Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024 - 2027
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2024 - 2027
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Aanbieding
    1. Blz. 5 Aanbieding
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 Vaststellingsbesluit begroting 2024 - 2027
    1. Blz. 9 Vaststellingsbesluit begroting 2023
    2. Blz. 10 Tabellen incidentele en structurele lasten en baten per programma 2023
    3. Blz. 11 Tabellen nieuw beleid 2023
  3. Blz. 12 Hoofdstuk 1: Van Kadernota naar Begroting
   1. Blz. 13 1.1 Ontwikkeling begrotingssaldo
    1. Blz. 14 Algemeen
    2. Blz. 15 1.1.1 Meerjarenraming primitieve begroting
    3. Blz. 16 1.1.1 Vervolg
    4. Blz. 17 1.1.1. vervolg 2
    5. Blz. 18 1.1.2 Meerjarenraming Kadernota 2024
    6. Blz. 19 1.1.2 vervolg
    7. Blz. 20 1.1.3 Ontwikkelingen na Kadernota
    8. Blz. 21 1.1.3 vervolg
    9. Blz. 22 1.1.4 Beleidskeuzes Kadernota 2024
    10. Blz. 23 Nieuw beleid ten laste van de verwachte structurele ruimte in de exploitatie
    11. Blz. 24 Nieuw beleid ten laste van de structurele stelpost loon- en prijscompensatie
    12. Blz. 25 Nieuw beleid meegenomen in de bijstelling van de richtbudgetten
    13. Blz. 26 Nieuw beleid ten laste van reserves
    14. Blz. 27 1.4.4.4 vervolg
    15. Blz. 28 Nieuw beleid ten laste van de beschikbare ruimte voor kapitaallasten
    16. Blz. 29 1.4.4.5 vervolg
    17. Blz. 30 Nieuw beleid (nog) niet opgenomen in deze ontwerpbegroting
    18. Blz. 31 Totaalsaldo nieuw beleid in de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
    19. Blz. 32 1.1.4.7 vervolg
   2. Blz. 33 1.2 Formeel en structureel meerjarig begrotingssaldo
    1. Blz. 34 Algemeen
    2. Blz. 35 1.2.1 Formeel begrotingssaldo 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vóór sluitend maken
    3. Blz. 36 1.2.1 vervolg
    4. Blz. 37 1.2.2 Formeel begrotingssaldo 2024 en meerjarenraming 2025-2027 na sluitend maken
    5. Blz. 38 1.2.2 vervolg
    6. Blz. 39 1.2.3 Structureel en reëel begrotingssaldo 2023-2026
    7. Blz. 40 1.2.3 vervolg
   3. Blz. 41 1.3 Tarieven
    1. Blz. 42 Algemeen
    2. Blz. 43 Vervolg
   4. Blz. 44 1.4 Financiële positie
    1. Blz. 45 Financiële positie
    2. Blz. 46 Vervolg
   5. Blz. 47 1.5 Voorstel aan de raad
    1. Blz. 48 Voorstel aan de raad
  4. Blz. 49 Hoofdstuk 2.1: Programma's
   1. Blz. 50 2.1.0 Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
    1. Blz. 51 Structuurgegevens
    2. Blz. 52 Programma Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 53 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 54 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 55 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 56 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 57 Analyse beleidsindicatoren (BBV)
    8. Blz. 58 Nieuw beleid van 2024
    9. Blz. 59 Beleidskader programma
    10. Blz. 60 Wat willen wij bereiken?
    11. Blz. 61 Wat gaan we daarvoor doen?
    12. Blz. 62 Prestatie-indicatoren
    13. Blz. 63 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 64 Toelichting financiën
    15. Blz. 65 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 66 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 67 Wat zijn de risico's?
    18. Blz. 68 Toelichting risico’s
   2. Blz. 69 2.1.1 Programma 1 - Veiligheid
    1. Blz. 70 Structuurgegevens
    2. Blz. 71 Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 72 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 73 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 74 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 75 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 76 Analyse beleidsindicatoren (BBV)
    8. Blz. 77 Nieuw beleid vanaf 2024
    9. Blz. 78 Beleidskader programma
    10. Blz. 79 Wat willen we bereiken?
    11. Blz. 80 Wat gaan we daarvoor doen?
    12. Blz. 81 Prestatie-indicatoren
    13. Blz. 82 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 83 Toelichting financiën
    15. Blz. 84 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 85 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 86 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 87 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    19. Blz. 88 Wat zijn de risico's?
