2.1.0 Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Structuurgegevens

Terug naar navigatie - Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s): 
R. de Boer, A. Schiffelers en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:
B. Hoevenagel (Griffie), J. Drummen (KCC), R. Dautzenberg (BCZ) en J. Smolenaars (P&C)

Programma Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
0.01 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
0.20 Burgerzaken
0.30 Beheer overige gebouwen en gronden
0.40 Overhead
0.50 Treasury
0.61 OZB-woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.80 Overige baten en lasten
0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Samenvatting voortschrijdend beleid

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid

Bestuur
We etaleren onze bestuurskracht op lokaal, regionaal en euregionaal niveau. Uitgangspunt is dat we de juiste dingen doen voor onze inwoners. Daarvoor spannen we ons elke dag lokaal in en werken we samen in de (Eu)regio. We nemen het initiatief en vervullen de rol van kartrekker bij verschillende projecten in Parkstad Limburg. Ook blijven we Landgraaf op de kaart zetten door problemen daadkrachtig aan te pakken en de organisatiekracht te versterken. Communicatief blijven we de samenleving informeren door de inzet van verschillende communicatiekanalen en -middelen en blijven we onze successen uitdragen. Daarnaast bevorderen we burger- en overheidsparticipatie bij de ontwikkelingen waarmee we aan de slag zijn.  

Grensoverstijgende samenwerking & samenwerkingsverbanden
We nemen het initiatief om samen projecten te realiseren voor onze samenleving in de Euregio. Daarvoor werken we aan een intensievere samenwerking met Kreis Heinsberg en de daarbij behorende gemeenten, waaronder onze buurgemeente Übach-Palenberg  en de relatie met de Städteregion Aachen. Dit doen we  op de verschillende beleidsterreinen en overheidsniveaus. Daarvoor maken we optimaal gebruik van de aansluiting bij de Euregio Maas- Rijn Noord en de mogelijkheden om daarbij slim gebruik te maken van (Europese)subsidies.  Daarnaast maken we ambtelijk en bestuurlijk proactief gebruik van de verschillende samenwerkingsverbanden waarbij we zijn aangesloten zoals Parkstad Limburg, de VNG en de M50.  Samen staan we sterker om thema's ook in Den Haag op de agenda te krijgen die er voor Landgraaf toe doen.

Personeel- en organisatie
We blijven werken aan het zijn van een aantrekkelijke werkgever. Dit doen we door het aanbieden van  goede (secundaire)arbeidsvoorwaarden, een interactief inwerkprogramma, de Landgraaf Academie en het stimuleren van de vitaliteit van onze medewerkers. Daarnaast hebben we  aandacht voor het investeren in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers, door de inzet van trainingen, het volgen van opleidingen en het bieden van interne doorgroeimogelijkheden. Ook promoten we onszelf als werkgever bij de onderwijsinstellingen, bieden we actief stageopdrachten aan en maken we gebruik van moderne werving- en selectiemethodes, zoals de inzet van videofilmpjes, waarbij we ook Landgraaf als werkgever promoten. We kijken actief vooruit met onze personeelsplanning en ondernemen acties om vrijkomende vacatureruimte, tijdig en passend bij de ontwikkeling van de organisatie en taken in te vullen. Dit is extra belangrijk met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd behalen. Overige personeelsgerichte zaken zijn beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering. 

Burgerzaken
We zien een steeds verdergaande verschuiving van taken van de front-office naar de backoffice. Oorzaken hiervan zijn onder meer de verdergaande digitalisering, de toename van het aantal koppelingen en systeemoplossingen. Dit stelt ook andere eisen aan taken op het gebied van functioneel beheer. Hierdoor is het niet langer verantwoord om te verwachten dat deze beheertaken op de vakafdeling kwalitatief afdoende kunnen worden uitgevoerd. Om voldoende inhoudelijke kwaliteit te kunnen blijven leveren is het belangrijk dat vanuit het lopende project ‘professionalisering functioneel beheer’, de geplande centralisering van deze taken zo spoedig mogelijk is afgerond. Verder zien we dat de toename van de vluchtelingenstroom, zijn weerslag heeft op de bedrijfsvoering bij Burgerzaken. De wet en regelgeving stelt namelijk hoge eisen aan de kwaliteit van een persoonsregistratie.

