2.1.3 Programma 3 - Economie

Samenvatting voortschrijdend beleid

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid

Economische ontwikkeling

Het bestendigen en waar mogelijk uitbreiden van het aantal bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen is een primair doel van het programma economie. Onze ambitie blijft het aantal arbeidsplaatsen boven de 12.000 te houden. Net als voorgaande jaren zetten wij hierbij in op de volgende zaken.

Het onderhouden van contacten met onze ondernemers 
Dit doen we door bedrijfsbezoeken, thematische bijeenkomsten met het Economisch Platform, reguliere overleggen met de ondernemers in onze drie centra en op onze twee bedrijventerreinen en door de organisatie van onze jaarlijkse ondernemersdag. Daarnaast houden wij onze ondernemers via diverse kanalen op de hoogte van zaken die voor hun relevant zijn. 

(Regionale) Samenwerking 
We werken hiervoor samen met de Stadsregio Parkstad Limburg (beleidsafstemming, promotie, acquisitie bedrijfsterreinen), de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), het Mensontwikkelbedrijf, het Starterscentrum Limburg en de Stichting Streetwise.

Zorgen voor toekomstbestendige winkelkernen
Het toekomstbestendig maken van ons hoofdwinkelcentrum Op de Kamp heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast wordt -mede door de inzet van Streetwise- actieve begeleiding geboden aan nieuwe ondernemers die zich in onze kernen willen vestigen. Daarmee wordt ongewenste leegstand weggewerkt. Onze stimulerings- en transformatiesubsidie ondersteunt en stimuleert dit proces. Met deze regeling vindt tevens transformatie plaats van vierkante meters incourante winkelruimte naar andere functies buiten de aangewezen winkelgebieden.

Zorgen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen
Vanwege de heel beperkte uitbreidingsmogelijkheden op onze bedrijventerreinen werken wij constructief samen met onze bedrijven om uitbreidingsmogelijkheden te creëren op de bestaande terreinen door sloop-nieuwbouw, transformatie en herstructurering. Ook zorgen wij voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting. 

Toekomstbestendige vrijetijdseconomie en evenementen
Jaarlijks worden diverse initiatieven en evenementen ondersteund wanneer die complementair en kansrijk zijn voor de Landgraafse vrijetijdseconomie. Natuurlijk neemt Landgraaf ook zelf initiatief. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het revitaliseren van de kermissen in de kernen en het binnenhalen van diverse groot- en kleinschalige evenementen. Ons cultuurhistorisch erfgoed maken we voor gast en inwoner beleefbaar via het digitaal platform Ontdek Landgraaf. Ondertussen optimaliseren we onze recreatieve routestructuur met de nieuwe wandelnetwerkstructuur ‘Knopen Lopen’ en door aan te haken op diverse themaroutes. Al deze initiatieven komen voort uit de ambities die zijn vastgelegd in de nota vrijetijdseconomie Landgraaf 2021-2030. We zullen ons ook in 2024 weer inzetten om deze ambities te verwezenlijken.

Cultuurhistorie
Landgraaf is trots op haar verleden. Een rijk verleden dat zowat de hele Europese geschiedenis reflecteert. IJzertijdboeren verbouwen al eeuwenlang hun gewassen op onze bodem wanneer rond de jaartelling de Romeinen arriveren. De Romeinen brengen nieuwe gebruiken en producten met zich mee. Ze bouwen hun villa’s en leggen uitgestrekte graanvelden aan. Eeuwen later sticht de lokale adel kastelen die generaties lang het symbool zijn van hun macht. Ondertussen trekken steeds weer vreemde legers door onze gehuchten, onderweg naar veldslagen die de Europese landkaart hebben gevormd. Met het aanbreken van de 20e eeuw verandert de pastorale wereld die Frans Erens later met zoveel weemoed beschrijft. Schacht- en koeltorens van de mijnindustrie veroveren hun plek aan de horizon. De rustige kernen groeien uit tot bruisende mijngemeentes, die in 1982 fuseren tot de gemeente Landgraaf. Op voormalige mijnterreinen bloeit nu de vrijetijdseconomie. Dat rijke verleden zetten we bewust in om de aantrekkelijkheid van Landgraaf te vergroten. Met Ontdek Landgraaf en recreatieve routes vertellen we de verhalen en maken we bijzondere plekken beleefbaar. Daarnaast geven we Landgraaf een plaats binnen de historische verhaallijnen die Visit Zuid-Limburg in haar storytelling voor Parkstad opvoert.

