverslag.

Ontwikkelingen
In 2014 is besloten om de taken van de organisatie Parkstad Limburg voor een groot deel af te bouwen en terug te brengen tot de kernagenda, aangevuld met een flexibele schil. 
Met het wijzigen van de GR Parkstad (23 juni 2014) en de daaraan voorafgaande afsplitsing van de GBRD thans onderdeel van de BsGW (belastingheffing en inning), resteerde als uitvoeringsdeel enkel nog het BAG GEO deel. Per 24 juni 2015 is de Gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ opgericht en per 1 juli 2015 zijn de activiteiten en de medewerkers van BAG GEO overgedragen.
Met de oprichting van Het gegevenshuis en daarmee gepaard gaande overgang van taken, contracten, budgetten en personeel, is het laatste restant van de GBRD als onderdeel van de Stadregio Parkstad Limburg opgeheven. De gemeenteraad heeft bij herhaling aangedrongen op het op peil brengen van de organisatie van Parkstad. Dit in het licht van de welbekende brief van minister Ollongren aan de regio alsmede de regierol die het regiobureau vervult bij de uitvoering van de Regiodeal. De takendiscussie is inmiddels afgerond en de organisatie is middels een wijziging van de formatie én de begroting op orde gebracht. De cao-ontwikkeling trekt met ingang van 2022 een forse wissel op de lasten in de begroting van de Stadsregio en daarmee ook op de noodzakelijke bijdragen van gemeenten.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De komende jaren staan in het teken van het verder ontwikkelen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de twee nieuwe bestuurscommissies SES (Sociaal Economische Structuurversterking) en Duurzaamheid.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 798 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 1. Veiligheid
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur wordt Landgraaf vertegenwoordigd door burgemeester R. de Boer
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
Y. Ottenbros (Bestuurlijke en Concern Zaken)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 18 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Deze is ingesteld per 1 januari 2012 en verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en de rampenbestrijding in de regio (regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, gemeenten en de meldkamer).

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Jaarrekening en jaarverslag

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De Veiligheidsregio is een wettelijk verplichte vorm van regionale samenwerking. Daarop gebaseerd participeert de gemeente in de verdere regionalisering en verhoging van de efficiëntie. 

Ontwikkelingen
Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s inwerking getreden. De doelstelling van de Wet is gericht op professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle bij de risicobeheersing betrokken partijen. De Wet noodzaakt om Brandweer, GHOR en meldkamer in één regionaal verband onder te brengen onder één bestuur (GR) en ook de gemeentelijke kolom daar als volwaardige partner bij rampenbestrijding een plaats te geven en een samenwerking te borgen met de politie. Ingaande 1-1-2012 is dat geschied. Ook de wettelijk verplichte plannen (beleidsplan, risicoanalyse en regionaal crisisplan) zijn vastgesteld. De komende jaren zal verder gewerkt worden aan de monodisciplinaire samenwerking (regionalisering en professionalisering van de gemeenten binnen de Oranje Kolom) en de multidisciplinaire samenwerking (samenwerking van de Oranje Kolom met de veiligheidspartners brandweer, GHOR en politie), opleiding en training. De ontwikkeling van de salariskosten is een aandachtspunt welk met ingang van 2022 een forse wissel trekt op de lasten binnen de begroting van de Veiligheidsregio en dientengevolge ook op de noodzakelijke bijdrage van gemeenten.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De komende jaren blijven in het teken staan van het door ontwikkelen van de twee nieuwe bestuurscommissies SES en Duurzaamheid.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 2,6 miljoen.

(Financiële) Risico's
Geen bijzonderheden.

17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen
Besluit tot deelneming Besluit bestuursovereenkomst in 2003
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Algemene vergadering Aandeelhouders WOZL 1 B.V.: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Verscherpt

Openbaar belang dat wordt behartigd
De elf deelnemende gemeente hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hun uitvoerende taken voor zover het de uitvoering van beschut werk en de invulling van het formeel werkgeversschap in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) betreft overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    2 begrotingswijzigingen, voor zover noodzakelijk

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De basis voor de ontwikkeling van WOZL vormt het Iroko-rapport ‘Samen verder’. Kern hiervan is dat de van-binnen-naar-buiten-beweging’ onverkort wordt voortgezet door middel van het zoveel als mogelijk organiseren van groepsdetacheringen bij opdrachtgevers. De publieke groenwerkzaamheden worden vanaf 2015 door gemeenten zelf uitgevoerd waarbij de hierbij betrokken Wsw-medewerkers door WOZL bij gemeenten zijn gedetacheerd. Vanaf 2017 is de detacheringstak van Wozl geïntegreerd in het WerkgeversServicePunt Parkstad Limburg (WSP) en concentreert WOZL zich op de uitvoering van Beschut Werk. WOZL is de formele werkgevers van de Sw-ers.