Verkiezingen
In 2024 vinden verkiezingen plaats van het Europees Parlement. En ook in de jaren 2026 en  2027 staat een reguliere verkiezing op de agenda. Een aantal zaken is van belang:
•    Stemmen op papier zal ook de komende jaren de norm zijn. Elektronisch stemmen lijkt verder weg dan ooit. Dat betekent dat we de komende jaren nog steeds stemhokjes moeten gebruiken. Vervanging van de stemhokjes is voorbereid en zal naar verwachting vóór de verkiezingen van het Europees Parlement een feit zijn.  
•    Daarnaast zal vóór de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 het vernieuwde beleid over verkiezingsreclame van kracht worden. Onderdeel van dit beleid zijn de gemeentelijke verkiezingsborden. Naar aanleiding van de unaniem gesteunde motie daarvoor, zullen de nieuwe borden  al worden ingezet bij de verkiezingen in 2023. 
•    Het telproces van de stemmen bij een (papieren) verkiezing is steeds lastiger  uitvoerbaar. De vakvereniging NVVB heeft de Kamer en Kiesraad gevraagd om snel in te grijpen om het voor gemeenten ook voor de nabije toekomst nog werkbaar te houden. Feit is dat de manier waarop de verkiezingen in Nederland worden gehouden (met name het telproces en het niet meer toestaan van stemmachines/-computers) steeds meer druk legt op de formatie van Burgerzaken. 

Werkzaamheden en taken van de griffie
De voornaamste taak van de griffie is het ondersteunen van de gemeenteraad. De griffie coördineert vergaderingen, stelt conceptagenda's op en plant bijeenkomsten om de raadsleden te assisteren in hun werkzaamheden. Als kenniscentrum voorziet zij raadsleden van advies en informatie om hen te ondersteunen bij het gebruik van de raadsinstrumenten en waarborgt zij de naleving van procedures, waardoor gestructureerde besluitvorming wordt bevorderd. Daarnaast stimuleert de griffie de communicatie tussen de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en de burgers, door informatie vanuit de raad te publiceren en inspraakmomenten te organiseren.

Digitalisering van processen 
De griffie is samen met het Bureau Informatiemanagement begonnen met de digitalisering van het raadsproces. Het belangrijkste doel van dit project is om de besluitvorming van de raad optimaal te ondersteunen, het nog transparanter te maken en het vooral eenvoudiger te maken om informatie proactief te delen. Hierbij worden alle vergaderstukken digitaal ondertekend, toegankelijk gemaakt, geanonimiseerd en gearchiveerd in Corsa. Hiervoor moeten de volgende doelen worden gerealiseerd: 
•    Volledige digitalisering van de raadsprocedure (inclusief commissies) in Corsa. 
•    Realisatie van een bij voorkeur tweewegkoppeling tussen Corsa (Recordmanagementapplicatie) en IBabs (digitaal vergaderplatform voor de raadsleden). 
•    Digitaal archiveren van de raadstukken in Corsa als afzonderlijk archief en per zaaktype. 

Omgevingsanalyse

Terug naar navigatie - Omgevingsanalyse
Kengetal historische ontwikkeling Bron 2019 2020 2021 2022
Aantal verzonden raadsinformatiebrieven IBABS 57 117 116 100
Aantal ingediende art. 37 brieven Ingekomen stukken raad 21 35 55 45
Aantal gehouden Raadsinformatieavonden (RIA’s) Griffie 9 5 10 10
Aantal gehouden werkconferenties raad Griffie 1 1 3 4
Aantal meldingen openbare ruimte 8.186 9.164 9.884 9.726
% meldingen telefoon t.o.v. totaal 48% 47% 45% 40%
% meldingen digitaal t.o.v. totaal 46% 50% 50% 52%
% Inhoudelijk afgehandelde klantvragen 59% 67% 69% 57%
Aantal klantcontacten KCC aan de loketten. (incl. loket ISD-BOL) Qmatic 20.537 10.091 8.939 14.784
Aantal telefonische klantcontacten centrale KCC Telefooncentrale 37.384 36.606 35.679 32.271
Aantal klantcontacten KCC via e-formulieren Gem.website 13.990 11.920 13.335 17.298
Totaal aantal klantcontacten circa 71.911 58.617 57.953 64.356

Analyse historische ontwikkeling kengetallen

Terug naar navigatie - Analyse historische ontwikkeling kengetallen

De toename van het aantal klantcontacten aan de balie is het gevolg van het opheffen van de coronamaatregelen. Zo konden mensen weer reizen, hetgeen leidde tot meer paspoortaanvragen, werd de tijdelijke maatregel tot verlengde geldigheid van rijbewijzen ingetrokken en ontving ISD-BOL weer mensen in Landgraaf.

