2.2.2 Bedrijfsvoering

Algemeen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De activiteiten/prestaties op het terrein van de PIJCOFAH (Personeel, Informatievoorziening (en ICT), Juridisch, Communicatie, Organisatie, Financiën en Huisvesting) vallen onder het taakveld Overhead, dat op haar beurt in Landgraaf onderdeel uitmaakt van het programma Bestuur en ondersteuning. Dat maakt dat de doelen, prestaties, activiteiten, middelen en risico's op dit terrein (naast alle overige overhead) eigenlijk zouden vallen onder dat taakveld  en daarmee onder  het programma Bestuur en ondersteuning. We kiezen er echter voor om die informatie te bundelen in de verplicht op te nemen paragraaf Bedrijfsvoering. Dit om herhaling te voorkomen. Verder is het onderwerp Wet Open Overheid (WOO) niet meer gepresenteerd onder het onderdeel Ontwikkelingen in de informatievoorziening, maar als apart onderdeel in deze paragraaf.

Het verplichte onderdeel Rechtmatigheid wordt vooralsnog niet in deze paragraaf opgenomen, maar in een aparte paragraaf Rechtmatigheid. Hiermee wordt dit onderdeel expliciet onder de aandacht gebracht en komen de stellige uitspraken en aanbevelingen van de commissie BBV nadrukkelijk aan de orde.

Omdat de financiële middelen al volledig zijn opgenomen in het programma Bestuur en ondersteuning, worden deze in de paragraaf Bedrijfsvoering per onderwerp slechts voor een paar majeure onderdelen specifiek gepresenteerd. In de gepresenteerde financiële tabellen zijn de bedragen voor 2022 gebaseerd op de werkelijke realisatie en de bedragen voor 2023 en later op de (bijgestelde) ramingen.

De risico's, indien van toepassing, zijn opgenomen onder Programma 0. Bestuur en ondersteuning.

Organisatie & Personeel

Samenvatting voortschrijdend beleid Organisatie & Personeel

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid Organisatie & Personeel

In,- door- en uitstroom van personeel
De arbeidsmarkt is op dit moment krap en de verwachting is dat deze de komende jaren nog krapper zal worden dan wel krap zal blijven. Gezien de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand gaan daarnaast de komende jaren relatief veel medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Ook is in de afgelopen jaren de aard van de werkzaamheden verschoven door onder meer toenemende digitalisering, veranderende wet- en regelgeving en veranderende maatschappelijke vraagstukken. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor ons huidig personeel en nieuw aan te trekken personeel  blijven we investeren in mobiliteit, (secundaire) arbeidsvoorwaarden, vitaliteit, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling. Zo is er een verhuiskostenregeling tot stand gekomen, zijn de bestedingsdoelen binnen het Individuele Keuzebudget verruimd en werken we momenteel aan het realiseren van een woon-werkverkeerregeling voor onze medewerkers. Daarnaast worden er het hele jaar door actief trainingen en workshops aangeboden in het kader van gezond leven en vitaliteit.

Door meer te investeren in persoonlijke ontwikkeling en hierover met medewerkers periodiek het gesprek aan te gaan houden we de kennis en vaardigheden op peil en krijgen medewerkers door persoonlijke ontwikkeling doorstroomkansen binnen de organisatie. Ook zetten we met onze eigen opleidingsacademie in op het aanbieden van verschillende trainingen, workshops en cursussen voor medewerkers.

Daarnaast blijven we inzetten op het tijdig aantrekken van nieuw personeel. Er wordt actief vooruitgekeken en actie uitgezet om vrijkomende vacatureruimte passend bij de ontwikkeling van de organisatie en taken in te vullen. Daarvoor maken we ook meer gebruik van strategische personeelsplanning. We houden in 2024 aandacht voor een goede balans in de opbouw van het personeelsbestand.  Een goede mix in leeftijdsopbouw is ook van belang voor een toekomstbestendig personeelsbestand. We continueren  de maatregelen om aan verjonging en verduurzaming van het personeelsbestand te werken. Er blijft aandacht voor het aantrekkelijk positioneren van de organisatie voor (jonge) medewerkers. Daarvoor gaan we aan de slag met een nieuwe aanpak voor arbeidsmarktcommunicatie en het inzetten van meer beeldmateriaal bij de werving van nieuwe medewerkers. Daarnaast wordt het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers vernieuwd. Ook organiseren we samen met de Parkstadgemeenten en Stadsregio een aantal evenementen om personeel te werven onder de naam Parkstad Werkt. Verder blijft er aandacht voor het enthousiast maken van potentiële toekomstige medewerkers voor het werken bij de gemeente Landgraaf door in te zetten op stages, het aanbieden van traineeships en door het creëren van bewustwording bij studenten over de inhoud van het werk bij een gemeentelijke overheid. Dit doen we zowel lokaal als in Parkstad- en IGOM verband. 

