2.1.7 Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu

Structuurgegevens

Terug naar navigatie - Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):
F. Janssen, A. Schiffelers, B. Smeets en R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:
J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG), C. Goffin (MO), T. Hanssen (BOR) en C. Blezer (TenH)

Samenvatting voortschrijdend beleid

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor (kern)taken op het gebied van volksgezondheid en milieu. Taken die nauw met elkaar samenhangen en grotendeels via een gemeenschappelijke regeling (GGD ZL,  RUD-ZL en RD4) worden uitgevoerd. Daarnaast ook door flankerende professionele instellingen zoals Welsun en The Movefactory (TMF). Investeringen en het beheer van de riolen en activiteiten in het kader van duurzaamheid en klimaatadaptatie vallen eveneens onder dit programma. 

Volksgezondheid
Het regionale gezondheidsbeleid “Zuid Springt Eruit”, op weg naar een Trendbreuk, is en blijft de basis voor het terugdringen van de gezondheidsachterstanden de komende jaren. Inzet: de gezondheidsachterstand in 2030 op het Nederlands gemiddelde brengen. Vanuit Parkstad met de inzet van de Regiodeal en lokaal vanuit het Preventieakkoord.

Kansrijke Start
In de eerste 1.000 dagen van iemands leven kan de grootste gezondheidswinst worden behaald.  De interventies Nu Niet Zwanger, Voorzorg en Stevig Ouderschap zijn structureel geborgd. Extra aandacht vanuit het Preventieakkoord aan een Rookvrije Start. Vanuit het knooppunt Kansrijke Start worden het medische en het sociale domein met elkaar verbonden. Centering Zwangerschap wordt naar verwachting in 2024 door de rijksoverheid bekostigd. 

Trendbreuk
Interventies in het kader van het terugdringen van gezondheidsachterstanden in een periode van 10 jaar, maken onderdeel uit van de activiteiten en de bekostiging van de GGD ZL. Daarnaast de inzet van middelen uit het Preventieakkoord om lokaal de aanpak te versnellen. 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG-) aanpak
De JOGG-aanpak is geïntegreerd in de aanpak Trendbreuk, via de Trendbreuk-regisseur (voorheen JOGG-regisseur). Inzet daarbij op een gezonde(re) leefstijl voor kinderen, ouders en omgeving. Niet alleen via onderwijs, maar ook aansluitend bij evenementen en activiteiten van Landgraaf Verbindt, Met Elkaar Landgraaf en JENS.  

Ongediertebestrijding
Door omvorming van perken waarin ratten nestelden en door de aanwezigheid van oliehoudende vruchten van bomen naar gras, is de overlast gestabiliseerd. De eikenprocessierups is niet meer te beteugelen en de overlast zal steeds verder toenemen. We zien echter dat de preventieve bestrijding met biologische middelen, het ophangen van mezenkasten en biodiversiteit van kruiden waarin de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups goed gedijen goed heeft gewerkt. De overlast is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Er wordt blijvend geïnvesteerd in opleidingen van het personeel om plaagdieroverlast zo vroeg mogelijk te ontdekken en de juiste weringsmaatregelen te nemen.

Riolering

Bodem en water sturend
Wij geven uitvoering aan de kamerbrief van het ministerie van I&W van 22 november 2022 waarmee het kabinet het bodem- en watersysteem sturend maakt bij ruimtelijke keuzes. Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening/toebedeling van functies, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grilliger klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water. De water- en bodemopgaven staan niet op zichzelf. Ze hangen samen met elkaar, maar ook met andere opgaven in de leefomgeving. Zo kunnen doelen voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en bodem niet los gezien worden van verstedelijking, woningbouw, landbouw, natuur en energievoorziening. 

In veel projecten wordt al gewerkt aan het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte, worden groene voortuinen actief gestimuleerd, nemen we maatregelen om de biodiversiteit te stimuleren, maar een integrale aanpak/visie met alle andere opgaven in de fysieke leefomgeving ontbreekt vooralsnog. Onze Omgevingsvisie, die begin 2025 wordt vastgesteld, zal het kader bevatten voor die integrale aanpak/visie.

