1.5 Voorstel aan de raad

Voorstel aan de raad

Terug naar navigatie - Voorstel aan de raad

Voorstel aan de raad is de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen inbegrepen het nieuwe beleid zoals verwoord in deze begroting. Voor wat betreft het volledige en aan alle technische eisen voldoende voorstel verwijzen we naar het vaststellingsbesluit zoals opgenomen als laatste onderdeel van deze begroting.