Terugdringen ziekteverzuim en bevorderen vitaliteit
Een ander belangrijk thema is (het terugdringen van) het ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage ligt sinds 2019 (7,50 %) met in 2021 (7,92%) en in 2022 (7,52%) met een eenmalige daling in 2020 naar 5,4%- erg hoog. Met name het langdurige ziekteverzuim vormt een groot aandeel van het totale verzuim. Dit verzuim is merendeels niet-werkgerelateerd of een combinatie van werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde oorzaken. Het is belangrijk om te blijven monitoren hoe zowel kort- als langdurig verzuim zich ontwikkelen. Leidinggevenden zetten in overleg met de bedrijfsarts en de gezondheidscoach maatregelen in. Ook zetten we in op een hogere vitaliteit van onze medewerkers om uitval te voorkomen en te beperken. Hiervoor bieden we verschillende sport- en gezondheidsactiviteiten aan, organiseren we workshops en werken we aan bewustwording bij medewerkers om zelf actief aan de slag te gaan met hun vitaliteit.

Voorkomen van formatieve onderbezetting
Vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt hebben we de te maken met een formatieve onderbezetting binnen de organisatie. Dit blijkt ook uit de benutting van de personeelsbudgetten. Door deze onderbezetting kunnen in de begroting toegezegde prestaties niet worden gerealiseerd. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om medewerkers bovenop de formatie aan te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door ruim voor de uitstroom van een pensioengerechtigde medewerker al te starten met de werving en vervanging. Hierdoor is er de mogelijkheid voor kennisoverdracht en bijscholing van de nieuwe medewerker. Daarnaast kan dit ook een optie zijn als er twee goede kandidaten zijn die passen binnen onze organisatie. Om grip te houden op dit financiële risico zijn er door het college kaders en beheersmaatregelen vastgesteld voor de organisatie, die periodiek worden gemonitord in de bedrijfsvoeringsrapportages. 

In de nieuwe begroting zijn op formatiegebied de volgende ruimtevragen meegenomen:

- uitbreiding 2024 2,7 fte formatie t.b.v. de Omgevingswet

- structurele uitbreiding formatie team Communicatie met 1,3 fte (vervolg op tijdelijke uitbreiding begroting 2022)

- structurele uitbreiding formatie participatiecoach met 1,0 fte (vervolg op tijdelijke uitbreiding begroting 2022)

- structurele uitbreiding formatie Services met 0,5 fte (vervolg op tijdelijke uitbreiding begroting 2022)

Verder is  formatie-uitbreiding bedrijfsvoeringsadministratie met 0,78 fte als autonome ontwikkeling verwerkt (zie ook onderdeel Planning & Control).

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen
Doelen
O&P 1. Een toekomstbestendig personeelsbestand
O&P 2. Een gezonde en vitale organisatie
O&P 3. Kwalitatieve advisering, ondersteuning en beleidvorming op gebied van P&O
O&P 4. Competentiegericht sturen

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
O&P 1.1 Sturen op goede mix in het personeelsbestand (competenties, leeftijd, etc.)
O&P 1.2 Anticiperen op uitstroom pensioengerechtigden
O&P 2.1 Inzetten op daling ziekteverzuim
O&P 2.2 Bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers
O&P 3.1 Advies en ondersteuning aan de gehele organisatie op vlak van P&O
O&P 3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures
O&P 3.3 Zorg dragen voor actueel en gedegen P&O-beleid
O&P 4.1 Door competentiemanagement de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren.

Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
O&P 1.1.1 Gemiddelde leeftijd < 50 jaar
O&P 1.1.2 Evenredige leeftijdsverdeling personeel 15% jonger dan 35 en 38% ouder dan 55 jaar
O&P 1.2.1 inventariseren uitstroom t/m 2027 eerste helft 2024
O&P 2.1.1 Ziekteverzuimpercentage Percentage afnemend richting 5%
O&P 4.1.1 Competentiemanagement met minimaal 1/3 van het personeel is een ontwikkelgesprek gevoerd en vastgelegd

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A Salariële vergoeding eigen personeel 22.414 25.059 27.516 28.505 28.690 29.405
A1 Schaalsalaris huidig personeel 21.309 23.922 26.333 27.285 27.424 28.097
A2 Schaalsalaris bestuur + voormaligen 1.105 1.137 1.183 1.220 1.266 1.308
B Personeel van derden 2.099 1.920 2.200 2.044 2.130 2.162
B1 Uitzendkrachten en detacheringen 1.540 1.224 1.504 1.286 1.311 1.343
B2 WSW 559 696 696 758 819 819
C Studiekosten 344 343 333 323 323 323
D Overige centrale personeelsbudgetten 409 452 713 756 677 609
E Overige decentrale personeelsbudgetten 580 390 404 404 404 405
F Ontvangen vergoedingen voor personeel -568 -233 -234 -234 -234 -235
G Uren naar projecten -634 -450 -450 -450 -450 -450
Saldo personele lasten 24.644 27.481 30.482 31.348 31.540 32.219

Toelichting wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Toelichting wat mag het kosten

Het schaalsalaris personeel stijgt met name door de toename van het aantal fte's, de hogere CAO-indexering (nog niet in cijfers 2023 verwerkt) en de structurele aframing van de personele taakstelling van 2,0 fte naar 1,0 fte.