Ontwikkelingen

Door de invoering van de Participatiewet in 2015 is geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw. Voor inwoners met een Wsw-dienstverband blijft de eerdere regelgeving van kracht. Gevolg is dat de omvang van de Wsw-populatie afneemt. Voor Landgraaf hebben we in 2019 een in verhouding hoge uitstroom gezien, die doorwerkt naar de komende jaren. In 2022 is voor Landgraaf minder daling geweest van het aantal arbeidsjaren, hetgeen geleid heeft tot een hogere bijdrage. In 2021 is een doorrekening gemaakt wat de afnemende populatie gaat betekenen, waarbij dit ook is doorvertaald naar een afname van ondersteunende diensten.

Het Wsw-budget is vanaf 2015, met de gemeentelijke reïntegratiemiddelen, samengevoegd tot één ongedeeld re-integratiebudget. Alhoewel het marcobudget als gevolg van de verwachte afname van de totale Wsw-populatie afneemt hebben we in de afgelopen jaren gezien dat door een landelijke snellere afname van het aantal Wsw-er en de toevoeging van een compensatie voor loon- en prijsontwikkeling het budget voor Landgraaf hoger is dan waarmee rekening was gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat de tekortbijdrage in de afgelopen jaren lager is geweest dan waarmee in onze begroting rekening gehouden was.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Met de overdracht van detacheringen naar het Werkgeversservicepunt Parkstad zijn de uitvoeringsactiviteiten van WOZL teruggebracht tot Beschut Werken. Deze activiteit zal in de komende jaren een dalend personeelsbestand Sw kennen. Onderzocht is op welke wijze de beschutte werkomgeving in de toekomst voor de medewerkers het meest efficiënt kan worden georganiseerd. Dit heeft geleid tot de invulling van de zogenaamde kanslocatie, waarin werknemers die tijdelijk geen detacheringsplek hebben (tijdelijk) aan de slag kunnen..

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 8,9 miljoen.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen
Besluit tot deelneming Instemming met deelname door Raad op 30 november 2017.
Besluit tot oprichting door college van B&W op 12 december 2017.
Juridische rechtsvorm Publiekrechtelijk Gemeenschappelijke Regeling
Programma 6. Sociaal Domein
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur: Wethouder C. Wilbach
Dagelijks bestuur: Wethouder C. Wilbach
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. van Ginneken (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
J. Alken (Planning en Control)
Toezichtsvorm Verscherpt

Openbaar belang dat wordt behartigd
WSP Parkstad BV verzorgt voor de 7 aandeelhoudende gemeenten de werkgeversdienstverlening ten behoeve van de doelgroep Wsw en Participatiewet.

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1.    Begroting.
2.    Kwartaalrapportages.
3.    Jaarrekening en jaarverslag
4.    2 begrotingswijzigingen, voor zover nodig

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het WSP is verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening voor de doelgroep Wsw en Participatiewet. Binnen de keten van in- door en uitstroom is het WSP Parkstad de partner die primair verantwoordelijk is voor de uitstroom naar werk van de doelgroep Participatiewet. Hierbij geeft het WSP ook vorm aan samenwerkingsprojecten met werkgevers, in de vorm van arrangementen of leer-werk trajecten. Het WSP werkt hierbij nauw samen met ISD BOL en het Mens Onwikkel Bedrijf. Daarnaast is he WSP verantwoordelijk voor de detachering van de medewerkers in het kader van de Wsw.

Ontwikkelingen
In de loop der jaren is de organisatiestructuur van de (GR) WSP vereenvoudigd, een proces dat in 2019 is afgerond. Daarnaast is de afgelopen jaren gewerkt aan de optimalisatie van de ketensamenwerking.  Daar waar in eerdere jaren de aanpak gericht was op de kansrijke sectoren, arbeidsfit houden van mensen die nu nog niet geplaatst kunnen worden en scholing, is de aandacht in 2022 verschoven naar mobiliseren van het onbenut arbeidspotentieel én het creëren van openingen bij werkgevers voor kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Naast het beschikbaar houden van voldoende detacheringsplekken voor de Wsw-medewerkers verschuift de rol van het WSP van het beschikbaar krijgen van werkplekken voor redelijk arbeidsfitte kandidaten naar kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het meenemen van werkgevers hierin is voorwaarde om mogelijkheden voor deze doelgroep te creëren. Bezien tegen de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het zaak om te kijken wat werkgevers nodig hebben om ook deze meer kwetsbare groep een plek te bieden.

Financieel 
De bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt afgerond € 605 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

1. Bank Nederlandse Gemeenten NV - Den Haag
Besluit tot deelneming Betreft besluiten voormalige gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms en Nieuwenhagen tot deelname en aankoop aandelen.
Juridische rechtsvorm Privaatrechtelijk, Naamloze Vennootschap (N.V.)
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van deze elementen heeft de BNG een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. 

