2.1.4 Programma 4 - Onderwijs

Samenvatting voortschrijdend beleid

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid

Landelijk is een Nationaal Programma Onderwijs opgesteld om de door Covid-maatregelen opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken. Samen met onderwijspartners is een plan met interventies opgesteld en het gemeentelijk aandeel wordt bekostigd vanuit de specifieke uitkering die hiervoor beschikbaar is gesteld. 

Parkstad-gemeenten zijn voorloper op het gebied van de Rijke Schooldag. Hiervoor is subsidie toegekend om regionaal te kunnen werken aan de uitbreiding van het aantal Gezonde Basisscholen van de Toekomst, het verrijken van een tussenschools activiteitenaanbod met lokale partners/verenigingen en het opzetten van een buitenschools activiteitenaanbod dat is gericht op brede talentontwikkeling. Dit vindt naast lokale initiatieven zoals uitbreiding aantal Gezonde Basisscholen van de Toekomst en deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie. Aanvullend daarop in iedere wijk een naschools activiteitenaanbod voor kinderen/ jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs dat gericht is op brede talentontwikkeling.

Openbaar basisonderwijs
Alle Landgraafse basisscholen vallen onder het bestuur van onderwijsstichting Movare. Ook de openbare basisscholen Harlekijn, Speurneus en Wereldwijs. De drie openbare basisscholen voldoen volgens de Onderwijsinspectie aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op dat moment geldend zijn.

Onderwijshuisvesting
Kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs en bijbehorende huisvesting is van betekenis voor de huidige en de toekomstige inwoners van Landgraaf. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de onderwijsvoorzieningen in de gemeente niet alleen behouden worden, maar ook toekomstbestendig zijn. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is daartoe vastgesteld en voorziet in een toekomstbestendige aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met multifunctioneel gebruik van ruimtes. De nieuwbouw van het Eijkhagencollege verloopt voorspoedig. Met ingang van het schooljaar 2025 - 2026 het nieuwe Eijkhagencollege in gebruik genomen. 

Basisschool De Schatgraver heeft samen met het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteronderwijs in 2015 een nieuw onderwijsgebouw gekregen aan de Pastoor Schattenstraat. 
Vanwege het ontstane ruimtetekort is in 2017 voor vier klaslokalen en een nevenruimte tijdelijk intrek genomen in het voormalige schoolgebouw aan de Graaf Johan Frederikstraat. Het feit dat de school thans in twee gebouwen is gehuisvest, staat de optimale vormgeving en samenwerking voor een Brede School en het project Gezonde basisschool van de Toekomst in de weg. Er is dus een structurele oplossing voor de huisvesting noodzakelijk. 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt via werkgroepen uitgevoerd. Er is sprake van versterkte samenwerking, die de integrale aanpak concreet maakt en zorgvragen worden preventief met ketenpartners opgepakt. 

Op het gebied van leerlingenzorg, afstemming en doorgaande lijn is het “Knooppunt” de werkwijze. Dit is een voorziening in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en in de voorscholen (kinder- en peuteropvang). 

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt scholen de kans om hun aanbod te versterken en zo de negatieve gevolgen van de Covid-19 maatregelen te beperken. 

JENS verbindt hun expertise aan de scholen in het primair onderwijs door een team dat fysiek op school aanwezig is. Daarnaast is het schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen doorontwikkeld. Uitgangspunt is inclusief onderwijs, door professionals in te zetten met kennis van leer- en ontwikkelachterstanden, verstandelijke beperkingen en gedragsproblematiek die het onderwijs ondersteunen. 

Bureau VSV richt zich onder andere op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) en het verlaten van school zonder startkwalificatie. Met scholen waar een hoge schooluitval gesignaleerd wordt, worden gesprekken gevoerd om de schooluitval terug te dringen. 

Het leerlingenvervoer ten behoeve van statushouders is adaptief leerlingenvervoer (snellere start met onderwijs en tegelijkertijd maatwerk). 

Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid
Volwasseneneducatie wordt op Zuid-Limburgse schaal ingevuld via het regionaal plan van aanpak basisvaardigheden volwassenen 2020-2024. Onder andere via de “workshopcarrousel” (autochtone laaggeletterden) en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB. 

Onderwijsachterstandenbeleid en peuterstelsel
Het peuterstelsel bestaat uit een aanbod van 16 uur per week, waarvan alle peuters in de leeftijd tussen 2½ en 4 jaar gebruik kunnen maken. Het bereik is hoog, een goede samenwerking in de keten, een versterkte doorgaande lijn en stimulans van 16 uur VVE bij doelgroepkinderen. Een veranderende behoefte is zichtbaar bij ouders waarbij 16 uur peuteropvang niet meer voldoet aan de vraag (verschuiving naar kinderopvang). Gemengde groepen (kinderen met en zonder indicatie) en deelname aan VVE wordt gestimuleerd. 

Gezonde Basisschool van de Toekomst, Rijke Schooldag, Gelijke Kansen Alliantie en Talentontwikkeling
Op lokaal en regionaal niveau wordt samengewerkt aan het stimuleren van Talentontwikkeling. In de drie Landgraafse wijken is wekelijks, een naschools aanbod met daarin activiteiten op het gebied van onder andere, cultuur, sport, kennisverbreding, loopbaanoriëntatie, etc. 

Vanuit onderwijsachterstandenbeleid, de LEA, het NPO, de Gelijke Kansen Alliantie en het Voorloperstraject Rijke Schooldag wordt het huidige aanbod van extra activiteiten op scholen voortgezet, inhoudelijk verdiept en verder uitgerold voor wat betreft het aantal locaties. 

Vier basisscholen voeren het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst uit. Uitbreiding is in voorbereiding, ook richting VO. Daarnaast ook twee scholen waar, met behulp van de Gelijke Kansen Alliantie, een verrijkt tussenschools aanbod wordt aangeboden met daarin ruimte voor sport, cultuur en brede talentontwikkeling.  

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse
Kengetal historische ontwikkeling Bron 2019 2020 2021 2022
Aantal leerlingen basisonderwijs Jaarverslag VSV 2.490 2.617 2.439 2.454
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Jaarverslag VSV 1.669 1.675 1.587 1.620
% "gewichtenleerlingen" t.o.v. totaal aantal kinderen * CBS 19% 19% 17% **
Aantal voortijdige schoolverlaters Jaarverslag VSV 52 61 59 68
Aantal toekenningen leerlingenvervoer per schooljaar KCC 183 199 204 214
Aantal onderwijsaccommodaties (basis en voortgezet onderwijs) Duo 11 11 11 11
* Gewichtenleerlingen zijn risico-leerlingen die op basis van landelijke criteria risico lopen op onderwijsachterstand. Met ingang van het jaar 2018 wordt gebruik gemaakt van het dashboard van CBS; tot en met 2017 werd gebruik gemaakt van de gegevens van DUO.
** De informatie m.b.t. het jaar 2022 was bij van het opmaken van de begroting (nog) niet voorhanden. 2020 staat voor schooljaar 2019-2020, 2021 staat voor schooljaar 2020-2021, etc.

Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen

We zien in 2022 een lichte stijging van het totaal aantal leerlingen en daarmee samenhangend een stijging van het aantal schoolverlaters ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast hebben Covid-19 en de bijbehorende maatregelen hebben voor schoolverzuim in ieder geval in negatieve zin meegespeeld. Voor leerlingen werd het hierdoor lastig om motivatie en schoolritme in sommige kwetsbare situaties te behouden en tegelijkertijd werd terugleiden naar onderwijs lastiger in complexe situaties.  

