5. Algemene uitkering 2024-2027

Bijlage 5 - Algemene uitkering 2024-2027
Bedragen in €
Nr. Maatstaven 2024 2025 2026 2027
A. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP
UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS)
2 Inwoners 13.966.953 13.922.363 13.935.368 13.889.291
3 c Eenpersoonshuishoudens 1.069.297 1.102.191 1.064.619 1.076.116
4 a Inwoners : jongeren jonger dan 18 jaar 3.238.478 3.102.787 2.883.387 2.886.895
5 d Inwoners 75 + met drempel 3.060.704 3.309.560 3.382.511 3.607.882
7 c Huishoudens met laag inkomen boven drempel 16.504.526 15.759.666 14.328.434 14.443.813
7 m Laag opleidingsniveau met drempel 1.780.112 1.815.163 1.731.587 1.732.126
8 a Bijstandsontvangers 5.113.700 5.199.253 5.308.639 5.426.683
8 b Loonkostensubsidie 383.327 436.342 464.270 495.529
8 f Doelroepenregister gemeentelijke doelgroep 325.664 349.664 376.720 407.854
12 b Personen met migratieachtergrond 752.735 772.063 792.108 811.355
14 a Lokale centrumfunctie (max 20 km) 405.808 408.766 411.260 413.281
14 b Regionale centrumfunctie (max 60 km) 5.523.647 5.465.436 5.212.035 5.237.649
14 c Landelijke centrumfunctie 1.527.114 1.538.246 1.547.631 1.555.237
15 d Leerlingen (V) SO 103.677 104.786 105.893 106.984
15 e Leerlingen VO 583.757 576.859 568.623 560.855
15 h Onderwijsachterstand 273.882 273.314 272.746 272.177
16 Oppervlakte land 95.940 95.940 95.940 95.940
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 63.271 63.271 63.271 63.271
19 Oppervlakte binnenwater 757 757 757 757
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor 2.257.463 2.280.570 2.303.495 2.327.267
22 a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.431.519 1.446.134 1.458.477 1.473.139
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. 35.359 35.438 35.509 35.601
23 a Oppervlakte bebouwing buitengebied 95.155 95.368 95.133 95.382
24 b Woonruimten 218.827 218.827 218.827 218.827
25 b Woonruimten * bodemfactor woonkernen 981.852 981.852 981.852 981.852
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 108.845 108.845 108.845 108.845
32 b Omgevingsadressendichtheid (OAD) 2.363.164 2.472.544 2.582.308 2.600.576
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 5.935 5.935 5.935 5.935
35 a Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor 38.080 38.080 38.080 38.080
36 Meerkernigheid 343.515 344.863 341.659 341.664
36 a Kernen met 500 of meer adressen 75.167 75.167 75.167 75.167
38 Bedrijfsvestigingen 405.982 428.807 449.355 472.580
39 Vast bedrag per gemeente 980.358 980.358 980.358 980.358
Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van
toepassing is – uitkeringsbasis (A) 64.114.570 63.809.214 62.220.799 62.838.965
B. UITKERINGSFACTOR 1,395 1,471 1,433 1,46
C. UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) 89.439.825 93.863.354 89.162.404 91.744.889
D. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS –
FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
56 g Suppletie uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 1.957.311 1.584.691 1.584.691 1.584.691
E. INTEGRATIE- EN DECENTRAL.UITKERINGEN
WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
170 Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening,
toezicht en handhaving 75.396 75.396 75.396 75.396
205 Voorschoolse voorziening peuters 55.703 55.703 55.703 55.703
223 Armoedebestrijding kinderen 220.388 220.388 220.388 220.388
260 Participatie 9.865.133 9.306.279 8.713.705 8.212.705
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 6.000
421 Extra capaciteit BOAs (DU) 35.273 35.273 35.273 35.273
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 19.623 19.623 19.475
Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen 10.277.516 9.712.662 9.119.940 8.599.465