Stadspromotie
We promoten Landgraaf als toeristisch-recreatief hoogtepunt in Zuid-Limburg,  maar ook als een aantrekkelijk onderdeel van de bestemming Parkstad Limburg. Samen met de andere gemeenten promoten we Zuid-Limburg, waarbinnen de Stadsregio Parkstad complementair is aan het traditionele Zuid-Limburg.

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse
Kengetal historische ontwikkeling Bron 2019 2020 2021 2022
Oppervlakte bedrijfsterreinen in ha Etil 100 100 100 100
Aantal arbeidsplaatsen LISA 12.130 12.270 12.424 12.500
Aantal vestigingen LISA 2.433 2.442 2.449 2.555
Bruto arbeidsparticipatie in % CBS 68,40% 66,00% 68,00% 67,30%
Aantal recreatieve overnachtingen BsGW 93.805 76.997 95.084 105.914
Aantal lokale evenementen o.g.v. APV (excl. Megaland) KCC 150 60 84 147

Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Hoewel Landgraaf deel uit maakt van Parkstad Limburg en mede door de Buitenring goed met de andere steden is verbonden kan Landgraaf bogen op een eigen economische structuur. Onze twee bedrijfsterreinen, de drie winkelcentra en het toeristische gebied Park Gravenrode hebben een eigen dynamiek met als resultaat meer dan 2.500 bedrijven en een werkgelegenheid van meer dan 12.000 arbeidsplaatsen. Het is onze ambitie om deze economische structuur voor Landgraaf te behouden en waar mogelijk verder uit te bouwen. 

Landgraaf heeft onlangs de moeilijke jaren met Covid-19 en de Energiearmoede toch een lichte groei weten te bewerkstelligen voor zowel het aantal vestigingen als voor wat betreft het aantal arbeidsplaatsen. Veel bedrijven zijn gelukkig duurzaam verankerd in Landgraaf en zoeken daarom niet zo snel een nieuwe vestigingsplaats elders. Voor de komende jaren zal wel het gebrek aan beschikbare bedrijfskavels een rol gaan spelen. Dit in relatie tot bedrijven die willen uitbreiden maar daarvoor op de huidige locatie te weinig ruimte hebben of nieuwe bedrijven die zich in Landgraaf willen vestigen. Wel zullen wij in 2024 potentiële herontwikkelingslocaties op de bedrijfsterreinen in kaart brengen. 

Beleidsindicatoren BBV

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren BBV
Beleidsindicatoren (BBV) - info: waarstaatjegemeente.nl Bron 2019 2020 2021 2022
% Functiemenging LISA 40,1 40,3 40,2 40,7
Aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jr) LISA 103,2 105,2 107,1 114,0

Nieuw beleid vanaf 2024

Terug naar navigatie - Nieuw beleid vanaf 2024

Het vergroenen en toekomstbestendig maken en houden van de winkelcentra staat hoog op de agenda. Voor winkelcentrum Op de Kamp betekent dat, dat naast de upgrading van het bestaande winkelcentrum ook de openbare ruimte grenzend aan het winkelcentrum een impuls krijgt. Hierdoor zal de positieve beleving van het vernieuwde winkelcentrum en de omgeving worden versterkt en dus de aantrekkelijkheid toenemen. Daarnaast wordt het raadzaam geacht om na het gereed komen van de upgrading van winkelcentrum Op de Kamp een analyse te maken van de twee andere winkelcentra om deze toekomstbestendig te houden en verder te investeren in de kwaliteit van het verblijfsklimaat onder meer door vergroening. In 2024 zal worden gestart met een analyse van en plan van aanpak voor het winkelcentrum in Schaesberg.