De stijging van de overige centrale personeelsbudgetten vindt met name zijn oorzaak in het herstellen van de financiële vrije ruimte voor het personeel binnen de fiscale werkkostenregeling.

Vanaf 2020 schrijven we weer uren naar projecten. Dat is een verplichting geworden in het BBV. Medewerk(st)ers die aan projecten werken registreren de feitelijke bestede uren. De werkelijk geschreven uren naar projecten bedroegen in 2022 € 634 duizend. Voor 2023 en volgende jaren ramen we jaarlijks € 450 duizend.

Communicatie

Samenvatting voortschrijdend beleid Communicatie

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid Communicatie

Als gemeente is het informeren van en het communiceren met onze inwoners, ondernemers en bezoekers een kerntaak. Het team Communicatie voert daarvoor interne en externe taken uit en maakt daarnaast gebruik van een breed palet aan communicatiemiddelen en communicatiekanalen. We zien daarbij ook een toenemend beroep op de adviseurs en medewerkers, hetgeen aansluit bij de toename en intensivering van de taken die we als gemeente uitvoeren. Daarbij komt ook dat we gemeentebreed steeds vaker in contact willen treden met onze inwoners om hen te betrekken bij onze werkzaamheden en besluiten.

De intensivering van de bestaande taken en de toename van nieuwe taken en ontwikkelingen maken ook dat de in 2022 ingediende ruimtevraag voor structurele uitbreiding van de formatie, die vervolgens tijdelijk is toegekend voor de duur van 2 jaar, structureel gecontinueerd dient te worden. Deze ruimtevraag (RVC-24) is opgenomen is in deze meerjarenbegroting om de huidige inzet te handhaven. Daarnaast kunnen we met het borgen van deze capaciteit aandacht besteden aan het proactief uitdragen van positieve ontwikkelingen en successen. Het is in de huidige arbeidsmarkt, vanwege het ontbreken van structurele financiering lastig gebleken deze formatie ingevuld te krijgen. Met behulp van tijdelijke inhuur is een start gemaakt met de gewenste doorontwikkeling, maar dit biedt geen stabiele basis. In 2024 gaan we verder bouwen met een team op volle sterkte. Daarvoor wordt ook de communicatiestrategie en het communicatiebeleid geactualiseerd. 

Met name op het vlak van de social media is de afgelopen periode veel ontwikkeld en met de herintrede van de Gemindezake hebben we naast de digitale nieuwsbrief een extra eigen communicatiekanaal. Daarnaast investeren we veel in het beantwoorden van persvragen en het adviseren van de afdelingen en portefeuillehouders over belangrijke trends en ontwikkelingen die we signaleren. Ook de contacten met onze inwoners en andere stakeholders zijn intensiever en vragen om snellere en kortere doorlooptijden van communicatieactiviteiten. Er wordt sneller en vaker (re)actie vanuit de gemeente verwacht. In 2024 gaan we ook aan de slag met het opstellen van betrokkenheidsprofielen en willen we meer experimenteren met beeld, stem, ervaring en beleving om onze boodschappen aan te laten sluiten bij de verschillende doelgroepen.

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen
Doelen
Comm 1. Inwoners, stakeholders en media zijn op tijd, volledig en transparant geïnformeerd
Comm 2. Landgraaf laat zich zien in de regio als gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is
Comm 3. Inwoners voelen zich gehoord, geïnformeerd en betrokken bij het gemeentelijk beleid

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
Comm 1.1 We vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn, presenteren successen en informeren inwoners ook als het wat langer duurt
Comm 1.2 We voeren een proactief mediabeleid, doen aan mediamonitoring en brengen actief naar buiten wat er speelt
Comm 1.3 De kennis en inzet van een breed scala aan communicatiemiddelen wordt onderhouden
Comm 2.1 Het team ondersteunt afdelingen en bestuur en is vooraan betrokken in elk relevant proces om goede adviezen te kunnen geven
Comm 2.2 De newsroom wordt intern verbeterd
Comm 3.1 Communiceren doen we in heldere taal
Comm 3.2 Er wordt gestart met het opzetten van betrokkenheidsprofielen
Comm 3.3 Er wordt meer geëxperimenteerd met beeld, stem, ervaring en beleving

Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
Comm 1.1.1 Aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief > 2.000
Comm 1.1.2 Aantal uitgebrachte edities van de Gemindezaken 10 tot 12
Comm 2.2.1 Gevoerde persgesprekken > 20
Comm 3.1.1 Heldere taal = begrijpelijke taal 0-meting in 2024
Comm 3.2.1 Aantal medewerkers van team communicatie dat de training Factor C heeft gevolgd 100%