Actieve informatieplicht
De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn:
1. Begroting.
2. Kwartaalrapportages.
3. Jaarrekening en jaarverslag.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt en de visie die de gemeente op de BNG heeft, is het beleid erop gericht om het aandelenbezit duurzaam in stand te houden en het hiermee te behalen resultaat in de vorm van dividend ten gunste te laten komen van de exploitatie van de gemeente

Ontwikkelingen
In het belang van onze klanten wil de BNG de bedrijfsvoering verder optimaliseren en efficiënter maken. In 2022 is aanzienlijk geïnvesteerd in systemen en in mensen. Dat is noodzakelijk om voor onze klanten een robuuste en betrouwbare partner te zijn en te blijven. ‘Ons Kompas Naar Impact’ is een meerjarig programma, de BNG gaat hier ook in de toekomst mee door. In het verslagjaar heeft BNG het klimaatplan gepresenteerd. Met dit plan zet BNG Bank een volgende stap in het kader van de energietransitie en CO2-reductie. In het plan staat dat ze samen met haar klanten willen realiseren om Nederland duurzamer, toekomstbestendiger en groener te maken. Het uitgangspunt is daarbij dat BNG Bank de bank is van en voor het publieke domein. De energietransitie en de CO2-reductie z'n maatschappelijke opgaven waaraan de klanten een aanzienlijke bijdrage moeten leveren. BNG Bank geeft in het klimaatplan aan hoe het klanten hierbij wil helpen.

Beleidsvoornemens
Het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders is het beleidsvoornemen van de VNG. Voorwaarden hiervoor zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief mogelijke bedrijfsvoering. De continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt om handhaving van deze situatie en dus om het behoud van de aan de BNG toegekende AAA-rating.

Deelnemende partijen
Aandeelhouders in de vorm van gemeenten, provincies en de staat.

Financieel
Het te verwachten en te ontvangen dividend wordt afgerond geraamd op € 103 duizend.

(Financiële) Risico’s
Risicovrije kredietverlening is en blijft de kernactiviteit van de BNG. Decentrale overheden, woningcorporaties en instellingen in de zorg zijn daarbij de belangrijkste kerngroepen. In de meeste klantengroepen van de BNG vindt ook kredietverlening plaats die niet geheel risicovrij is. Voorbeelden zijn publiek private samenwerking in bijna alle sectoren en de eigen verantwoordelijkheid voor huisvesting bij instellingen in de zorg en het onderwijs. 

2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht
Besluit tot deelneming Opgericht in 1998
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouders zijn Limburgse Gemeenten en de Provincie Limburg (50/50)
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Bodemzorg Limburg helpt gemeenten met het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Hun dienstverlening bestaat onder meer uit:
-    Ondersteuning bij opdrachten naar externe onderzoeksbureaus, het opstellen van een programma van eisen, selectiecriteria en meer;
-    Risicoberekeningen, monitoring en management risicobeheersing van verontreinigde locaties, zodat deze veilig voor andere toepassingen geschikt kunnen worden gemaakt;
-    Controle op verwijdering en verwerking van verontreinigde grondstromen;
-    Inrichting en beheer van verontreinigde locaties,
-    Inclusief het beheer van databestanden.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Bodemzorg Limburg B.V. verzorgt de nazorg van 10 voormalige stortlocaties in de provincie Limburg, waaronder het voormalige stort in Ubach over Worms.

Actieve informatieplicht
Bodemzorg Limburg stelt jaarlijks een jaarrekening/jaarverslag op en legt dit in de algemene aandeelhoudersvergadering voor aan de aandeelhouders ter vaststelling. 

Ontwikkelingen
Nazorg Limburg treft voorbereidingen voor het aanleggen van zonneparken op enkele voormalige stortplaatsen

Het nadelig resultaat van Bodemzorg Limburg BV over 2022 bedroeg € 2,9 miljoen. Dit resultaat is het gevolg van de resultaten op de aandelenmarkt, waarbij de Covid pandemie en de oorlog in de Oekraïne een negatief effect hebben gehad op het koersresultaat. Hierdoor is de beleggingsportefeuille met 13,7% gedaald. In 2021 was het rendement nog 17,6% positief. Men verwacht in de toekomst weer een positief resultaat. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Ten aanzien van Bodemzorg Limburg BV zijn geen wijzigingen in het huidige beleid voorzien.

Financieel 
Wij verwachten geen dividend te ontvangen van deze vennootschap.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

3. Enexis Holding NV - ‘s-Hertogenbosch
Besluit tot deelneming Als gevolg van de uitvoering van de Splitsingswet is het netwerkbedrijf van Essent N.V. afgesplitst. Per raadsbesluit van april 2009 heeft de raad ingestemd deel te nemen in deze N.V.
Juridische rechtsvorm Enexis Holding is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in het bezit is van overheden (gemeenten en provincies). Onder deze holding hangen nog enkele BV's specifiek naar werkgebied.
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2, 9 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. 

Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën:
-    Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld;
-    Betrouwbare energievoorziening;
-    Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten;
-    Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren;
-    Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. 

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de onderneming een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
In de commerciële markt waarin de energiebedrijven tegenwoordig opereren bestaat het risico dat de winst het belangrijkste is. Dit kan ten laste gaan van het beheer van de infrastructuur waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid achteruitgaan. Gevolg: uitval van elektriciteit of gasvoorziening. Met de overdracht van het netwerkbedrijf naar de overheid kan de kwaliteit beter gewaarborgd worden. 

Ontwikkelingen
Energievoorziening is een basisbehoefte. Dit is een van de belangrijkste redenen van het Rijk om netwerken en productie van energie van elkaar te scheiden. Het maatschappelijk belang van een goed netwerk is groot. Voor Enexis is dat de basis van haar activiteiten en het vertrekpunt voor haar strategische doelstellingen. Enexis identificeert vier speerpunten, die de kwaliteit van het functioneren van de onderneming bepalen, uitgedrukt in de woorden betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht. Het totaal van de activiteiten en producten moet op die vier punten hoog scoren. Dan maakt Enexis haar ambitie waar om zich te ontwikkelen tot de leidende netbeheerder in Nederland en zal het bedrijf ook door anderen als zodanig erkend worden.

In landelijk, Europees en mondiaal verband zijn afspraken gemaakt om onder andere de energievoorziening te verduurzamen. Voor de plannen en projecten tot 2030 is daarvoor in Nederland het Klimaatakkoord opgesteld. Het energienetwerk behoort tot de vitale infrastructuur. In Nederland heeft Enexis   samen met de andere regionale netwerkbeheerder de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk. Enexis staat daarmee aan de vooravond van een periode van forse groei. Op steeds meer plaatsen moet het elektriciteitsnetwerk worden verzwaard of uitgebreid. Op sommige plaatsen wordt in de komende twee jaar net zoveel geïnvesteerd in het netwerk als in de afgelopen 30 jaren. Als de werkzaamheden geleidelijk verdeeld kunnen worden over de komende 10 jaren dan is de uitvoering van het Klimaatakkoord voor Enexis haalbaar. Enexis verwacht dat de eigen investeringen tot 2030 jaarlijks met € 170 miljoen zullen toenemen, tot een totaal van € 1,9 miljard. Enexis heeft een beroep gedaan op haar aandeelhouders om kapitaal ter beschikking te stellen om zo gezamenlijk, in het belang van de samenleving, de noodzakelijke verduurzaming mogelijk te kunnen maken. Aan deze oproep is gehoor gegeven. In de zomer van 2022 is bekend gemaakt, dat het stroomnetwerk verzadigd was en zijn nieuwe grote aansluitingen momenteel niet mogelijk. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

In de AVA van 2022 is het nieuwe strategisch plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met drie hoofddoelen: 
1. Sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes: Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe. 
2. Iedereen altijd toegang bieden tot energie: Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten. 
3. Klanten weten wat ze aan Enexis hebben: Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen. 

Focus ligt op de uitvoering van de energietransitie en het beperken van transportschaarste. Ontwikkelingen op het gebied van warmte, waaronder het nieuwe wetsvoorstel, zijn voor Enexis aanleiding om het strategisch plan op dit onderwerp nader uit te werken. Enexis verwacht dit in het voorjaar van 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de AVA.

Deelnemende partijen
Landgraaf is samen met 87 andere gemeenten en 4 provincies aandeelhouder van Enexis.

Financieel 
Het te verwachten en te ontvangen dividend wordt afgerond geraamd op € 140 duizend.

(Financiële) Risico’s
De missie en opgave hebben grote gevolgen voor de financiële positie van Enexis. Verkenningen van netbeheer NL en de individuele netbeheerders geven aan dat de energietransitie een enorme investeringsopgave en daaruit voortvloeiende kapitaalbehoefte tot gevolg heeft. Uitgangspunt is dat Enexis financieel solide blijft, geen financiële risico's neemt en tenminste een A credit-rating behoudt.
 
Eind 2022 hebben de 3 regionale netbeheerders (Enexis, Alliander en Stedin) en hun aandeelhouders een onderhandelaarsakkoord bereikt met het Rijk over de voorwaarden en het proces voor een toekomstige participatie door het Rijk als de kapitaalbehoefte de mogelijkheden van het bedrijf en de huidige aandeelhouders overstijgt. De AVA heeft in april 2023 ingestemd met het akkoord. In 2022 heeft Enexis de commerciële dochter Fudura verkocht, met een boekwinst van € 1,1 miljard. Hiervan is € 100 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders. Tevens heeft de AVA besloten om huidige dividendbeleid te handhaven om jaarlijks maximaal 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering uit te keren als dividend aan de aandeelhouders onder de voorwaarde dat deze uitkering er niet toe leidt dat Enexis binnen vijf jaar haar A-rating profiel kan verliezen. Er is sprake van een solide financiële positie.