Integraal Stedelijk Waterprogramma
Onze lokale en regionale beleidsvisie ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater is verankerd in het Integraal Waterplan (IWP) en het in 2023 vastgestelde Watertakenplan (WTP). De belangrijkste speerpunten zijn om een klimaatbestendige regio te worden met gezond, schoon en voldoende water. Samenwerking en waterbewustzijn bij iedereen zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. 

Watertakenplan voor wettelijke zorgplichten
Het Watertakenplan beschrijft het beleid (en de verwachte gevolgen daarvan) voor de invulling van onze drie wettelijke zorgplichten en het beheer en onderhoud van de riolering en alle aanverwante voorzieningen. De zorgplichten zijn: inzamelen en transporteren van afvalwater, het verwerken van afvloeiend hemelwater en het beperken van nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Naast de rioleringstaak staat in het watertakenplan dus nadrukkelijk ook het beleid beschreven hoe om te gaan met water in de openbare ruimte, hoe deze te beheren en de verbinding te leggen tussen riolering, waterberging, stedelijk oppervlaktewater, ruimtelijke omgeving en klimaatverandering. 

Klimaatbestendig Landgraaf
In het Watertakenplan laten we zien dat we vooruitkijken en verder bouwen aan een robuust en flexibel systeem door een integrale aanpak. We bewegen mee met de trends en ontwikkelingen binnen de watertaken en samen met de andere disciplines binnen de openbare ruimte, onze waterpartners en de omgeving (bewoners)  zorgen we voor een klimaatbestendige leefomgeving.  Op die manier geven we invulling aan de opgave die door het Rijk is opgesteld om Nederland voor 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten als bescherming tegen de effecten van klimaatveranderingen.

Waterbewustzijn
We laten inwoners en bedrijven weten wat we als waterpartners doen om de omgeving water robuust te maken en wat we bijdragen aan klimaatbestendigheid. Ook laten we ze weten welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. 

Kwaliteitsborging (beheer)data
In deze planperiode willen we onze beheerdata verder compleet maken en de kwaliteit ervan verhogen. Ons inzicht in het aangesloten verhard oppervlak moet actueel zijn en blijven. Op basis van ons Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen: Basis Rioleringsplan) willen wij in staat zijn om knelpunten voor te zijn, zodat we op tijd maatregelen kunnen nemen en nieuwe ontwikkelingen kunnen bijsturen.

Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater
Regionaal hebben we afgesproken om stapsgewijs te werken bij de aanpak van waterkwaliteitsproblemen. Ook hebben we afgesproken om probleemstoffen aan te pakken om ons (toekomstig) drinkwater te beschermen. 

Samenwerken in de waterketen
Als regio en als gemeente willen we op planmatige en doelmatige wijze invulling blijven geven aan onze zorgplichten. Deze werkwijze dient te leiden tot minder (meer)kosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling met waterpartners.

We continueren daarom de huidige samenwerking en blijven onze kennis en vaardigheden gericht verder ontwikkelen en delen zodat we onze watertaken professioneel blijven uitvoeren. 

Milieubeheer

Omgevingswet
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt dit beleidsveld flink geherstructureerd. Binnen de thema’s 'Bodem' en Geluid' vindt beleidsvernieuwing plaats. Ook binnen ogenschijnlijk beleidsarme thema’s als 'Externe Veiligheid worden eerder landelijk ingezette veranderingen doorgevoerd. Binnen thema’s als 'Luchtkwaliteit' zijn eerder al veranderingen geïntroduceerd (zoals t.a.v. Stikstof etc.) deze werken uiteraard naar de toekomst door. De Omgevingswet vraagt t.a.v. de milieuthema’s om een integrale aanpak bij het behalen van de maatschappelijke doelen van de wet.

