2.1.1 Programma 1 - Veiligheid

Structuurgegevens

Terug naar navigatie - Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s): 
R. de Boer en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:
R. Dautzenberg (BCZ), C. Blezer (TenH), T. Hanssen (BOR) en C. Goffin (MO)

Samenvatting voortschrijdend beleid

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Op het gebied van veiligheid speelt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een belangrijke rol. De kerntaak van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is om iedereen die in het gebied, woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestaat enerzijds uit Crisisbeheersing en rampenbestrijding en anderzijds uit Brandweerzorg. 

2024 is het eerste jaar waarin het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 en het provinciaal risicoprofiel 2023-2027 van kracht zijn. Het Meerjarenbeleidsplan bevat alle taken van de Veiligheidsregio en het risicoprofiel geeft inzicht in de reële veiligheidsrisico’s in Zuid-Limburg. Voor de grootste risico’s zijn specifieke rampbestrijdingsplannen opgesteld, zoals bijvoorbeeld Hoogwater 2022-2025. De komende jaren ligt de focus op 3 prioritaire risico’s: de toenemende maatschappelijke onrust, klimaatverandering en energietransitie. Vanaf 2024 is ook het nieuwe Dekkingsplan Brandweer Zuid-Limburg 2024-2027 van kracht. In het nieuwe dekkingsplan wordt uitgegaan van gebiedsgerichte opkomsttijden in tegenstelling tot de objectgebonden opkomsttijden uit het oude Dekkingsplan.

Veiligheid & leefbaarheid
Op het gebied van integrale veiligheid en leefbaarheid heeft de gemeente de regierol en neemt een deel van de uitvoering (beheer en onderhoud in het openbaar domein) voor haar rekening. Bij de uitvoering op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn naast de eigen medewerkers (openbare orde en veiligheid, Buitengewoon Opsporingsambtenaren en toezichthouders) ook de politie en ketenpartners betrokken. We werken dagelijks integraal en samen aan oplossingen. Dat doen we lokaal en in de regio.  Zo is Landgraaf voorzitter van de lokale driehoek(gemeente, politie en OM) SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) en van de lokale driehoek Parkstad (SVBBL, Heerlen en Kerkrade). Tevens maakt Landgraaf onderdeel uit van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (alle 31 burgemeesters van Limburg, de hoofdofficier van Justitie en de politiechef Eenheid Limburg). Bijzondere aandacht hebben we voor de aanpak van jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit, (woon/jeugd)overlast, verloedering, verwarde personen, radicalisering, ondermijning en digitale criminaliteit.

Jeugdoverlast
in 2024 wordt de aanpak van jeugdoverlast gecontinueerd aan de hand van preventieve maatregelen (straatcoaches, bewustwording) en repressieve maatregelen. Zo is het cameratoezicht in Schaesberg ook in 2024 van kracht en kunnen we bij excessen verblijfsontzettingen en een samenscholingsverbod opleggen.

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP)
 De casuïstiek wordt steeds complexer en dat komt met name door de opeenstapeling van verschillende problematieken zoals psychisch/sociaal (dis)functioneren en grensoverschrijdend/strafbaar gedrag. Per 1 januari 2024 is de nieuwe governancestructuur en professionaliseringslag van het Zorg- en Veiligheidshuis die past bij een Gemeenschappelijke Regeling operationeel. Daarmee kunnen we inhoudelijk een stevige invulling geven aan de zorg- en veiligheidsvraagstukken in onze gemeente.

Toezicht en Handhaving
Het toezicht op en de handhaving van de openbare orde krijgt alle aandacht door de inzet van de BOA's. De wijze waarop dit gebeurd, is vastgelegd in het VTH-beleid 2024-2027 en het daarbij behorende jaarlijkse VTH-programma. De prioriteiten zijn onder andere bepaald door het bevragen van inwoners en het voeren van een enquête. Eén van de speerpunten vormt wederom de verhoogde inzet op de aanpak van jeugdoverlast. Naast de afhandeling van meldingen vinden projectgerichte acties plaats,  zoals de verkeershinder bij scholen, overlast door hondenpoep, controles in het kader van ondermijning en het Donkere Dagen Offensief. Ook hier staat een integrale aanpak en samenwerking bij de inzet voorop zowel intern met bijvoorbeeld het team Openbare Orde en Veiligheid als extern met de politie, de RUD, de inzet van straatcoaches en de regionale samenwerking. In de komende periode zetten we de in 2023 ingezette lijn inzake het verminderen van de administratieve taken en lasten en de doorontwikkeling en verdere professionalisering aan de hand van systemen, werkwijzen en aansturing voort. De activiteiten van de gemeentelijke functionarissen van Toezicht en Handhaving op terreinen als bouwtoezicht en milieutoezicht zijn in de desbetreffende andere programma’s van deze begroting ondergebracht. 

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse
Kengetal historische ontwikkeling Bron 2019 2020 2021 2022
Aantal uitrukken brandweer Jaarstukken Veiligheidsregio Z-L 358 338 292 233
Aantal meldingen huiselijk geweld via Veiligheidshuis Veiligheidshuis Kerkrade/Veilig Thuis 323 332 259 313
- waarvan aantal huisverboden 3 7 4 4
Aantal gevallen nazorg ex-gedetineerden via Veiligheidshuis Veiligheidshuis Parkstad 23 33 38 3
Aantal meldingen/klachten T&H Reppido 1.927 2.316 2.627 3.101
Aantal meldingen verkeersoverlast Reppido 485 499 580 672
Aantal meldingen jeugdoverlast Reppido * 21 189 156
Aantal meldingen vuurwerkoverlast Reppido 41 51 256 212
Aantal meldingen overlast hondenpoep Reppido * 30 27 60
Aantal meldingen illegale (afval)dumpingen Reppido 125 179 210 328
* Deze gegevens werden in 2019 nog niet afzonderlijk gecategoriseerd en zijn derhalve niet opgenomen in deze rapportage.

Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Nazorg ex-gedetineerden
De daling in het aantal gevallen nazorg ex-gedetineerden geeft een vertekend beeld omdat het Ministerie van Justitie en Veiligheid is vanwege privacy redenen per 1 januari 2022 gestopt met het landelijk bijhouden van de uitstroom van ex-gedetineerden. Hierdoor zijn er over 2022 geen officiële uitstroomcijfers per gemeente beschikbaar. Op basis van de inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad wordt de officieuze uitstroom tussen de 30-40 personen geschat. 

Stijging meldingen/klachten T&H
Deze stijging van de meldingen heeft voornamelijk betrekking op grote stijging van meldingen bij afvaldumpingen (totaal 210 in 2021 en 328 in 2022) en de stijging van meldingen bij verkeersoverlast (totaal 580 in 2021 en 672 in 2022).

Stijging aantal meldingen van huiselijk geweld
De stijging van het aantal meldingen huiselijk geweld komt door een nieuwe registratiewijze van Veilig Thuis. 

Daling aantal meldingen Jeugd overlast en vuurwerkoverlast
De daling van het aantal meldingen jeugdoverlast en het aantal meldingen vuurwerkoverlast komt voort uit de verschillende preventieve- en repressieve maatregelen die zijn ingezet. Beide dalingen komen overeen met de officiële politiecijfers over jeugd- en vuurwerkoverlast. 

Daling aantal verwijzingen naar bureau HALT
De daling van het aantal verwijzingen naar bureau HALT wordt enerzijds veroorzaakt door de repressieve maatregelen voor de aanpak van jeugdoverlast en anderzijds door de coulantere houding van bureau VSV met betrekking tot schoolverzuim. 

Ook is er een behoorlijke stijging te zien bij de categorie afval en verontreiniging waarbij de meeste meldingen terug te vinden zijn bij de illegale dumpingen. Hier zit jaarlijks een stijgende lijn in, zoals dit ook landelijk waarneembaar is.

Beleidsindicatoren (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren (BBV)
Beleidsindicatoren (BBV) - info: waarstaatjegemeente.nl Bron 2019 2020 2021 2022
Aantal verwijzingen naar Halt (per 10.000 jongeren) van 12-17 jaar Bureau Halt 170 190 140 120
Aantal winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) CBS Diefstallen 0,80 1,10 0,70 0,90
Aantal geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) CBS Diefstallen 4,40 4,40 3,20 4,10
Aantal diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners) CBS Diefstallen 4,00 2,10 1,50 1,50
Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 10.000 inwoners) Dataportaal politie 52,14 47,80 46,70 52,13

Analyse beleidsindicatoren (BBV)

Terug naar navigatie - Analyse beleidsindicatoren (BBV)

De stijging van het aantal winkeldiefstallen is een landelijke trend en komt met name door de hoge inflatie en steeds meer zelfscanmogelijkheden bij verschillende winkels. Het aantal geweldsmisdrijven is weliswaar gestegen, maar zit nog steeds ver beneden het landelijk gemiddelde. De afdeling beheer openbare ruimte van onze gemeente constateert ook steeds meer vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte en aan gemeentelijke eigendommen. Deze stijging komt met name door oneigenlijk weggebruik en door bepaalde overlast veroorzakende jeugdigen.

Nieuw beleid vanaf 2024

Terug naar navigatie - Nieuw beleid vanaf 2024

Aanpak van ondermijning
Ondermijning krijgt mede door de lokale-, regionale- en landelijke media en de gemeenteraad steeds meer aandacht. In 2024 gaan we samen met het RIEC aan de slag met het optuigen van een intergemeentelijk bestuurlijk handhavingsteam (IBH).

Regiodeal Parkstad Limburg (Regiodeal 2.0)
Het thema veiligheid is erg belangrijk binnen de nieuwe Regiodeal en is opgenomen in de integrale gebiedsgerichte aanpak. Binnen Parkstad zijn 8 focusgebieden aangewezen waar het stedelijke lint van Schaesberg tot Lauradorp (de ruggengraat van Landgraaf) er één van is. Binnen dit focusgebied staat de gemeente voor twee belangrijke opgaven waar we in 2024 uitvoering aan gaan geven: 
1: weerstand bieden aan verschillende vormen van ondermijning en
2: de aanwas van jeugdige ondermijners tegengaan.

Voor het realiseren van deze opgaven worden er verschillende interventies uitgevoerd zoals: het project (illegale) kamerverhuur, de branchegerichte aanpak, de aanpak en controle op spookbewoning, het inrichten en bemensen van een nieuwe jongerenontmoetingsplek, het vergroten van de bewustwording rondom drugs- en vapegebruik onder jongeren en het professionaliseren van cameratoezicht. 

Cybercriminaliteit
De digitalisering van de maatschappij gaat gepaard met een stijging van online criminaliteit. Zo zijn er in 2022 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van online criminaliteit. Daarom worden de  inwoners van Landgraaf aan de hand van voorlichtingscampagnes in 2024 bewust geïnformeerd over de gevaren van cybercriminaliteit.

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma
Omschrijving Kader Actualiteit
Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming 2012-2027 2012
Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) gemeente Landgraaf 2021
Provinciaal risicoprofiel Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord 2023-2027 2023
Regionaal Beleidsplan Politie Eenheid Limburg 2024-2027 2023
Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan 2022-2024 * 2020
Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 2023
Dekkingsplan Brandweer Zuid-Limburg 2024-2027 2024
Beleid aanpak Mensenhandel gemeenten Zuid-Limburg 2022
Meerjarenbeleidsplan Samen Veilig 2024-2027 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024
VTH-uitvoeringsprogramma 2023
Damoclesbeleid 2020 2020
* In 2024 wordt dit beleid geactualiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
1.1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio (o.a. opleiding en training t.b.v. de lokale en regionale taken in de crisisbeheersing) en inzet personeel (o.a. medewerk(st)ers onder regionaal piket).
1.1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een proactieve houding.
1.1.3 (preventie) regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid); deelname aan het Veiligheidshuis; voorkoming en procesondersteuning (casusaanpak) radicalisering.
1.1.4 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen).
1.1.5 Veiligheidsinterventies uitvoeren in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 (Regiodeal 2.0).
1.1.6 Uitvoeren van voorlichtingscampagne en interventies op het gebied van Cybercrime.
1.1.7 actualiseren van de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) gemeente Landgraaf 2021
1.2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval.
1.2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.
1.2.3 Handhaving alcoholverbod 18- in sportkantines.
1.2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles.
1.2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen.
1.2.6 Het afhandelen van alle meldingen en klachten.
1.2.7 Het uitvoeren van flexcontroles.
1.2.8 Het houden van toezicht en handhaven op jeugdoverlast.
1.2.9 Het toezicht houden op woningen waarvan de bewoner met vakantie is.
1.2.10 Het actualiseren van de prioritering en het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid.

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
1.1.2.1 Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg < 40
1.1.2.2 Aantal behandelde casussen op ondermijningstafel < 4
1.1.3.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid) < 40
1.2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen 4
1.2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is 150
1.2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen 40
1.2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca 18- in sportkantines 10
1.2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen > 30

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiën programma 1

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.668 327 411 394 394 394
- Directe salarislasten 755 1.471 1.675 1.744 1.787 1.832
- Overige directe lasten 3.621 3.129 3.386 3.469 3.568 3.666
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 4.381 4.606 5.067 5.219 5.362 5.505
Saldo bestaand beleid -2.714 -4.279 -4.657 -4.825 -4.968 -5.111
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.714 -4.279 -4.657 -4.825 -4.968 -5.111
Investeringen 0

In bijlage 2 van de programmabegroting worden de lasten en baten per taakveld weergegeven.

Bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Verbonden Partijen
(cijfers x € 1000)
Naam organisatie 2023 2024 2025 2026 2027
GR Anti-discriminatievoorziening-centrumgem. Maastricht 31 31 31 31 31
GR Veiligheidsregio ZL 2.434 2.622 2.691 2.773 2.854
Totaal 2.465 2.653 2.722 2.804 2.885

Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

GR Anti-discriminatievoorziening
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de GR Anti-discriminatievoorziening wordt betaald aan de centrumgemeente Maastricht naar rato van het aantal inwoners.

GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
De begroting van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 29.

Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

  

(cijfers x € 1000)
Naam organisatie 2023 2024 2025 2026 2027
Stichting Dierenbescherming Limburg 27 28 30 31 32
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid-Limburg 15 15 15 15 15
Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) 157 157 157 157 157
Totaal 198 200 201 202 203

Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Stichting Dierenbescherming Limburg
De stichting Dierenbescherming voert voor de gemeente de zorgplicht uit voor gevonden dieren met een vermeende eigenaar binnen de gemeentegrens. Daarnaast adviseert de stichting de gemeente Landgraaf gevraagd en ongevraagd over het dierenwelzijn. De vergoeding voor de opvang van zwerfdieren aan stichting Dierenbescherming Limburg is conform de afspraken van art. 5 in de samenwerkingsovereenkomst 2012-2027. De stijging t.o.v. 2023 betreft indexatie. 

Stichting Slachtofferhulp Nederland
Aan de Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid-Limburg, wordt een subsidie beschikbaar gesteld, op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar. 

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP)
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting van het Veiligheidshuis. (Het gedeelte van het budget met betrekking tot uitbreiding coördinatie nazorg  re-integratie ex-gedetineerden valt onder programma 6).