4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen
Besluit tot deelneming Instemming met deelname door Raad op 28 oktober 2013
Besluit tot oprichting door college van B&W op 18 februari 2014.
Juridische rechtsvorm Privaatrechtelijk, besloten vennootschap
Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger in AVA: wethouder B. Smeets
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
F. Geurts (Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
R. Swelsen (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Internationale Bau Ausstellung (IBA), 100 jaar geleden begonnen als een bouwtentoonstelling is inmiddels uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische, sociale en culturele impuls voor het gebied waarin deze plaatsvindt. Met de IBA willen de Parkstadgemeenten de transformatiekracht van de regio inzetten om de economische structuur van de regio te versterken. Belangrijk is dat Parkstad een attractieve regio blijft, dynamisch en met veel veerkracht.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
IDe resultaten van de IBA Parkstad liggen in de realisatie van IBA-projecten zoals deze zijn ingediend met een uiteindelijk totaalvolume van minimaal drie keer de inleg van publiek en private aandeelhouders. De projecten dragen bij aan het realiseren van de Regionale Transformatieopgave.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Medio 2021 is de IBA Parkstad formeel beëindigd. Diverse projecten zijn echter nog in uitvoering en om die reden wordt er een beperkte organisatie in stand gehouden. 

Financieel
Wij verwachten geen dividend te ontvangen van deze vennootschap.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft oktober 1997 besloten om deel te nemen in de zowel de gemeenschappelijke regeling Rd4 alsook de N.V. Reinigingsdiensten Rd4.
Juridische rechtsvorm De N.V. Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4 die de verantwoordelijkheid van een aantal gemeenten uitvoert voor het huishoudelijk afval. De activiteiten voor het bedrijfsafval zijn geen overheidstaak, vandaar dat deze in de N.V. zijn ondergebracht.
Programma De doelstellingen van N.V. Rd4 hebben geen directe relatie met een programma. Wel indirect in relatie tot programma 7 Volksgezondheid en milieu waaronder het afvalbeleid ressorteert. De baten uit het dividend worden onder de algemene baten en lasten van programma 0 Bestuur en ondersteuning verantwoord.
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De NV Reinigingsdiensten Rd4 heeft tot doel het tot stand brengen van een doelmatige inzameling en vooral verwerking van bedrijfsafvalstoffen en het adviseren op het gebied van milieubeleid. Een en ander gebeurt met inachtneming van het provinciale milieubeleidsplan en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Actieve informatieplicht
NV Reinigingsdienst Rd4 stelt jaarlijks een jaarrekening/jaarverslag op en legt dit in de algemene aandeelhoudersvergadering voor aan de aandeelhouders ter vaststelling. 

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De NV Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4. De middelen die nodig zijn om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken kunnen eveneens worden ingezet in het kader van bedrijfsafval. Die activiteiten dienen echter wel fiscaal gescheiden te worden uitgevoerd. Het bedrijf is grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen op de afvalmarkt en de economie.

Ontwikkelingen
De markt waarin NV Rd4 opereert blijft onzeker. De overcapaciteit bij verbrandingsovens is opgevuld met het verbranden van buitenlands afval. Als nadeel heeft dit hogere verbrandingstarieven op de spotmarkt. Over 2022 heeft de NV Rd4 een positief resultaat gerealiseerd van € 511 duizend.  Het blijft lastig om te voorspellen wat dit op de langere termijn voor de NV gaat betekenen.
De evenementen zijn weer terug van weggeweest maar nog niet op het oude niveau. Gezien de sterk gestegen prijzen en de steeds strengere regels vanuit de overheid is het de vraag of dit ooit nog zal gebeuren. De circulaire gedachte gaat steeds meer leven bij bedrijven. Dit betekent een verschuiving van restafvalinzameling naar grondstoffen. Onze portfolio zal we hierop blijvend worden aangepast.
Een voorbeeld is de inzameling van glas en plastic- en drankverpakkingen bij bedrijven in opdracht van Nedvang. Vanuit de industrie is er steeds meer interesse in grondstoffen en afval als energiedrager of grondstof. Het mondiale "gevecht" om grondstoffen is dan ook echt van start gegaan. De afvalverbranders klagen dat het te verbranden afval afneemt. En zij moeite hebben om aan hun warmte verplichtingen te voldoen. Voor de toekomst zal dit een sanering van verbrandingscapaciteit betekenen. 