Bescherming en sanering van de kwaliteit van de bodem
Door middel van de uitvoering van onze reguliere bodemtaken werken wij voortdurend aan het duurzame beheer en de toegankelijkheid van de (kwaliteit van de) bodem. Bodemsaneringstaken die met het van kracht worden van de Omgevingswet onder het bevoegde gezag van de gemeente komen te vallen, moeten als basistaak door de RUDZL worden uitgevoerd. Ook andere bodemthema’s zoals de na-ijlende effecten van de voormalige kolenwinning, de omgang met ontplofbare oorlogsresten en vitale bodem vragen om steeds meer aandacht.

Bescherming en sanering van de kwaliteit van de atmosfeer
Luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door de mens ontstaat bij diverse bronnen: verkeer, bedrijven en burgers. Met behulp van diverse instrumenten, waaronder toetsing nieuwe ruimtelijke plannen, vergunningen en toezicht en handhaving, zorgen we ervoor dat de uitstoot van verontreinigende stoffen voldoet aan de wettelijke eisen of normen.

Beheersing van geluidhinder
Binnen dit taakveld werken we aan de beheersing van geluidhinder, door middel van het voorkomen dan wel door saneren. Geluidhinder wordt veroorzaakt door de mens en ontstaat bij diverse bronnen: verkeer, bedrijven en burgers. Met behulp van diverse instrumenten waaronder het 'Actieplan Geluid', toetsing nieuwe ruimtelijke plannen, vergunningen en toezicht en handhaving, zorgen we ervoor dat de geluidhinder voldoet aan de wettelijke eisen of normen.

Externe Veiligheid/Omgevingsveiligheid
Onder de Omgevingswet is de belangrijkste verandering voor externe veiligheid het werken met aandachtsgebieden. Risico’s kunnen ontstaan bij diverse bronnen: Verkeer, bedrijven en burgers. Met behulp van diverse instrumenten waaronder toetsing nieuwe ruimtelijke plannen, vergunningen en toezicht en handhaving, zorgen we ervoor dat de Omgevingsveiligheid voldoet aan de wettelijke eisen of normen.

Energietransitie
Omdat duurzaamheid zo’n veelomvattend thema is en bovendien raakvlakken heeft met meerdere programma’s, bevat deze begroting een aparte paragraaf (2.2.9) over het thema Duurzaamheid. Daar wordt op deze plaats kortheidshalve naar verwezen.

In de paragraaf verdiepen wij op het thema Klimaatverandering en schetsen nog een keer een beeld welke afspraken er mondiaal zijn gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Ook gaan we in op de regionale samenwerking en zoomen we in op ambities en speerpunten in de regio en binnen Landgraaf.

College en raad worden bij de uitvoering van onze taken op het gebied van duurzaamheid gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Adviesraad Duurzaam Landgraaf. 

Begraafplaatsen en crematoria
De gemeente beheert en onderhoudt 3 openbare begraafplaatsen (Kleikoeleweg, Vogelzankweg en Kempkensweg) en heft leges in de vorm van grafrechten. Op grond van de wet op de lijkbezorging kunnen uitvaarten van gemeentewege plaatsvinden. 

Ongediertebestrijding
Integrated Pest Management (IPM), letterlijk vertaald ‘geïntegreerd dierplaagbeheer’, is de term voor een plaagdierbeheerconcept.  Binnen dit concept is, in tegenstelling tot de traditionele bestrijding, het begrijpen van het gehele ecosysteem waarbinnen de betreffende plaagdieren aanwezig zijn van groot belang. Sinds enige jaren gebruiken we IPM ook als term in de dierplaagbeheersing van dieren die in de omgeving van de mens (bijvoorbeeld in woningen, kantoren, bedrijven, tuinen of de openbare ruimte) voorkomen. We zijn o.a. actief om de biodiversiteit dermate aan te passen dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups toenemen. Daarnaast wordt blijvend geïnvesteerd in opleidingen om plaagdieroverlast zo vroeg mogelijk te ontdekken en de juiste weringsmaatregelen te nemen.