Het aantal gestegen digitale klantcontacten is een combinatie van factoren waaronder: de verdere optimalisering van onze digitale dienstverlening in de brede zin, de mogelijkheid om ook een rijbewijs digitaal aan te vragen en het feit dat door corona mensen meer de weg naar de digitale dienstverlening hebben gevonden. 

Beleidsindicatoren (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren (BBV)
Beleidsindicatoren (BBV) – info: eigen gegevens Bron 2019 2020 2021 2022
Formatie in Fte per 1.000 inwoners (per 31-12) Gemeente 8,01 8,2 8,42 8,93
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners (per 31-12) Gemeente 8,19 8,45 8,37 8,84
Apparaatskosten per inwoner (per 31-12) Gemeente 678 703 707 743
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + inhuur) Gemeente 9,69% 10,59% 11,54% 8,56%
Overhead (in % van de totale lasten) Gemeente 10,20% 9,82% 10,95% 12,80%

Analyse beleidsindicatoren (BBV)

Terug naar navigatie - Analyse beleidsindicatoren (BBV)

De personele bezetting is eind 2022 toegenomen ten opzichte van 2021, maar was op het ijkmoment lager dan de geldende formatie, die ook is toegenomen.

De apparaatskosten (personeel, huisvesting/services en ICT) zijn flink gestegen ten opzichte van 2021. De oorzaak hiervan ligt naast de verhoging van de salarislasten (CAO), bij de gestegen energiekosten en de bijdrage aan PIT, die gebaseerd is op het nieuwe verrekenmodel. Het percentage overhead is in navolging van de gestegen apparaatskosten toegenomen.

In 2022 heeft er minder inhuur plaatsgevonden terwijl de totale loonsom steeg. Hierdoor is het percentage externe inhuur significant gedaald.

Nieuw beleid van 2024

Terug naar navigatie - Nieuw beleid van 2024

Visie op burger- en overheidsparticipatie
In 2024 actualiseren we de visie op burger- en overheidsparticipatie gecombineerd met de wettelijke verplichting om een Participatieverordening vast te stellen. Daarnaast werken we gelijktijdig aan het bevorderen en vervolgens borgen van deze aanpak binnen onze organisatie. Dit doen we aan de hand van een aantal pilotprojecten, waarbij de opgedane ervaringen verwerkt worden in de geactualiseerde visie. Ook vanuit de gemeenteraad is er een werkgroep aan de slag met het uitwerken van voorstellen om inwoners meer bij de besluitvorming van de raad te betrekken.

Continueren formatie team Communicatie (RVC-exp 24)
Het informeren van en het communiceren met onze inwoners, ondernemers en bezoekers is een kerntaak. Daarvoor maken we gebruik van een breed palet aan communicatiemiddelen en communicatiekanalen. We zien daarbij ook een toenemende behoefte om te communiceren, wat ook aansluit bij de toegenomen taken die we als gemeente uitvoeren. Daarbij komt ook dat we als overheid steeds vaker in contact willen treden met onze inwoners om hen te betrekken bij onze werkzaamheden en voorstellen. Dit maakt ook dat de in 2022 ingediende ruimtevraag voor uitbreiding van de formatie bij team Communicatie, die vooralsnog tijdelijk is toegekend voor de duur van 2 jaar structureel gecontinueerd dient te worden. Deze ruimtevraag (RVC-exp 24) is opgenomen in deze meerjarenbegroting. In 2024 willen we hieraan invulling geven met een team op volle sterkte en een vernieuwde communicatiestrategie. Met het borgen van deze capaciteit kunnen we ook aandacht blijven besteden aan het proactief uitdragen van positieve ontwikkelingen en successen.