   3. Blz. 89 2.1.2 Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat
    1. Blz. 90 Structuurgegevens
    2. Blz. 91 Het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 92 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 93 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 94 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 95 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 96 Nieuw beleid vanaf 2024
    8. Blz. 97 Beleidskader programma
    9. Blz. 98 Wat willen we bereiken?
    10. Blz. 99 Wat gaan we daarvoor doen?
    11. Blz. 100 Prestatie-indicatoren
    12. Blz. 101 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 102 Toelichting financiën
    14. Blz. 103 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 104 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 105 Wat zijn de risico’s?
   4. Blz. 106 2.1.3 Programma 3 - Economie
    1. Blz. 107 Structuurgegevens
    2. Blz. 108 Het programma Economie omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 109 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 110 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 111 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 112 Beleidsindicatoren BBV
    7. Blz. 113 Analyse Beleidsindicatoren (BBV)
    8. Blz. 114 Nieuw beleid vanaf 2024
    9. Blz. 115 Beleidskader programma
    10. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
    11. Blz. 117 Wat gaan we daarvoor doen?
    12. Blz. 118 Prestatie-indicatoren
    13. Blz. 119 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 120 Toelichting financiën
    15. Blz. 121 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 122 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 123 Wat zijn de risico’s?
   5. Blz. 124 2.1.4 Programma 4 - Onderwijs
    1. Blz. 125 Structuurgegevens
    2. Blz. 126 Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 127 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 128 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 129 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 130 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 131 Analyse Beleidsindicatoren (BBV)
    8. Blz. 132 Nieuw beleid vanaf 2024
    9. Blz. 133 Beleidskader programma
    10. Blz. 134 Wat willen we bereiken?
    11. Blz. 135 Wat gaan we daarvoor doen?
    12. Blz. 136 Prestatie-indicatoren
    13. Blz. 137 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 138 Toelichting financiën
    15. Blz. 139 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 140 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 141 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 142 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    19. Blz. 143 Wat zijn de risico’s?
   6. Blz. 144 2.1.5 Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie *
    1. Blz. 145 Algemeen
    2. Blz. 146 Structuurgegevens
    3. Blz. 147 Het programma Sport, Cultuur en Recreatie omvat de volgende taakvelden:
    4. Blz. 148 Samenvatting voortschrijdend beleid
    5. Blz. 149 Omgevingsanalyse
    6. Blz. 150 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    7. Blz. 151 Beleidsindicatoren (BBV)
    8. Blz. 152 Analyse beleidsindicatoren (BBV)
    9. Blz. 153 Nieuw beleid vanaf 2024
    10. Blz. 154 Beleidskader programma
    11. Blz. 155 Wat willen we bereiken?
    12. Blz. 156 Wat gaan we daarvoor doen?
    13. Blz. 157 Prestatie-indicatoren
    14. Blz. 158 Wat mag het kosten?
    15. Blz. 159 Toelichting financiën
    16. Blz. 160 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 161 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 162 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    19. Blz. 163 Wat zijn de risico’s?
    20. Blz. 164 Toelichting risico’s
   7. Blz. 165 2.1.6 Programma 6 - Sociaal Domein
    1. Blz. 166 Structuurgegevens
    2. Blz. 167 Het programma Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 168 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 169 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 170 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 171 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 172 Analyse beleidsindicatoren (BBV)
    8. Blz. 173 Nieuw beleid vanaf 2024
    9. Blz. 174 Beleidskader programma
    10. Blz. 175 Wat willen we bereiken?
    11. Blz. 176 Wat gaan we daarvoor doen?
    12. Blz. 177 Prestatie-indicatoren
    13. Blz. 178 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 179 Toelichting financiën
    15. Blz. 180 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 181 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 182 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 183 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    19. Blz. 184 Wat zijn de risico’s?