Toezicht en handhaving
In het kader van duurzaamheid is de afdeling Toezicht en Handhaving volledig voorzien van elektrische voertuigen. Door de implementatie van nieuwe digitale systemen, die de afgelopen jaren zijn aangeschaft, is werken op afstand (vanuit de auto) eenvoudiger en efficiënter geworden. Meldingen kunnen hierdoor sneller worden opgepakt en een snellere en zorgvuldigere terugkoppeling komt bij de melder terecht.

Het aantal meldingen/klachten is de afgelopen jaren ieder jaar gestegen. Een aantal jaar geleden is sterk ingezet op het vereenvoudigen van het meldingensysteem. Voor burgers is het doorgeven van een melding hierdoor eenvoudiger geworden. Het aantal stijgende meldingen in de jaren voor Corona, kunnen hieraan gelinkt worden.

In 2020 is Corona gekomen. Mensen waren meer thuis. Hierdoor waren zij meer betrokken in hun eigen leefomgeving, echter met als gevolg, grotere sociale controle waardoor zaken sneller de aandacht kregen. Dit resulteerde weer in meer meldingen over de openbare orde. 

Na Corona is het aantal meldingen blijven stijgen. De aanleiding van deze stijging is niet helemaal met zekerheid vast te stellen. Verklaringen kunnen zijn doordat mensen meer thuis zijn blijven werken of de verdraagzaamheid van de mensen is veranderd. Maar een exacte verklaring van de stijgende meldingen de afgelopen jaar weten we niet met zekerheid aan te geven. 

De meeste meldingen hebben vooral te maken met het illegaal storten van afval, jeugdoverlast, vuurwerkoverlast en verkeersoverlast. Vooral meldingen over jeugdoverlast zijn de afgelopen jaren flink gestegen. In verband met de toenemende jeugdoverlast worden de Boa’s speciaal opgeleid om de jeugdoverlast op een goede manier op te pakken.

Door de hoeveelheid meldingen en de beschikbare capaciteit zijn bepaalde categorieën geprioriteerd. Vooral veiligheid en gezondheid hebben een hoge prioriteit. Jeugdoverlast geeft bijvoorbeeld een bepaalde onveiligheid in de leefomgeving. Dit kan gepaard gaan met vernielingen en intimidatie. Daarom krijgen deze meldingen extra aandacht.   

Alle meldingen worden opgepakt en teruggekoppeld naar de melder. Door prioriteringen kan het echter gebeuren dat bepaalde meldingen iets later afgehandeld worden. De afhandeling gebeurt telefonisch of per mail. Dit is mede afhankelijk waarop een melding is binnengekomen. Door de toegankelijkheid te verbeteren en de mogelijkheden te geven anonieme meldingen te doen in het meldingensysteem is het aantal anonieme melding de afgelopen jaren toegenomen. Helaas kunnen niet alle anonieme meldingen in behandeling worden genomen. Door het ontbreken van een melder kan er niet geverifieerd worden als meldingen niet voldoende informatie bevatten om een melding op te pakken, bijv. het ontbreken van een duidelijke locatie. Bij deze anonieme meldingen kan dan ook geen terugkoppeling plaatsvinden. 

Het aantal stijgende meldingen over de openbare orde vergt voor de toezicht en handhaving meer aandacht. Het toezicht op en de handhaving van de openbare orde krijgt alle aandacht door inzet van bouw- en milieutoezicht en de inzet van de Boa's. In 2022 is de afdeling Toezicht en Handhaving uitgebreid met 2 extra Boa’s. Als de analyse wordt aangehouden, is de verwachting dat ook dit begrotingsjaar het aantal meldingen zal blijven stijgen. De wijze waarop toezicht en handhaving zal worden ingezet, wordt vastgelegd in het VTH-beleid 2024-2027 en het daarbij behorende jaarlijkse VTH-uitvoeringsprogramma. In 2023 heeft een enquête plaatsgevonden voor alle burgers van Landgraaf. Burgers konden aangeven waar vooral hun aandachtspunten liggen bij de inzet van toezicht en handhaving; dat is vooral in de openbare ruimte, maar ook voor illegale bouw, veiligheidsaspecten en milieu feiten. De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen bij het bepalen van prioriteringen in het VTH-beleid 2024-2027. 

