Aanbieding

Landgraaf, 9 november 2024

Aan de gemeenteraad van Landgraaf

Conform artikel 190 Gemeentewet bieden wij u hierbij de programmabegroting 2024 aan.
De begroting omvat tevens de meerjarenramingen 2025 tot en met 2027.

Wij stellen u voor deze begroting vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,    de burgemeester,