    20. Blz. 185 Toelichting risico’s
   8. Blz. 186 2.1.7 Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
    1. Blz. 187 Structuurgegevens
    2. Blz. 188 Het programma Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 189 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 190 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 191 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 192 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 193 Nieuw beleid vanaf 2024
    8. Blz. 194 Beleidskader programma
    9. Blz. 195 Wat willen we bereiken?
    10. Blz. 196 Wat gaan we daarvoor doen?
    11. Blz. 197 Prestatie-indicatoren
    12. Blz. 198 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 199 Toelichting financiën
    14. Blz. 200 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 201 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 202 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    17. Blz. 203 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 204 Wat zijn de risico’s?
    19. Blz. 205 Toelichting risico’s
   9. Blz. 206 2.1.8 Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
    1. Blz. 207 Structuurgegevens
    2. Blz. 208 Het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 209 Samenvatting voortschrijdend beleid
    4. Blz. 210 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 211 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 212 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 213 Analyse Beleidsindicatoren (BBV)
    8. Blz. 214 Beleidsindicatoren Bouw- en Woningtoezicht
    9. Blz. 215 Nieuw beleid vanaf 2024
    10. Blz. 216 Beleidskader programma
    11. Blz. 217 Wat willen we bereiken?
    12. Blz. 218 Wat gaan we daarvoor doen?
    13. Blz. 219 Prestatie-indicatoren
    14. Blz. 220 Wat mag het kosten?
    15. Blz. 221 Toelichting financiën
    16. Blz. 222 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 223 Wat zijn de risico’s?
  5. Blz. 224 Hoofdstuk 2.2: Paragrafen
   1. Blz. 225 2.2.1 Lokale heffingen
    1. Blz. 226 Inleiding
    2. Blz. 227 Beleid
    3. Blz. 228 Indexatie 2024 en meerjarig 2025-2027
    4. Blz. 229 Toerekening overhead aan afvalstoffen- en rioolheffing
    5. Blz. 230 Geraamde inkomsten
    6. Blz. 231 Belastingmaatregelen
    7. Blz. 232 Tariefontwikkeling (indicatief)
    8. Blz. 233 Tariefontwikkeling (indicatief) - vervolg
    9. Blz. 234 Hondenbelasting
    10. Blz. 235 Precariobelasting
    11. Blz. 236 Toeristenbelasting
    12. Blz. 237 Afvalstoffenheffing
    13. Blz. 238 Toelichting afvalstoffenheffing
    14. Blz. 239 Tarieven afvalstoffenheffing 2024
    15. Blz. 240 Rioolheffing
    16. Blz. 241 Toelichting rioolheffing
    17. Blz. 242 Tarieven rioolheffing 2024
    18. Blz. 243 Kwijtschelding
    19. Blz. 244 Nieuw beleid vanaf 1-1-2023
    20. Blz. 245 Leges en rechten
    21. Blz. 246 Toelichting leges en rechten
    22. Blz. 247 Wijziging voor 2024
    23. Blz. 248 Kostendekkendheid leges
    24. Blz. 249 Ontwikkeling woonlasten binnen Parkstad gemeenten
    25. Blz. 250 Toelichting Ontwikkeling woonlasten (vervolg)
   2. Blz. 251 2.2.2 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 252 Algemeen
     1. Blz. 253 Algemeen
    2. Blz. 254 Organisatie & Personeel
     1. Blz. 255 Samenvatting voortschrijdend beleid Organisatie & Personeel
     2. Blz. 256 Doelen
     3. Blz. 257 Wat gaan we daarvoor doen?
     4. Blz. 258 Prestatie indicatoren
     5. Blz. 259 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 260 Toelichting wat mag het kosten
    3. Blz. 261 Communicatie
     1. Blz. 262 Samenvatting voortschrijdend beleid Communicatie
     2. Blz. 263 Doelen
     3. Blz. 264 Wat gaan we daarvoor doen?
     4. Blz. 265 Prestatie indicatoren
     5. Blz. 266 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 267 Toelichting wat mag het kosten
    4. Blz. 268 Juridische Zaken (inclusief privacy)
     1. Blz. 269 Samenvatting voortschrijdend beleid Juridische Zaken
     2. Blz. 270 Doelen
     3. Blz. 271 Wat gaan we daarvoor doen?
     4. Blz. 272 Prestatie indicatoren
     5. Blz. 273 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 274 Toelichting wat mag het kosten