Formatie facilitaire ondersteuning (RVC-exp 26)
De keuze voor een Burgerhoes heeft direct gevolgen voor de medewerkers services. Er is afgesproken de partners in het Burgerhoes sober doch doelmatig te ondersteunen en de beperkte bijdrage te accepteren. Deze partners dragen immers bij aan de doelstelling van het Burgerhoes. Er is bij het oprichten van het Burgerhoes nooit rekening gehouden met het extra werk dat hierbij komt kijken. Verder ondersteunt services de raad en de griffie bij de raadsvergaderingen inzake techniek en ICT samen met onze externe partners. Naast deze ondersteunende taken vraagt het goed beschrijven van de interne processen vanuit wet en regelgeving steeds meer tijd (aantonen in control zijn). Deze ruimtevraag (RVC-exp 26) is opgenomen in deze meerjarenbegroting. 

Versterken vrijwilligerswerk vanuit de participatiewet (RVC-exp 02)
De onder programma 0 vallende beheerslasten (werkplekken) die voortkomen uit de kaart RVC-exp 02 bij programma 6. (2024: € 12 duizend en 2025: € 12 duizend) zijn opgenomen als ruimtevraag in deze begroting. 

Aanschaf verkiezingsborden (RVC-exp k06)
De raad heeft unaniem ingestemd met de motie van de PVV over vernieuwing van de verkiezingsborden. In deze motie wordt de wens geuit om de huidige verkiezingsborden te vervangen door voorbedrukte of digitale borden. De jaarlijks terugkerende lasten voor het maken van de actuele posters € 12 duizend zijn opgenomen als ruimtevraag (RVC-exp k06) in deze begroting.

Toekomstvisie
In 2025 loopt de strategische visie 'Landgraaf 2025 boeiend en bloeiend' af. We zijn aan de slag met het opstellen van een  nieuwe Toekomstvisie, waarin de onderwerpen uit de strategische visie worden vervlochten met de Omgevingsvisie.  Met deze visie leggen we onze kernwaarden en identiteit opnieuw vast en zetten we een stip op de horizon waar we als Landgraaf naartoe willen. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor de verbinding met onze inwoners, ondernemers, met het maatschappelijk middenveld, de (Eu)regio en bezoekers, het continueren van de tevredenheid over onze dienstverlening en het behouden en vergroten van het vertrouwen van inwoners in het lokale bestuur.

Grensoverstijgende Samenwerking en Stedenbanden
Een kwartiermaker is aan de slag met het verkennen en uitwerken van de mogelijkheden om grensoverstijgende samenwerking en stedenbanden binnen onze organisatie te borgen.  Daarbij wordt ook de huidige inzet geëvalueerd en bekeken, welke kansen en mogelijkheden voor grensoverstijgende samenwerking met onze stedenbanden zijn, en wat er nodig is aan inzet om op deze onderwerpen van de samenwerking een succes te maken. De raad wordt betrokken bij de evaluatie en toekomstige invulling van de grensoverstijgende samenwerking en stedenbanden. 

Vitaliteit en opleidingen
We blijven ook in 2024 de kennis, vaardigheden en vitaliteit van ons personeel bevorderen. De in de Kadernota opgenomen ruimtevraag (RVC-03) voor het structureel maken van de formatie van de medewerker vitaliteit en opleidingen en de structurele dekking van de Landgraaf Academie is niet opgenomen in deze begroting. We zullen met de nog beschikbare middelen uit de IZA-reserve in 2024 invulling geven aan het stimuleren van de vitaliteit in onze organisatie. Daarnaast zal op basis van de opgedane ervaringen in 2024 met de 'Landgraaf Academie' een nieuwe afweging aan uw raad worden voorgelegd voor de structurele bekostiging vanaf 2025 voor het bevorderen van de kennisontwikkeling en vitaliteit van onze medewerkers.

Voorkomen van formatieve onderbezetting
Vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt hebben we te maken met een formatieve onderbezetting binnen de organisatie. Dit blijkt ook uit de benutting van de personeelsbudgetten. Door deze onderbezetting kunnen in de begroting toegezegde prestaties niet worden gerealiseerd. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om medewerkers boven op de formatie aan te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door ruim voor de uitstroom van een pensioengerechtigde medewerker al te starten met de werving en vervanging. Hierdoor is er de mogelijkheid voor kennisoverdracht en bijscholing van de nieuwe medewerker. Daarnaast kan dit ook een optie zijn als er twee goede kandidaten zijn die passen binnen onze organisatie. Om grip te houden op dit financiële risico zijn er door het college kaders en beheersmaatregelen vastgesteld voor de organisatie, die periodiek worden gemonitord in de bedrijfsvoeringsrapportages. 