Beleidsindicatoren (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren (BBV)
Beleidsindicatoren (BBV) - info: waarstaatjegemeente.nl Bron 2019 2020 2021 2022
Absoluut* verzuim per 1.000 leerlingen in lft.5-18 jr DUO/ingrado 0,20 0,20 1,20 ***
Relatief** verzuim per 1.000 leerlingen in lft.5-18 jr DUO/ingrado 28 19 23 28
% VSV-ers (12-23JR) zonder startkwalificatie aan het VO en MBO onderwijs DUO/ingrado 2,10% 2,80% 2,11% ***
* aantal leerplichtigen dat niet ingeschreven staat op een school.
** aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven staat op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.
2019 staat voor schooljaar 2018-2019, 2020 staat voor schooljaar 2019-2020, etc.
*** De informatie m.b.t. het jaar 2022 was bij van het opmaken van de begroting (nog) niet voorhanden.

Analyse Beleidsindicatoren (BBV)

Terug naar navigatie - Analyse Beleidsindicatoren (BBV)

Het relatief verzuim, het aantal leerlingen dat staat ingeschreven op een school en ongeoorloofd afwezig is, is ten opzichte van 2021 licht gestegen. Zoals ook bovenstaand bij de analyse van de historische kengetallen wordt aangegeven, ligt er een grote oorzaak in Covid-19 en de destijds daaraan gekoppelde maatregelen.

Nieuw beleid vanaf 2024

Terug naar navigatie - Nieuw beleid vanaf 2024

Verhoging leerlingenvervoer bewegingsonderwijs SBO de Wissel (RVC-exp k04)
Door de toename van loon- en vervoerskosten in het kader van  het bewegingsonderwijs voor SBO de Wissel is er vanaf 2024 structureel € 10 duizend bijgeraamd.

Structurele jaarlijkse verhoging bewegingsonderwijs (RVC-exp 04)
Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het aantal uren bewegingsonderwijs verhoogd van 1,5 uur naar 2 uur per week. Deze verhoging gaat gepaard met extra kosten en daarom is het budget structureel met € 21 duizend opgehoogd.

Structurele jaarlijkse verhoging leerlingenvervoer bewegingsonderwijs (RVC-exp 05)
Door de toename van het aantal leerlingen van de BS De Wegwijzer en de Speurneus is het inzetten van extra busvervoer noodzakelijk. Voor de tegemoetkoming in de toename van de vervoerskosten is structureel € 16 duizend bijgeraamd. 

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma
Omschrijving Kader Actualiteit
Nota Evaluatie & Vooruitblik Accommodatiebeleid Landgraaf 2020
Bestuursovereenkomst Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg 2020
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Landgraaf 2023
Preventieplan Jeugd 2017
Plan van aanpak laaggeletterdheid 2018
Beleidsnota: Een gelijke en solide basis voor iedere peuter 2019
Lokaal Educatieve Agenda 2020
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021
Samenwerkingsovereenkomst gemeente/SVO|PL Nieuwbouw Eijkhagencollege 2020
Nationaal Programma Onderwijs 2021
Activiteitenplan Voorloperstraject Rijke Schooldag 2022

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Doelen
4.1 Op de behoefte afgestemd toekomstbestendig accommodatieaanbod
4.2 Met het oog op het verkleinen van een mogelijk risico op een ontwikkelingsachterstand, een goede toeleiding van kinderen met een VVE- indicatie naar de VVE- gespecialiseerde peuteropvang
4.3 Vergroten van de geletterdheid van onze inwoners
4.4 Het stimuleren van brede talentontwikkeling en de daarbij behorende basisvoorwaarden bij de schoolgaande jeugd

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
4.1.1 Implementatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).
4.1.2 Uitvoering geven aan de nieuwbouw Eijkhagencollege, 1e kwartaal 2023 start bouwwerkzaamheden.
4.2.1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten o.a. middels sturing en monitoring van Bureau VSV.
4.2.2 Implementatie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
4.2.3 Stimuleren deelname VVE voor kinderen met een VVE-indicatie.
4.2.5 Het organiseren van een aanbod brede talentontwikkeling tijdens, tussen (overblijven) en buiten schooltijd met behulp van programma’s zoals de Gelijke Kansen Alliantie en het Voorloperstraject Rijke Schooldag.
4.2.6 Voortzetten en uitbreiden van het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst op Landgraafse scholen.
4.3.1 Uitvoering plan van aanpak laaggeletterdheid.
4.3.2 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs.