Grean Deal
De Europese commissie heeft met de grean deal een basis gelegd voor een volledige circulaire economie in 2050. Dit lijkt ver weg maar er moeten door alle partijen grote inspanningen verricht worden. Circulair betekent het sluiten van ketens en een samenwerking tussen alle partijen in die keten. De uitdaging is dan ook om als bedrijf niet voor individueel gewin te gaan maar voor langdurige samenwerkingen. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheden voor verschillende producten en grondstoffen zullen hier aan bijdragen. Maar dan kan het niet zo zijn dat degene die betaald ook alleen bepaald. Daarnaast is "virgin" materiaal nog steeds goedkoper dan gerecycled materiaal. De verwachting is dat de overheid wetgeving gaat instellen om het gebruik van gerecycled materiaal te bevorderen. 

Consolidatie recyclingmarkt
De grote Europese bedrijven blijven door overnames groeien en dicteren de recyclingmarkt. Wat dit op de langere termijn gaat betekenen voor de marktwerking is nog lastig te voorspellen. Daarnaast ziet Rd4 dat grote ketens zoals Ikea en Lidl zelf producten gaan inzamelen of innemen en een positie op de grondstoffenmarkt verwerven. Een duurzaam imago wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Hier liggen voor Rd4 kansen. We zien in de afgelopen periode een groot aantal nieuwe verwerkingstechnieken op de markt komen. Zo zijn er op Chemelot een aantal nieuwe initiatieven gestart en doet het Chill-lab onderzoek naar de verwerking van kunststof afval. Chemelot heeft plannen om de site te verduurzamen en om uiteindelijk geen fossiele grondstoffen meer te willen inzetten voor hun processen. Er zijn plannen om samen met RWE een fabriek te bouwen waarbij restafval wordt omgezet in ethanol.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De verdere doorontwikkeling van de op- en overslaglocatie biedt in de komende jaren betere afzetcondities en dus een concurrentievoordeel. Ook wordt de NV Rd4 steeds minder afhankelijk van lokale verwerkers. Ze blijven natuurlijk actief de lokale markt benaderen en koesteren daarmee de belangrijkste klanten en relaties, ze pakken kansen die zich aandienen en blijven consequent vasthouden aan de strategie van service, herkenbare kwaliteit en een evenwichtig tarievenbeleid; kortom Rd4: altijd betrokken, deskundig en dichtbij.

Financieel
Het te verwachten en te ontvangen dividend wordt afgerond geraamd op € 46 duizend.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

6. Special Purpose Vehicles - ‘s-Hertogenbosch
Besluit tot deelneming In mei 2009 heeft het college als voortvloeisel van de verkoop van Essent PLB (productie leveringsbedrijf) besloten tot deelname in deze tijdelijke constructies. Het betreft diverse SPV's (Special Purpose Vehicles) die in 2009 zijn opgericht i.r.t. de verkoop van Essent PLB en met name juridisch van aard zijn. Vestigingsplaats is niet relevant.
Juridische rechtsvorm Het betreffen twee afzonderlijke BV's - CSV Amsterdam B.V., - Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Via een gecombineerde aandeelhoudersvergadering zal algemeen toezicht worden uitgeoefend.

Openbaar belang dat wordt behartigd
De onder deze SPV’s vallende BV’s hebben een tijdelijk karakter en diverse doelstellingen. Indirect behartigen deze doelstellingen het openbaar belang. Het verschilt echter per B.V. als volgt:

CSV Amsterdam BV
Op 9 mei 2014 is de naam Claim Staat Vennootschap BV gewijzigd in CSV Amsterdam BV met de volgende doelstellingen:
-    namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat;
-    namens de verkopende aandeelhouders van Essent eventuele schadeclaimprocedures voeren tegen Waterland Equity inzake de verkoop van Attero;
-    geven van instructies aan de escrow-agent m.b.t. het beheer van het bedrag dat op de escrowrekening is gestort n.a.v. de verkoop van Attero.

Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) B.V.
De doorlevering van PBE aan RWE als onderdeel van de verkoop Essent heeft pas in 2011 plaatsgevonden. PBE heeft nog tot doel om de verkoop af te wikkelen (Escrow beheer) en de verplichtingen in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele.

Actieve informatieplicht
De belangen van de aandeelhouders worden behartigd door de aandeelhouderscommissie (AHC). De raad van bestuur zal desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Jaarlijks wordt een jaarrekening/jaarverslag opgesteld en voorgelegd aan de aandeelhouders(commissie).

Gemeentelijke visie op verbonden partij
De betreffende B.V.’s hebben tot doel het afhandelen van een specifiek onderdeel van het verkoopproces Essent. Een gemeentelijke visie is hierop niet van toepassing.