Beleidskader programma

Terug naar navigatie - Beleidskader programma

 

 

Omschrijving Kader * Actualiteit
KCC Landgraaf: in één keer raak en in één keer goed (keuzes en aandachtspunten KCC 2014) 2013
Visie dienstverlening KCC 2022
Dienstverleningsconcept Burgerhoes (incl. visie en missie) 2016
Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Landgraaf 2021 2021
Reglement van Orde van de raad van de gemeente Landgraaf 2022
Verordening op de raadscommissie van de gemeente Landgraaf 2022
Verordening Seniorenconvent 2022
* Een deel van dit kader is niet door de raad maar door het college vastgesteld.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?
Doelen
0.1 Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte
0.2 Samenwerken vanuit een zelfstandig Landgraaf
0.3 Efficiënte dienstverlening binnen de beleidskaders, waarbij de klant centraal staat
0.4 Effectief en efficiënt gebruik van onze kanalen

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
0.1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een kwalitatief en transparant besluitvormingsproces (o.a. houden van RIA’s, werkconferenties van de raad, raadscommissies, raadsvergaderingen, raadsinformatiebrieven, beantwoorden artikel 37 brieven, ter inzage legging, publicatie website, uitzenden raadsvergaderingen).
0.2.1 Adviseren en ondersteunen van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking in de Gemeenschappelijke Regelingen.
0.2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om grensoverstijgende samenwerking te intensiveren.
0.2.3 Vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn, presenteren successen en informeren inwoners over ontwikkelingen en projecten.
0.2.4 Organiseren van twee themagerichte bijeenkomsten samen met onze Duitse grensgemeenten.
0.3.1 Verdere verbetering van de dienstverlening waaronder:
- verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en de klantbejegening;
- verdergaande invoering van het beleid omgaan met Agressie en Geweld;
- organiseren workshops ‘Herkennen en Doorverwijzen’ laaggeletterdheid.
- organiseren cursus ‘Communiceren op B1-niveau’;
- door ontwikkelen zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen;
- door ontwikkelen portal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken;
- onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem;
- verbeteren receptie- en cateringconcept.
0.3.2 Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen.

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
0.1.1.1 % Beantwoorde art.37 brieven binnen de (verdaagde) termijn t.o.v. totaal 100%
0.3.1.1 % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC > 57%

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiën programma 0

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 110.962 105.003 109.487 113.286 108.242 110.516
- Directe salarislasten 11.743 11.119 12.054 12.370 12.510 12.656
- Overige directe lasten 16.048 12.182 10.878 10.826 10.489 10.648
- Kapitaallasten 843 1.263 2.340 2.293 2.395 2.465
Totaal lasten bestaand beleid: 28.634 24.564 25.272 25.489 25.395 25.768
Saldo bestaand beleid 82.329 80.439 84.215 87.797 82.848 84.748
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 179 185 189 194
- Overige directe lasten 0 0 24 13 2 2
- Kapitaallasten 0 0 0 106 150 232
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 203 305 342 427
Saldo nieuw beleid 0 0 -203 -305 -342 -427
Saldo vóór bestemming 82.329 80.439 84.012 87.492 82.506 84.320
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 12.203 20.691 11.998 3.925 4.536 4.736
- Stortingen in reserves 12.577 18.283 11.731 9.784 2.609 4.511
Totaal mutaties reserves bestaand beleid -374 2.409 267 -5.858 1.928 225
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 4.420 785 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 3.400 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.020 785 0 0
SALDO mutaties reserves -374 2.409 1.288 -5.073 1.928 225
SALDO na bestemming 81.955 82.848 85.300 82.418 84.434 84.545
Investeringen 866

In bijlage 2 van de programmabegroting worden de lasten en baten per taakveld weergegeven.

De volgende investeringen maken deel uit van dit programma (tussen haakjes bedragen inclusief BTW):
De investeringsuitgaven in 2024 van € 715.866 (€ 866.197) totaal, betreft de volgende investeringen:

Uitbreidingsinvesteringen € 52.500 (€ 63.525)
Taakveld 040: Accukluis (lithium houdende energiedragers) € 52.500 (€ 63.525)