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A Saldo communicatie (A1-A2) 52 119 119 119 119 119
A1 Baten communicatie 0 0 0 0 0 0
A2 Lasten communicatie 52 119 119 119 119 119

Juridische Zaken (inclusief privacy)

Samenvatting voortschrijdend beleid Juridische Zaken

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid Juridische Zaken

Juridische zaken omvat een scala aan werkzaamheden. De belangrijkste juridische werkzaamheden betreffen interne juridische advisering op alle gemeentelijke taakgebieden inclusief privacy en de afhandeling van bezwaren, beroepen, klachten, Woo-verzoeken, ingebrekestellingen en aansprakelijkstellingen.  In de gemeentelijke beleidsontwikkeling en het besluitvormingsproces zitten vele juridische componenten die we als gemeente kwalitatief goed geborgd willen hebben. Hierin wordt de organisatie ondersteund door het team Juridische Zaken. Daarnaast zorgt het team voor de tijdige behandeling en afhandeling van bezwaren en klachten. Tevens vertegenwoordigt het team de gemeente bij rechtszaken. Zowel de interne adviezen als de afgehandelde zaken dienen de rechterlijke toets te kunnen doorstaan. We vinden het van belang te investeren in de bewustwording van een juridische toets aan de voorkant van een besluitvormingstraject om eventuele problemen in een later stadium te voorkomen. Hiertoe profileert Juridische Zaken zich proactief binnen de organisatie en wordt aandacht besteed aan ongevraagde advisering.

Privacy
We geven uitvoering aan onze wettelijke verplichtingen op het vlak van privacy, met het privacy managementsysteem (DPPMS). Dit doen we op basis van de plan-do-act-check-cyclus voor het borgen en verhogen van het privacy-volwassenheidsniveau. Voor de uitvoering van de jaarlijkse maatregelen gebruiken we een vastgesteld prioriteringsvoorstel, waarbij 10 normen een hoge prioritering en 25 normen een lage prioritering hebben gekregen. Vanaf 2022 dienen we ook te voldoen aan de Wet Politiegegevens (Wpg) en dienen we hierover jaarlijks verantwoording af te leggen als werkgever van de boa’s. Dit doen we door middel van een jaarlijkse interne audit en elke vier jaar een externe audit. Op basis van de laatste externe audit is een verbeterplan opgesteld om de geprioriteerde acties in 2023 en 2024 op te pakken. Vanaf 2023 hebben we ook de privacytaken herzien en wordt er onderscheid gemaakt tussen de taken behorende bij de rol van Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer. In 2024 staat het (verder) ontwikkelen van de taak van de Privacy Officer en het beleggen van verantwoordelijkheden voor de uitvoering van beheersmaatregelen binnen de organisatie op de agenda.

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen
Doelen
JZ 1. De gemeente neemt besluiten die waar nodig juridisch getoetst zijn
JZ 2. De juridische procedures worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld
JZ 3. Bewustwording van juridische aspecten binnen de organisatie wordt vergroot
JZ 4. Het waarborgen van de privacy op basis van de AVG en de WPG

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
JZ 1.1 Juridisch advies en ondersteuning adviezen leveren
JZ 2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn
JZ 3.1 Proactief (ongevraagde) adviezen geven
JZ 4.1 De geprioriteerde activiteiten op gebied van de protection impact assessment (DPIA) worden uitgevoerd
JZ 4.2 In samenspraak met proceseigenaren een prioritering maken voor de maatregelen die op basis van het privacy managementsysteem moeten worden uitgevoerd
JZ 4.3 De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) controleert op de correctheid van de genomen maatregelen en houdt steekproefsgewijs toezicht op de wijze waarop bepaalde maatregelen in de praktijk worden uitgevoerd
JZ 4.4 Het (verder) ontwikkelen van de functie van Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming

Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
JZ 2.1.1 Afhandeling bezwaren < 18 weken > 50%
JZ 4.1.1 Uitvoering geprioriteerde activiteiten AVG 2024 100%
JZ 4.3.1 Uitgevoerde steekproeven door FG 5 uitgevoerde en gerapporteerde steekproeven

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A Saldo juridisch (A1-A2) 94 79 79 79 79 79
A1 Baten juridisch 4 0 0 0 0 0
A2 Lasten juridisch 98 79 79 79 79 79

Toelichting wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Toelichting wat mag het kosten

Dit betreft met name proces- en advocaatkosten, vergoedingen leden commissie voor de bezwaarschriften, bijdrage nationale ombudsman, bijdrage Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

Ontwikkeling in de informatievoorziening

Samenvatting voortschrijdend beleid Ontwikkeling in de informatievoorziening

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid Ontwikkeling in de informatievoorziening

Op overheden komt een continue stroom van wetswijzigingen af. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe wetten of aanpassingen van bestaande wetten. En dat leidt weer tot veranderingen in de verplichtingen en taken van overheden. De komende jaren komt er vanuit Europa ook een behoorlijk pakket aan regels aan die met digitalisering te maken hebben. Samen zorgen ze ervoor dat de informatievoorzieningen toekomstbestendig, veilig en ethisch ingericht kunnen worden. 
De focus blijft ook in 2024 liggen op het doorpakken op de ingeslagen weg met de digitalisering, het gefaseerd aansluiten op nieuwe ontwikkelingen en het voldoen aan de (aanstaande) wet- en regelgeving, die veelal een meerjarig implementatietraject kennen. 