    5. Blz. 275 Ontwikkeling in de informatievoorziening
     1. Blz. 276 Samenvatting voortschrijdend beleid Ontwikkeling in de informatievoorziening
     2. Blz. 277 Doelen
     3. Blz. 278 Wat gaan we daarvoor doen?
     4. Blz. 279 Prestatie indicatoren
     5. Blz. 280 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 281 Toelichting wat mag het kosten
    6. Blz. 282 Wet Open Overheid (WOO)
     1. Blz. 283 Algemeen
     2. Blz. 284 Doelen
     3. Blz. 285 Wat gaan wij ervoor doen?
     4. Blz. 286 Prestatie indicatoren
    7. Blz. 287 Planning & Control
     1. Blz. 288 Samenvatting voortschrijdend beleid Planning & Control
     2. Blz. 289 Autonome ontwikkelingen
     3. Blz. 290 Doelen
     4. Blz. 291 Wat gaan we daarvoor doen?
     5. Blz. 292 Prestatie indicatoren
     6. Blz. 293 Wat mag het kosten?
     7. Blz. 294 Toelichting wat mag het kosten
    8. Blz. 295 Huisvesting & Services
     1. Blz. 296 Samenvatting voortschrijdend beleid Huisvesting & Services
     2. Blz. 297 Doelen
     3. Blz. 298 Wat gaan we daarvoor doen?
     4. Blz. 299 Prestatie indicatoren
     5. Blz. 300 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 301 Toelichting wat mag het kosten
   3. Blz. 302 2.2.3 Financiering
    1. Blz. 303 Algemeen
    2. Blz. 304 Risicobeheer
    3. Blz. 305 Renterisico op negatieve banksaldi
    4. Blz. 306 Renterisico op negatieve banksaldi (vervolg)
    5. Blz. 307 Renterisico op vaste schuld
    6. Blz. 308 Toelichting renterisico op vaste schuld
    7. Blz. 309 Kredietrisico's
    8. Blz. 310 Toelichting op kredietrisico's
    9. Blz. 311 Liquiditeitenrisico's en financieringsbehoefte
    10. Blz. 312 Koersrisico's
    11. Blz. 313 Toelichting koersrisico's
    12. Blz. 314 Debiteurenrisico's
    13. Blz. 315 Leningenportefeuille
    14. Blz. 316 Toelichting leningenportefeuille
    15. Blz. 317 Kasbeheer
    16. Blz. 318 Economische verwachtingen en rentevisie (1)
    17. Blz. 319 EMU-saldo
    18. Blz. 320 Geprognotiseerde balans
    19. Blz. 321 De schuldratio
    20. Blz. 322 De solvabiliteitsratio
    21. Blz. 323 De netto schuldquote (NSQ)
    22. Blz. 324 De netto schuldquote (NSQ) gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
    23. Blz. 325 De schuldevolutie
    24. Blz. 326 Grondexploitatie
    25. Blz. 327 Structurele exploitatieruimte
    26. Blz. 328 Gemeentelijke belastingcapaciteit
    27. Blz. 329 Algemeen beeld financiële indicatoren
   4. Blz. 330 2.2.4 Verbonden Partijen
    1. Blz. 331 Algemeen
    2. Blz. 332 Wat zijn verbonden partijen?
    3. Blz. 333 Waarom samenwerkingsverbanden
    4. Blz. 334 Tabel Ad1 Gemeenschappelijke regelingen
    5. Blz. 335 Tabel Ad 3.1. Venootschappen
    6. Blz. 336 Tabel Ad 3.2 Professioneel gesubsidieerde instellingen
    7. Blz. 337 Detailinformatie per verbonden partij
   5. Blz. 338 2.2.5 Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 339 Algemeen
    2. Blz. 340 Toelichting algemeen
    3. Blz. 341 Soort kapitaalgoed
    4. Blz. 342 Toelichting beleidskader per kapitaalgoed
    5. Blz. 343 Onderhoud wegen
    6. Blz. 344 Onderhoud groen
    7. Blz. 345 Riolering en waterhuishouding
    8. Blz. 346 Onderhoud elementenbeheer
    9. Blz. 347 Reiniging
    10. Blz. 348 Onderhoud gebouwen
   6. Blz. 349 2.2.6 Grondbeleid
    1. Blz. 350 Beleidskader
    2. Blz. 351 Verwerving en beheer
    3. Blz. 352 Planontwikkeling
    4. Blz. 353 Financieel kader
   7. Blz. 354 2.2.7 Weerstandvermogen en Risicobeheersing
    1. Blz. 355 Algemeen
    2. Blz. 356 Weerstandsbehoefte
    3. Blz. 357 Weerstandsbehoefte - vervolg
    4. Blz. 358 Weerstandscapaciteit
    5. Blz. 359 Weerstandscapaciteit - vervolg
    6. Blz. 360 Weerstandsratio
    7. Blz. 361 Weerstandsratio - vervolg
    8. Blz. 362 Weerstandsratio - vervolg 2
    9. Blz. 363 Verplichte BBV Kengetallen
    10. Blz. 364 Geprognotiseerde balans
    11. Blz. 365 Analyse financiële situatie
   8. Blz. 366 2.2.8 Omgevingswet
    1. Blz. 367 Algemeen
   9. Blz. 368 2.2.9 Duurzaamheid
    1. Blz. 369 Duurzaamheid
   10. Blz. 370 2.2.10 Rechtmatigheid
    1. Blz. 371 Inleiding
    2. Blz. 372 Nota Rechtmatigheid, vastgelegde verantwoordings- en rapportagegrens
    3. Blz. 373 Key2Control
    4. Blz. 374 Wat gaan we doen in 2024?