F. INKOMENSMAATSTAVEN
1 a WOZ - woningen eigenaar -3.298.681 -3.404.078 -3.440.194 -3.476.700
1 g WOZ - niet woningen eigenaar -826.833 -858.535 -869.466 -880.538
1 h WOZ - niet woningen gebruiker -592.035 -614.734 -622.561 -630.489
Totaal inkomensmaatstaven (F) -4.717.549 -4.877.348 -4.932.220 -4.987.727
G. Onderuitputting BCF 350.000 350.000 350.000 350.000
H. TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) 97.307.104 100.633.358 95.284.814 97.291.317
Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (incl. onderuitp. BCF) 90.654.598 93.921.758 89.348.023 89.348.023
Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting 6.652.506 6.711.600 5.936.791 7.943.294
Reserveringen in de meerjarenramingen 2024 2025 2026 2027
I. Stelposten lasten begroting 2024
Loon-en prijscompensatie doorwerking 2023 400.000 400.000 400.000 400.000
Loon-en prijscompensatie 2024 100.000 100.000 100.000
Loon-en prijscompensatie 2025 100.000 100.000
Loon-en prijscompensatie 2026 100.000
Salarislasten zorgdomein (wmo) 134.000 138.000 142.000 146.000
Salarislasten zorgdomein (jeugd) 113.000 114.000 115.000 116.000
Wet Open Overheid – incidenteel 53.000 53.000
Wet Open Overheid – structureel 82.000 97.000 112.000 112.000
Robuust rechtsbeschermingssysteem 52.000 53.000 53.000 53.000
Extra capaciteit BOA’s 35.000 35.000 35.000 35.000
Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren 14.000 14.000 14.000 14.000
Inburgering: leerbaarheidstoets 12.000 13.000 13.000 13.000
Versterken wijkteams 91.000 94.000 94.000 94.000
Brede impuls combinatiefuncties - taakstelling i.v.m.
overheveling van alg. uitkering naar specifieke uitkering -121.239 -121.239 -121.239 -121.239
Asiel (Inburgering) 70.434
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 19.608 19.608 19.608 19.608
Wet Goed Verhuurderschap 26.729 28.344 27.092 27.866
Herinvoering eigen bijdrage WMO -619.000 -647.000
Saldo reserveringen 928.532 1.037.712 537.460 562.234
Af Reserveringen vorige meerjarenbegroting 1.512.000 1.685.000 1.800.000 1.800.000
Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting 583.468 647.288 1.262.540 1.237.766
L. BUDGETTAIR EFFECT voor inzet egalisatiereserve
(H+I+J+K) 7.235.974 7.358.888 7.199.331 9.181.060
M. Inzet egalisatiereserve algemene uitkering
Storting algemeen 3.388.782
Onttrekking algemeen -758.663 -472.676 -2.378.576
N. BUDGETTAIR EFFECT na inzet egalisatiereserve
(L+M) 10.624.756 6.600.225 6.726.655 6.802.484
O. Functionele vertaling in begroting 2023-2026
Aframen meerjarig in de begroting 2022 verwerkte
stelpost Jeugd (75 % van de incidentele compensatie 2022) -4.894.739 -4.510.457 -3.108.192 -3.108.192
Batenstelpost 100 % coalitieakkoord Jeugdzorg verminderd
met de voor het rijk komende bezuiniging - taakveld 673 C 0 2.278.000 753.000 560.000
Stelpost lagere lasten Jeugdzorg als gevolg van de
door het rijk door te voeren maatregelen (budgettair effect)
- taakveld 673 C 0 1.326.000 1.326.000 1.356.000
Reserveren hogere rijksvergoeding Participatie -730.017 -693.768 -697.463 -610.292
Totaal functionele vertaling in begroting 2023-2026 -5.624.756 -1.600.225 -1.726.655 -1.802.484
P. Resterend budgettair effect op begroting (N+O) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Verloop egalisatiereserve algemene uitkering 2024 2025 2026 2027
Stand per 01-01 172.842 256.749 1.218.492 1.218.492
Stortingen eerdere meerjarenbegroting 221.559 961.743 0 0
Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 3.500.000 0 0 0
Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting -248.870 0 0 0
Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 -3.388.782 0 0 0
Begroot ultimo 256.749 1.218.492 1.218.492 1.218.492