Wet digitale overheid (Wdo; 01-07-2023)
De Wet digitale overheid (Wdo) regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar moeten kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Hiervoor krijgen ze elektronische identificatiemiddelen (eID) die betrouwbaarder zijn dan het huidige DigiD. Dit geeft publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. En met deze wet implementeert Nederland de EU-richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Het is de bedoeling dat alle overheidsorganisaties binnen drie jaar op het nieuwe Stelsel Toegang zijn aangesloten.

Omgevingswet (01-01-2024)

De voorbereidingen om de informatiehuishouding ingericht te hebben om te kunnen voldoen aan de Omgevingswet zijn in volle gang. De doorontwikkeling van de informatiehuishouding hiervoor wordt meegenomen onder taakveld Ruimtelijke ordening in programma 8.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv; 01-07-2024)
De wet verplicht overheden om per dienst een digitale weg aan te wijzen waarmee burgers hun zaken kunnen regelen. Daarbij ontstaan voor burgers verschillende rechten, waaronder een ontvangstbevestiging, afschrift van gegevens en een verlengde termijn bij een storing. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft. De Awb geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg.

Nieuwe Archiefwet (01-07-2024)
De nieuwe Archiefwet als vervanger van de Archiefwet 1995 zal ervoor zorgen dat het digitale informatiebeheer volledig is toegespitst op het digitale tijdperk, gemakkelijker te begrijpen en toe te passen is. Deze nieuwe Archiefwet treedt later in werking (1 juli 2024) dan eerder beoogd, doch centrale begrippen van de huidige Archiefwet 1995, waaronder overbrenging, waardering, selectie en vernietiging alsmede goede, geordende en toegankelijke staat zullen blijven bestaan. De Archiefwet levert de basiseisen voor een gezonde informatiehuishouding. De noodzakelijke voorbereidingen daarop lopen reeds.

Naast de voorbereiding en implementatie van bovenstaande wet- en regelgeving alsmede het onderzoek naar technische en innovatieve mogelijkheden, wordt conform jaarplannen uitvoering gegeven aan de doorontwikkeling van de informatiehuishouding. Dit onder meer door de implementatie van het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO), het implementeren van zaakgericht werken, de digitale toegankelijkheid en de verplichte maatregelen van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Onderstaand wordt nog ingegaan op diverse aspecten van de informatiehuishouding.

Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO)
Het doel van het kwaliteitssysteem is om het informatiebeheer structureel te verbeteren, en wel zodanig dat het informatiebeheer op termijn voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Informatiebeheer is de inrichting en uitvoering van het opslaan, het bewaren en beheren, het ontsluiten of (actief) leveren, en waar nodig, het overdragen, verplaatsen, verwijderen of vernietigen van informatie. Op basis van het kwaliteitssysteem wordt ook verantwoording afgelegd aan de toezichthouder, in deze de provincie.

Zaakgericht werken
Vanuit de Archiefwet is de gemeente verplicht de onder haar berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Hiervoor zijn inmiddels diverse applicaties gekoppeld aan ons centrale Document Management Systeem. Zo ook zal met de implementatie van de Wet open overheid (Woo) de digitalisering en de verbetering van onze informatiehuishouding verder georganiseerd te worden. 

Informatieveiligheid
100% informatieveiligheid bestaat niet, doch met het implementeren van de verplichte BIO-maatregelen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) wordt, op basis van risicoafweging, de digitale weerbaarheid gefaseerd verhoogd en geborgd. De BIO omvat naast technische maatregelen en procedures ook maatregelen om de bewustwording structureel op peil te houden. De BIO wordt beïnvloed door de uitwerking en vertaling van de EU Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2/NIS2) in nationale wetgeving. Er is nog een aantal zaken niet helder. De belangrijkste vragen houden verband met de toepasselijkheid van de richtlijn op Nederlandse gemeenten en hoe dit zich verhoudt tot bestaande structuren als de BIO, de verantwoording over informatieveiligheid via de ENSIA en rol van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten. De NIS2 wordt momenteel naar Nederlandse wetgeving vertaald. Als gevolg van de evaluatie van de BIO en de komst van de NIB2/NIS2 wordt in 2024 een nieuwe versie van de BIO verwacht. Gezien het feit dat gemeenten nu al een zorgplicht (BIO), een meldplicht (Informatiebeveiligingsdienst, IBD) en toezicht (Eenduidige Normatiek Single Information Audit, ENSIA) hebben zal de impact van NIB2/NIS2 afhankelijk zijn van de mate waarin nu al gedocumenteerd voldaan wordt aan de BIO. Daarom is het cruciaal dat we door blijven gaan met de cyclus van plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen rondom de complete BIO. Hiervoor wordt jaarlijks het informatiebeveiligingsplan opgesteld waarvan de voortgang wordt gemonitord via onze generieke GRC-methodiek (bedrijfsvoeringsrapportage).