Vervangingsinvesteringen € 603.841 (€ 730.647):
Taakveld 020: Stemhokjes verkiezingen € 26.000 (€ 31.460)
Taakveld 040: Werkbussen BOR € 389.068 (€ 470.772)
Taakveld 040: Airco's € 46.145 (€ 55.835)
Taakveld 040: Air combi compact - hetelucht onkruidbestrijder € 25.169 (€ 30.455)
Taakveld 040: Werkplekken € 37.755 (€ 45.683)
Taakveld 040: Digitaal werken en licenties € 75.509 (€ 91.366)
Taakveld 040: Datacommunicatie € 4.195 (€ 5.076)

Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's € 59.525 (€ 72.025):
Taakveld 040: Burgerhoes screens € 29.752 (€ 36.000)
Taakveld 040: Burgerhoes deurbeslag € 12.397 (€ 15.000)
Taakveld 040: Emile Erensplein warmteketel  € 17.376 (€ 21.025)

Bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Bijdrage aan Verbonden Partijen
(cijfers x € 1000)
Naam organisatie 2023 2024 2025 2026 2027
GR BsGW 316 287 298 307 315
GR Het Gegevenshuis 257 270 283 297 311
GR Parkstad IT-centrumgemeente Heerlen 1.608 1.921 1.958 2.006 2.006
GR Stadsregio Parkstad Limburg 560 610 635 658 687
Totaal 2.741 3.088 3.173 3.267 3.319

Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen

GR BsGW
De bijdrage aan de GR BsGW betreft de perceptiekosten voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen. De begroting van BsGW is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 35. De bijdrage aan de GR BsGW voor uitvoering van de afvalstoffen- en rioolheffingen is verantwoord op programma 7 (volksgezondheid en milieu). 

GR Het Gegevenshuis
Het Gegevenshuis ontzorgt de gemeente op het gebied van het opzetten en beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. De begroting van het gegevenshuis is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 33. 

GR Parkstad IT
GR Parkstad IT (PIT) is het initiatief van de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg om een gemeenschappelijke ICT-dienst voor het technisch beheer van ICT-middelen te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2015 is Parkstad IT operationeel als zogenaamde lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente. De gemeente Heerlen heeft de rol van centrumgemeente. De bijdrage van de gemeente Landgraaf is inclusief de ICT-lasten van de GR ISDBOL. Deze lasten worden door de GR ISDBOL aan Landgraaf vergoed.  

GR Stadsregio Parkstad Limburg
De bijdrage aan de GR Stadsregio Parkstad Limburg betreft de bijdrage voor het apparaat. De programmatische bijdrage aan de GR Stadsregio Parkstad Limburg ten behoeve van de IBA is verantwoord onder programma 8. De bijdrage ten behoeve van Regionale Initiatieven is verantwoord onder programma 3. De begroting van de Stadsregio Parkstad Limburg is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2023 onder raadsvoorstel 34.

Wat zijn de risico's?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico's?
(cijfers x € 1000)
Risico Majeure risico omschrijving Weerstandsbehoefte
2024 2025 2026 2027
R03 Structurele doorwerking stijging energielasten -375 -375 -375 -375
R04 Nieuwe GR PIT -350 -500 -500 -500
R13 Herziening financiële verhoudingen in 2026 0 0 0 -1.000
RI Herverdeling gemeentefonds -47 -212 -846 -1.410
RII Te lage stelpost loon- en prijscompensatie -1.100 -1.200 -1.300 -1.400
RIII Salarisraming niet op loonvoet -233 -493 -633 -438
RIV Werving en aanstelling boven de formatie -1.031 -801 -546 -280
Totaal Weerstandbehoefte Programma -3.136 -3.581 -4.200 -5.403

Toelichting risico’s

Terug naar navigatie - Toelichting risico’s

R03
De kosten van energie zijn moeilijk te voorspellen door de aanhoudende onzekere ontwikkelingen op de energiemarkt, schattingen voor wat betreft verbruik in 2023 en de ontbrekende eindafrekeningen van 2022. De prijs voor 2023 is vastgesteld middels een klikstrategie. Deze strategie houdt in dat er meerdere klikmomenten hebben plaatsgevonden in het voorgaande jaar, waarmee de prijs voor het opvolgende jaar wordt vastgezet. Op basis van de verbruiksinformatie die we tot nu hebben verwachten we dan een tekort in 2023 van circa € 1 miljoen boven op de geraamde € 500 duizend. De klikstrategie voor 2024 wordt uitgevoerd in 2023. Er is voor 2024, omdat de prijzen nog niet tot rust gekomen, opnieuw een budget geraamd van slechts circa € 500 duizend. De kans dat de energielasten daadwerkelijk zich ook structureel zullen stabiliseren op het hoge niveau in 2023 is niet wat we verwachten temeer daar de te betalen prijs gebaseerd was op klikmomenten in 2022. Het hoogtepunt van de energiecrisis. Het blijft daarom voor wat betreft structurele last een inschatting, maar dat we structureel zullen moeten gaan bijramen achten we onvermijdelijk. Op basis van het verwacht tekort in 2023 van circa € 1 Miljoen en de nieuwe klikmomenten voor 2024 dienen we toch in hoge mate (75%) rekening te houden met een verdubbeling van het structureel budget van € 500 duizend dat we geraamd hebben hetgeen neerkomt op een risicoraming van € 375
 duizend.