We werken op Zuid-Limburgse schaal samen om (economische) vraagstukken/uitdagingen aan te pakken die de gemeentegrenzen overstijgen. Dit gebeurt in een samenwerkingsvorm waarbij iedere gemeente zelfstandig kan besluiten bij te dragen aan regionale acties en/of projecten, met als gevolg dat er diverse 'coalitions of the willing' ontstaan. Afhankelijk van de ambities van de gemeente en/of de (sub)regio zullen we aansluiten bij initiatieven. Initiatieven waar we reeds bij aangesloten zijn de afgelopen tijd zijn Yuverta (Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving) en Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg. Voorgaande jaren is hier door de raad structureel een budget voor ter beschikbaar gesteld, maar doordat de samenwerking toen nog in ontwikkeling was, is er onvoldoende gebruik van gemaakt en zodoende in 2022 bij de financieel-technische analyse van de jaarrekeningsaldi afgeraamd. Aangezien de beoogde doelen en activiteiten van de economische samenwerking nog steeds actueel zijn (inclusief raakvlakken met aangrenzende disciplines), is in deze begroting een incidenteel budget van € 60 duizend opgenomen (voor zowel het 2024 als voor 2025 'RVC-exp 17'). Middels deze financiële ruimte kunnen we als gemeente actief deelnemen aan projecten die aansluiten bij onze ambities en opgaven. In 2025 vindt een evaluatie plaats.

We zijn actief op zoek naar een partij die aan het gebied Rouenhof een toeristisch-recreatieve invulling geeft die complementair is aan de reeds aanwezige toeristisch-recreatieve trekkers en die rekening houdt met de natuurlijke context van het gebied en de omgeving daarvan. 

In de begroting 2024 is een incidenteel werkbudget Vrijetijdseconomie en Evenementen (RVC-exp 13) opgenomen van € 90 duizend om het niveau van de Landgraafse vrijetijdseconomie en evenementen te behouden, te optimaliseren én om de ambities uit de Nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021-2030 te kunnen realiseren. Die ambities zijn niet tijdelijk maar structureel van aard en wortelen diep in vastgesteld beleid. Op basis van  de realisatie in 2024 wordt de omvang van het benodigde budget voor 2025 bepaald. De ambities zijn onder meer:

- Voortbouwen op de kernkwaliteiten van de Landgraafse vrijetijdseconomie, zoals:

- Contact met ondernemers in de recreatieve sector
- Landschap als decor van de vrijetijdseconomie

- Versterken van de Vrijetijdseconomie, onder meer door:

- Verlevendigen van de kernen
- Doorontwikkelen recreatief aanbod
- Stadspromotie

- Versterken van de evenementencyclus en het aantrekken van nieuwe evenementen

- Optimaliseren toeristisch-recreatieve verbindingen

- De verhalen en identiteit van Landgraaf uitdragen, onder meer door:

         - Cultuurhistorie te integreren in fiets- en wandelroutes
         - Onderhoud en uitbreiding van website/erfgoedportaal Ontdek Landgraaf

- Inspelen op regionale initiatieven die Landgraaf en de regio versterken

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma
Omschrijving Kader Actualiteit
Uitvoeringsprogramma economie stadsregio Parkstad Limburg 2010
Nota uitvoeringsbeleid evenementen 2012 2021
Nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021-2030 2021
Beleidsvisie Leegstand Commercieel Vastgoed Landgraaf 2021
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) 2018
Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad Limburg 2020
Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg 2019-2025 2020
Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen 2020-2024 2020
Regiodeal – Buurtontwikkelingsplan Oud Nieuwenhagen en winkelcentrum Op de Kamp 2020
Subsidieverordening ‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’ 2020
Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2020

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Doelen
3.1 Versterking van de lokale en (eu)regionale economie en arbeidsmarkt, met aanhaking bij het onderwijs
3.2 Versterking van de vrijetijdseconomie en de evenementencyclus
3.3 Winkelcentra die door vergroening en mogelijk verduurzaming aantrekkelijker worden voor de consument

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
3.1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag, Economisch Platform, het versterken van de cohesie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
3.1.2 Behouden en stimuleren van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement, door actief met externe partijen trachten invulling te geven aan leegstaande winkel- en bedrijfspanden en door herstructurering.
3.1.3 Uitvoering geven aan de subsidieregeling ‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’, door samen met de Stichting Streetwise en andere externe partijen ruimte te bieden aan nieuwe ondernemers en pandeigenaren die hun leegstaand winkelpand buiten de winkelkernen willen transformeren.
3.1.4 Stimuleren (eu)regionale samenwerking, op regionaal niveau en grensoverschrijdend met Duitse buurgemeenten, om de ‘grens-drempel’ te verlagen, partijen nader tot elkaar te brengen en synergievoordelen te benutten.
3.2.1 Het vermarkten en promoten van Landgraaf als aantrekkelijke vestigingsplaats voor het (toeristische) bedrijfsleven.
3.2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021-2030 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie, het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed, stadspromotie, het betrekken van toeristische ondernemers en het creëren van een evenementencyclus.
3.2.3 Organiseren en faciliteren van de kermissen in Schaesberg, Waubach en Nieuwenhagen Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau.
3.1.3 Maatregelen nemen om de duurzaamheid te verbeteren zoals het realiseren van een fietsenstalling en het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor fietsen en auto's. Vergroenen openbare ruimte en parkeerplaatsen.

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
3.1.1.1 Organiseren Ondernemersdag 2024
3.1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken 20
3.1.1.3 Bijeenkomsten Economisch Platform 2
3.1.2.1 Stratenaanpak pilot Hoogstraat (vanuit uitvoeringsprogramma Retail) 2024
3.1.2.2 Ondersteuning en mede uitvoering geven aan de implementatie toekomstvisie Op de Kamp:
planontwikkeling vergoening openbare ruimte 2024
3.1.3.2 Aantal subsidieaanvragen ‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’ 6
3.1.3.3 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden in winkelkernen 6
3.1.3.4 Aantal getransformeerde (retail)panden buiten de winkelkernen (obv subsidie) 3
3.1.4.1 Uitvoering geven aan samenwerking ESZL en evaluatie 2024
3.2.2.1 Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers en organisaties 5
3.2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen 4
3.2.2.3 Uitvoeren nota Vrije tijdseconomie Landgraaf 2021-2030 2024
3.2.2.4 Toevoegen items webapplicatie OntdekLandgraaf! 12
3.2.2.5 Gunning en planvorming gebied Rouenhof 2024
3.2.2.6 Uitrol Knopenlopen Q2 2024
3.2.2.7 Uitwerking Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2024
3.2.2.8 Actualiseren milieuvergunning en planologisch kader Megaland 2024
3.2.3.1 Aantal georganiseerde kermissen 3
3.2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen > 25

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiën programma 3

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 200 132 160 167 172 177
- Directe salarislasten 305 392 422 440 451 462
- Overige directe lasten 370 411 315 315 315 315
- Kapitaallasten 26 29 35 35 35 15
Totaal lasten bestaand beleid 702 832 772 789 800 792
Saldo bestaand beleid -502 -699 -612 -623 -629 -616
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 150 60 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 150 60 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -150 -60 0 0
SALDO taakveld -502 -699 -762 -683 -629 -616
Investeringen 0

In bijlage 2 van de programmabegroting worden de lasten en baten per taakveld weergegeven.

Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

De apparaatsbijdrage aan de GR Stadsregio Parkstad is opgenomen in programma 0. In dit programma verantwoorden we alleen de bijdrage aan een zestal regionale initiatieven op het gebied van economie en toerisme. Vanaf 2019 maken deze deel uit van de begroting van de regio Parkstad. De Landgraafse bijdrage is vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting van de regio Parkstad op 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 34.