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse
Kengetal historische ontwikkeling Bron 2019 2020 2021 2022
Aantal locaties met verzamelcontainers Rd4 36 36 36 36
Aantal meldingen/klachten T&H Reppido 1.927 2.316 2.627 3.101

Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Stijging meldingen/klachten T&H
Deze stijging van de meldingen heeft voornamelijk betrekking op grote stijging van meldingen bij afvaldumpingen (totaal 210 in 2021 en 328 in 2022) en de stijging van meldingen bij verkeersoverlast (totaal 580 in 2021 en 672 in 2022).

Beleidsindicatoren (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren (BBV)
Beleidsindicatoren (BBV) - info: waarstaatjegemeente.nl Bron 2019 2020 2021 2022
Omvang huishoudelijk afval in kg/inwoner * CBS 121 131 135 *
% Hernieuwbare electriciteit * RWS 6,74% 6,90% 8,30% *
* De informatie m.b.t. het jaar 2022 was bij van het opmaken van de begroting (nog) niet voorhanden.

Nieuw beleid vanaf 2024

Terug naar navigatie - Nieuw beleid vanaf 2024

IZA-GALA
Eind 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de SPUK regeling vastgesteld. De gemeente heeft een actieve rol in GALA. Hierin zijn 15 separate projectsubsidieregelingen bij elkaar gevoegd. De gemeente heeft alle 15 regelingen aangevraagd. Met het GALA wordt uitvoering gegeven aan de afspraak in het IZA dat zorgverzekeraars en gemeenten uiterlijk 1 januari 2025 niet-vrijblijvende regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt over gezondheidsbevordering. Dit past naadloos in het samenwerkingsverband Trendbreuk Zuid Limburg (ZL). Binnen de regio ZL borduren we voort op de ingezette weg van Trendbreuk en combineren dit met IZA-GALA. Tevens wordt ingezet op domein overstijgende samenwerking, mede ingegeven door de landelijk ingezette transities: Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WoZo), een toekomstbestendige WMO en de hervormingsagenda Jeugd.  Onderstaand genoemde onderwerpen vallen binnen de scope van GALA en worden vanaf 2024 integraal benaderd. 

Uitvoeringsprogramma watertaken 2024 e.v.
Het Watertakenplan wordt nog vertaald naar een uitvoeringsprogramma; dit is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet gereed.  Het uitvoeringsprogramma bevat cyclische onderhoudsmaatregelen, maar ook eenmalige maatregelen, zoals waterbeleids- en onderzoeksprojecten en vervangings- en verbetermaatregelen. Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma door het college zal uw raad hiervan in kennis worden gesteld.

Waterprojecten 2024
Het riool in de Margrietstraat wordt vervangen en het hemelwater wordt apart opgevangen en verwerkt. Bij de reconstructie van de Hoogstraat en de Hoofdstraat wordt het hemelwater van het riool afgekoppeld en ter plaatse verwerkt en zorgen we voor een groene aankleding van de openbare ruimte.

Om wateroverlast bij extreme neerslag zoveel mogelijk te voorkomen zal er een ondergrondse berging worden gerealiseerd in de Heistraat/Boskriek en in de Broekhuizenstraat een afvoervoorziening om het hemelwater te kunnen afvoeren naar de Worm.  

Hemelwaterverordening
In 2023 is een hemelwaterverordening vastgesteld. Met deze verordening worden bergingsvoorzieningen op eigen terrein afgedwongen waarmee we voorkomen dat nieuwe wateroverlastlocaties ontstaan of bestaande knelpunten groter worden als gevolg van (her-)ontwikkelingen of nieuwbouwprojecten. 