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen
Doelen
Om een betrouwbare, transparante en dienstbare gemeente te zijn is het van belang dat:
IV 1. De kwaliteit en duurzaamheid van de informatie gegarandeerd wordt (nieuwe Archiefwet)
IV 2. De informatiebeveiliging op orde is (ENSIA en BIO)

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
IV 1.1 Aansluiten op e-depot
IV 1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris
IV 1.3 Inregelen consequenties verkorting overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar (activiteiten over periode van 3 jaar)
IV 1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO
IV 2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2024
IV 3.1 Projectplan verbetering informatiehuishouding als onderdeel van het project Woo
IV 3.2 Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan Woo en de benodigde processen worden stapsgewijs ingericht

Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
IV 1.1.1 Aangesloten op e-depot (afhankelijk van deelname GR HCL) 2025/2026
IV 1.3.1 Uitgevoerd archiefbeheer n.a.v. verkorte overbrengingstermijn Eind 2025 gereed
IV 1.4.1 Uitgevoerd jaarplan KIDO Eind 2024 gereed
IV 2.1.1 Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2024 Eind 2024 gereed

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A Saldo ICT (A1-A2) 2.107 2.331 2.482 2.510 2.561 2.565
A1 Baten ICT 524 525 613 625 636 636
A2 Lasten ICT 2.631 2.856 3.095 3.135 3.197 3.201

Wet Open Overheid (WOO)

Terug naar navigatie - Algemeen

Samenvatting voortschrijdend beleid Wet Open Overheid (Woo)

De roep om transparantie en openbaarheid van bestuur is de afgelopen jaren sterker geworden.  Om hier uitvoering aan te geven is het belangrijk dat overheidsinformatie zich in goede, geordende en toegankelijke staat bevindt. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervang de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is om transparantie en openbaarheid bevorderen. In deze paragraaf doen wij voor de eerste keer verslag van onze beleidsvoornemens. Daarbij richten we ons op de drie pijlers van de Woo:

  • Actieve openbaarmaking
  • Passieve openbaarmaking
  • Verbetering van de informatiehuishouding

De kern van de wet is dat overheidsorganisaties verplicht zijn om diverse categorieën documenten actief openbaar te maken. Daarnaast kan iedereen altijd vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken. Alleen in uitzonderingsgevallen gaat een bijzonder belang vóór openbaarmaking. Ook wordt elk overheidslichaam verplicht om zijn opslag, beheer en verstrekking van gegevens - de zogenaamde informatiehuishouding - in een versneld tempo te verbeteren. Een goed werkende informatiehuishouding is namelijk essentieel voor een transparante overheid conform de Woo. Een open overheid stopt niet bij wet- en regelgeving, maar is in sterke mate afhankelijk van de uitvoering van de wet- en regelgeving. Een goede implementatie en uitvoering van de Woo is daarom essentieel. De implementatie is ook van belang voor de uitvoering van de Omgevingswet en het voldoen aan de AVG.

De implementatie van de Woo zal stapsgewijs plaatsvinden. De Woo noemt elf categorieën die wij actief openbaar moeten maken Het overgangsrecht regelt dat de start van deze actieve openbaarmaking wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur. De verwachting is dat daarin wordt opgenomen dat de actieve openbaarmaking gefaseerd moet plaatsvinden. Dit ook vanwege de organisatiebrede consequenties  en een meerjarig implementatietraject dat nodig is om hieraan te voldoen. Op basis van een door het College vastgesteld plan van aanpak gaan we de komende jaren aan de slag met het implementatietraject van de Woo voor onze organisatie en het daarmee actief openbaar maken van informatie. Overigens maken wij diverse zaken al actief openbaar. Denk aan de raadstukken, vastgestelde verordeningen, beleidsregels, organisatiegegevens en dergelijke. 

Het Rijk heeft budgetten beschikbaar gesteld voor de implementatie en uitvoering van de Woo. Het is nog niet duidelijk of deze budgetten voldoende zijn voor de gehele implementatie en uitvoering. Voor het behandelen van Woo-verzoeken mogen we geen leges heffen, omdat het algemene belang van openbaarheid niet te zien is als individuele dienstverlening. Dit betekent ook dat we de kostenontwikkeling van de implementatie van de Woo monitoren.