  6. Blz. 375 Hoofdstuk 3: Financieel
   1. Blz. 376 3.1 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 377 Algemeen
    2. Blz. 378 Tabel meerjarige ramingen van de baten en lasten 2025-2027
   2. Blz. 379 3.2 Uitgangspunten van de ramingen
    1. Blz. 380 Algemeen
    2. Blz. 381 Indexering lasten
    3. Blz. 382 Indexering verbonden partijen
    4. Blz. 383 Indexering salarislasten ambtelijke organisatie
    5. Blz. 384 Toelichting indexering salarislasten ambtelijke organisatie
    6. Blz. 385 Indexering professionele welzijnsinstellingen
    7. Blz. 386 Rente
    8. Blz. 387 Onvoorzien
    9. Blz. 388 Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing
   3. Blz. 389 3.3 Financiële positie
    1. Blz. 390 3.3.1 Financiële gevolgen bestaand beleid
     1. Blz. 391 Algemeen
    2. Blz. 392 3.3.2 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
     1. Blz. 393 3.3.2 Overzicht geraamde incidentele lasten en baten
     2. Blz. 394 Specificatie incidentele lasten en baten per programma 2024-2027
     3. Blz. 395 Specificatie incidentele baten per programma 2023-2026 (vervolg)
     4. Blz. 396 Specificatie structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2024-2027
     5. Blz. 397 Specificatie structurele meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025
     6. Blz. 398 Recapitulatie begrotingsevenwicht 2024
     7. Blz. 399 Financieel toezicht
     8. Blz. 400 Evenwicht in de begroting
     9. Blz. 401 Structureel begrotingsevenwicht
     10. Blz. 402 Reel begrotingsevenwicht
    3. Blz. 403 3.3.3 Investeringen
     1. Blz. 404 Algemeen
     2. Blz. 405 Toelichting algemeen
    4. Blz. 406 3.3.4 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 407 Algemeen
     2. Blz. 408 Toelichting algemeen
    5. Blz. 409 3.3.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     1. Blz. 410 Algemeen
    6. Blz. 411 3.3.6 Algemene baten en lasten
     1. Blz. 412 Algemeen
     2. Blz. 413 Tabel lasten 2021-2024
    7. Blz. 414 3.3.7 EMU-saldo
     1. Blz. 415 Algemeen
  7. Blz. 416 Bijlagen
   1. Blz. 417 0. Leeswijzer
    1. Blz. 418 Leeswijzer bij de begroting
   2. Blz. 419 1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten
    1. Blz. 420 Algemeen
   3. Blz. 421 2. Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 422 Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
    2. Blz. 423 Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
    3. Blz. 424 Taakveld 0.01 - Bestuur
    4. Blz. 425 Taakveld 0.10 - Mutaties reserves
    5. Blz. 426 Taakveld 0.20 - Burgerzaken
    6. Blz. 427 Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden
    7. Blz. 428 Taakveld 0.40 - Overhead
    8. Blz. 429 Taakveld 0.50 - Treasury
    9. Blz. 430 Taakveld 0.61 - OZB-woningen
    10. Blz. 431 Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen
    11. Blz. 432 Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting
    12. Blz. 433 Taakveld 0.64 Belastingen overig
    13. Blz. 434 Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
    14. Blz. 435 Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten
    15. Blz. 436 Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)
    16. Blz. 437 Programma 1 - Veiligheid omvat de volgende taakvelden:
    17. Blz. 438 Programma 1 - Veiligheid
    18. Blz. 439 Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer
    19. Blz. 440 Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid
    20. Blz. 441 Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden:
    21. Blz. 442 Programma 2 - Verkeer en Vervoer
    22. Blz. 443 Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer
    23. Blz. 444 Taakveld 2.20 - Parkeren
    24. Blz. 445 Taakveld 2.30 - Recreatieve havens
    25. Blz. 446 Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen
    26. Blz. 447 Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer
    27. Blz. 448 Programma 3 - Economie omvat de volgende taakvelden:
    28. Blz. 449 Programma 3 - Economie
    29. Blz. 450 Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling
    30. Blz. 451 Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
    31. Blz. 452 Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