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma
Omschrijving Kader Actualiteit
Grondstoffenplan 2020
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET 1.0 en 2.0) 2015
Watertakenplan 2023
Integraal Waterplan (Regio Parkstad Limburg) 2019
Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES ZL) 2021
Transitievisie warmte 2.0 2023
Circulaire Economie Strategie Parkstad 2023
Nota Gezondheidsbeleid 2020-2023 2020
Actieplan geluid 2018
Preventieplan Jeugd- en Alcohol 2021
Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid (basistaken) Regio Zuid-Limburg 2022
Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid 2020-2024 * 2020
VTH-uitvoeringsprogramma 2023
Bodembeheernota 2020
IPM (integrated pest management) 2023
* In 2024 wordt dit beleid geactualiseerd.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Doelen
7.1 De levensverwachting in Landgraaf te brengen naar het Nederlands gemiddelde in de periode 2016-2030 door zichtbaar in te lopen op de bestaande achterstanden in de levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid
7.2 Verdere afname van de hoeveelheid fijn en grof huishoudelijk restafval en toename van het afvalscheidingspercentage
7.3 Betere naleving van milieuwet- en regelgeving
7.4 Landgraaf is in 2050 een energie-neutrale gemeente, aardgasvrij en circulair
7.5 Landgraaf is in 2050 bestand tegen de effecten van klimaatverandering
7.6 Het zo veel als mogelijk beperken van het risico op wateroverlast en het scheiden van schoon en afvalwater

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
7.1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid.
7.1.2 Uitvoeren JOGG (jongeren op gezond gewicht) en projectplannen Gezond In De Stad (GIDS).
7.1.3 Uitvoeren Preventieakkoord en preventieplan Jeugd- en Alcohol.
7.2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding.
7.3.1 Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving.
7.3.2 Uitvoeren van integraal toezicht en handhaving bij particulieren, bedrijven en openbare ruimte.
7.4.1 Uitvoeren RES ZL, inclusief regionale structuur warmte.
7.4.2 Uitvoeren PALET.
7.4.3 Uitvoeren Transitievisie Warmte 2.0
7.4.4 Uitvoeren Circulaire Economie Strategie Parkstad.
7.4.5 Grensoverstijgende Samenwerking Energie en Warmte
7.5.1 Kennisontwikkeling en zorgen voor bewustwording op het gebied van klimaatadaptatie.
7.6.1 Uitvoeren Watertakenplan.
7.6.2 Beheer en onderhoud watersystemen.
7.6.3 Uitvoeren van bodemtaken en taken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
7.1.1.1 Uitvoeren gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit 2030
7.3.2.1 Aantal integrale controles conform VTH-uitvoeringsprogramma 120
7.4.1.1 Uitwerken van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma PALET-RES 2024 2024
7.4.1.2 Uitvoeren isolatie- en verduurzamingsprogramma 2023-2026 2024
7.4.1.3 Start uitwerken twee buurtuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte 2024
7.4.1.4 Start uitvoeren Energie en- Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb 2024
7.4.1.5 Ontwikkelen stimuleringsaanpak zonnepanelen op grote daken 2024
7.4.1.6 Stimuleren oprichten lokale energiecorporatie 2024
7.4.1.7 Op basis van een landschappelijke verdieping de kansrijke gebieden voor grootschalig zon-op-land vaststellen 2024
7.4.1.8 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats Strijthagen 2024
7.4.1.9 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats zwembad In de Bende 2024
7.4.1.10 Oprichten regionaal energiebedrijf 2024
7.4.1.11 Regionale structuur warmte: oplevering onderzoek regionaal warmtenetwerk 2024
7.4.1.12 Grensoverstijgende samenwerken onderzoek levering warmte en stroom 2024
7.4.1.13 Invulling geven aan de CE-strategie en het uitvoeringsprogramma middels concrete acties 2024
7.5.2.1 Beoordelen van alle ruimtelijke ingrepen op klimaatbestendigheid 100%
7.5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen 2024
7.6.1.1 Nazorg project Dormig, fase 4 (Reconstructie Op de Heugden) 2024
7.6.1.2 Klimaatadaptief inrichten Eikske in het kader van DHZ
a. Uitvoering: Groenzone, incl. Parkstadroute 2024
b. Nazorg: Oude Mijnbuurt 2024
7.6.1.3 Voorbereiden nieuwe projecten op grond van vastgesteld Watertakenplan 2024
7.6.1.4 Uitvoeren bergingsvoorziening Heistraat 2024
7.6.2.1 Uitvoeren rioolreconstructie Margrietstraat 2024
7.6.2.2 Nazorg rioolreconstructie Honigmannstraat 2024
7.6.2.3 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool 2024
7.6.2.4 Nazorg reconstructie Monnetstraat 2024
7.6.2.5 Nazorg cluster Karel Doormanstraat en Generaal Hodgesstraat 2024
7.6.2.6 Nazorg reconstructie Hereweg (parallelriool) 2024
7.7.1.1 Vastellen Actieplan Geluid 2024