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen
Doelen
Woo 1. De kwaliteit en transparant toegankelijkheid van de informatievoorziening is gegarandeerd (Woo)

Wat gaan wij ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij ervoor doen?
Activiteiten in 2024
Woo 1. Informatiesessies voor bestuur, directie en medewerkers over de Woo
Woo 2. Inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij de Woo- -Afronding inventarisatie van documenten die onder de Woo vallen
Woo 3. Verdere uitbreiding zaakgericht werken, met als doel 100% toepassen in organisatie
Woo 4. Aanpassing interne processen, zodat deze aan de Woo voldoen
Woo 5. Voorbereiding uitbreiding informatiesystemen Corsa en Liber
Woo 6. Verdere implementatie anonimiseringssoftware
Woo 7. Evaluatie taakomvang en werkzaamheden Woo-contactpersoon

Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
Woo 1.1.1 Uitgevoerde interne informatiesessies Eind 2024 gereed
Woo 1.2.1 Gefaseerde actieve openbaarmaking conform besluit rijksoverheid Eind 2024 gereed
Woo 2.1.1 Inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij de Woo Eind 2024 gereed
Woo 6.1.1 Anonimiseringssoftware organisatie breed beschikbaar Eind 2024 gereed

Planning & Control

Samenvatting voortschrijdend beleid Planning & Control

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid Planning & Control

In 2024 geven we voor de eerste maal een officiële rechtmatigheidsverklaring af over de jaarrekening 2023. Een verklaring die door de accountant getoetst wordt op getrouwheid. In voorbereiding hierop hebben we de afgelopen jaren ons Governance Risk en Compliance (GRC) systeem K2C steeds verder uitgerold. We willen in 2024 dit GRC-systeem dusdanig borgen dat we in 2025 voor het eerst een ‘’brede’’ in control verklaring kunnen afgeven. Dat gaat dus veel verder dan alleen de financiële rechtmatigheidsverklaring. Dit betekent dat we in 2024 net als in 2023 de werking van dit systeem en dan in het bijzonder de modules die niet direct betrekking hebben op de financiële rechtmatigheid verdergaand zullen moeten verbeteren en borgen. 

In 2023 hebben we veel extra capaciteit geïnvesteerd in het inrichten en vullen van onze nieuwe contractmodule ‘’contract control’’ in FMS. We willen de nieuwe begroting 2025 in 2024 voor het eerst opstellen aan de hand van deze module. In dat geval krijgen we dus volledig inzicht in de ramingen onderverdeeld naar aard van de onderbouwing.

Een absolute verbeterstap die we willen maken in 2024 is de verbeterde borging van de risicoraming en de voortgangsrapportage zodat we een volledigere en betrouwbaardere raming van onze weerstandsbehoefte krijgen. Dit zorgt voor een veel betrouwbaardere inschatting van onze meerjarige weerstandsratio. We gaan daarom de nota weerstandsvermogen en risicomanagement actualiseren in 2024.

Tevens willen we een deel van ons financieel kader actualiseren door duidelijke afspraken te maken en te borgen over begrotingswijzigingen en de momenten waarop en de vorm waarin die wijzigingen in de raad moeten komen. Hierover heeft in het najaar 2023 een themasessie plaatsgevonden met de auditcommissie. De wensen die de auditcommissie in deze themasessie heeft uitgesproken zullen uiteraard worden verwerkt in deze actualisering.

Autonome ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Autonome ontwikkelingen

In de begroting is voor de afdeling P&C een autonome ontwikkeling opgenomen waarbij de formatie bij het cluster Bedrijfsvoeringsadministratie structureel met 0,78 fte wordt opgehoogd.

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen
Doelen
P&C 1. Een structureel en reëel meerjarig evenwicht en een beheerste realisatie van de begroting
P&C 2. Een weerstandsvermogen dat over de gehele periode 2024-2027 groot genoeg is om de risico’s af te kunnen dekken
P&C 3. Een getrouwe financiële rechtmatigheidsverklaring 2023
P&C 4. Een volledig operationeel Governance Risk en Compliance systeem (GRC) dat de basis vormt voor een brede in control verklaring m.i.v. 2025
P&C 5. Een financiële meerjarenbegroting waarbij de ramingen primair zijn opgesteld aan de hand van de module contractcontrol FMS
P&C 6. Een geactualiseerde financiële beheersverordening

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
P&C 1.1 Opstellen van de diverse planning en control producten
P&C 1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op financieel gebied
P&C 2. Actualiseren nota weerstandsvermogen en risicomanagement
P&C 3. Opstellen van de financiële rechtmatigheidsverklaring van het college
P&C 4. Borgen werking Governance Risk en Compliance systeem K2C
P&C 5. Borgen procesgang administreren begrotingsramingen in de module Contract Control FMS
P&C 6. Actualiseren financiële beheersverordening
P&C 7. Uitvoeren doelmatigheidsonderzoeken 213A cfm. Onderzoeksplan
P&C 8. Zorgdragen voor training en kennisborging budgethouders in diverse vormen
P&C 9. Uitvoeren reguliere werkzaamheden i.h.k.v. salarisadministratie en de financiële administratie
P&C 10. Uitvoeren reguliere verbijzonderde interne controle werkzaamheden

Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
P&C 2.1 Geactualiseerde nota weerstandsvermogen en risicomanagement 1 december 2024
P&C 3.1 Financiële rechtmatigheidsverklaring College 1 juni 2024
P&C 6.1 Financiële beheersverordening 2024 1 december 2024

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A Saldo Planning en Control 77 84 86 86 86 86
A1 Baten PenC 24 30 31 31 31 31
A2 Lasten PenC 101 114 117 117 117 117

Toelichting wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Toelichting wat mag het kosten

De baten hebben betrekking op de Financieel administratieve werkzaamheden en de PSA-werkzaamheden die voor ISD-BOL en Het Gegevenshuis worden uitgevoerd. De lasten hebben betrekking op het geldmiddelenbeheer en de salarisadministratie.

Huisvesting & Services

Samenvatting voortschrijdend beleid Huisvesting & Services

Terug naar navigatie - Samenvatting voortschrijdend beleid Huisvesting & Services

Het ambtelijk apparaat van de gemeente Landgraaf is gehuisvest op de volgende 3 locaties:
-    Sweelinckplein 1
-    Voltastraat 22
-    Marconistraat 13

Voor deze locaties, inclusief de deelnemers van het Burgerhoes, zorgen we voor een adequate reguliere interne dienstverlening. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan onze interne helpdesk, reprografie, catering, conciërge- en bodediensten. 

Een efficiënte, effectieve en veilige werkomgeving voor alle medewerkers, met meer aandacht voor vitaliteit. Door het inzetten van modern meubilair wordt bewegen en het aannemen van een goede houding gestimuleerd. Per april 2022 is het project Hybride werken gestart en medio 2023 afgerond. In de loop van 2024 zullen eventuele effecten hiervan op de huisvesting inzichtelijk gemaakt worden.

Het verbeteren van de werkplekken blijft een continue proces. Streven is alle kantoorruimten te voorzien van sta-zit bureaus. In juni 2019 is een start gemaakt met een energiescan. Sinds medio 2020 is het portaal in gebruik. Hierin wordt het energieverbruik gemonitord van alle aansluitingen bij Facilitair bedrijf in beheer zijnde gebouwen. Aan de hand van deze resultaten kan op onverwachte energieverbruiken worden geanticipeerd. Dit is een continue proces, ook in het kader van de verduurzaming.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden welke airconditioningssystemen vervangen dienen te worden in de gemeentelijke gebouwen. Vanaf 2024 zullen deze jaarlijks vervangen worden, tot alle installaties weer up-to-date zijn.

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen
Doelen
H&S 1. Duurzame huisvesting
H&S 2. Voorkomen van uitval door goede Arbo-technisch werkplekken voor alle medewerkers

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteiten in 2024
Uitvoeren van het geactualiseerde MOP en MIP. Zie onderstaande acties voor de planning van 2024:
H&S 1.1a - Screens vervangen Burgerhoes
H&S 1.1b - Deurbeslag vervangen Burgerhoes
H&S 1.1c - Airco’s vervangen Burgerhoes
H&S 1.1d - Klein jaarlijks onderhoud volgens planning
H&S 1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op gebied van huisvesting
H&S 1.3 Inzichtelijk maken effecten Hybride werken op de huisvesting
H&S 2.1 Meer gebruik maken van innovatieve werkplekken waaronder zit/sta-bureaus

Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren voor 2024 Norm
H&S 1.1.1 Acties MOP/MIP uitgevoerd 100%
H&S 2.1.1 Vervangen huidig meubilair 55% werkplekken innovatief
(deels afhankelijk van de herinrichting van diverse kantoorruimten door multifunctionele ruimten)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(cijfers x € 1.000)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Saldo Huisvesting & services (A+B) 870 697 701 711 688 691
A Saldo Huisvesting (A1-A2) 709 534 538 548 525 528
A1 Baten huisvesting 248 248 248 248 248 248
A2 Lasten huisvesting 957 782 786 796 773 776
B Saldo Services (B1-B2) 161 163 163 163 163 163
B1 Baten Facilitair 81 75 75 75 75 75
B2 Lasten Facilitair 242 238 238 238 238 238

Toelichting wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Toelichting wat mag het kosten

De hogere huisvestingslasten in 2022 hebben betrekking op de hogere energielasten die als balansposten in dat jaar verwerkt zijn. De definitieve afrekening 2022 is overigens op het moment van opstellen van de begroting 2024 nog steeds niet ontvangen van de voormalige energieleverancier. De energietarieven fluctueren enorm waardoor een reële inschatting van de lasten vanaf 2024 op dit moment niet te maken is. Daarom is ervoor gekozen deze budgetten vooralsnog niet bij te ramen, maar hiervoor een risico op te nemen (zie programma 0).

In bovenstaande tabel worden onder B de volgende posten verantwoord: kantoorverbruiksartikelen, telecommunicatie, inrichting, schoonmaak, catering, repro, archief, postverzorging en BHV.