R04
2021 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over de toekomst van Parkstad IT door Berenschot. In maart 2022 heeft het college ingestemd met het verder uitwerken van deze strategie in een tactisch bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan is gereed. Daarnaast is er ook al een voorzet gemaakt voor de te kiezen rechtsvorm. Besluitvorming zal in route worden gebracht. De ambitie is om volgend jaar een nieuwe GR PIT te hebben met een andere focus. Dat zal direct gevolgen hebben op de financiën. Nieuwe rollen, taken en structuren zullen zeker bij de start meerkosten met zich meebrengen alsmede frictiekosten. Daarbij zal worden ingezet op het versterken van veiligheid en monitoring. Die kosten zullen structureel gaan doorwerken. De exacte bedragen zijn ook nu bij de begroting nog lastig in te schatten, maar zullen gebaseerd zijn op de te verwachten toenames in personeel en hardware. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Een transformatieplan moet nog worden gemaakt. Omdat er bestuurlijk nog wordt gesproken over de koers en keuzes is de kans klein dat er in 2024 al een nieuwe GR (of andere vorm van samenwerken) zal zijn. Voor 2025 is dat nagenoeg zeker. Immers behoefte en noodzaak zijn duidelijk. We houden rekening met een structurele extra bijdrage van € 150 duizend vanaf 2025. Daarnaast zijn nu de eerste contouren van de nieuwe begroting PIT 2024 inzichtelijk. Het lijkt erop dat wij als Landgraaf om en nabij € 350 duizend extra moeten gaan bijdragen. Dat is wel inclusief de PIT kosten ISD BOL die voor de helft voor onze rekening komen. Een en ander is mede een gevolg van het - overigens op verzoek van de deelnemers -  opnemen van alle projecten in de begroting en het steeds meer in de cloud zetten van systemen. Daar waar we eerst via investeringen en beperktere kapitaallasten de projecten dekten gaan die kosten nu ook direct ten laste van de exploitatie omdat de systemen veelal in de cloud staan. Bij elkaar een structureel risico van € 500 duizend structureel vanaf 2025 waarbij we  - omdat er een concept begroting ligt - dit risico als zeer hoog (100%) inschatten.

R13
Momenteel wordt tussen rijk en gemeenten gesproken over een nieuwe of aangepaste financieringssystematiek. De wens is om per 2026 tot een nieuwe wijze van bekostigen te komen, waarbij verruiming van het lokale belastinggebied een te onderzoeken onderdeel is. Het rapport ‘Bepalen betekent betalen’ (2015) beveelt een significante uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied aan. Het gaat daarbij om autonome keuzes, niet om het bekostigen van Rijksdoeleinden. De auteurs van dit rapport Alexander Rinnooy Kan en Maarten Allers schreven op verzoek van de VNG in 2022 een notitie ter actualisering van de analyse, inclusief randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. De VNG zet zich hiervoor in. Een van de randvoorwaarden is dat de uitbreiding van de gemeentelijke belastingen onlosmakelijk verbonden is met een navenante verlaging van de rijksbelastingen (mogelijk gemaakt door een verkleining van het gemeentefonds). het is de vraag of lokaal via die verruiming de batendaling in het gemeentefonds daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Opleggen van lokale belastingen is zeker in een relatief zwakke regio niet zo een twee drie voor elkaar te krijgen. We houden er daarom rekening mee dat we € 1 miljoen minder aan lokale baten kunnen heffen dan dat het gemeentefonds voor Landgraaf daalt.