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiën programma 7

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 10.316 11.701 11.409 11.621 11.724 11.822
- Directe salarislasten 1.060 1.267 1.273 1.334 1.372 1.411
- Overige directe lasten 8.385 9.307 8.824 9.086 9.129 9.133
- Kapitaallasten 1.011 1.253 1.342 1.437 1.533 1.627
Totaal lasten bestaand beleid 10.456 11.827 11.439 11.857 12.033 12.171
Saldo bestaand beleid -140 -126 -30 -236 -309 -349
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 1 2
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 1 2
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -1 -2
SALDO taakveld -140 -126 -30 -236 -310 -351
Investeringen 6.472

In bijlage 2 van de programmabegroting worden de lasten en baten per taakveld weergegeven.

De volgende investeringen maken deel uit van dit programma (tussen haakjes bedragen inclusief BTW):
De investeringsuitgaven in 2024 van € 5.348.595 (€ 6.471.800) totaal, betreft de volgende investeringen:

Investeringen  in riolen € 5.348.595 (€ 6.471.800)
Taakveld 720 Riolen € 5.348.595 (€ 6.471.800)

Bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Verbonden Partijen
(cijfers x € 1000)
Naam organisatie 2023 2024 2025 2026 2027
GR BsGW 410 423 423 436 448
GR GGD ZL (basispakket) 591 588 607 626 646
GR GGD ZL (jeugdgezondheidzorg) 1.160 1.244 1.307 1.370 1.420
GR Rd4 3.502 3.980 4.150 4.221 4.295
GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD ZL) 272 283 291 298 298
Totaal 5.936 6.517 6.779 6.951 7.107

Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

GR BsGW 
De bijdrage aan de GR BsGW betreft de perceptiekosten voor de uitvoering van de afvalstoffen- en rioolheffingen. De bijdrage aan de GR BsGW voor uitvoering van de gemeentelijke belastingen is verantwoord op programma 0 (bestuur en ondersteuning). De begroting van BsGW is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 35.

GGD Zuid-Limburg inzake basispakket 
De bijdrage aan de GR GGD ZL draagt naast het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij aan het inlopen van de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg en de uitvoering van de wettelijk verplichte taken voor de gezondheidsbescherming.

GGD Zuid-Limburg inzake jeugdgezondheidzorg
Vanaf 2020 worden de taken inzake jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door de GGD Zuid-Limburg. De totale begroting v.d. GGD is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 23.

GR Rd4
De bijdragen aan de GR Rd4 betreffen de diensten voor het basispakket (afvalinzameling en -verwerking) draagt bij aan het realiseren van de doelstelling tot “afname van de hoeveelheid restafval en toename van het afvalscheidingspercentage”. Zie ook programma 2 (pluspakket – met alle overige diensten, waaronder straatreiniging en gladheidbestrijding). De totale begroting van de GR Rd4 is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 32. 

GR RUD
De bijdragen aan de GR RUD betreffen de door de gemeente aan de GR overgedragen handhavingstaken, die moeten bijdragen tot betere naleving van wet- en regelgeving. De begroting van de GR RUD is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 26.

Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
(cijfers x € 1000)
Naam organisatie 2023 2024 2025 2026 2027
Gemeente Beekdaelen (samenw.overeenk. waterketen) *
Gemeente Heerlen (samenw.overeenk.MMR) * 40 65 65 65 65
Stichting The Movefactory 46 49 51 53 54
Totaal 86 114 116 118 119
* Bedragen voor deze organisaties zijn gebundeld in één bedrag weergegeven

Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Gemeente Beekdaelen (samenwerkingsovereenkomst waterketen) en Gemeente Heerlen (samenwerkingsovereenkomst MMR)
Dit betreft de bijdrage van de gemeente Landgraaf in de voortzetting van de regionale samenwerking die nu is uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst Meten, Monitoren en Rekenen (MMR) waterketen regio Parkstad 2020-2024. Sinds 2013 wordt vanuit een samenwerkingsovereenkomst in de regio Parkstad samengewerkt aan de uitvoering van het Bestuursakkoord Water. Hierin is de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen voor wat betreft een doelmatiger waterbeheer vastgelegd. In het bijzonder het onderwerp "Doelmatig beheer van de Waterketen" vormt het fundament voor de samenwerking van regio's waarvan de regio Parkstad er een vormt. Voor wat betreft de afvalwaterketen kent het Bestuursakkoord Water 3 doelen:
1. Realiseren van kostenbesparingen in de afvalwaterketen;
2. Vergroten van de kwaliteit van de uitvoering, dienstverlening en het innovatievermogen;
3. Verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.

In de regio Parkstad is de afgelopen drie jaar samengewerkt op het thema Meten-Monitoren en Rekenen in twee Pilots. De gemeente Landgraaf, Kerkrade, Beekdaelen (Nuth) en Voerendaal hebben de samenwerking opgezocht met de gemeente Heerlen (1e pilot). De gemeenten Beekdaelen (Schinnen en Onderbanken), Simpelveld, Brunssum en het Waterschap Limburg (WL) hebben de samenwerking opgezocht met het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) (2e pilot).

Deze 1e pilot (onder aanvoering van de gemeente Heerlen) heeft zich gericht op het rekenen, terwijl de 2e pilot (onder aanvoering van het WBL) zich heeft gericht op het Meten en Monitoren. Dit vanuit de behoefte van de deelnemende partijen. De gemeente Heerlen heeft de mogelijkheden en de expertise om watersystemen (riolering, buffers) door te rekenen. Het WBL heeft veel kennis van zaken en ervaring betreffende het Meten en Monitoren. Gedurende het driejarige proces is gebleken dat de expertise en mogelijkheden van beide partijen elkaar uitstekend aanvullen en invulling kunnen geven aan alle drie de aspecten. Zodoende ligt het voor de hand om een en ander te bundelen tot een samenwerking op het gebied van Meten, Monitoren én Rekenen. Met de beide samenwerkingsovereenkomsten wordt de samenwerking bestendigd.

Stichting The MoveFactory
De stichting The MoveFactory wordt gesubsidieerd voor het werkgeverschap van de combinatie-functionarissen sport- en bewegen en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma sport- en bewegen. De subsidie wordt ingezet vanuit de programma’s sport, cultuur en recreatie – sociaal domein en volksgezondheid. Zie ook programma's 5 en 6. De stijging t.o.v. 2023 betreft indexatie. 

Wat zijn de risico’s?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico’s?
(cijfers x € 1000)
Risico Majeure risico omschrijving Weerstandsbehoefte
2024 2025 2026 2027
R05B Risico GGD (basispakket) en JGZ -150 -150 -150 -150
Totaal Weerstandbehoefte Programma -150 -150 -150 -150

Toelichting risico’s

Terug naar navigatie - Toelichting risico’s

R05B
Zie risico 5A (programma 6) voor wat betreft de relatie met begroting GGD. Het totaal (Kans * Impact/Hoog) van de risico's worden geschat op € 2.360 duizend voor het programma GGD en JGZ. Naar rato verdeelsleutel is het aandeel voor Landgraaf 6,35%. In de programmabegroting 2024, programma 7, nemen we derhalve een risico op voor € 149.860. Voor het programma Veilig Thuis wordt het totaal geschat op € 1.125 duizend. Omdat de GGD zelf met kanspercentages gewerkt heeft in haar eigen begroting 2024 nemen we het volledige Landgraafse deel van het risicobedrag op in onze begroting 2024.