    32. Blz. 453 Taakveld 3.40 - Economische promotie
    33. Blz. 454 Programma 4 - Onderwijs omvat de volgende taakvelden:
    34. Blz. 455 Programma 4 - Onderwijs
    35. Blz. 456 Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs
    36. Blz. 457 Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting
    37. Blz. 458 Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
    38. Blz. 459 Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie omvat de volgende taakvelden:
    39. Blz. 460 Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
    40. Blz. 461 Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering
    41. Blz. 462 Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties
    42. Blz. 463 Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
    43. Blz. 464 Taakveld 5.40 - Musea
    44. Blz. 465 Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed
    45. Blz. 466 Taakveld 5.60 - Media
    46. Blz. 467 Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    47. Blz. 468 Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:
    48. Blz. 469 Programma 6 - Sociaal Domein
    49. Blz. 470 Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie
    50. Blz. 471 Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
    51. Blz. 472 Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen
    52. Blz. 473 Taakveld 6.40 WSW en beschut werk
    53. Blz. 474 Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie
    54. Blz. 475 Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
    55. Blz. 476 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023)
    56. Blz. 477 Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO)
    57. Blz. 478 Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO)
    58. Blz. 479 Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)
    59. Blz. 480 Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
    60. Blz. 481 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
    61. Blz. 482 Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding
    62. Blz. 483 Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling
    63. Blz. 484 Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding
    64. Blz. 485 Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig
    65. Blz. 486 Taakveld 6.73a - Pleegzorg
    66. Blz. 487 Taakveld 6.73b - Gezinsgericht
    67. Blz. 488 Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig
    68. Blz. 489 Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
    69. Blz. 490 Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
    70. Blz. 491 Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing
    71. Blz. 492 Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)
    72. Blz. 493 Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO)
    73. Blz. 494 Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
    74. Blz. 495 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
    75. Blz. 496 Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming
    76. Blz. 497 Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering
    77. Blz. 498 Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:
    78. Blz. 499 Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
    79. Blz. 500 Taakveld 7.10 - Volksgezondheid
    80. Blz. 501 Taakveld 7.20 - Riolering
    81. Blz. 502 Taakveld 7.30 - Afval
    82. Blz. 503 Taakveld 7.40 - Milieubeheer
    83. Blz. 504 Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria
    84. Blz. 505 Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de volgende taakvelden:
    85. Blz. 506 Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
    86. Blz. 507 Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening
    87. Blz. 508 Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
    88. Blz. 509 Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen
   4. Blz. 510 3. Investeringsplannen 2024
    1. Blz. 511 I. Uitbreidingsinvesteringen 2024 (excl. riolen en ICT plan)
    2. Blz. 512 II. Vervangingsinvesteringen 2024 (excl. riolen en ICT plan)
    3. Blz. 513 III. Investeringen Riolen 2024
    4. Blz. 514 IV. Gedekte investeringen 2024 (duurzame MOP's en MIP's)
   5. Blz. 515 4. Reserves en voorzieningen 2024-2027