RI
Zoals al aangegeven bij de eerder beschreven ontwikkelingen is de herverdeling van het gemeentefonds nog niet volledig verwerkt in de prognose van het accres. Wij dienen daarom nog steeds rekening te houden met dit risico. Voor Landgraaf is sprake van een negatief effect zoals bekend. Het maximale effect van de herverdeling voor Landgraaf vertoond veel schommelingen in de tijd, maar bedroeg in de meicirculaire 2022 € 65 euro korting per inwoner. Uitgaande van 37.600 inwoners is dat € 2,25 miljoen structureel. Door de suppletie-uitkering wordt het tekort voorlopig meerjarig gedempt tot € 22,50 per inwoner vanaf 2025. Afhankelijk van de uitkomsten van de aanvullende onderzoeken, zoals op te nemen in de onderzoekagenda, zal de suppletie-uitkering op enig moment komen te vervallen. Omdat niet duidelijk is wanneer de suppletie-uitkering komt te vervallen nemen we het risico van de herverdeling, alhoewel deels al verwerkt in het accres wederom op in de risico-inventarisatie. We berekenen de maximale impact door het verschil te nemen tussen de nu doorgevoerde gedempte korting en de reguliere korting die normaliter zou worden doorgevoerd in cumulerende stapjes van € 15 per inwoner per jaar. De kans dat de suppletie-uitkering met de dempende werking wordt stopgezet zal toenemen in de toekomst. Daarom schatten we die kans in 2024 in als midden (50%) oplopend tot zeer hoog (100%) vanaf 2026. Uiteindelijk resulteert een korting van € 65 per inwoner in een nadeel voor Landgraaf van € 2,25 miljoen. Hiervan is in het huidige accres inmiddels € 846 duizend verwerkt vanaf 2025.

RII
Natuurlijk is niet uitgesloten dat de inflatie langer doorwerkt en dat, ondanks alle forse indexeringen in de diverse begrotingen van onze Gemeenschappelijke Regelingen en alle andere ramingen, we de komende jaren toch niet genoeg hebben aan de resterende €400 duizend die doorwerkt vanaf 2023 en de extra €100 duizend per jaar met structurele doorwerking. Daarom houden we wederom net als in 2023 nog steeds rekening met het risico dat de stelpost te laag is en we dus bovenop de inzet van de stelpost uit de algemene middelen extra middelen moeten halen ter incidentele dekking van een tekort. We houden hierbij rekening met een risico dat voor wat betreft maximale impact gelijk is aan de gecumuleerde stelpost waarbij we de kans dat dit risico opkomt inschatten als zeer hoog (100%). 

RIII
Zouden we de loonvoet sector overheid vanaf 2024 als index opnemen dan moeten we in 2027 rekening houden met nog een keer € 1,752 miljoen structurele bijraming. Dat is niet realistisch. We hebben wel een risicodoorrekening gemaakt van de mogelijke autonome meerlasten indien de salarisontwikkeling daadwerkelijk op zou lopen cf. de loonvoet sector overheid ten opzichte van de nu geraamde salarisontwikkeling en dit als een apart risico benoemd. Omdat er meerjarig meer onzekerheid is voor wat betreft de verwachte loonontwikkeling en omdat we ook in de komende jaren nog tijd hebben dit risico deels in de nieuwe toekomstige ramingen te corrigeren laten we de kans aflopen van zeer hoog (100%) tot laag (25%). 

RIV
Als we de kosten van de helft van de structurele vacatureruimte afzetten tegen onze salarisraming dan komen we uit op een bedrag van meer dan € 1 miljoen. Dit bedrag nemen we op als maximale risicopost. De kans dat dit risico gaat opkomen schatten we eigenlijk in als zeer klein (10% kans) omdat we de salarisrealisatie als sinds jaar en dag scherp monitoren, er extra waarborgen worden ingebouwd in de processen om over-realisatie te voorkomen en omdat een hogere bezetting de veel duurdere inhuur vermindert. We laten hiermee wel het oude risico uit de begroting 2023 van over-realisatie op de salarisraming als gevolg van de raming op max-1 vervallen. Vanuit voorzichtigheid nemen we in het eerste jaar wel het volledige risico (kans 100%) over in de weerstandsbehoefte en laten dit daarna stapsgewijs aflopen naar 25% in het laatste jaar 2027. Dat is ook logisch vanuit de gedachte dat we deze manier van werken uiteraard stopzetten als blijkt dat het tot overrealisatie zou kunnen gaan leiden.