Deelnemende partijen
40 (Limburgse) gemeenten en provincies, waaronder de provincie Limburg.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Naar verwachting zullen met betrekking tot de SPV's gecombineerde aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden, waarin over voortgang van het proces zal worden gerapporteerd.
Zodra de verplichtingen zijn afgehandeld volgt direct liquidatie van de SPV’s.

CSV Amsterdam BV
De CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de Aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met de Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voorgezet. 

Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Het doel is dat de vennootschap in 2023 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Ten tijde van het opmaken van de begroting was de vennootschap nog niet opgeheven. 

Financieel
Wij verwachten geen dividend te ontvangen van deze vennootschappen.

(Financiële) Risico’s
CSV Amsterdam BV
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

7. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht
Besluit tot deelneming -
Juridische rechtsvorm WML is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in het bezit is van de provincie Limburg en Limburgse gemeenten.
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning
Bestuurlijk belang Burgemeester R. de Boer vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Huntjens (Planning en Control)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
WML N.V. is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg. Een verantwoordelijkheid die zij hebben overgenomen van diverse gemeentelijke waterleidingbedrijven. 

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de onderneming een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Indirect blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Vanuit de doelstelling van het bedrijf wordt gestreefd naar een optimale drinkwaterkwaliteit tegen een betaalbare prijs. Om die reden wordt geen dividend uitgekeerd.

Ontwikkelingen
Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft WML de afgelopen jaren naast de reguliere inflatiecorrectie een aantal tariefwijzigingen doorgevoerd om te anticiperen op de verwachte demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg. Het laatste deel van deze tariefwijzigingen betrof de verhoging van het particuliere vastrecht in 2012 naar een kostendekkend niveau en het evenredig verlagen van het variabele drinkwatertarief. 

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Als deelnemende gemeente zal Landgraaf erop toezien dat tariefsverhogingen voor de burgers beperkt blijven.

Deelnemende partijen
Andere deelnemende partijen zijn de provincie Limburg en 33 Limburgse gemeenten.

Financieel 
Wij verwachten geen dividend te ontvangen van deze vennootschap.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

8. Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg B.V. - Kerkrade
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft op 19 februari 2020 besloten tot deelname in de Woonwijzerwinkel BV
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouders zijn de Parkstad Gemeenten
Programma 7. Volksgezondheid en Milieu
Bestuurlijk belang Wethouder F. Janssen vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
R. Bouwers (Ruimtelijk Ontwikkeling en Grondzaken)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
De Woonwijzerwinkel BV heeft als doel om zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren in Parkstad te helpen hun woning te verduurzamen door het aanbieden van adviezen, ontzorging zoals het aanvragen van offertes en het opstellen van energieprestatierapporten.

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de BV een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders ter vaststelling wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
Uitgaande van een gemiddelde investering gericht op isolatie van de woning en een conversie bij 15.000 woningen, draagt Woonwijzerwinkel substantieel bij aan de PALET-doelstellingen: energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Ontwikkelingen
Het Rijk stelt steeds meer duurzaamheidseisen aan woningen. Grootschalige plannen zijn daarom nodig om straten en wijken in onze gemeenten aan te pakken. Dit vergt naast beleid ook operationele coördinatie en een uitvoeringsorganisatie. Het voorstel is om operationele taken bij de WoonWijzerWinkel te beleggen. Om energiebesparing te realiseren dienen de activiteiten van de WoonWijzerWinkel te worden uitgebreid met als doelen: de woningen in alle gemeenten in de regio Parkstad zo goed mogelijk te isoleren, energiearmoede actief tegen te gaan, maatschappelijk vastgoed te verduurzamen, bedrijven te helpen om te verduurzamen en om communicatie naar burgers toe te intensiveren (energietransitie is ook een sociale transitie). Meer aandacht moet uitgaan naar gerichte communicatie en aanbiedingen voor verschillende doelgroepen in de maatschappij. Dit vergt specifieke kennis en expertise.

• Energiearmoede: Het bestrijden van energiearmoede vergt meer dan pleisters plakken op de korte termijn. Een aanpak voor de middellange termijn is daarom noodzakelijk. 
• Verduurzamen maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed: Afgelopen jaren is geen eenduidig beleid geformuleerd om op dit terrein een verduurzamingsslag te maken. Wel is onderzoek verricht naar het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en scholen. Een gebrek aan capaciteit heeft ertoe geleid dat geen vervolg aan dit onderzoek is gegeven, terwijl zowel op ecologisch als maatschappelijk vlak veel winst valt te halen op dit terrein.
• Verduurzamen bedrijven: Vanuit de Bestuurscommissie Economie & Toerisme is verzocht om, in samenwerking met de Bestuurscommissie Duurzaamheid, te verkennen of en hoe bedrijven ondersteund kunnen worden bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Waar gemeenten inwoners op meerdere manieren hebben ondersteund bij het verduurzamen van hun woning, is met het oog op torenhoge energieprijzen ook de behoefte ontstaan om bedrijven de helpende hand te bieden. Vanuit beide programma’s is geconcludeerd dat de WoonWijzerWinkel bij uitstek geschikt zou zijn om als energieloket het MKB te ondersteunen op het gebied van verduurzaming. 
• Versterking van het Energieloket: Uitbreiding van het takenpakket van de WoonWijzerWinkel zal voor meer drukte in de winkel zorgen en meer diverse specialistische kennis vergen. 
• Communicatie: Het creëren van maatschappelijk draagvlak en het activeren en meekrijgen van inwoners is randvoorwaardelijk voor het doen laten slagen van de energietransitie.