    1. Blz. 516 Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2024
    2. Blz. 517 Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2025-2027
    3. Blz. 518 Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen
   6. Blz. 519 5. Algemene uitkering 2024-2027
    1. Blz. 520 Bijlage 5 - Algemene uitkering
   7. Blz. 521 6. Toelichting verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen)
    1. Blz. 522 Onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen
    2. Blz. 523 1. Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht
    3. Blz. 524 1. Toelichting Anti-disciminatievoorziening
    4. Blz. 525 2. Bestuursovereenkomst informele zorg - Gemeente Heerlen
    5. Blz. 526 2. Toelichting Bestuursovereenkomst informele zorg - Gemeente Heerlen
    6. Blz. 527 3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond
    7. Blz. 528 3. Toelichting BsGW
    8. Blz. 529 4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen
    9. Blz. 530 4. Toelichting Bureau VSV
    10. Blz. 531 5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 - Centrumgemeente Heerlen
    11. Blz. 532 5. Toelichting Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 - Centrumgemeente Heerlen
    12. Blz. 533 6. GGD Zuid-Limburg - Geleen
    13. Blz. 534 6. Toelichting GGD Zuid-Limburg
    14. Blz. 535 7. Het Gegevenshuis - Landgraaf
    15. Blz. 536 7. Toelichting Het Gegevenshuis
    16. Blz. 537 8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht
    17. Blz. 538 8. Toelichting Inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg
    18. Blz. 539 9. ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf) - Brunssum
    19. Blz. 540 9. Toelichting ISD BOL
    20. Blz. 541 10. Kredietbank Limburg - Geleen
    21. Blz. 542 10. Toelichting Kredietbank Limburg
    22. Blz. 543 11. Omnibuzz - Sittard
    23. Blz. 544 11. Toelichting Omnibuzz
    24. Blz. 545 12. Parkstad IT (PIT) - Centrumgemeente Heerlen
    25. Blz. 546 12. Toelichting Parkstad IT
    26. Blz. 547 13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht
    27. Blz. 548 13. Toelichting RUD
    28. Blz. 549 14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen
    29. Blz. 550 14. Toelichting Reinigingsdiensten Rd4
    30. Blz. 551 15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen
    31. Blz. 552 15. Toelichting Stadsregio Parkstad Limburg
    32. Blz. 553 16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    33. Blz. 554 16. Toelichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    34. Blz. 555 17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen
    35. Blz. 556 17. Toelichting WOZL
    36. Blz. 557 18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen
    37. Blz. 558 18. Toelichting WSP
    38. Blz. 559 Onderdeel Stichtingen en Verenigingen
    39. Blz. 560 Onderdeel Coöperaties/Vennootschappen
    40. Blz. 561 1. Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag
    41. Blz. 562 1. Toelichting Bank Nederlandse Gemeenten
    42. Blz. 563 2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht
    43. Blz. 564 2. Toelichting Bodemzorg Limburg BV
    44. Blz. 565 3. Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch
    45. Blz. 566 3. Toelichting Enexis Holding NV
    46. Blz. 567 4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen
    47. Blz. 568 4. Toelichting IBA Parkstad BV
    48. Blz. 569 5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen
    49. Blz. 570 5. Toelichting Reinigingsdienst Rd4 N.V.
    50. Blz. 571 6. Special Purpose Vehicles - 's Hertogenbosch
    51. Blz. 572 6. Toelichting Special Purpose Vehicles
    52. Blz. 573 7. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht
    53. Blz. 574 7. Toelichting WML
    54. Blz. 575 7. Toelichting financiële risico's WML
    55. Blz. 576 8. Woonwijzerwinkel B.V. - Kerkrade
    56. Blz. 577 8. Toelichting Woonwijzerwinkel BV
    57. Blz. 578 9. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf
    58. Blz. 579 9. Toelichting Sportbedrijf Landgraaf BV
   8. Blz. 580 7. Onderzoeken 213A
    1. Blz. 581 Algemeen
   9. Blz. 582 8. Lijst van afkortingen
    1. Blz. 583 Lijst van afkortingen
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap