7. Onderzoeken 213A

Op grond van de gemeentewet (art. 213A) is de gemeente verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het College gevoerde bestuur.
Wij stellen voor de volgende onderzoeken uit te laten voeren i.h.k.v. 213A onderzoek:

1. Nota Verbonden partijen 2020;
2. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2021.
Van de uitgevoerde onderzoeken wordt een onderzoeksrapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Deze wordt vastgesteld door het College en wordt vervolgens ter inzage gelegd aan de raad.

Tevens wordt voorgesteld om het volgende “Nieuw beleid incidenteel ontwerpbegroting 2023” (Programmabegroting 2023-2026, pagina 19) te evalueren met als doel dat de raad mogelijk een besluit neemt voor een structurele dekking:
3. RVC11 Uitbreiding formatie Welsun 2fte buurtopbouwwerk i.c.m. RVC12 Uitbreiding formatie Welsun 1 fte ouderenwerk;
4. RVC13 Pilot naschool aanbod/rijke schooldag.
Voor het jaar 2024 worden evaluaties met dezelfde strekking uitgevoerd voor:
5. RVC-exp 11 Gebiedsaanpak Smart Mobility;
6. RVC-exp 13 Werkbudget Vrijetijdseconomie & Evenementen;
7. RVC-exp 23 Voortzetting Praktech.