Vaststellingsbesluit begroting 2024 - 2027

Vaststellingsbesluit
De raad van de gemeente landgraaf;
Besluit:
1. De programmabegroting 2024 met bijlagen en de meerjarenschijven 2025-2027 vast te stellen;
2. De navolgende investeringskredieten (incl. B.T.W.) vast te stellen:
A. Uitbreidingsinvesteringen 2024
1. Transformatie investeringsbudget € 2.420.000
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat € 847.000
3. Verkeersveiligheidsprojecten € 242.000
4. Accukluis (lithium houdende energiedragers) € 63.525
B. Vervangingsinvesteringen 2024
1. Stemhokjes verkiezingen € 31.460
2. Werkbussen BOR € 470.772
3. Airco's € 55.835
4. Air combi compact (hetelucht onkruidbestrijder) € 30.455
5. Werkplekken € 45.683
6. Digitaal werken en licenties € 91.366
7. Datacommunicatie € 5.076
8. OV-armaturen € 278.300
9. OV-lichtmasten € 295.240
10. Vervangingsinvesteringen wegen € 713.751
11. Inventaris sporthal Hoefveld € 36.300
12. LED verlichting beachvolleybalveld Park Heigank € 60.500
13. Elektronisch starthek BMX-baan € 42.350
14. Toplaag BMX-baan € 72.600
C. Investeringen riolen 2024
1. Riolen (afschrijving 15 jaar) € 105.700
2. Riolen (afschrijving 35 jaar) € 750.000
3. Riolen (afschrijving 70 jaar) € 5.616.100
D. Gedekte investeringen 2024 (Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma's en
Meerjaren Investerings Programma's)
1. Sporthal Ter Waerden : verwarmingsunit + -waterpomp € 27.225
2. Sporthal Ter Waerden : combineren verwarmingsunit + -pomp € 65.340
3. Sporthal Ter Waerden : afzuigventilator € 21.780
4. Accommodatie Sport & Leisure : warmtepomp € 19.360
5. Accommodatie Dorpscentrum : uitvalschermen € 46.266
6. Burgerhoes : screens € 36.000
7. Burgerhoes : deurbeslag € 15.000
8. Emile Erensplein : warmwaterketel € 21.025
3. De incidentele en structurele lasten en baten per programma vast te stellen als volgt:
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
i s i s i S i s
0. Bestuur en ondersteuning 14.803 25.802 15.262 110.643 9.712 103.711 3.833 109.453
1. Veiligheid 0 5.067 0 411 0 394 0 394
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 90 5.052 0 633 50 584 0 634
3. Economie 150 772 0 160 60 107 0 167
4. Onderwijs 94 4.501 0 656 748 -68 0 680
5. Sport, cultuur en recreatie 18 7.540 0 346 0 352 0 352
6. Sociaal domein 1.416 76.551 0 16.721 265 19.125 0 19.390
7. Volksgezondheid en milieu 0 11.439 0 11.409 0 11.621 0 11.621
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 388 3.185 0 627 398 234 0 632
TOTAAL 16.959 139.909 15.262 141.606 11.233 136.060 3.833 143.323
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving Lasten 2026 Baten 2026 Lasten 2027 Baten 2027
i s i s i s i s
0. Bestuur en ondersteuning 2.524 23.297 3.750 105.278 4.373 21.960 3.962 107.328
1. Veiligheid 0 5.362 0 394 0 5.505 0 394
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 5.299 0 634 0 5.351 0 634
3. Economie 0 800 0 172 0 792 0 177
4. Onderwijs 0 5.423 0 744 0 5.472 0 767
5. Sport, cultuur en recreatie 0 7.908 0 352 0 7.984 0 352
6. Sociaal domein 0 76.780 0 17.905 0 76.390 0 17.717