Het voorstel is om 13 fte in te zetten voor de uitbreiding van de activiteiten bij de woonwijzerwinkel. De woonwijzerwinkel wordt verzocht jaarlijks een plan in te dienen, waarin de concrete maatregelen en doelen per gemeente in staan opgenomen. Dit jaarlijkse plan wordt in de bestuurscommissie duurzaamheid voorgelegd en goedgekeurd, alvorens de concrete plannen worden uitgevoerd. Ook hiervoor geldt dat controle- en sturingselementen meegenomen dienen te worden bij het maken van de concrete afspraken. Het is nu wel tijd om door te pakken. 

Kanttekeningen en risico’s 
Tot nu is er duidelijkheid over de te verstrekken landelijke financiële vergoedingen tot 2030. Mocht dit onverhoopt tot wijzigingen (lagere vergoedingen) leiden, zal de financiële situatie opnieuw bekeken dienen te worden. Indien vanaf 2030 geen compensatie vanuit het rijk zal plaatsvinden, zal afscheid moeten worden genomen van een aantal medewerkers die zijn geworven voor het project duurzaamheid Parkstad. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden (transitievergoeding). Vooralsnog gaan wij ervan uit dat ook na 2030 middelen beschikbaar blijven gelet op de enorme opgave en ambities op dit terrein. Gelet hierop achten wij de inzetbaarheid van duurzaam personeel een beperkt en aanvaardbaar risico.

Staatssteun 
Er wordt door de gemeenten aan de WWW en op te richten het energiebedrijf opdracht verleend om extra taken te verrichten in het kader van het Klimaatakkoord en daartoe personeel aan te nemen. Omdat de WWW (en energiebedrijf) volledig in handen is (100% toezicht) van de gemeenten, kan deze opdracht worden aangemerkt als zogenaamde quasi-inbesteding en is de Aanbestedingswet niet van toepassing. Voorwaarde is wel dat meer dan 80% van de activiteiten van de WWW en het energiebedrijf de uitvoering van taken behelst die zijn opgedragen door de gemeenten. Er zal een afdwingbare overeenkomst aangegaan worden met het energiebedrijf en de WWW.

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen zijn de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Financieel
Wij verwachten geen dividend te ontvangen van deze vennootschap.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.

9. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf
Besluit tot deelneming De raad van de gemeente Landgraaf heeft op 7 mei 2020 besloten tot oprichting van een BV Sportbedrijf Landgraaf
Juridische rechtsvorm Besloten vennootschap, aandeelhouder is de Gemeente Landgraaf
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuurlijk belang Wethouder C. Wilbach vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen
Ambtelijke contractmanagers Beleidsinhoudelijk:
T. Martinussen (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Financieel:
R. Huntjens (Planning en Control)
Toezichtsvorm Algemeen

Openbaar belang dat wordt behartigd
Het Sportbedrijf Landgraaf BV is opgericht ten behoeve van in eerste aanleg de exploitatie, het beheer en het onderhoud van doelgroepen bad In de Bende.

Actieve informatieplicht
Jaarlijks wordt door de B.V. een jaarrekening/jaarverslag opgesteld dat via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders ter vaststelling wordt voorgelegd.

Gemeentelijke visie op de verbonden partij
De gemeente treedt richting de B.V. op als aandeelhouder en opdrachtgever. Als aandeelhouder oefent de gemeente blijvend invloed uit op de wijze waarop de B.V. haar taak vervult met het oog op het maatschappelijk belang van deze voorzieningen voor de inwoners van de gemeente. Als opdrachtgever sluit de gemeenteovereenkomsten met de BV voor de uitvoering van de taken voor onderhoud, beheer, verhuur en exploitatie van het zwembad.

Ontwikkelingen
De liquide positie en de bijdrage aan de exploitatie van het Sportbedrijf zal in 2024 worden beoordeeld. De raad zal hierover in 2024 worden geïnformeerd.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De gemeente is beleidsbepaler en bepaalt daarmee het beleid op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud.

Deelnemende partijen
De gemeente Landgraaf is enig aandeelhouder

Financieel
Wij verwachten geen dividend te ontvangen van deze vennootschap.

(Financiële) Risico’s
Geen bijzonderheden.