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
4.2.1.1 % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers (bron: VSV) > 50%
4.2.3.1 % van de kinderen met een VVE-indicatie die in 2020 tussen 2½ en 4 jaar oud zijn, neemt deel aan een VVE-programma of staat in ieder geval ingeschreven bij een kinder- of peuteropvang organisatie. (bron: Nipia*) > 85%
4.2.5.1 Aantal scholen met een verrijkt aanbod brede talentontwikkeling (tijdens, tussen en buiten schooltijd), niet zijnde alleen een beweegaanbod bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst 3
4.2.6.1 Aantal Gezonde Basisscholen van de Toekomst 4
4.3.1.1 % extra bereikte laaggeletterden (NT1) ten opzichte van het voorgaande jaar (bron: gemeente) 10 % meer
4.3.1.2 Aantal medewerkers per jaar die cursus schrijven op B1-niveau hebben gevolgd (bron: gemeente) 0-meting
4.3.2.1 Aantal presentaties die gegeven worden in het kader van herkennen en doorverwijzen laaggeletterden (bron: gemeente) 4
* Doelgroepkinderen (VVE) zijn kinderen die een risico op een ontwikkelingsachterstand lopen. Daarbij wordt er onder andere gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, de taal die er thuis wordt gesproken, cognitieve, gedrags- en taal- of spraakproblemen bij het kind en naar sociaaleconomische problemen in de thuissituatie. Op basis van vastgestelde criteria geeft het consultatiebureau een indicatie voor VVE af, wat betekent dat het kind, recht heeft op extra dagdelen VVE- peuteropvang.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiën programma 4

 

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 877 1.136 656 680 744 767
- Directe salarislasten 119 205 200 209 214 219
- Overige directe lasten 2.446 3.077 2.724 2.689 3.139 3.191
- Kapitaallasten 882 905 1.624 2.348 2.019 2.009
Totaal lasten bestaand beleid 3.447 4.186 4.548 5.245 5.372 5.420
Saldo bestaand beleid -2.570 -3.051 -3.893 -4.566 -4.628 -4.652
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 47 49 51 52
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 47 49 51 52
Saldo nieuw beleid 0 0 -47 -49 -51 -52
SALDO taakveld -2.570 -3.051 -3.940 -4.615 -4.678 -4.704
Investeringen 0

In bijlage 2 van de programmabegroting worden de lasten en baten per taakveld weergegeven.

Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
(cijfers x € 1000)
Naam organisatie 2023 2024 2025 2026 2027
Stichting Movare (spraakonderwijs) 63 66 69 71 73
Stichting Movare (VVE) *
Kinderdagpaleis Eigenwijs (VVE) *
Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling (VVE) * 641 729 757 782 805
Stichting Kinderopvang Parkstad (VVE) *
Totaal 703 795 826 852 878
* Bedragen voor deze organisaties zijn gebundeld in één bedrag weergegeven

Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties

Stichting Movare inzake spraakonderwijs
De bijdrage aan Movare ten behoeve van het spraakonderwijs (logopedie) draagt bij aan activiteit 2.2. De stijging t.o.v. 2023 betreft indexatie. 

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) & Kinderopvang
De subsidie VVE aan Movare, Kinderdagpaleis Eigenwijs, Human kinderopvang en ontwikkeling en stichting kinderopvang Parkstad dragen bij aan de activiteiten 2.3 en 2.4. 

Vanaf 1 augustus 2020 is het nieuwe peuterstelsel in Landgraaf van start gegaan. Drie organisaties bieden sinds 1 augustus peuteropvang met VVE aan. Zij ontvangen hiervoor groepssubsidie op basis van grootte en zwaarte van de peutergroepen. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, de overige kosten van de uurprijs worden gedekt via de Kinderopvang Toeslag (KOT). Als ouders niet voor de KOT-regeling in aanmerking komen, kunnen zij gebruik maken van de niet-KOT regeling via de gemeente. De kinderopvang rekent dit periodiek met de gemeente af. De stijging t.o.v. 2023 betreft indexatie.