7. Volksgezondheid en milieu 0 12.034 0 11.724 0 12.172 0 11.822
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 3.354 0 602 0 3.344 0 602
TOTAAL 2.524 140.257 3.750 137.805 4.373 138.970 3.962 139.793
4. Het navolgende nieuwe beleid 2024-2027 (inclusief einddatum) vast te stellen:
Lasten NIEUW BELEID in begroting 2024 - 2027 (in € 1.000) 2024 2025 2026 2027 Einddatum
RVC-exp 01 Uitbreiding tegemoetkoming in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Zuid-Limburg VGZ ISD BOL 30 30 30 30
RVC-exp 02 Versterken vrijwilligersbeleid vanuit de particitatiewet 223 232 2025
RVC-exp 04 Structurele jaarlijkse verhoging bewegingsonderwijs 21 22 22 23
RVC-exp 05 Structurele jaarlijkse verhoging leerlingenvervoer bewegingsonderwijs ( AO) 16 16 17 17
RVC-exp 07 Continuering project Vebego particpatie@work 70 45 2025
RVC-exp 11 Gebiedsaanpak Smart Mobiltiy 40 2024
RVC-exp 13 Werkbudget Vrijetijdseconomie & Evenementen 90 2024
RVC-exp 14 Capaciteit Omgevingswet (t.l.v. reserve transformatie) 287 298 2025
RVC-exp 15 Voeden Reserve Transformatie 3400
RVC-exp 16 Werkbudget ruimtelijke ontwikkeling 100 100 2025
RVC-exp 17 Regionale Economische Samenwerking 60 60 2024
RVC-exp 18 Vervanging elementverharding 50 50 2025
RVC-exp 20 Bijraming budget openbaar groen en reiniging Centra A, buitengebied C, overig areaal niveau B 621 686 749 813
RVC-exp 22 Aanpak wortelopdruk 16 16 16 16
RVC-exp 23 Voortzetting Praktech 100 2024
RVC-exp 24 Formatie Team Communicatie 134 139 142 146
RVC-exp 25 Structureel maken 1 fte functie participatiecoach MOB 79 82 85 87
RVC-exp 26 Formatie services 45 46 47 48
RVC-exp K02 Budget incidentele culturele activiteiten 10 10 10 10
RVC-exp K03 Budgetsubsidie Consuminderhuis 5 5 5 5
RVC-exp K04 Structurele jaarlijkse verhoging leerlingenvervoer bewegingsonderwijs SBO De Wissel 10 11 11 12
RVC-exp K05 Voorzieningenwijzer 6 6 6 6
RVC-exp K06 Verkiezingsborden 12 2 2 2
RCC-exp 01 Verlaging exploitatiebijdrage aan beheersstichting Park Ter Waerden (39) (39) (39) (39)
Uitbr. inv. 1 Transformatie investeringsbudget 69 69 69
Uitbr. inv. 2 Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat 24 24 24
Uitbr. inv. 3 Verkeersveiligheidsprojecten 7 7 7
Uitbr. inv. 4 Accukluis (lithium houdende energiedragers) 4 4 4
Verv. inv. 1 Stemhokjes verkiezingen 2 2 2
Verv. inv. 2 Werkbussen BOR 67 67 67
Verv. inv. 3 Airco’s 6 6 6
Verv. inv. 4 Air combi compact (hetelucht onkruidbestrijder) 6 6 6
Verv. inv. 5 Werkplekken 3 3 3
Verv. inv. 6 Digitaal werken en licenties 18 18 18
Verv. inv. 7 Datacommunicatie 1 1 1
Verv. inv. 8 OV-armaturen 14 14 14
Verv. inv. 9 OV-lichtmasten 7 7 7
Verv. inv. 10 Vervangingsinvesteringen wegen 20 20 20
Verv. inv. 11 Inventaris sporthal Hoefveld 3 3 3
Verv. inv. 12 LED verlichting beachvolleybalveld Park Heigank 4 4 4
Verv. inv. 13 Elektronisch starthek BMX-baan 2 2 2
Verv. inv. 14 Toplaag BMX-baan 7 7 7
Totaal per saldo 5.386 2.081 1.367 1.440
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landgraaf d.d. 9 november 2023.
De griffier, De voorzitter,